Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2013/9031
Karar No:2015/21680
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 158
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTA ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ
Karar Metni:5237 sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde eğer suçtan elde edilen haksız menfaat miktarı belli ise; o takdirde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezası belirlenecektir. Bu açıklama kapsamında sonuç adli para cezasının gün karşılığı belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde doğrudan haksız elde olunan menfaatin iki katı esas alınmak suretiyle karar verilmesi, Bozm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-31  Okunma Sayısı:2
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/22132
Karar No:2014/13047
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 158
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTA ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ
Karar Metni:2-Kabule göre de; 5237 sayılı TCK'da, 765 sayılı TCK'dan farklı olarak “gün para cezası sistemi” kabul edildiği için bu sistemde nispi para cezasına yer verilmemiştir. İlgili maddelerin gerekçe bölümlerinde de 5237 sayılı TCK sisteminde nispi para cezasının öngörülmediği açıkça belirtilmektedir. Ancak, 5237 sayılı TCK'nın 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değişik TCK'nın 158/1. fıkrasına eklenen “... Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katında az olamaz.” cümlesi ile getirilen yeni değişikliğe ilişkin gerekçede de belirtildiği üzere, 158. maddenin 1. fıkrasına eklenen son cümledeki “…adli para cezasını  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-31  Okunma Sayısı:3
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/14-797
Karar No:2014/408
Kaynak:Kararara.com sitesinden.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 103. maddesi.
İlgili Kavramlar:CİNSEL İSTİSMAR
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/14-797 KARAR: 2014/408 KARAR TARİHİ. 30.09.2014 ÖZET : Sanık hakkında görülen dava çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkindir. Yerel mahkeme direnme kararından sonra 5237 sayılı TCK`nun 103. maddesinde yapılan değişiklikle birinci fıkraya;“Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir" ibaresinin eklenmesi ve mağdurun ruh veya beden sağlığının bozulması halinde artırım öngören düzenlemenin ise yürürlükten kaldırılması karşısında, suç tarihinde mağdurenin bacaklarını bir kez okşayan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı mahkemece verilen karar doğru olmamıştır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI Çocuğun cinsel isti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-03-27  Okunma Sayısı:5
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/4-94
Karar No:2014/525
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 184
İlgili Kavramlar:İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Karar Metni:TCK 184/5.maddesinin gereğini yerine getirmeyen sanık hakkında HAGB uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekmediğinin kabulü zorunludur. Yani kısaca bu suçlarda HAGB uygulanması mümkün değildir. Yararlanmanız dileğiyle saygılarımla...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan DÜNDAR  Kayıt Tarihi:2015-03-27  Okunma Sayısı:6
Daire:CGK
Tarih
:2009
Esas No:2009/9-185
Karar No:2009/273
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 85, 22/3,
İlgili Kavramlar:Taksir mi bilinçli taksir mi? sanığın otomobili ile çarparak ölümüne neden olmaktan ibaret eyleminin “taksirle mi” yoksa “bilinçli taksirle mi” işlendiğinin belirlenmesine ilişkin
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu Yargıtay Dairesi: 9. Ceza Dairesi Mahkemesi: DENİZLİ 6. Asliye Ceza Sanık Ali Şapma’nın, bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 5237 sayılı TCY’nın 85/1, 22/3 ve 62. maddeleri uyarınca 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak mahrumiyetine ve TCY’nın 53/6. maddesine göre ehliyetinin 3 yıl süre ile geri alınmasına ilişkin, Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15.05.2007 gün ve 707-189 sayılı hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 01.04.2009 gün ve 19045-3907 sayı ile; “Taşıt ve yaya trafiğinin yoğun olduğu mahalde belirlenen hız ölçülerinin çok üzerinde bir hızla seyir ettiği anlaşılan sanık hakkında bilinçli tak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-03-26  Okunma Sayısı:6
Daire:7
Tarih
:2010
Esas No:2010/845
Karar No:2010/2429
Kaynak:Kişisel
İlgili Maddeler:5607 SK 3/1, 4926 5237 SK 39
İlgili Kavramlar:İnternet Üzerinden Kaçakçılık-İştirak-Birleştime
Karar Metni:YARGITAY 7. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No :2010/845 Karar No :2010/2429 Tebliğname No :7-2009/54735 İNCELENEN KARARIN: MAHKEME :Kadıköy 1. Asliye Ceza mahkemesi TARİHİ :09/09/2008 NUMARASI :2008/740 SANIK :MBD SUÇ :Kaçakçılık HÜKÜM :Sanığın beraatına TEMYİZ EDEN :Müdahil idare vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE :Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmedikçe; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleri adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık MBD ait ...Com adlı internet sitesi aracılığı ile kaçak eşya satışı yapıldığına dair ihbar üzerine adı geçen internet sitesi üzerinden kaçak elektronik eşya satışı … Şirketine ait işyerinde yapılan aramada, yabancı menşeli ve belgesiz 374 adet MP3 FM modül  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cem Kabdan  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:6
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2014/7978
Karar No:2014/12927
Kaynak:Dosya
İlgili Maddeler:5188 SK 23 TCK 247 TCK 155/2
İlgili Kavramlar:özel güvenlik görevlisi, zimmet, güveni kötüye kullanmak
Karar Metni:Güvenlik firmasının çalışanı M..A.. ile birlikte sanık V..’ın .. Caddesi üzerinde bulunan .. Bank şubesinden ... Mahallesinde bulunan ... Bankasının kasası olarak faaliyet gösteren ... şubesine teslim edilmek üzere .... parayı teslim alarak güvenlik firmasına ait ... plaka sayılı araca koydukları, ardından sanığın tanık ..a “sen ...nın ATM de unutulan banka kartlarını teslim et gel, ben seni bekliyorum” diyerek uzaklaştırdıktan sonra zırhlı araç ile olay yerinden ayrılarak zimmet suçunu işlediği ve sanık ...’ın da bu eyleme iştirak ettiğinin kabul edildiği olayda; Her ne kadar özel güvenlik hizmetleri özel hukuklarına göre kurulup işletilen ticari şirketlerce yürütülmekte ve bu hizmetler genel olarak ihale usulü ile satın alınmakta ise de, 5188 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtildiği üz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : yaşar yetiş  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:6
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/17785
Karar No:2013/14246
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 SK 354
İlgili Kavramlar:TAYZİK HAPİSLERİNDE CEZA ZAMANAŞIMINAN KESİLİP KESİLMEYİCEĞİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/17785 Karar No : 2013/14246 Tebliğname No : KYB - 2013/246711 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11.07.2013 gün ve 2013/11240/44915 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.07.2013 gün ve 2013/246711 sayılı ihbarnamesi ile; Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık Nurhan Külekçi'nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Denizli 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/02/2011 tarihli ve 2009/1638 esas, 2011/296 sayılı kararını müteakip anılan kararın bihakkın tahliye tarihine kadar infazına ilişkin aynı Mahkemenin 03/05/2013 tarihli ve 2009/1638  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Adnan Demir  Kayıt Tarihi:2015-03-25  Okunma Sayısı:6
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/11572
Karar No:2015/2175
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:CMK 141/1, TCK 104/1, Av.K.
İlgili Kavramlar:Tazminat, Vazgeçme ile düşmede tazminat ve Yalnız dilekçe verilse de tam Av. Ücreti
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2014/11572 Karar no : 2015/2175 Tebliğname no : 12 - 2014/22259 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 04/11/2013 Numarası : 2013/212 - 2013/408 Davacı : Varol Yelküren Davalı : Maliye Hazinesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Dava Tarihi : 17/07/2013 Hüküm : Davanın Reddi Temyiz edenler : Davacı vekili ve Davalı vekili Tebliğnamedeki düşünce : Düzeltilerek onama Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2015-03-23  Okunma Sayısı:5
Daire:CGK
Tarih
:2009
Esas No:2009/9-259
Karar No:2010/47
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 265, 43
İlgili Kavramlar:5237 sayılı TCY’nın 265. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunda, direnilen kamu görevlilerinin sayısının birden fazla olması durumunda sanık hakkında TCY’nın 43/2. maddesinin uygulanmasının olanaklı olup olmadığına ilişkin
Karar Metni: T.C. YARGITAY Yargıtay Dairesi: 9. Ceza Dairesi Mahkemesi: İSTANBUL 6. Asliye Ceza Sanık Adnan Sema’nın, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5237 sayılı TCY’nın 265/1, 62 ve 50. maddeleri uyarınca iki kez 3000 YTL adli para cezası ile, kamu malına zarar verme suçundan 5237 sayılı TCY’nın 152/1-a, 62 ve 50. maddeleri uyarınca 6000 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezalarının 12000 YTL olarak toplanmasına, sanığın eylemleri bütün olarak görevliye etkin direnme suçunu oluştur¬duğundan hakaret suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına ilişkin, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 28.06.2006 gün ve 171-498 sayılı hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 22.10.2009 gün ve 3748-10518 sayı ile; “Mükerrir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-03-19  Okunma Sayısı:10
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/417
Karar No:2015/11395
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5607 3, TCK 43
İlgili Kavramlar:KAÇAKÇILIK, ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni:YARGITAY 7. Ceza Dairesi: 1-Esas No : 2015/417 Karar No : 2015/11395 İncelemeye konu mahkemenin 2012/1536 E. -2013/813 K. Sayılı dosyası ile Dairemizin 2014/21967, 2014/18272, 2014/16869, 2014/15582 ve 2014/16013 Esas sayılı dosyalarında sanık hakkında aynı neviden suç nedeniyle kamu davalarının açılmış olduğu anlaşıldığından, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 gün ve 2013/7-591 Esas - 2014/171 Karar sayılı kararında belirtildiği şekilde, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işlendikleri yer ve işlenme tarih aralıkları, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında TCK.nun 43.maddesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:7
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2014/6470
Karar No:2015/743
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5271 Sayılı Cmk 150, 234, 239
İlgili Kavramlar:Zorunlu müdafi ücretinin sanıktan tahsil edilemeyeceği
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/6470 Karar No : 2015/743 Tebliğname No : 3 - 2014/170486 İNCELENEN KARAR: MAHKEMESİ : Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 30/03/2012, 2011/265 (E) ve 2012/117 (K) SANIK : Halit Karabulut KATILAN : Remzi Çinbolat SUÇ : Kasten yaralama SUÇ TARİHİ : 27/09/2007 HÜKÜM : Katılan Remzi Çinbolat'ı Kasten Yaralama Suçundan; 5237 sayılı TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 87/2-son, 29/1, 62, 53/1-2-3, 63/1, 51/1-3-6-7-8. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesine. TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Halit'in kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:8
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/5-277
Karar No:2014/476
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI
Karar Metni:Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, tek başına norma aykırı davranış yetmemekte, fiil sebebiyle "kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız bir kazanç veya 6086 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası haksız menfaat sağlanması" gerekmektedir. Böylelikle görevi kötüye kullanma suçu "zarar suçu" olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin gerekçesinde bu husus; "Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları taşıması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-03-16  Okunma Sayısı:10
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/9-618
Karar No:2014/532
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:BAŞKASINA AİT KİMLİĞİ YAKALAMA KARARININ İNFAZINI ENGELLEMEK İÇİN KULLANMA
Karar Metni:Askerlik yükümlüsü olan sanığın Çiçekdağı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen 01.01.2009 gün ve 2009/1 D. İş sayılı yakalama emri ile bakaya kalmak suçundan ifadesi alınmak üzere arandığı, ismini belirtmeyen bir kişinin Çiçekdağı Askerlik Şubesini arayarak sanığın bulunduğu adresi ihbar ettiği, Askerlik Şubesince Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sanığın belirtilen adresten yakalanarak askerlik şubesine teslim edilmesinin istenildiği, müzekkerede ayrıca sanığın E. E. veya A. E. adına sahte nüfus cüzdanı sahibi olabileceğinin belirtildiği, bunun üzerine polis memurlarınca sanığın yakalanması amacıyla belirtilen adrese gidildiği, 01.01.2009 tarihli tutanağa göre daire kapısını A. B. isimli bir bayanın açtığı, kendisine M. E.'nun sorulduğu, yatak odasında uyuduğunu beyan etmesi üz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-03-16  Okunma Sayısı:9
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/4142
Karar No:2015/1335
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237 SK 163/3, 6352 SK geçici 2/2
İlgili Kavramlar:kaçak elektrik
Karar Metni:13. CEZA DAİRESİ : 2014/4142 : 2015/1335 İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi : 2012/894 (E) ve 2013/216 (K) SUÇ : Karşılıksız yararlanma -HÜKÜM : Beraat Sanık hakkında kuruma abone olmadan sayaçtan geçirmek suretiyle elektrik kullandığına dair kaçak elektrik tespit tutanağının düzenlenmesi karşısında; sanığın meskeninde kullanılan elektrik sayacının tüketimi eksik gösterip göstermediği veya sayaca tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde müdahale edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi için kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alınarak; suç tutanağı öncesi ve sonrası tüketim föyleri getirtilerek, kullanım süresi içerisinde normal kullanıma göre tüketebileceği ortalama elektrik miktarı bilirki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mustafa boz  Kayıt Tarihi:2015-03-16  Okunma Sayısı:7
Daire:2
Tarih
:2012
Esas No:2012/6832
Karar No:2012/8919
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:TCK 63
İlgili Kavramlar:Genel olarak mahsubun yasal şartları
Karar Metni:Yargıtay 10.Ceza Dairesi,07.05.2012 tarih, Esas No: 2012/6832, Karar No: 2012/8919 Ceza Genel Kurulu'nun 31.01.2006 tarih, 2006/4-8 sayılı kararından özet alıntı. . . . ,,,,5237 sayılı TCK’nın 63. maddesinde, hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve kişisel özgürlüğün sınırlanması sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan hapis cezasından indirileceği öngörülmüştür. Maddede belirtilen kesinleşme, tutuklu kalınan suç nedeniyle verilen hükmün kesinleşmesidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 31.01.2006 tarihli 2006/4-8 sayılı kararında da belirtildiği üzere; tutuklu kalınan sürenin mahkûmiyetten mahsup edilebilmesi için, tutukluluğun mahsup yapılacak suça konu mahkûmiyete ait olması gerekmeyip, sanığın tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek hükmün ke  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-03-13  Okunma Sayısı:10
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/3-28
Karar No:2014/537
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 235
İlgili Kavramlar:KANUNİ TEMSİLCİ İLE MAĞDUR VEKİLİNDEN HANGİSİNİN İRADESİNE ÜSTÜNLÜK TANINACAĞI-KATILMA HAKKI
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2014/3-28 2014/537 2013/31497 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi : DİDİM Sulh Ceza Günü : 28.12.2012 Sayısı : 568-916 Davacı : K.H. Mağdure : Sedanur Y Müşteki : Lütfiye Y Sanık : Kübra Ö Sanık hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılamasında, şikayet yokluğundan bahisle 5237 sayılı TCK'nun 73/4 ve 5271 sayılı CMK'nun 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine ilişkin, Didim Sulh Ceza Mahkemesince verilen 13.12.2012 gün ve 568-916 sayılı hükmün mağdure vekili tarafından temyiz edilmesi üz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-12  Okunma Sayısı:21
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2014/2832
Karar No:2014/15495
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK M.141 VD.
İlgili Kavramlar:MAHSUP YAPILMASININ TAZMİNATA ENGEL OLMADIĞI
Karar Metni:1-Davacının tazminat talebinin dayanağı olan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.05.2012 tarih ve 2012/56 esas, 2012/63 karar sayılı ceza dava dosyasında haksız olarak tutuklu kaldığı sürelerin, tazminat istemine ilişkin dava açıldıktan sonra, Konya 1. Çocuk Mahkemesinin 2011/27 esas, 2012/205 karar sayılı ceza dava dosyası üzerinden 24.07.2012 tarihinde verilen karar ile aynı dosyada verilen hapis cezasından talep üzerine mahsup edilmiş ise de; hükümden sonra 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144/1. maddesinin (1). fıkrasının (a) bendinde tazminat isteyemeyecek kişiler arasında ''gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler'' şeklindeki düzenleme 30/04/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Öz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-12  Okunma Sayısı:7
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/16130
Karar No:2014/9642
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK M.22/6
İlgili Kavramlar:KAYINVALİDE VE KAYINPEDERİN 22/6 KAPSAMINDA OLDUĞU
Karar Metni:2-Sanık Adil Y hakkındaki hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince; Meydana gelen olayda; mahal şartları itibariyle, yolun sert virajlı olması ve virajlı yol bölümünde sanığın aracını karşı yol bölümüne taşırması sonucu karşı yönden gelen sanık Adem B idaresindeki araç ile çarpıştığı, bu itibarla bilinçli taksir koşullarının oluşmadığı ve sanığın taksirli eylemi neticesinde, kayınvalidesinin ve kayınpederinin ölümüne neden olması sebebiyle TCK'nın 22/6. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, mahalli Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA; 18.04.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-03-12  Okunma Sayısı:8
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/19342
Karar No:2015/2322
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:243
İlgili Kavramlar:Bilişim Sistemine Girme
Karar Metni:"Bilişim sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir. Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Suçun, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Miraç Keklikçi  Kayıt Tarihi:2015-03-11  Okunma Sayısı:14
Önceki | Sonraki