Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2012/29520
Karar No: 2013/30815
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:Tck.86/3,Cmk
İlgili Kavramlar:15 Yaşından Küçüğünüğün Şikayet Hakkı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/29520 Karar No : 2013/30815 Tebliğname No : 3 - 2011/393606 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Çameli Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/09/2011 NUMARASI : 2011/43 (E) ve 2011/94 (K) SANIK : Adem AKYOL HÜKÜM : Kamu davasının düşürülmesine dair. TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet savcısı Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Öğretmen olan sanığın, öğrencisi durumundaki müşteki Adem'i yaralaması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK'nin 86/3-d maddesi kapsamındaki kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:4
Daire: 3
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/29520
Karar No: 2013/30815
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: Tck 86/3-d
İlgili Kavramlar: Öğretmenin öğrenciyi yaralaması
Karar Metni: 1) Öğretmen olan sanığın, öğrencisi durumundaki müşteki Ademi yaralaması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCKnin 86/3-d maddesi kapsamındaki kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, 2) Kabule göre de, müşteki Akifin suç tarihi itibariyle 15 yaşını doldurması nedeniyle şikayet hakkının müştekiye ait olduğu gözetilmeden, müştekinin kanuni temsilcisinin şikayetten vazgeçme beyanıyla yetinilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:4
Daire: 6
Tarih
: 2014
Esas No: 2013/23468
Karar No: 2014/151
Kaynak: Uyap.
İlgili Maddeler: TCK.nun' 157. maddesi.
İlgili Kavramlar: YAĞMA BOYUTUNA ULAŞAN CEBİR VE TEHDİT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/23468 Karar No : 2014/151 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: I-Sanık hakkında, 21.02.2003 günü katılan M. K.ya yönelik yağmaya kalkışma eyleminden ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükmün incelemesinde; Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas hükümlülüğü bulunduğu halde hakkında 5237 sayılı Yasanın 58/6-7.maddesi ile uygulama yapılmaması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:4
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/10526
Karar No:2014/366
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 109. maddesi.
İlgili Kavramlar:YANLIZCA CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNDE, HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU OLUŞMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No. :2013/10526 Karar No. :2014/366 Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık S. K.’ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan mahkûmiyetine dair Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.07.2013 gün ve 2012/235 Esas, 2013/199 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Delillerle iddi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:6
Daire: CGK
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/6-1437
Karar No: 2013/153
Kaynak: Kişisel.
İlgili Maddeler: TCK.'nun 168/4. maddesi.
İlgili Kavramlar: KİSMİ ETKİN PİŞMANLIĞIN UYGULAMA KOŞULLARI
Karar Metni: Hırsızlık suçundan sanık Nasuh un 765 sayılı TCK’nun 493/2, 522, 59 ve 40. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve mahsuba ilişkin, Güney Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.11.2003 gün ve 38-72 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 27.01.2006 gün ve 2821-449 sayı ile; “5328 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi gereğince 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesi ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5349 sayılı Kanunla değişik 9. maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması” nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir. Yerel mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-17  Okunma Sayısı:4
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2010/36818
Karar No: 2014/1685
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti ve kullanma tek fiil
Karar Metni: Sanığın, evinde ele geçirilen 429 gramdan ibaret esrarı kullanacağına ilişkin savunmasının aksine, satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, eyleminin bütünüyle "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tek olan fiili nitelik yönünden ikiye bölünüp "uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan "suç duyurusunda bulunulmasına" karar verilmek suretiyle hükmün karıştırılması, Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, CMUKnın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 13.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:4
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2010/31677
Karar No: 2014/1726
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti-etkin pişmanlık
Karar Metni: Hakkındaki beraat hükmü temyiz edilmeyen ve sanığın babası olan diğer sanık Alinin evinde ele geçirilen esrarın sanığa ait olduğunu söylemesi üzerine, aleyhine başkaca somut delil bulunmadığı aşamada esrarın kendisine ait olduğunu kabul etmek suretiyle kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCKnın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 17.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:3
Daire: 10
Tarih
: 2014
Esas No: 2014/1115
Karar No: 2014/1950
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti-etkin pişmanlık
Karar Metni: Suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ve sanığın yakalandığı metruk bina ile binanın bulunduğu sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine, mahkemeden arama kararı alınarak, bahsi geçen yere gelindiği, içeri girildiğinde sanık ve tanık Hasan nın oda içerisinde görüldüğü, bu sırada odanın penceresinden dışarıya siyah bir poşet atıldığının görevlilerce fark edildiği, ancak poşeti atanın kim olduğunun görülemediği, bunun üzerine tanık Hasana poşeti atanın kim olduğu sorulduğunda sanık tarafından atıldığının beyan edildiği, söz konusu poşet kontrol edildiğinde, içerisinde 14 adet defter kağıdına sarılı esrar, 7 adet uyuşturucu nitelikli hap, 6 adet defter kağıdına sarılı JWH-210 aktif maddesini içeren uyuşturucu madde, 1 adet defter kağıdına sarılı 0,1 gra  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:5
Daire: CGK
Tarih
: 2007
Esas No: 2007/7/28
Karar No: 2007/34
Kaynak: sinerji
İlgili Maddeler: 5187 sk
İlgili Kavramlar: tekzip, sulh ceza, düzeltme. gazete
Karar Metni: Konuya ilişkin YCGK. kararını ekte sunuyorum. T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2007/7-28 Karar: 2007/34 Karar Tarihi: 13.02.2007 TEKZİP - ELEŞTİRİNİN SERT BİR ÜSLUPLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KABA OLMASI VE NEZAKET SINIRLARINI AŞMASI - BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ - İFADELERİN ASILSIZ KİŞİSEL SALDIRI OLARAK GÖRÜLEMEYECEĞİ - YAZININ NESNEL BİR OLGUYA DAYANIP DAYANMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ ÖZET: Yargılama konusu haber ve yorum metnindeki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere esasen, eleştirinin sert bir üslûpla gerçekleştirilmesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirenin amacına, psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgudur. Ancak kabul edilmelidir ki, basın özgü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Necati Daştan  Kayıt Tarihi:2014-04-16  Okunma Sayısı:6
Daire: CGK
Tarih
: 2013
Esas No: 2012/15-1353
Karar No: 2013/287
Kaynak: Kişisel.
İlgili Maddeler: TCK.nun 158. maddesi.
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK İLE HIRSIZLIK SUÇUNUN FARKLARI
Karar Metni: YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. : 2012/15-1353 KARAR NO. : 2013/287 Dolandırıcılık suçundan sanık Muharremin 5237 sayılı TCKnun 157/1, 168/1, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 2 yıl 8 ay hapis ve 800 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 05.07.2007 gün ve 233-370 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesince 07.05.2012 gün ve 13103-36435 sayı ile; “Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-04-15  Okunma Sayısı:7
Daire: 3
Tarih
: 2014
Esas No: 2013/18379
Karar No: 2014/1273
Kaynak: dosya x
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HAGB mahkumiyet hükmü yerine geçmez
Karar Metni: Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlediğinden bahisle mahkemesine ihbar yapıldığı ve hükmün açıklandığı, ancak ihbara konu suçun da 5271 sayılı CMKnin 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar olduğu ve açıklanmadığından hüküm niteliği taşımadığı gözetilmeden, bu hükme ilişkin ihbara dayanılarak eksi hükmün açıklanmasına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2014-04-14  Okunma Sayısı:11
Daire: CGK
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/114
Karar No: 2011/150
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: TCK 35
İlgili Kavramlar: ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS MÜ YARALAMA MI
Karar Metni: Öldürmeye teşebbüs suçlarından sanıklar Selçuk Sungur ve Nevzat Özsu’nun yapılan yargılamaları sonucunda; Sanık Nevzat’ın mağdur Derya’ya yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCYnın 81/1, 35/2, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay ve mağdur Tolga’ya yönelik eylemi nedeniyle aynı maddeler uyarınca 6 yıl 3 ay hapis, Sanık Selçuk’un mağdur Tolga’ya yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCYnın 81/1, 35/2, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve TCY’nın 63/1. maddesi uyarınca sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürelerin hükmolunan cezalarından indirilmesine ilişkin, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25.12.2009 gün ve 227-372 sayılı hükmün, sanıkların müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Daires  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-11  Okunma Sayısı:9
Daire: 12
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/9105
Karar No: 2013/30731
Kaynak: Çarşamba Ağır Ceza Mah.2011/119 Es. dosyası
İlgili Maddeler: CMK 141-142
İlgili Kavramlar: HAKSIZ ARAMA NEDENİYLE TAZMİNAT
Karar Metni: Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Davacı; evinde usulsüz arama yapıldığını ve her hangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını bu arama nedeniyle toplum nazarında küçük düşürüldüğünü belirterek, haksız arama kararı nedeniyle 10.000 lira manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkemece tazminat talebinin reddi kararının gerekçesinde “arama kararının bizatihi kendisinin ve içeriğinin hukuka uygun olup olmadığının tazminat konusu yapılamayacağı, arama kararının şekil şartları yönünden usule uygun olması halinde hukuka da uygun kabul edilmesi gerektiğini, arama kararının kendisinin CMK 141 ve 142. maddeleri uyarınca tazminata konu olamayacağı, ancak bu kararın uygulanması sırasında  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nesrin Avcı  Kayıt Tarihi:2014-04-11  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
: 2013
Esas No: 2011/18485
Karar No: 2013/14370
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 267
İlgili Kavramlar: ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI - İFTİRA
Karar Metni: 2-İftira suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizine gelince, Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; a)Sanığın, adliye koridorunda hakimi beklerken, mahkeme katibi olan katılanın, kulağına eğilerek cinsel taciz içerikli sözler söylediğine ilişkin mahkeme hakimine yazılı şikayette bulunduğu, katılan hakkında cinsel taciz suçundan açılan adli soruşturma sonucunda isnadın soyut nitelikte bulunduğu gerekçesiyle kovuşturmaya ve aynı gerekçe ile disiplin soruşturmasında da ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği, katılan hakkında delil yetersizliğine dayalı olarak verilen sözkonusu bu kararların  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:17
Daire: 4
Tarih
: 2013
Esas No: 2011/22845
Karar No: 2013/1144
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: TCK 267
İlgili Kavramlar: ŞİKAYET HAKKI - İFTİRA
Karar Metni: Eski köy muhtarı olan sanığın, Kaymakamlığa verdiği şikayet dilekçelerinde geçen, köy muhtarı katılanın köy halkından birtakım işlere ilişkin para toplama uygulamalarının yasa ve yönteme aykırı olduğuna; evinin önüne makul miktardan fazla orman emvali getirmesinin yasal olmadığına ilişkin iddiaların, katılan hakkında yapılan idari soruşturmalar ile dosyada mevcut belge ve tanık beyanları itibariyle maddi vakalara dayandığı ve gerçek bir olayın soruşturulması amacıyla verildiği, bu kapsamda sanığın eyleminin anayasal güvence altındaki şikayet hakkının kullanılması niteliğinde olduğu gözetilmeden ve iftira suçunun hukuka aykırılık öğesinin ne suretle oluştuğu tartışılmadan, iftira suçunun oluştuğu gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı ve sanık Mustafa Sonarın temyiz nede  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:15
Daire: IBK
Tarih
: 2006
Esas No: 2006/4095
Karar No: 2006/13139
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: CMK 83
İlgili Kavramlar: SORUŞTURMADA KEŞİF
Karar Metni: T.C. YARGITAY KANUN YARARINA BOZMA 4.Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no :2006/4095 Karar no :2006/13139 Tebliğname no : KYB/2006-45378 Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan haklarında soruşturma açılması istenilen şüpheliler Mevlüt Çardak ve arkadaşlarına ilişkin olarak yapılan soruşturma sonucunda Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 30.11.2005 tarihli ve 2005/1610 – 823 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iade edilmesine dair, Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2005 tarihli ve 2005/80 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-08  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
: 2008
Esas No: 2008/429
Karar No: 2008/108
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: CMK 174
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ, KEŞİF, YETERSİZ DOKTOR RAPORU
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ ESAS NO : 2008/429 KARAR NO : 2008/108 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/261638 Y A R G I T A Y İ L A M I ( KANUN YARARINA BOZM A İSTEMİ ) Kasten adam öldürmeye eksik teşebbüs ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırılık suçlarından şüpheli Emrah Yamuktu hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 16.09.2007 tarihli ve 2005/1 575 soruşturma, 2007/1381 esas, 2007/92 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Adıyaman  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-08  Okunma Sayısı:13
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No: 2013/14-384
Karar No: 2014/2
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 102, 43
İlgili Kavramlar: ZİNCİRLEME SUÇ-ÇİNSEL İSTİSMAR
Karar Metni:Sanık Hüseyin Gezerin çocuğun cinsel istismarı suçundan 2009 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen eylem için 5237 sayılı TCKnun 103/1-a, 103/3, 103/4, 103/6, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis, 2010 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen eylem için ise aynı kanunun 103/1-a, 103/3, 103/6, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.09.2011 gün ve 49-50 sayılı hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 02.11.2012 gün ve 11741-10626 sayı ile; "...Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Dosya kapsamına göre, sanığın kardeşi olan mağdureye yönelik olarak 2009 yılı Ağustos ayı ve 2010 yılı Şubat ayında gerçek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Tufan Taşmertek  Kayıt Tarihi:2014-04-04  Okunma Sayısı:25
Daire: 5
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/7527
Karar No: 2012/8180
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: Türk Ceza Kanununun 257/2, CMK. md. 332
İlgili Kavramlar: ADLİ GÖREVİ İHMAL, BİLGİ İSTEME
Karar Metni: Adli görevi ihmal suçundan sanık İ... O.nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257/2, 62, 52. maddeleri gereğince 1.500 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Muğla Sulh Ceza Mahkemesinin 08/02/2012 tarihli ve 2011/375 Esas, 2012/103 sayılı Kararının; Muğla Sulh Ceza Mahkemesince, şirket yetkilisi olan sanığın Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesince yazılan müzekkerelere cevap vermemek suretiyle adli görevi ihmal suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 332. maddesinde yer alan "Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkansız i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-04-03  Okunma Sayısı:29
Daire: 15
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/14240
Karar No: 2013/13698
Kaynak: İnfaz Dosyasından
İlgili Maddeler: 5275- 14/4
İlgili Kavramlar: TEDBİREN KAPALIYA İADE - İNFAZ HAKİMLİĞİNİN ONAYINA GEREK OLMADIĞIİ
Karar Metni: Karabük Açık Ceza infaz Kurumunda Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/1818 esas, 2008/1840 sayılı kararı ile mala zarar verme suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü bulunan Çağlar Akayın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 49/2. maddesi uyarınca tedbiren kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 19/10/2012 tarihli ve 2012/641 sayılı kararının onaylanması talebinin reddi ile anılan kararın iptaline ilişkin Karabük İnfaz Hâkimliğinin 07/12/2012 tarihli ve 2012/206-282 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 06.05.2013 gün ve 2013/7233/28880 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.05.2013 gün ve 2013/165232 sayılı tebliğnamesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-04-03  Okunma Sayısı:14
Önceki | Sonraki