Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2013/14073
Karar No:2014/1327
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TCK. 188,43.
İlgili Kavramlar:Teselsül-kesin hükme ceza ekleme
Karar Metni:Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.09.2010 tarih ve 2008/272 esas 2010/309 sayılı kararı ile verilen ve Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 21.03.2012 tarih ve 2011/13269 esas ve 2012/6463 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen mahkûmiyet kararında suç tarihinin 21.06.2008 olduğu dikkate alınarak; temyiz incelemesine konu 20.08.2008 tarihli suçun bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi nedeniyle zincirleme suç oluşturduğu, sanığın daha ağır sonuç doğuran suçu esas alınarak ve TCK'nın 43 maddesi uyarınca artırma da yapılarak cezalar belirlendikten sonra, kesinleşen hükümle 7 yıl 6 ay hapis ve 15.000 TL adlî para cezası verilmiş olduğu gözetilip, aradaki fark kadar ek cezaya hükmolunması gerekirken, sanık hakkında yazılı şek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Bağarkası  Kayıt Tarihi:2014-04-23  Okunma Sayısı:3
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2012/3691
Karar No:2014/1038
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 81/1-35-29/1-86/1-86/3-e-87/1-a,
İlgili Kavramlar:Öldürmeye teşebbüs -tahrik
Karar Metni:T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No: 2012/3691 Karar No: 2014/1038 Tebliğname No: 1 - 2011/357407 İNCELENEN KARAR: MAHKEMESİ : Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO: 11/05/2011, 2010/5 (E) ve 2011/146 (K) KATILAN-SANIKLAR: Ali Y, Ökkeş Yılmaz, Kahraman Y, Recep D, Mithat D, Baki D SUÇ: Basit yaralama, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM: 1-Sanık Baki D hakkında; Ökkeş Y'a karşı basit yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine. 2-Sanık Ökkeş Y hakkında; Recep Durmuş'u sopa ile kasten yaralama suçundan; 5237 sayılı TCK'nun 86/2, 86/3  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Ardıç  Kayıt Tarihi:2014-04-22  Okunma Sayısı:4
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2013/5749
Karar No:2014/4302
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4733 sy. 8/4
İlgili Kavramlar:alkollu içki bandrol farklılığı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No: 2013/5749 Karar No: 2014/4302 Tebliğname No: 7 - 2013/64901 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: 11/05/2010 NUMARASI: 2009/584 (E) ve 2010/364 (K) SANIK: Kerim GÜN SUÇ: 4733 sayılı yasaya aykırılık HÜKÜM: Hükümlülük TEMYİZ EDEN: Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın atılı eylemin, alkollü içki dağıtım ve satışı üzerine faaliyette bulunulan işletmesinde yapılan kontrolde, 39 adet içki şişeleri üzerindeki üretici ve ithalatçı firma bilgileri ile bandrolleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Ardıç  Kayıt Tarihi:2014-04-22  Okunma Sayısı:3
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2013/26561
Karar No:2014/14304
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kesin adli para cezası ve suç vasfı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/26561 Karar No : 2014/14304 Tebliğname No : 3 - 2012/115035 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Katılan vekili Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı içeren hükümlere karşı 21/10/2011 tarihli itiraz Silifke Ağır Ceza Mahkemesinin 13/02/2011 tarih ve 2012/3 Değişik İş sayılı kararı ile incelenip "itirazın reddine" karar verildiğinden temyiz incelemesi kapsamı dışında tutulmuştur. Katılan vekilinin temyiz talebinin suç vasfına yönelik olduğu, hükmedilen sonuç adli para cezasının miktarı itibarıyla kesin nitelikte olsa da, Y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-22  Okunma Sayısı:7
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2013/11040
Karar No:2014/6978
Kaynak:Yargıtay 11. Ceza Dairesi
İlgili Maddeler:5271 SK 231, 223,325
İlgili Kavramlar:hükmün açıklanması, vekalet ücreti
Karar Metni:Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, mahkumiyet kararı olmadığı gibi, davayı esastan sonuçlandıran bir hüküm de değildir. Ceza Genel Kurulu’nun 19.02.2008 gün ve 346-25 sayılı kararında  belirtildiği gibi, bu karar “koşullu bir düşme kararı” niteliğinde olup, CMK’nun 231. maddesinin 10 ve 11. fıkraları uyarınca, denetim süresi içinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranılması halinde, kamu davası aynı Yasanın 223. maddesi uyarınca düşürülecek, aksi halde ise açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacaktır. CMK’nun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : arif bayar  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:12
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2010/862
Karar No: 2014/391
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 44,191,188,297
İlgili Kavramlar: İnfaz kurumuna uyuşturucu madde sokma
Karar Metni: B- Sanık H. hakkında "infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma" suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: TCKnın 191. maddesinde düzenlenen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçu ile aynı Kanunun 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçunu ayıran unsur "sanığın amacıdır". Sanığın amacı "kullanmak ise" 191. maddedeki suç, "satma, başkasına verme gibi kullanma dışında bir amacı varsa" 188. maddenin 3. fıkrasındaki suç oluşur. Bu bağlamda, sanığın kullanmak istediği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bulunduğu yerden alıp getirmesi için bir başkasını azmettirmesi suçun niteliğini değiştirmez; bu durumda, maddeyi getiren 188. maddenin 3. fıkrasındaki suçu, kullanm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : YILMAZ KABASAKAL  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:8
Daire: 3
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/29520
Karar No: 2013/30815
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: Tck.86/3,Cmk
İlgili Kavramlar: 15 Yaşından Küçüğünüğün Şikayet Hakkı
Karar Metni: 1) Öğretmen olan sanığın, öğrencisi durumundaki müşteki Ademi yaralaması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCKnin 86/3-d maddesi kapsamındaki kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, 2) Kabule göre de, müşteki Akifin suç tarihi itibariyle 15 yaşını doldurması nedeniyle şikayet hakkının müştekiye ait olduğu gözetilmeden, müştekinin kanuni temsilcisinin şikayetten vazgeçme beyanıyla yetinilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:9
Daire: 3
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/29520
Karar No: 2013/30815
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: Tck 86/3-d
İlgili Kavramlar: Öğretmenin öğrenciyi yaralaması
Karar Metni: 1) Öğretmen olan sanığın, öğrencisi durumundaki müşteki Ademi yaralaması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCKnin 86/3-d maddesi kapsamındaki kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, 2) Kabule göre de, müşteki Akifin suç tarihi itibariyle 15 yaşını doldurması nedeniyle şikayet hakkının müştekiye ait olduğu gözetilmeden, müştekinin kanuni temsilcisinin şikayetten vazgeçme beyanıyla yetinilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:10
Daire: 6
Tarih
: 2014
Esas No: 2013/23468
Karar No: 2014/151
Kaynak: Uyap.
İlgili Maddeler: TCK.nun 148 maddesi.
İlgili Kavramlar: YAĞMA BOYUTUNA ULAŞAN CEBİR VE TEHDİT
Karar Metni: Katılan M. K.nın babasına ait bulunan Zilelioğlu pasajındaki köfteci dükkanını babası olmadığı zamanlarda işlettiği, iş yerine değişik zamanlarda yemek için gelen sanığı yaklaşık 3 yıldır tanıdığı, 19.02.2013 günü öğlen 13.00 sıraları köfteci dükkanına gelen sanık G. C. Anin adı geçen katılana "benim sallama bıçağıma polisler el koydu, bana 60 TL para cezası verdiler, bu parayı sen vereceksin" dediği, aynı iş yerinde bulunan katılanın arkadaşı tanık Yunus Emre Yaşarın "biraz iş yeri çalışsın, istediğin parayı o zaman versin, çocuğu sıkıştırma" demesi üzerine adı geçen sanığın "hadi lan daha fazla bekletme, parayı şimdi istiyorum para cezamı yatıracağım" dediği, katılan Mehmetin sanığın ısrar etmesi üzerine, zarar verebileceğini düşünerek, iş yerinde 60 TL parayı kendisine verdiği olay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:10
Daire: 14
Tarih
: 2014
Esas No: 2013/10526
Karar No: 2014/366
Kaynak: Uyap.
İlgili Maddeler: TCK. nun 109. maddesi.
İlgili Kavramlar: YANLIZCA CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNDE, HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU OLUŞMAZ.
Karar Metni: Mağdurenin anlatımlarına, sanığın ikrarına ve tüm dosya içeriğine göre; olay tarihinde sanığın, mağdurenin bulunduğu eve girdikten sonra zorla yere yatırıp vuracakmış gibi yaparak korkuttuktan sonra, rızası hilafına cinsel ilişkiye girdiği ve sonrasında evden çıkarak olay yerinden ayrıldığı anlaşılmakla, sanığın cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirdiği zaman zarfı dışında mağdureyi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde bir eyleminin bulunmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:11
Daire: CGK
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/6-1437
Karar No: 2013/153
Kaynak: Kişisel.
İlgili Maddeler: TCK. nun 168/4. maddesi.
İlgili Kavramlar: KİSMİ ETKİN PİŞMANLIĞIN UYGULAMA KOŞULLARI
Karar Metni: Hırsızlık suçundan sanık Nasuh un 765 sayılı TCK’nun 493/2, 522, 59 ve 40. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve mahsuba ilişkin, Güney Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.11.2003 gün ve 38-72 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 27.01.2006 gün ve 2821-449 sayı ile; “5328 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi gereğince 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesi ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5349 sayılı Kanunla değişik 9. maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması” nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir. Yerel mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-17  Okunma Sayısı:10
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2010/36818
Karar No: 2014/1685
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti ve kullanma tek fiil
Karar Metni: Sanığın, evinde ele geçirilen 429 gramdan ibaret esrarı kullanacağına ilişkin savunmasının aksine, satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, eyleminin bütünüyle "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tek olan fiili nitelik yönünden ikiye bölünüp "uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan "suç duyurusunda bulunulmasına" karar verilmek suretiyle hükmün karıştırılması, Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, CMUKnın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 13.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:7
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2010/31677
Karar No: 2014/1726
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti-etkin pişmanlık
Karar Metni: Hakkındaki beraat hükmü temyiz edilmeyen ve sanığın babası olan diğer sanık Alinin evinde ele geçirilen esrarın sanığa ait olduğunu söylemesi üzerine, aleyhine başkaca somut delil bulunmadığı aşamada esrarın kendisine ait olduğunu kabul etmek suretiyle kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCKnın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 17.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:6
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2014/1115
Karar No: 2014/1950
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti-etkin pişmanlık
Karar Metni: Suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ve sanığın yakalandığı metruk bina ile binanın bulunduğu sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine, mahkemeden arama kararı alınarak, bahsi geçen yere gelindiği, içeri girildiğinde sanık ve tanık Hasan nın oda içerisinde görüldüğü, bu sırada odanın penceresinden dışarıya siyah bir poşet atıldığının görevlilerce fark edildiği, ancak poşeti atanın kim olduğunun görülemediği, bunun üzerine tanık Hasana poşeti atanın kim olduğu sorulduğunda sanık tarafından atıldığının beyan edildiği, söz konusu poşet kontrol edildiğinde, içerisinde 14 adet defter kağıdına sarılı esrar, 7 adet uyuşturucu nitelikli hap, 6 adet defter kağıdına sarılı JWH-210 aktif maddesini içeren uyuşturucu madde, 1 adet defter kağıdına sarılı 0,1 gra  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:9
Daire: CGK
Tarih
: 2007
Esas No: 2007/7/28
Karar No: 2007/34
Kaynak: sinerji
İlgili Maddeler: 5187 sk
İlgili Kavramlar: tekzip, sulh ceza, düzeltme. gazete
Karar Metni: Konuya ilişkin YCGK. kararını ekte sunuyorum. T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2007/7-28 Karar: 2007/34 Karar Tarihi: 13.02.2007 TEKZİP - ELEŞTİRİNİN SERT BİR ÜSLUPLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KABA OLMASI VE NEZAKET SINIRLARINI AŞMASI - BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ - İFADELERİN ASILSIZ KİŞİSEL SALDIRI OLARAK GÖRÜLEMEYECEĞİ - YAZININ NESNEL BİR OLGUYA DAYANIP DAYANMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ ÖZET: Yargılama konusu haber ve yorum metnindeki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere esasen, eleştirinin sert bir üslûpla gerçekleştirilmesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirenin amacına, psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgudur. Ancak kabul edilmelidir ki, basın özgü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Necati Daştan  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:11
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/15-1353
Karar No: 2013/287
Kaynak: Kişisel.
İlgili Maddeler: TCK.nun 158. maddesi.
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK İLE HIRSIZLIK SUÇUNUN FARKLARI
Karar Metni: YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. : 2012/15-1353 KARAR NO. : 2013/287 Dolandırıcılık suçundan sanık Muharremin 5237 sayılı TCKnun 157/1, 168/1, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 2 yıl 8 ay hapis ve 800 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 05.07.2007 gün ve 233-370 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesince 07.05.2012 gün ve 13103-36435 sayı ile; “Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile ni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-15  Okunma Sayısı:11
Daire: 3
Tarih
: 2014
Esas No: 2013/18379
Karar No: 2014/1273
Kaynak: dosya x
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HAGB mahkumiyet hükmü yerine geçmez
Karar Metni: Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlediğinden bahisle mahkemesine ihbar yapıldığı ve hükmün açıklandığı, ancak ihbara konu suçun da 5271 sayılı CMKnin 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar olduğu ve açıklanmadığından hüküm niteliği taşımadığı gözetilmeden, bu hükme ilişkin ihbara dayanılarak eksi hükmün açıklanmasına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2014-04-14  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2011
Esas No: 2011/114
Karar No: 2011/150
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: TCK 35
İlgili Kavramlar: ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS MÜ YARALAMA MI
Karar Metni: Öldürmeye teşebbüs suçlarından sanıklar Selçuk Sungur ve Nevzat Özsu’nun yapılan yargılamaları sonucunda; Sanık Nevzat’ın mağdur Derya’ya yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCYnın 81/1, 35/2, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay ve mağdur Tolga’ya yönelik eylemi nedeniyle aynı maddeler uyarınca 6 yıl 3 ay hapis, Sanık Selçuk’un mağdur Tolga’ya yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCYnın 81/1, 35/2, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve TCY’nın 63/1. maddesi uyarınca sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürelerin hükmolunan cezalarından indirilmesine ilişkin, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25.12.2009 gün ve 227-372 sayılı hükmün, sanıkların müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dair  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-11  Okunma Sayısı:10
Daire: 12
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/9105
Karar No: 2013/30731
Kaynak: Çarşamba Ağır Ceza Mah.2011/119 Es. dosyası
İlgili Maddeler: CMK 141-142
İlgili Kavramlar: HAKSIZ ARAMA NEDENİYLE TAZMİNAT
Karar Metni: Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Davacı; evinde usulsüz arama yapıldığını ve her hangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını bu arama nedeniyle toplum nazarında küçük düşürüldüğünü belirterek, haksız arama kararı nedeniyle 10.000 lira manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkemece tazminat talebinin reddi kararının gerekçesinde “arama kararının bizatihi kendisinin ve içeriğinin hukuka uygun olup olmadığının tazminat konusu yapılamayacağı, arama kararının şekil şartları yönünden usule uygun olması halinde hukuka da uygun kabul edilmesi gerektiğini, arama kararının kendisinin CMK 141 ve 142. maddeleri uyarınca tazminata konu olamayacağı, ancak bu kararın uygulanması sırasında  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nesrin Avcı  Kayıt Tarihi:2014-04-11  Okunma Sayısı:12
Daire: 4
Tarih
: 2013
Esas No: 2011/18485
Karar No: 2013/14370
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 267
İlgili Kavramlar: ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI - İFTİRA
Karar Metni: 2-İftira suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizine gelince, Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; a)Sanığın, adliye koridorunda hakimi beklerken, mahkeme katibi olan katılanın, kulağına eğilerek cinsel taciz içerikli sözler söylediğine ilişkin mahkeme hakimine yazılı şikayette bulunduğu, katılan hakkında cinsel taciz suçundan açılan adli soruşturma sonucunda isnadın soyut nitelikte bulunduğu gerekçesiyle kovuşturmaya ve aynı gerekçe ile disiplin soruşturmasında da ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği, katılan hakkında delil yetersizliğine dayalı olarak verilen sözkonusu bu kararların  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki