Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:12
Tarih
:2015
Esas No: 2014/17630
Karar No:2015/1672
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 135/1
İlgili Kavramlar:Kişisel verilerin kaydedilmesi
Karar Metni: Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanıkla katılanın ticari ilişki içerisinde bulundukları, bu kapsamda, sanığın, katılan lehine düzenlediği senette, katılan tarafından, senet metnin de yazan miktarın soluna “1” rakamı eklenmek suretiyle tahrifat yaptığını ileri sürerek, katılanla yaptığı yüz yüze konuşmaları gizlice kayıt altına alıp, bilahare CD ortamına aktardıktan sonra katılan hakkında suç duyurusunda bulunması şeklinde gerçekleşen eylemde, Sanığın, katılanla yaptığı konuşma içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD'yi, görülmekte olan dava dosyasına delil olarak verdiği olayda, kaydı üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin ha  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-07-03  Okunma Sayısı:1
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/9-841
Karar No:2014/513
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLEN DELİLLER HÜKME ESAS ALINAMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2013/9-841 2014/513 2013/373006 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi : DİYARBAKIR 5. Ağır Ceza Günü : 12.09.2013 Sayısı : 296-441 Davacı : K.H. Sanık : Salih Yakışır Temyiz Eden : O yer Cumhuriyet savcısı Terör örgütüne silah sağlama suçundan sanık Salih Yakışır'ın, hukuka aykırı yapılan arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınamayacağı ve sanığın üzerine atılı suçun sabit olmaması gerekçeleriyle bera  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-07-02  Okunma Sayısı:1
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/10-183
Karar No:2015/62
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 36
İlgili Kavramlar:GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2014/10-183 2015/62 2014/89631 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi : ELMALI Ağır Ceza Günü : 10.12.2013 Sayısı : 238-303 Davacı : K.H. Sanıklar : 1) H S, 2) G U, 3) V U Temyiz Edenler : Sanık Haci müdafii, sanıklar G ve V Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanıklar V ve G nin 5237 sayılı TCK'nun 188/3, 35/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500 Lira adli para, sanık H.nın aynı Kanunun 188/3, 35/2, 39/2-b, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 740 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına, aynı kanunun 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca tüm sanıkların hak yoksunluğuna, müsadereye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Baştugan  Kayıt Tarihi:2015-07-01  Okunma Sayısı:6
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2013/30354
Karar No:2015/1453
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 183/1
İlgili Kavramlar:Gürültüye neden olma
Karar Metni: I-Genel İlkeler ve Yargılamaya Konu Olayda Uygulanacak Mevzuat ve Düzenleyici İşlemler: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56/1. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında getirilen düzenleme ile de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek gerek Devlete gerekse vatandaşlara ödev olarak yüklenmiştir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı mümkün kılmak üzere kanunlarda, yönetmelik ve düzenleyici işlemlerde gürültüye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Türk Ceza Kanununun 183. maddesinde düzenlenen “gürültüye neden olma” suçu; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak”, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olma halinde ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-07-01  Okunma Sayısı:5
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2015/567
Karar No:2015/489
Kaynak:Adaletgündemi sitesi.
İlgili Maddeler:CMK.'nun 116-119. maddeleri.
İlgili Kavramlar:ADLİ ARAMA KARARI GEREKTİREN OLAYDA ÖNLEME ARAMASI YAPILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Ceza Dairesi Esas No. : 2015/567 Karar No : 2015/489 Tebliğname No : 10 - 2007/244090 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN Y A R G I T A Y K A R A R I Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Küçükçekmece 3. Sulh Ceza hakimi tarafından 19.01.2007 tarihinde 2007/98 D. İş sayı ile; "19.01.2007 – 26.01.2007 tarihleri arasında Küçükçekmece ilçesi genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü silahın, patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve ekli listede belirtilen 42 adet cadde ve bağlı sokaklardaki umuma açık yerler stadlar ilçe genelinde şahısların üzerinde ve otolarında 2559 PVSK'nı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:3
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/14-429
Karar No:2015/40
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 105/1. maddesi.
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu ESAS NO. : 2013/14-429 KARAR NO. : 2015/34 TARİHİ : 10/03/2015 Cinsel taciz suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilerek 5237 sayılı TCK'nun 123/1, 53/1 ve 58/6. maddeleri uyarınca altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 05.06.2009 gün ve 1084-478 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 07.11.2012 gün ve 12493-10982 sayı ile; "Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Müştekinin iddiasına uygun olarak sarfedildiği kabul edilen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:4
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/2546
Karar No:2014/12625
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 103/6 , Adli tıp kurumu kanunu 15/b
İlgili Kavramlar:Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinin raporunun oy birliği ile alınmaması halinde Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınır
Karar Metni:.... Mağdurun ruh sağlığının Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı tarafından düzenlenen 11.04.2008 ve yine Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının 12.06.2008 tarihli raporlarında bozulduğunun bildirildiği, mağdur hakkında Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca 24.09.2010 tarihinde düzenlenen raporda ise, mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulmadığının belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu raporun çocuk psikiyatrisi uzmanı ve bir hekimin mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin muhalefeti nedeniyle oybirliği ile karara bağlanamamış olması karşısında, Adli Tıp Kurumu Kanununun 15/b maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor alındıktan sonra sanık hakkında TCK.nın 103/6. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:5
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2015/2261
Karar No:2015/6685
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK md. 103/1-1 , 103/1-son
İlgili Kavramlar:Basit cinsel istismar-Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar ayrımı
Karar Metni:.... Dosyada bulunan CD içerisindeki görüntüler ile bu görüntülere ilişkin düzenlenen görüntü inceleme tutanağı, bilirkişi raporu, tanıklar Mesut, Mustafa ve Ergin’in beyanları ve tüm dosya kapsamından; sanığın olay tarihinde parkta oturdukları sırada mağdurlara sarılmak, yüzlerini ve dudaklarını okşamak-öpmek, mağdurları omzuna yatırmak suretiyle gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemlerinin sarkıntılık düzeyini aştığı, sanığın eylemlerinin ani ve kesik hareketler şeklinde olmayıp devamlılık arz eden eylemler niteliğinde olduğu ve bu haliyle sanığın mağdurlar Yusuf ve Samet’e yönelik eylemlerinin 6545 sayılı Kanunla değişik TCK'nın 103/1-1. cümlesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfının tayininde hataya düşülerek yazılı şekilde sark  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:6
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2009/12602
Karar No:2014/548
Kaynak:arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma.fikri içtima
Karar Metni: ...... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık A hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olan sanığın, suça konu 51.9 gam esrarı kullanmak amacı ile izne ayrılan arkadaşı diğer sanık B'e temin ettirip otobüs yazıhanesine bıraktırdığı ve ceza infaz kurumunda öğretmenlik yapan tanık C'yi arayarak getirmesini istediği, tanık C nin şüphelenmesi sonucu esrarın ceza infaz kurumuna götürülmeden ele geçirildiği, Somut olayda, suç konusu esrarı kullanma dışında bir amaçla temin ettiğine ilişkin delil bulunmaması nedeniyle, sanığın fiili “kullanmak için uyuşturucu maddeyi kabul etme ve bulundurma” suçunu oluşturmaktadır. Sanığın isteği üzerine ve sanık adına bir başkası uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi al  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-06-29  Okunma Sayısı:5
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2015/2165
Karar No:2015/6446
Kaynak:MAHKEME
İlgili Maddeler:Anayasa 141, CMK 34/1, 230
İlgili Kavramlar:GEREKÇE
Karar Metni:Not: Kararda oluş-kabul eksik. İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230 ve 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi ve ulaşılan kanaat, sanıkların suç oluşturduğu sabit görülen fiillerinin ve bunların nitelendirilmesinin belirtilmesi, delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği ve hükümlerin CMK'nın 230. maddesine uygun şekilde gerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2015-06-29  Okunma Sayısı:7
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2015/1532
Karar No:2015/1163
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 142, 151/1, 152/2-a, 168/1-4, 170/1-a; CMK 231/6-C; CMUK 326/son
İlgili Kavramlar:Hırsızlıkta kısmi iadede etkin pişmanlık katılanın muvafakatı, Konut dokunulmazlığının ihlalinde Hagb, Yakarak mala zarar verme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1532 Karar No : 2015/1163 Tebliğname No : 6 - 2010/279876 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 04/01/2010 NUMARASI : 2009/559 (E) ve 2010/1 (K) SANIK : H... Ü... SUÇ : Hırsızlık, Konut dokunulmazlığının ihlali, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması SUÇ TARİHİ : 04.07.2009 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık H... Ü... müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, Bozma Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir. Ancak;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-06-28  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/10-623
Karar No:2015/117
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 232
İlgili Kavramlar:Yabancı Uyruklu Sanık
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : TUTUKLU 2014/10-623 2015/117 2014/316485 TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI Sanık Ahmet Altun hakkında kurulan hüküm Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşmiş olup, direnme hükmünün kapsamına göre inceleme sanık Fendi Hasan hakkında kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; yabancı uyruklu olan ve yakalandığı sırada üzerinde kimlik çıkmayan sanığın kimlik bilgileri konusunda araştırma yapılmadan, beyan edilen kimlik bilgilerine itibar edilerek hüküm kurulmasının isabetli olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamından; 11.09.2013 günü saat 00  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ömer öz  Kayıt Tarihi:2015-06-25  Okunma Sayısı:6
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/1776
Karar No:2015/22288
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:7201 s.k 21/2,tck 3/1,61.md
İlgili Kavramlar:dolandırıcılık,özel belgede sahtecilik
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1776 Karar No : 2015/22288 Tebliğname No : 15 - 2014/414585 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10/12/2014 NUMARASI : 2013/433 (E) ve 2014/94 (K) SANIK : Serdar ÇOLAK SUÇ : Dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın yokluğunda verilen hükmün, MERNİS adresi olan adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre usulüne uygun tebliğ edilmeden, aynı kanunun 28-29. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması geçersiz olduğundan, sanığın 04/12/2014 tarihli temyiz isteminin öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-06-25  Okunma Sayısı:6
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/22970
Karar No:2015/9069
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:tck 142/2-f
İlgili Kavramlar:hırsızlık
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/22970 Karar No : 2015/9069 Tebliğname No : 6 - 2013/255127 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2013 NUMARASI : 2013/217 (E) ve 2013/385 (K) SANIKLAR : Murat TORTOPOĞLU, Muhammed Çağrı TERCAN SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıkların olay sırasında tanınmamak için yüzlerini kapattıklarının anlaşılması karşısında, eylemlerinin TCK'nın 142/2-f maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dos  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-06-25  Okunma Sayısı:4
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2015/2142
Karar No:2015/4874
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:tck 188/3, 191/1-2-3-4 , 192/3 , 6545 s.k 68 md, - 85
İlgili Kavramlar:uyuşturucu kullanma - hagb
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/2142 Karar No : 2015/4874 Tebliğname No : 10 - 2010/187962 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ankara 1. Ağır Ceza Tarihi : 22.04.2009 Numarası : 2009/33 - 2009/154 Sanıklar :1- Erdal SEL, 2- Emrah KESİM Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Suç tarihi : 08.11.2008 Hüküm : 1- Erdal Sel hakkında; TCK'nın 188/3, 62, 52, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet 2- Emrah Kesim hakkında; TCK'nın 191/1-2-3-4, 192/3, 62, 53, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet Temyiz edenler : Sanık Erdal Sel müdafii ile sanık Emrah Kesim Tebliğnamedeki düşünce : Onama - Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanık Erdal Sel hakkın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-06-23  Okunma Sayısı:12
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2014/9681
Karar No:2015/23130
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:tck 129/3,86/2,151/1
İlgili Kavramlar:mala zarar verme hakaret ,yaralama
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/786 Karar No : 2015/494 Tebliğname No : 6 - 2010/175486 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/05/2010 NUMARASI : 2010/335 (E) ve 2010/522 (K) SANIK : Emrah ÇİĞDEM SUÇ : Hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme SUÇ TARİHİ : 30.04.2010 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının o  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-06-19  Okunma Sayısı:7
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/6189
Karar No:2015/239
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 SK 105/A
İlgili Kavramlar:Firar/Denetimli Serbestlik
Karar Metni:ÖZETİ:Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 8/e maddesi gereğince kapalı veya açık kurumlardan firar edenlerin açık kurumlara ayrılamayacağı, bu nedenle hükümlünün 5275 sayılı Kanunun 105/a maddesine eklenen geçici 4. maddesinden yararlanamayacağı. Hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan sanık N.T.'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292/1. maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, Çanakkale 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 28.06.2010 tarihli ve 2009/843 esas, 2010/224 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlü tarafından infazının denetimli serbestlik tedbiri hükümleri uygulanarak yapılmasına yönelik talepte bulunulması üzerine, talebin kabulü ile hükümlünün cezasının hak ederek salıverilme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-06-18  Okunma Sayısı:13
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/8-111
Karar No:2014/303
Kaynak:
İlgili Maddeler:5271/m.237,238
İlgili Kavramlar:TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA DAVAYA KATILMA
Karar Metni:Uyuşmazlık; soruşturma aşamasında "şüpheli hakkında kamu davası açılarak sonucundan bilgi verilmesi" isteminde bulunan, davetiyeye rağmen duruşmaya iştirak etmeyen, keşifte ise; "şikâyet dilekçemizi tekrar ederiz" diyen şikâyetçi vekilinin bu beyanlarının katılma talebi niteliğinde bulunup bulunmadığı ve buna bağlı olarak temyiz incelemesi sırasında davaya katılması hususunda karar verilip verilemeyeceğinin belirlenmesine ilişkindir. Şikâyetçi kurum vekilinin aşamalarda sanıktan şikâyetçi olduğunu beyan ettiği, yerel mahkeme hükmünü temyiz edip, kanun yolunda davayı takip iradesini eylemli olarak ortaya koyduğu, bu davranışının yerel mahkemece karara bağlanmayan katılma talebinin temyiz mercii tarafından incelenerek karara bağlanmasına ilişkin istemi de kapsadığı şeklinde kabul edilmesi ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-06-17  Okunma Sayısı:5
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No: 2014/5077
Karar No:2014/8666
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:CMK 233, 234
İlgili Kavramlar:Katılma hakkı , ihaleye Fesat karıştırma
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: İhaleye fesat karıştırma ve sahtecilik suçlarından açılan davada bu suçlardan zarar gören .... Üniversitesinin bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hükümler kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-06-16  Okunma Sayısı:3
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2013/7784
Karar No:2015/1575
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 157
İlgili Kavramlar:TELEFONLA POLİS/SAVCI ŞEKLİNDEKİ TANITIM İLE YAPILAN DOLANDIRICILIK---NİTELİKLİ HALİ(polis üniforması/kartı gibi maddi varlıkların kullanılması hali)
Karar Metni:… Sanığın, internette tanıştığı ve başka bir olay nedeniyle dolandırılan katılana kendisinin terörle mücadelede çalışan komiser olduğunu söyleyerek katılana polis armalı kokart ve silahını gösterdiği, bu şekilde güven oluşturduktan sonra da, dolandırıcıların yakalandığını, savcı ve müdürle irtibat kurduğunu, pazartesi gününe kadar 425 TL para yatırılması gerektiğini belirttiği, katılanın da bunlara inanarak parayı sanığa gönderdiği, durumun daha sonra ortaya çıktığı, böylece sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, Suç işlenirken, Emniyet Müdürlüğü'nün maddi varlığı olan polis kimlik kartının kullanılmış olması karşısında, bu eylemin 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup o  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-06-12  Okunma Sayısı:16
Önceki | Sonraki