Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/16690...
Karar No:2014/14210...
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 125,3-a
İlgili Kavramlar:HAkime hakaret / ağır eleştiri
Karar Metni: ................... Ancak; Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; davada alacaklı vekili olan sanık avukatın, duruşmayı yöneten mahkeme hâkiminin duruşmaya geç ve dosyaya h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-04-30  Okunma Sayısı:4
Daire:20
Tarih
:2016
Esas No:2015/14429
Karar No:2016/1628
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 194/1
İlgili Kavramlar:sağlık için tehlikeli madde temini
Karar Metni: TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER Mahkeme : ÇANAKKALE 2. Sulh Ceza Mahkemesi Karar Tarihi- Numarası : 05/05/2010-2009/237 esas ve 2010/100 karar Sanık : Ferhat Demir Suç : Sağlık için tehlikeli madde temini Suç Tarihi : 10/02/2009 Hüküm : Mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık Tebliğnamedeki Düşünce : Onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 4250 sayılı İspirto ve İspirtol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cahit Kargılı  Kayıt Tarihi:2016-04-28  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1831
Karar No:2016/1922
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K 105/A
İlgili Kavramlar:Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi/İnfaz Hakimliği
Karar Metni:ÖZETİ: Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten en fazla 1 yıl yararlanacağı,ayrı tarihlerde kesinleşip infaza verilen hapis cezaları bakımından bu sürenin hesabında denetimli serbestlikle infaz ve tahliye kararına konu önceki hapis cezasının koşullu salıverilme tarihinin değil hakederek salıverilme tarihinin esas alınacağı. Erdemli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/11/2012 tarihli ve 2012/454 Esas, 2012/784 sayılı kararı ile 2 yıl hapis cezasına hükümlü S. K'in, cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair ** İnfaz Hakimliğinin 24/06/2013 tarihli ve 2013/1182 Esas, 2013/1184 sayılı kararını müteakip, 21/06/2014 tarihli itibariyle şartla tahliye edilmesine ilişkin ** 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2014 tarihli ve 2014/283 d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-04-27  Okunma Sayısı:3
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/22846
Karar No:2014/20544
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 S.K. 48
İlgili Kavramlar:Hücreye Koyma Cezası/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: Özeti:İnfaz Hakimliğinin hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasına ilişkin şikayetinin reddi ile birlikte 5275 Sayılı Kanunun 48.maddesine göre hücre cezasının onanmasına karar vermesinin doğru olduğu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan E. P'nin kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-j, 44/3 ve 48/2. maddeleri uyarınca 11 gün süreyle hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 14/08/2012 tarihli ve 2012/571 sayılı kararına yönelik itirazın reddi ile söz konusu kararın onanmasına dair Eskişehir 2. İnfaz Hâkimliğinin 03/10/2012 tarihli ve 2012/331-383 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine il  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-04-26  Okunma Sayısı:2
Daire:CGK
Tarih
:2016
Esas No:2015/6-709
Karar No:2016/33
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK.'nun 148. maddesi
İlgili Kavramlar:FAYDALANMA KASDI YOKSA YAĞMA SUÇU OLUŞMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. :2015/6-709 KARAR NO. :2016/33 Sanık ... hakkında yağma ve silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda silahla tehdit suçundan yağma suçunun unsuru olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına, yağma suçundan ise 5237 sayılı TCK'nun 149/1-a-d, 168/1-3, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.08.2010 gün ve 205-366 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 31.03.2015 gün ve 1223-38958 sayı ile onanmasına karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10.07.2015 gün ve 234837 sayı ile; “Mağd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-23  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2016
Esas No:2013/12-371
Karar No:21016/39
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK.'nun 87/4. maddesi
İlgili Kavramlar:BASİT YARALAMA TCK.'NUN 87/4. MD. KAPSAMINA GİRMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. :2013/12-371 KARAR NO. :2016/39 Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan sanık ...'ın TCK'nun 85/1, 22/3, 62/1 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cesazıyla cezalandırılma ve mahsubuna ilişkin, ......Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.11.2007 gün ve 293-1023 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesince 23.02.2012 gün ve 15869-5011 sayı ile; "5237 sayılı TCK’nun 23. maddesinde, kastı aşan suçlarda veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda cezalandırılabilmek için failin meydana gelen sonuç açısından en azından taksirle hareket etmesi gerektiği belirtilmiş, madde gerekçesinde de, hükmün konuluş amacının, objektif sorumluluk anlayışını terk etmek olduğu, bu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-23  Okunma Sayısı:3
Daire:5
Tarih
:2016
Esas No:2016/2294
Karar No:2016/2839
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HGS CEZALARINDA YETKİLİ MAHKEME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2016/2294 Karar No : 2016/2839 Tebliğname No : 5 - 2016/23766 İdari para cezasına itiraz üzerine yapılan yargılama sırasında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğiyle Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, itirazın niteliğine ve Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/12/2015 gün ve 2015/3552 Değişik İş sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2016-04-21  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1835
Karar No:2016/1590
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 44
İlgili Kavramlar:Cezaevine şarj aleti sokmak
Karar Metni:Hükümlü izin dönüşünde kuruma girişi sırasında üzerinde şarj aleti çıkmış, TCK'nun 297/2. Maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden bu eylem suç olmaktan çıkarıldığından disiplin cezası verilemez. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 29.3.2016 tarih ve 2016/1835-1590 Esas-Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; "...E. H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A.E.A.'ın, ceza infaz kurumuna cep telefonu şarj aleti sokmaya çalıştığı, İş yerindeki çalışma yönergelerine uymadığı ve çıkar sağlamak amacıyla hü-kümlülere veya kurum görevlilerine eşya verdiği gerekçesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-g, 41/2 (c) ve 40/2 (f) maddelerine aykırı hareket etmekten dolayı "2 gün süre ile hücre hapsi", "1 ay süreyle ücret karşılığı çalıştığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-04-19  Okunma Sayısı:6
Daire:12
Tarih
:2016
Esas No:2015/15916
Karar No:2016/765
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 85, maddesi
İlgili Kavramlar:SANIK HAKKINDA YETERLİ DELİL YOKSA KAMU DAVASI AÇILAMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/15916 Karar No : 2016/765 Tebliğname No : KYB - 2015/348449 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 22/07/2015 Numarası : 2015/336 Değişik iş Taksirle öldürme suçundan şüpheli Suat Gündüz hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.06.2015 tarihli ve 2014/1153 soruşturma, 2015/1557 esas, 2015/126 sayılı iddianamenin iadesine dair Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.07.2015 tarihli ve 2015/61 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın kabulü ile iade kararının kaldırılmasına ilişkin Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.07.2015 tarihli ve 2015/336 değişik iş sayılı kararını k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-15  Okunma Sayısı:7
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/18402
Karar No:2015/8564
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:5271 Cmk 223
İlgili Kavramlar:SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI HALİNDE CMK 223/2-A UYARINCA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ
Karar Metni:Yargıtay 19.Ceza Dairesi Esas No:2015/18402 Karar No:2015/8564 Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatına karar verildiği halde, hükümde CMK'nın 223/2-a yerine 223/2-c maddesine yer verilmesi sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 14.12.2015 tarihinde oybirliğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:6
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2013/14764
Karar No:2015/17355
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:174
İlgili Kavramlar:KOOPERATİF DAVALARINDA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KATILMA HAKKI
Karar Metni:C. Yargıtay 5.Ceza Dairesi Esas No:2013/14764 Karar No:2015/17355 ...İddianamedeki anlatımın zimmet suçuna ilişkin olması karşısında; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2/son maddesi gereğince ilgili Bakanlığın kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, bu itibarla CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/37149
Karar No:2014/3729
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:174
İlgili Kavramlar:C.SAVCISININ ŞÜPHELİYE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMA HAKKININ BULUNDUĞUNU HATIRLATMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN OLMAMASI
Karar Metni:C. Yargıtay 2.Ceza Dairesi Esas No:2013/37149 Karar No:2014/3729 ....özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı soruşturma tamamlamadan önce gidermesi halinde kamu davası açılmayacağı şeklinde bir düzenleme getirilmiş ise de, Cumhuriyet savcılığınca bu hususun faile hatırlatılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1-c bendinde iddianamenin iadesi sebebi olarak ön ödemeye veya uzlaşmaya tabi suçlarda, ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin iadesine karar verileceğinin hüküm altına alındığı, bu durumun Cumhuriyet savc&#  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/6202
Karar No:2016/1468
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 83
İlgili Kavramlar:Ziyaretçi isim listesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas No : 2015/6202 Karar No : 2016/1468 Tebliğname No : KYB - 2015/352411 Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Tasarlayarak kasten öldürme suçundan Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü Mehmet Kanalka'nın ziyaretine gelebilecek üç kişilik isim listesinde adı bulunan kişilerin yaklaşık 2-3 yıldır ziyaretine gelmediklerini belirterek, yerlerine yeni bildirmiş olduğu isimlerin eklenmesi talebini doğrudan İnfaz Hakimliğine yaptığı, Ceyhan İnfaz Hakimliğinin 28/04/2015 gün ve 2015/423 esas, 2015/463 sayılı talebin kabulüne ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/05/2015 gün ve 20  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-04-12  Okunma Sayısı:7
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1863
Karar No:2016/1335
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 105/a
İlgili Kavramlar:Denetimli serbestlik-süreler
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA) Esas No : 2016/1863 Karar No : 2016/1335 Tebliğname No : KYB - 2016/81272 Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/09/2015 tarihli ve 2015/159 değişik iş sayılı içtima kararı ile 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü Ali Pembegül’ün cezasının infazı sırasında, koşullu salıverilme tarihine 1 yıldan az süre kalmış olması sebebiyle koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesine dair İzmir 1. İnfaz Hâkimliğinin 26/10/2015 tarihli ve 2015/5895 esas, 2015/5847 sayılı kararını müteakip, hükümlünün süresi içinde denetimli serbestlik şube müdürlüğüne başvurmadığından bahisle kaydın kapatılarak kapalı ceza infaz kurumuna iadesinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-04-12  Okunma Sayısı:10
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2012/36844
Karar No:2014/992
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K. 48
İlgili Kavramlar:İnfaz Hakimliği/Onay
Karar Metni:ÖZETİ:Hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasına itirazını inceleyen İnfaz Hakimliğinin,itirazın REDDİNE,hükümlü hakkındaki hücreye koyma cezanın ONAYLANMASINA karar vermesinde ve bu kararın kesinleşmesi üzerine disiplin cezasının infaz edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, İnfaz Hakiminin hükümlünün şikayetinin reddine karar verirken aynı zamanda hücreye koyma cezasının onaylanmasına karar vermesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü A. ǒin cezalarının infazı sırasında, diğer hükümlü M. D’e küfür ederek saldırmaya çalışmaktan dolayı 5275 sayılı Kanun’un 32/2-d. maddesinde yer alan “Kurumda kaygı, korku ve panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak” eyleminden dolayı anılan Kanun’un 48/2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-04-08  Okunma Sayısı:8
Daire:11
Tarih
:2016
Esas No:2014/12513
Karar No:2016/2522
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5809 s.k. 63/10
İlgili Kavramlar:sahte abonelik sözleşmesinde işyeri sahibinin sorumluluğu
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/12513 Karar No : 2016/2522 Tebliğname No : 11 - 2013/100840 Onama Katılan adına sahte abonelik sözleşmesi ile GSM hattı çıkarttığının iddia olunduğu olayda, suça konu abonelik sözleşmesinin sanığa ait işyerinde düzenlenmesi ve sözleşmeden doğan menfaatin sanığa ait olması karşısında yüklenen fiilin subuta erdiği kabul edilerek hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcis  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Demirci  Kayıt Tarihi:2016-04-06  Okunma Sayısı:10
Daire:21
Tarih
:2015
Esas No:2015/3157
Karar No:2015/4303
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5490 m.67
İlgili Kavramlar:SAHTE NÜFUZ CÜZDANI TALEP BELGESİ DÜZENLETTİRME 5490 67/1, TCK 38/1 OLACAĞI
Karar Metni:1- Temyiz kapsamında olmayan sanık İbrahim'in müdahil Bayram K'a ait kimlik bilgilerini kullanıp ve kendisini Bayram K olarak tanıtmak suretiyle sanık Mustafa S'nın da yardımı ile muhtar olan sanık Mustafa G'den nüfus cüzdanı talep belgesi aldığı, bu belgeyi kullanarak içerik bilgileri itibariyle sahte nüfus cüzdanı edindiği ve bu suretle sanık Mustafa S'nın sanık İbrahim'in eylemlerini kolaylaştırarak yardımda bulunduğu ile muhtarın, belirtilen belgeyi içeriğinin doğru olmadığını bilerek düzenlendiğinin kabul edildiği olayda; muhtar olan sanık Mustafa G'i sahte nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlemeye azmettiren sanık Mustafa S'nın eyleminin 5490 sayılı Yasanın 67/1. maddesinde düzenlenen suça azmettirme kapsamında kaldığı gözetilmeden, yazılı şeklide sanık hakkında resmi belgede sahtecili  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-06  Okunma Sayısı:5
Daire:11
Tarih
:2016
Esas No:2014/21169
Karar No:2016/1904
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5490 m.67
İlgili Kavramlar:SAHTE NÜFUZ CÜZDANI TALEP BELGESİ DÜZENLETTİRME 5490 67/1, TCK 38/1 OLACAĞI
Karar Metni:1.Sanıklardan Mustafa S'nun K Mahallesi Muhtarı olan sanık Mehmet S Ç'ya sahte nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlettirmesi şeklinde gerçekleşen eylemin, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesine muhalefet ve bu suça azmettirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde memurun resmi belgede sahteciliği suçundan uygulama yapılması,...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-06  Okunma Sayısı:5
Daire:21
Tarih
:2016
Esas No:2015/5279
Karar No:2016/1485
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 SK 188/3, 5271 SK 119
İlgili Kavramlar:Usulsüz arama, delil niteliği,
Karar Metni: Sanık ....'ın evinde ve eklentilerinde Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın yapılan aramada, ihtiyar heyetinden veya komşulardan en az iki kişinin bulundurulmamış olması, Nedeniyle, sanık hakkında hukuka uygun olarak verilmiş bulunan arama kararı, "yerine getirilme şekli itibarıyla" hukuka aykırı olup bu arama sonucu elde edilmiş bulunan ve hukuka aykırı delil niteliğinde olan “belgeler” de CMK'nın 217. maddesi bağlamında hükme esas alınamaz. Bu durumda; hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılan ''belgeler'' mahkumiyet hükmüne esas alınamayacağından, atılı resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve yeterli delil bulunmayan sanık hakkında beraat yerine, mahkumiyete hükmedilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : M. Talha Alkan  Kayıt Tarihi:2016-04-06  Okunma Sayısı:6
Daire:12
Tarih
:2012
Esas No:2011/6252
Karar No:2012/4665
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 179/2
İlgili Kavramlar:uykulu araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, temyiz sınırı altında- suç vasfı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/6252 Karar No : 2012/4665 Tebliğname No : 2 - 2009/247575 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Genç Sulh Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 22.07.2009 Numarası : 2009/52 Esas, 2009/125 Karar Sanık : Abdurahman Kızıltoprak Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Suç Tarihi : 30.05.2008 Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 179/2, 62, 50, 52, 52/4. maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Mahalli Cumhuriyet Savcısı Tebliğnamedeki düşünce : Red Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine yöneli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Demirci  Kayıt Tarihi:2016-03-29  Okunma Sayısı:8
Önceki | Sonraki