Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:8
Tarih
:2016
Esas No:2016 / 3224
Karar No: 2016 / 6247
Kaynak: yargıtay
İlgili Maddeler:TCK.52, 5275 SK106
İlgili Kavramlar:Çocuklar hakkındaki adli para cezası, infazı, toplanması,...
Karar Metni:...........1- 5237 sayılı TCK.nun da para cezalarının içtimaının düzenlenmediği gözetilmeden suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen hapis cezasından çevrilme adli para cezası ile doğrudan verilen adli para cezalarının toplanarak bu miktar üzerinden TCK.nun 52/2 maddesinin uygulanması, 2- Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4-11 madde ve fıkralarına aykırı olarak, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine karar verilmesi, Sonuç: Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün TCK.nun 52/2 maddesinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-09-13  Okunma Sayısı:2
Daire:2
Tarih
:2016
Esas No:2016/2465
Karar No:2016/7663
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:TCK 163, 168, CMK,170
İlgili Kavramlar:Karşılıksız yararlanma, iddianamenin iadesi, kanun yararına bozma, (BENİM YAPTIĞIM KYB TALEBİ ÜZERİNE VERİLEN KARAR)
Karar Metni:2. Ceza Dairesi Esas No : 2016/2465 Karar No : 2016/7663 Tebliğname No : KYB - 2016/657 Karşılıksız yararlanma suçundan şüpheli Vesim Görür hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21/08/2015 tarihli ve 2015/58196 soruşturma, 2015/31584 esas, 2015/25081 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iadesine dair İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/08/2015 tarihli ve 2015/295 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İSTANBUL 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/09/2015 tarihli ve 2015/657 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 29/12/2015 gün ve 2015-E.27226/87217 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanıla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-08-29  Okunma Sayısı:4
Daire:18
Tarih
:2016
Esas No:2015/24056
Karar No:2016/14287
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK.139, 160, 216/3
İlgili Kavramlar:Gizli soruşturmacı görevlendirme-yasak delil koşulları
Karar Metni:T.C. YARGITAY 18. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/24056 Karar No : 2016/14287 Tebliğname No : 14 - 2012/242467 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 03/07/2012 NUMARASI : 2011/527 (E) ve 2012/561 (K) SANIKLAR : SUÇ : Fuhuşa aracılık etme SUÇ TARİHİ : 20/04/2011 HÜKÜMLER : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama KARAR Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü; Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Bağarkası  Kayıt Tarihi:2016-08-04  Okunma Sayısı:6
Daire:7
Tarih
:2011
Esas No:2009/10999
Karar No:2011/7700
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:6222.
İlgili Kavramlar:6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine Dair Yasanın Uygulanması
Karar Metni:1-GÖREVLİ MAHKEME, LEHE - ALEYHE DEĞERLENDİRME, HAGB, 2-MÜSABAKA BİLETİNİ KARABORSADA / USULSÜZ SATMAK, 3-SPOR ALANLARINDA TAŞKINLIK YAPILMASI / TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ 4-HAKEMLER, GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLERE YÖNELİK EYLEMLER 5-MÜSABAKALARI SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRİ / KOLLUĞUN YETKİSİ 6-SAHTE BİLET 7-KYOK, SEYİRDEN YASAKLAMA, İTİRAZ //////////////////////////////////////////////////////////////////// (1) GÖREVLİ MAHKEME, LEHE - ALEYHE DEĞERLENDİRME, HAGB, a)7.CD. Esas No:2009/10999, Karar No: 2011/7700 ............. gereği görüşülüp düşünüldü; Suç ve karar tarihi itibariyle 5149 sayılı kanunun 20/1.maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre sulh ceza mahkemesi görevli ise de; 1-Suç tarihinde yürürlükte bulunan 5149 sayılı yasa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-07-26  Okunma Sayısı:9
Daire:20
Tarih
:2016
Esas No:2016/16
Karar No:2016/4358
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4675 S.K. 4
İlgili Kavramlar:İnfaz Hakimliği/Görev
Karar Metni: Adalet Bakanlığı'nın, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan şüpheli E. E. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 29/04/2015 tarihli ve 2015/37764 soruşturma, 2015/2455 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve şüpheli hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair kararı müteakip, hükümlünün yasal süresi içerisinde müracaat etmediği gerekçesiyle hakkındaki ilam dosyasının kapatılmasına ilişkin Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 07/08/2015 tarihli ve 2015/1327 sayılı kararına karşı şüphelinin yaptığı itiraz üzerine, denetime konu dosyanın soruşturma aşamasında olduğu ve infaz hakimliğinin bu aşamada karar verme yetkisi olmadığından bahisle itirazın usulden reddine dair Elaz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-07-18  Okunma Sayısı:8
Daire:14
Tarih
:2016
Esas No:2011/13978
Karar No:2013/10694
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCY'nin 103, 43
İlgili Kavramlar:cinsel istismar, zincirleme suç
Karar Metni:Sanık ve mağdurenin sekiz on günlük bir süreçte birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiği olayda eylemler arasındaki sürenin kısalığı ve henüz kamu davası açılmamış olması dikkate alındığında, eylemler hukukî veya fiili bir kesintiye uğramadan sonuçlandığı anlaşıldığından; zincirleme şekilde tek nitelikli cinsel istismar suçunun oluşacağı gözetilmeden her bir eylem için yazılı şekilde ayrı ayrı ceza tayin edilmesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2016-06-28  Okunma Sayısı:6
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/917
Karar No:2016/2436
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:6284 sayılı yasanın 2/1-d maddesi
İlgili Kavramlar:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının suçtan zarar gören olması
Karar Metni: 2- Mahalli mahkemece verilen hükümlerin 5271 sayılı CMK'nun 35/2, 260, 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum tarafından da temyiz edildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek gereği düşünüldü. Sanık S... hakkında mağdur G...'ı kasten öldürmeye teşebbüs ve mağdur N...'i olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçların zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nun 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2016-06-27  Okunma Sayısı:1
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2013/13634
Karar No:2015/16221
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5237 S.K 257
İlgili Kavramlar:Mahkemeye cevap vermemek
Karar Metni: Özeti:CMK.nın 332. maddesindeki düzenlemeye göre Mahkemece yazılan müzekkereye cevap vermeyen özel banka görevlisinin görevi kötüye kullanma suçunu işlediği. 5271 sayılı CMK'nın 332. maddesindeki düzenlemeye göre bilgi istenen kişilerin bilirkişi veya tercüman gibi kamusal faaliyete katıldıklarının kabul edilmesi nedeniyle belirtilen yükümlülüğe aykırı davranmaları durumunda kamu görevlisi olmasalar dahi TCK'nın 257. maddesine aykırılık suçunun oluşacağı, somut olayda banka görevlisi olan sanıkların Beşikdüzü (kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesince yazılan müzekkereye süresinde cevap vermeyerek duruşmanın ertelenmesine, bunun sonucu olarak kamu zararına ve davanın taraflarının mağduriyetine neden olmak suretiyle atılı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri sabit olduğu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-06-24  Okunma Sayısı:7
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/3015
Karar No:2016/2664
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:4675 S.K. 6
İlgili Kavramlar:İnfaz Hakimliği/Cezaevi İdaresi
Karar Metni: Özeti:Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi ile ilgili olarak İnfaz Hakimliğinin idarenin yerine geçip karar veremeyeceği,açığa ayrılma talebinin ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulunca değerlendirilip bir karar verileceği,söz konusu bu karara karşı şikayet üzerine İnfaz Hakimliğince değerlendirme yapılıp karar verilebileceği. Kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/02/2015 tarihli ve 2015/127 değişik iş sayılı toplama kararıyla 22 yıl 30 ay hapis cezasına hükümlü Ö. T’in kalan cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz edilmesi talebinin reddine dair * 1. İnfaz Hâkimliğinin 03/04/2015 tarihli ve 2015/1732 esas, 2015/1641 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin * 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2015 ta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-06-20  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2012
Esas No:2012/3161
Karar No:2012/3161
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:Tck 125/2,1
İlgili Kavramlar:Telefonla, gıyapta hakaret
Karar Metni:................ Dosya incelenerek gereği düşünüldü; I- Katılan ile sanık arasında devam etmekte olan tazminat davası nedeniyle sanığın olay günü katılanı cep telefonundan arayarak, telefona çıkan tanık Asım Akkuş ile konuştuğu sırada katılana sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ve tanık Asım tarafından da bu sözlerin katılana iletildiği katılan ve tanık beyanlarından anlaşılması karşısında; sanığa atılı bu eylemin 765 sayılı TCK'nun 482/1.maddesinde düzenlenen gıyapta hakaret suçu kapsamında kaldığı ve mevcut delillere göre bu suçun ihtilat unsurunun oluşmadığı gibi, sanığın 14/04/2005 tarihi öncesinde işlediği telefonla hakaret suçuna ilişkin de delil bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması, ......................... Bozmayı gerektirmiş, sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-06-17  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/3034
Karar No:2016/2542
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:5275 sk 105/a
İlgili Kavramlar:denetimli serbestlik-tutuklanma
Karar Metni:"...Nitelikli hırsızlık suçlarından hükümlü Ö. Y.'un, cezaların 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99 ve 107. maddeleri gereğince 1 yıl 16 ay 10 gün hapis cezası olarak toplanmasına ilişkin D. 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2014 tarihli ve 2014/299 değişik iş sayılı kararının infazı sırasında, hükümlü hakkında şartla tahliye tarihine kadar olan cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına ilişkin B.İnfaz Hâkimliğinin 02/04/2015 tarihli ve 2015/332 esas, 2015/332 sayılı kararını müteakip, D. Cumhuriyet Başsavcılığının, hükümlünün 20/05/2015 tarihinde başka suçtan tutuklanarak D. T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındığından bahisle şartla tahliye tarihine kadar olan cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına dair kararın ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-06-16  Okunma Sayısı:11
Daire:20
Tarih
:2016
Esas No:2016/892
Karar No:2016/2303
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4675 S.K. 1
İlgili Kavramlar:İnfaz Hakimliği/Görev
Karar Metni: ÖZETİ: Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK.nun 191.maddesi uyarınca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yapılan soruşturma sonucu verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve şüpheli hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair kararının infazı sırasında, şüphelinin yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz dosyasının kapatılarak gönderilmesi işlemine karşı yapılacak itirazların kovuşturma aşamasında Mahkemece, soruşturma aşamasında ise Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmesi gerektiği. Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan şüpheli A. K. hakkında yapılan soruşturma sonucunda * Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 08.01.2015 tarihinde 2015/105746 soruşturma ve 2015/140 ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-06-15  Okunma Sayısı:6
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/34082
Karar No:2015/13279
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 197, 157/1
İlgili Kavramlar:Parada sahtecilik ve Dolandırıcılık suçları aynı anda oluşur mu?
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak: 1- Sanığın suça konu sahte paralarla alışveriş yapması şeklindeki eylemin kül halinde parada sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde ayrıca dolandırıcılık suçundan da hüküm kurulması, 2- Kabule göre de; UYAP sorgusundan sanık hakkında işlediği iddia olunan parada sahtecilik suçundan çok sayıda dava açıldığının anlaşılması ve söz konusu davalara konu eylemler ile inceleme konusu olaya ilişkin suç tarihi arasındaki zaman farkının da kısalığı karşısında, parada sahtecilik suçunun kesintisiz suçlardan olması ve iddianamenin düzenlenmesi ile hukuki kesintinin oluşması karşısında, sanığın mükerrer cezalandırılmasının önlenmesi bakımından sanık hakkında açılan davaların akıbeti araş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2016-06-02  Okunma Sayısı:4
Daire:8
Tarih
:2016
Esas No:2016 / 2587
Karar No:2016 / 4423
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 197, 157/1
İlgili Kavramlar:Parada sahtecilik ve Dolandırıcılık suçları aynı anda oluşur mu?
Karar Metni: Dosya kapsamına göre; 1- Dolandırıcılık suçu bakımından yapılan incelemede; Her ne kadar dolandırıcılık suçundan verilen ceza bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 09.03.2015 tarihli ve 2014/34082 esas, 2015/13279 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, sanığın suça konu sahte paralarla alışveriş yapması şeklindeki eylemin kül halinde parada sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde ayrıca dolandırıcılık suçundan da hüküm kurulmasında, 2- Parada sahtecilik suçu bakımından yapılan incelemede; Parada sahtecilik suçunun kesintisiz suçlardan olması ve kendi içinde temadiyi barındırması karşısında, hukuki kesinti oluşuncaya kadar sanığın sahte parayı birden fazla kez tedavüle koyma eyleminin t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2016-06-02  Okunma Sayısı:6
Daire:9
Tarih
:2016
Esas No:2016/934
Karar No:2016/4383
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5402 S.K.
İlgili Kavramlar:İnfaz Hakimliğinin Görevi
Karar Metni: ÖZETİ: Uyuşturucu madde kullanmak suçundan şüphelinin yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 'dosyanın kapatılması kararına' karşı yükümlü/şüphelinin itirazının infaz hakimliğince incelenmesi gerektiği. (Dairenin bu kararı ile 02/03/2016 gün 2016/373-2158 E/K sayılı kararı arasında çelişki bulunduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz yoluna gidilmesinin itirazın nereye yapılacağı konusunda uygulamada da tereddütler oluşturan bu hususta uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi yönünde yararlı olacağı) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan şüpheli Ü. M. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda ** Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 22.12.2014 tarihli ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-06-01  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2016
Esas No:2014/13-484
Karar No:2016/108
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:116/4, 35/1, 62/1, 50/1, 52/2, 52/4.142/1,151/1, 62/1, 53/1, 54/1, 58/6. 143/1, 35/1, 62/1, 50/1, 52/2, 52/4
İlgili Kavramlar:HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS KONUT DOKUNULMAZLIĞI
Karar Metni:Olay gecesi sanığın, hakkında aynı fiiller nedeniyle verilen mahkûmiyet hükümleri temyiz edilmeksizin kesinleşen ve incelemeye konu olmayan sanıkla birlikte hırsızlık yapmak amacıyla katılanın işyerinin önüne geldikleri, giriş kapısının camlarını kırıp ekmek bıçağı ve tornavida ile kilidin göbeğini açmaya çalıştıkları sırada, kendilerini fark eden bazı vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunulduğu, olay yerine gelen kolluk görevlilerini gören sanıkların dükkânın beş metre ilerisinde ellerinde bulunan kar maskeleri ile tornavida ve ekmek bıçağını atıp kaçmaya başladıkları, polisler tarafından kesintisiz takip sonucu yakaladıkları sabit olan olayda, kanunun benimsediği objektif teori esas alındığında, şikâyetçiye ait dükkânın kilidini kırıp kepengini açan, ancak içeri giremeden yakalanan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tamer unuvar  Kayıt Tarihi:2016-05-27  Okunma Sayısı:12
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1860
Karar No:2016/2104
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk 43,44
İlgili Kavramlar:hükümlü-nakil süresine uymamış
Karar Metni:Hükümlü başka bir ceza infaz kurumuna nakil olmuş nakil süresine uymayıp geç teslim olmuş, burada sevk ve nakil için alınan tedbirlere uymamak eylemi olmaz. 5275 sayılı kanunun 48/2. Maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden hükümlüye kurumda korku ve panik yaratmak suçundan da disiplin cezası verilemez. Yargıtay 1. Ceza Daire-sinin 27.4.2016 tarih ve 2016/1860-2104 Esas-Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. "... B. Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan İ. A.'ın M. Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakli sırasında nakil süresine uymaya-rak geç teslim olmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 43/2-c. maddesi uyarınca 1 ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası ile cezalandırılmasına dair M. Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Ba  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-05-27  Okunma Sayısı:11
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/18235
Karar No:2014/7436
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 25, 26
İlgili Kavramlar:Yapılan ses kaydının hukuka uygun olup olmadığı hakkında
Karar Metni: ....... Bununla birlikte Dairemizce benimsenen YCGK'nın 21.05.2013 tarih ve 2012/5 esas 2013/248 sayılı kararında da belirtildiği üzere, kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda almasının hukuka uygun olduğunun, TCK'nın 25 ve 26/1. maddeleri uyarınca kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusu olabilecektir. Somut olayda, katılanın, tesadüfen yapılan bir telefon araması üzerine, başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken iddiaya konu hakaret ve tehdit sözlerini içeren görüşmeyi kayda aldığının anlaşılması karşısında, bu kayıttaki sözlerin sanığa ait olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi ger  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-05-26  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014 / 655
Karar No:2015 / 152
Kaynak:yargıtay
İlgili Maddeler:TCK 241
İlgili Kavramlar:Tefecilik suçunun yasal unsurları
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: Karar: Karar Tarihi: 12.05.2015 Dava: Tefecilik suçundan sanık H..A..'un 5237 sayılı TCK'nun 241, 43, 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 80 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Gölyaka Asliye Ceza Mahkemesince verilen 31.03.2011 gün ve 38-56 sayılı hükmün sanık müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 25.02.2013 gün ve 18034-5180 sayı ile; hükmün onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 19.11.2013 gün ve 282850 sayı ile; "...Sanık H.. A.. kuyumculuk işi ile iştigal etmekte olup, aşamalardaki tüm savunmalarında müşteki D...a çek karşılığı bir çok kez altın sattığını savunmuş, müşteki D.. A.. da beyanın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-05-22  Okunma Sayısı:15
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1850
Karar No:2016/1804
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K 105/A
İlgili Kavramlar:Denetimli Serbestlik Şartları/İnfaz Hakimliği
Karar Metni:ÖZETİ:5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldır.Farklı tarihlerde kesinleşip infaza verilen hapis cezaları açısından 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanma süresinin hesabında denetimli serbestlikten yararlanılan ilk hapis cezasının hakederek salıverilme tarihi esas alınır.Denetimli Serbestlikten yararlanma süresi bakımından cezaların içtima edilmesi/içtima edilebilir olması gerekmez. Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.01.2009 tarih ve 2007/539 Esas-2009/8 sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü A. Ö'nun, cezasının denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle infazına dair ** İnfaz Hakimliğinin 06/11/2013 tarih ve 2013/1557 esas, 2013/1570 sayılı kararına müteakip, cezasını infaz ederek 06.01.2014 tarihi itibariy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-05-16  Okunma Sayısı:8
Önceki | Sonraki