Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/35388
Karar No:2015/14944
Kaynak:UYAP karar arama
İlgili Maddeler:TCK 31/3, 31/2 6136 sy 15/1
İlgili Kavramlar:sanığın suç tarihindeki yaşının belirlenmesi
Karar Metni: Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiille il  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Erdoğmuş  Kayıt Tarihi:2015-04-26  Okunma Sayısı:1
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/2093
Karar No: 2015/9629
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:cmk 259
İlgili Kavramlar:müsadere--tabanca-sc.hakimi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/2093 Karar No : 2015/9629 Tebliğname No : 8 - 2014/103367 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/02/2014 NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K) EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN İSTEM : Eşyanın müsaderesi HÜKÜM : Müsadere TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi Gereği görüşülüp düşünüldü: Suç konusu olmayıp, suçta kullanılmayan ve sahibi hakkında ceza davası açılmayıp bulundurulması, taşınması izne tabi bulunduğu için zoralımı gereken eşyaların, CMK.nun 259. ve 28.6.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 83. maddesi ile 5320 sayılı Yasaya eklenen ek 1. maddeleri uyarınca sulh ceza hakkimi tarafından müsaderesine karar verilmesi gerekti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2015-04-20  Okunma Sayısı:5
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/12-631
Karar No:2014/223
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.22,89
İlgili Kavramlar:ASLİ VE TAM KUSURLU ,ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ,BASİT TAKSİR
Karar Metni:Uyuşmazlığın sağlıklı bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi bakımından, taksir ve bilinçli taksir kavramları üzerinde durulması gerekmektedir. Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise taksirle de işlenebilir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. 5237 sayılı TCK'nun 22/2. maddesinde taksir; “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Öğretide de benimsendiği üzere, Ceza Genel Kurulunun birçok kararında taksirin unsurları; 1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, 2- Hareketin iradi olması, 3- Sonucun istenme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-19  Okunma Sayısı:8
Daire:11
Tarih
:2015
Esas No:2014/18593
Karar No:2015/22762
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5809, 207/1
İlgili Kavramlar:RIZA DIŞINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİ
Karar Metni:Esas No : 2014/18593 Karar No : 2015/22762 Tebliğname No : 11 - 2013/196828 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 17/04/2013 NUMARASI : 2012/518 (E) ve 2013/243 (K) SANIK : Ferit İLGİN SUÇ : Özel belgede sahtecilik HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Cumhuriyet savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Cep telefonu bayii işleten sanığın, müşteki Kader İnanç adına sahte abonelik sözleşmeleri ile birden fazla GSM hattı çıkarttığının iddia olunduğu olayda, suça konu sözleşmelerin “alt bayi/satışı yapan bayi” kısımlarında sanığın işlettiği bayinin adı veya kodunun yer alması, çıkartılan Turkcell hattına ilişkin olarak sözleşme ekinde bulunan kimlik fotokopisi üzerinde sanığa ait bayiinin kaşesinin bulunması, sanığın çalıştığı her iki üst bayi y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Çıtak  Kayıt Tarihi:2015-04-17  Okunma Sayısı:17
Daire:10
Tarih
:2012
Esas No:2009/18563
Karar No:2012/6071
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:CMK 135, TCK 188
İlgili Kavramlar:İLETİŞİMİN TESPİTİ, dinlenmesi, kayda alınması, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmelerinin yalnız başına (UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ) mahkümiyet için yeterli olmayacağı,
Karar Metni:Suç:Uyuşturucu madde ticareti yapma Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmeyen, diğer sanıklarda yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgisi saptanmayan ve telefon görüşmelerinde sattığı kabul edilen haplar ele geçirilerek uyuşturucu madde olup olmadığı teknik bir yöntemle de tespit edilemeyen sanığın; atılı suçu işlediğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 13.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (2) 10.Ceza Dairesi,Esas No:2011/10019, Karar No:2012/15327 Suç :Uyuşturucu madde ticare  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-04-14  Okunma Sayısı:4
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/5742
Karar No:2015/6127
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TCK 142/2-g 142/2-b
İlgili Kavramlar:HAYVAN HIRSIZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/5742 Karar No : 2015/6127 Tebliğname No : 2 - 2012/317159 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2012 (Ek karar tarihi 31/10/2012) NUMARASI : 2012/479 (E) ve 2012/770 (K) SANIK : E.Ö SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet, temyizin reddi TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafii, sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; Temyiz isteminin reddine dair 31/10/2012 gün ve 2012/479 - 2012/770 sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanığın temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2015-04-14  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/4-1283
Karar No:2014/430
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/43/1,257/2
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI DELİL
Karar Metni:Sanığın, adliyedeki odasında telefon veya benzeri bir iletişim aracı kullanılmaksızın konuşma esnasında söylediği iddia olunan ve kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ortam dinlemesi suretiyle kaydedilen, internette yayımlanan, içeriği sanık tarafından kabul edilmeyip, tanıklarca da doğrulanmayan ses kayıtlarının elde edilmesine ilişkin olarak, yetkili mercilerce verilmiş herhangi bir iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi veya teknik araçlarla izleme koruma tedbiri kararı bulunmayıp, dolayısıyla bu kayıtların hukuka aykırı yollarla elde edilen delil niteliğinde oldukları sabit olup, mahkumiyet hükmüne esas alınması mümkün değildir. Hukuka aykırı yollarla elde edildikleri hususunda herhangi bir tereddüt bulunmayan ses kaydı ile bu ses kayıtlarının yayınlandığı int  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-13  Okunma Sayısı:8
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/10-466
Karar No:2014/542
Kaynak:
İlgili Maddeler:2313/3, 23/5
İlgili Kavramlar:MADDİ DELİLLERLE DOĞRULANMAYAN SANIK İKRARINA DAYALI MAHKUMİYET KURULAMAYACAĞI
Karar Metni:Sanık aşamalarda; suç konusu hint kenevirlerini esrar elde etmek amacıyla ikameti olan Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi ... Sokak No:... adresinde bir yıl önce 20 adet saksı içerisinde ekip yetiştirdiğini, olay gününden bir gün önce de asker uğurlaması için Antalya'dan Siverek'e gittiğinde iki aylık kullanımı için gereken kubar esrarı yanına aldığını, Antalya merkezde bir mobilya dükkanı işleterek aylık 2500-3000 Lira kazanç sağladığını, esrar satıcılığından elde edilecek gelire ihtiyacı olmadığını, uzun zamandan beri esrar kullandığını savunmuş ve temyiz dilekçesinde de kullanmak için saksıda hint keneviri yetiştirdiğini belirtmiştir. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 3. maddesi; "Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-13  Okunma Sayısı:9
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/761
Karar No:2015/1201
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:4422 SK VE 5275 SK 107/4.m
İlgili Kavramlar: Suç Örgütü Faaliyeti kapsamında mülgü 765 Sayılı TCK 499/1.m.kapsamındaki suçun infaz usulü
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Esas No : 2015/761 Karar No : 2015/1201 Tebliğname No : KYB - 2014/203100 Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Haluk Bozo’nun, 5237 sayılı TCK’nun 149/1-c-g, 109/2, 109/2-3-b ile (iki kez), 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.10.2008 tarihli ve 2001/30 Esas, 2008/228 sayılı kararını müteakip, cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99. maddesi gereğince 11 yıl 8 ay hapis cezası olarak toplanmasına, hükümlü hakkında 4616 sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2015-04-09  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2012
Esas No:2011/2-354
Karar No:2012/167
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Cmk 307
İlgili Kavramlar:TEMYİZ ve İTİRAZ , aleyhe temyiz bulunmayan bir durumda, eylemin suçun nitelikli halini oluşturduğundan bahisle “eleştiri ile onama” kararı mı, yoksa “cezayı aleyhe değiştirmeme yasağı da gözetilerek bozma” kararı mı verileceğinin belirlenmesi, BİRLEŞTİRME, esasla birlikte temyize tabi olduğu, itiraz - temyiz kanun yolunda yanılma, Kanun Yararına Bozmanın şartları, İtiraza tabi kararlar, müdafi / vekil olmayan avukatın temyizi, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz, itiraz hakkı olanlar (7 AYRI KARAR)
Karar Metni:Yargıtay Dairesi: 2.Ceza Dairesi Hırsızlık suçundan sanık Ali Osman Topkaya’nın 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 141/1, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 6000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 18.03.2008 gün ve 665-265 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesince 20.09.2011 gün ve 57339-34071 sayı ile; “…Sanığın şebeke hattına ara boru takarak kaçak su kullandığının anlaşılması karşısında, eylemin nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu ve kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında işlendiği dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK’nun 142/1-a maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 141. maddesi ile hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi”  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-04-08  Okunma Sayısı:7
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2013/9031
Karar No:2015/21680
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 158
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTA ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ
Karar Metni:5237 sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde eğer suçtan elde edilen haksız menfaat miktarı belli ise; o takdirde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezası belirlenecektir. Bu açıklama kapsamında sonuç adli para cezasının gün karşılığı belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde doğrudan haksız elde olunan menfaatin iki katı esas alınmak suretiyle karar verilmesi, Bozm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-31  Okunma Sayısı:7
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/22132
Karar No:2014/13047
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 158
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTA ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ
Karar Metni:2-Kabule göre de; 5237 sayılı TCK'da, 765 sayılı TCK'dan farklı olarak “gün para cezası sistemi” kabul edildiği için bu sistemde nispi para cezasına yer verilmemiştir. İlgili maddelerin gerekçe bölümlerinde de 5237 sayılı TCK sisteminde nispi para cezasının öngörülmediği açıkça belirtilmektedir. Ancak, 5237 sayılı TCK'nın 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değişik TCK'nın 158/1. fıkrasına eklenen “... Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katında az olamaz.” cümlesi ile getirilen yeni değişikliğe ilişkin gerekçede de belirtildiği üzere, 158. maddenin 1. fıkrasına eklenen son cümledeki “…adli para cezasını  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-31  Okunma Sayısı:6
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/14-797
Karar No:2014/408
Kaynak:Kararara.com sitesinden.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 103. maddesi.
İlgili Kavramlar:CİNSEL İSTİSMAR
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/14-797 KARAR: 2014/408 KARAR TARİHİ. 30.09.2014 ÖZET : Sanık hakkında görülen dava çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkindir. Yerel mahkeme direnme kararından sonra 5237 sayılı TCK`nun 103. maddesinde yapılan değişiklikle birinci fıkraya;“Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir" ibaresinin eklenmesi ve mağdurun ruh veya beden sağlığının bozulması halinde artırım öngören düzenlemenin ise yürürlükten kaldırılması karşısında, suç tarihinde mağdurenin bacaklarını bir kez okşayan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı mahkemece verilen karar doğru olmamıştır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI Çocuğun cinsel isti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-03-27  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/4-94
Karar No:2014/525
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 184
İlgili Kavramlar:İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Karar Metni:TCK 184/5.maddesinin gereğini yerine getirmeyen sanık hakkında HAGB uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekmediğinin kabulü zorunludur. Yani kısaca bu suçlarda HAGB uygulanması mümkün değildir. Yararlanmanız dileğiyle saygılarımla...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan DÜNDAR  Kayıt Tarihi:2015-03-27  Okunma Sayısı:15
Daire:CGK
Tarih
:2009
Esas No:2009/9-185
Karar No:2009/273
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 85, 22/3,
İlgili Kavramlar:Kasten / TaksirleYARALAMA ve ÖLDÜRME, Taksir mi bilinçli taksir mi? sanığın otomobili ile çarparak ölümüne neden olmaktan ibaret eyleminin taksirle mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiğinin belirlenmesi, eylemin kasten yaralama suçunu mu yoksa öldürmeye kalkışma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesi, OLASI KAST ile öldürme, Basit yaralama ile silahla yaralamaya teşebbüsün birlikte gerçekleşmesi, ÖĞRETMENin öğrenciyi yaralaması, ATK Genel Kurulundan Karar alınması - Taksirle Ölüm ( 8 AYRI KARAR)
Karar Metni:(1) TAKSİR Mİ BİLİNÇLİ TAKSİR Mİ? sanığın otomobili ile çarparak ölümüne neden olmaktan ibaret eyleminin “taksirle mi” yoksa “bilinçli taksirle mi” işlendiğinin belirlenmesine ilişkin Yargıtay Dairesi: 9. Ceza Dairesi Sanık Ali Şapma’nın, bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 5237 sayılı TCY’nın 85/1, 22/3 ve 62. maddeleri uyarınca 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak mahrumiyetine ve TCY’nın 53/6. maddesine göre ehliyetinin 3 yıl süre ile geri alınmasına ilişkin, Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15.05.2007 gün ve 707-189 sayılı hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 01.04.2009 gün ve 19045-3907 sayı ile; “Taşıt ve yaya trafiğinin yoğun olduğu mahalde belirlenen hız ölçülerinin çok üzerind  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-03-26  Okunma Sayısı:14
Daire:7
Tarih
:2010
Esas No:2010/845
Karar No:2010/2429
Kaynak:Kişisel
İlgili Maddeler:5607 SK 3/1, 4926 5237 SK 39
İlgili Kavramlar:İnternet Üzerinden Kaçakçılık-İştirak-Birleştime
Karar Metni:YARGITAY 7. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No :2010/845 Karar No :2010/2429 Tebliğname No :7-2009/54735 İNCELENEN KARARIN: MAHKEME :Kadıköy 1. Asliye Ceza mahkemesi TARİHİ :09/09/2008 NUMARASI :2008/740 SANIK :MBD SUÇ :Kaçakçılık HÜKÜM :Sanığın beraatına TEMYİZ EDEN :Müdahil idare vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE :Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmedikçe; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleri adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık MBD ait ...Com adlı internet sitesi aracılığı ile kaçak eşya satışı yapıldığına dair ihbar üzerine adı geçen internet sitesi üzerinden kaçak elektronik eşya satışı … Şirketine ait işyerinde yapılan aramada, yabancı menşeli ve belgesiz 374 adet MP3 FM modül  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cem Kabdan  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:9
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2014/7978
Karar No:2014/12927
Kaynak:Dosya
İlgili Maddeler:5188 SK 23 TCK 247 TCK 155/2
İlgili Kavramlar:özel güvenlik görevlisi, zimmet, güveni kötüye kullanmak
Karar Metni:Güvenlik firmasının çalışanı M..A.. ile birlikte sanık V..’ın .. Caddesi üzerinde bulunan .. Bank şubesinden ... Mahallesinde bulunan ... Bankasının kasası olarak faaliyet gösteren ... şubesine teslim edilmek üzere .... parayı teslim alarak güvenlik firmasına ait ... plaka sayılı araca koydukları, ardından sanığın tanık ..a “sen ...nın ATM de unutulan banka kartlarını teslim et gel, ben seni bekliyorum” diyerek uzaklaştırdıktan sonra zırhlı araç ile olay yerinden ayrılarak zimmet suçunu işlediği ve sanık ...’ın da bu eyleme iştirak ettiğinin kabul edildiği olayda; Her ne kadar özel güvenlik hizmetleri özel hukuklarına göre kurulup işletilen ticari şirketlerce yürütülmekte ve bu hizmetler genel olarak ihale usulü ile satın alınmakta ise de, 5188 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtildiği üz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : yaşar yetiş  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:12
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/17785
Karar No:2013/14246
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 SK 354
İlgili Kavramlar:TAYZİK HAPİSLERİNDE CEZA ZAMANAŞIMINAN KESİLİP KESİLMEYİCEĞİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/17785 Karar No : 2013/14246 Tebliğname No : KYB - 2013/246711 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11.07.2013 gün ve 2013/11240/44915 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.07.2013 gün ve 2013/246711 sayılı ihbarnamesi ile; Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık Nurhan Külekçi'nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Denizli 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/02/2011 tarihli ve 2009/1638 esas, 2011/296 sayılı kararını müteakip anılan kararın bihakkın tahliye tarihine kadar infazına ilişkin aynı Mahkemenin 03/05/2013 tarihli ve 2009/1638  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Adnan Demir  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:11
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/11572
Karar No:2015/2175
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:CMK 141/1, TCK 104/1, Av.K.
İlgili Kavramlar:Tazminat, Vazgeçme ile düşmede tazminat ve Yalnız dilekçe verilse de tam Av. Ücreti
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2014/11572 Karar no : 2015/2175 Tebliğname no : 12 - 2014/22259 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 04/11/2013 Numarası : 2013/212 - 2013/408 Davacı : Varol Yelküren Davalı : Maliye Hazinesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Dava Tarihi : 17/07/2013 Hüküm : Davanın Reddi Temyiz edenler : Davacı vekili ve Davalı vekili Tebliğnamedeki düşünce : Düzeltilerek onama Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2015-03-23  Okunma Sayısı:7
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/417
Karar No:2015/11395
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5607 3, TCK 43
İlgili Kavramlar:KAÇAKÇILIK, ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni:YARGITAY 7. Ceza Dairesi: 1-Esas No : 2015/417 Karar No : 2015/11395 İncelemeye konu mahkemenin 2012/1536 E. -2013/813 K. Sayılı dosyası ile Dairemizin 2014/21967, 2014/18272, 2014/16869, 2014/15582 ve 2014/16013 Esas sayılı dosyalarında sanık hakkında aynı neviden suç nedeniyle kamu davalarının açılmış olduğu anlaşıldığından, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 gün ve 2013/7-591 Esas - 2014/171 Karar sayılı kararında belirtildiği şekilde, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işlendikleri yer ve işlenme tarih aralıkları, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında TCK.nun 43.maddesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:10
Önceki | Sonraki