Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/16141
Karar No:2015/4561
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 madde 44
İlgili Kavramlar:cezaevinde alkol kullanmak
Karar Metni: T.C. YARGITAY 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2015/16141 Karar No : 2015/4561 Tebliğname No : KYB - 2015/33603 Kasten öldürme suçundan dolayı Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Önder Ergin’in; alkol kullanmak eyleminden dolayı 11 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına dair aynı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 06/03/2014 tarihli ve 2014/78 sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne ilişkin Hatay İnfaz Hâkimliğinin 14/03/2014 tarihli ve 2014/536-573 E.K. sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne dair mercii Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/03/2014 tarihli ve 2014/383 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2015-11-27  Okunma Sayısı:3
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/1946
Karar No:2015/1996
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MALİ TATİL UYGULAMASI
Karar Metni:5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1/1-4. maddesine göre; her yıl Temmuz ayının biri ile yirmisi arasında mali tatil uygulanacağı ve mali tatil süresi içinde inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenemeyeceğinin hükme bağlanması karşısında; sanıklardan M.S.'ye istem yazısına ilişkin tebliğin yapıldığı 12.07.2012 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeniyle üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmayacağından, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-11-27  Okunma Sayısı:5
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/16539
Karar No:2015/6313
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 83
İlgili Kavramlar:infaz ziyaretçi isim listesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2015/16539 Karar No : 2015/6316 Tebliğname No : KYB - 2015/179538 Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Tacettin Bağış’ın, üç kişilik ziyaretçi hakkının tanınması hakkındaki talebinin yasal süre içerisinde herhangi üç kişilik ziyaret listesi vermediğinden bahisle dilekçede belirmiş olduğu kişileri ziyaretçi formuna eklenmesi isteminin reddine dair, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 18/06/2014 tarihli ve 2014/2410 sayılı kararına yönelik hükümlünün talebinin kabulü ile istediği üç kişinin ziyaretçi görüş listesine eklenmesine ili  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2015-11-27  Okunma Sayısı:3
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2014/42184
Karar No:2015/24774
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 s TCK 87/1-d, 87/3
İlgili Kavramlar:kemik kırığı,hayati tehlike, teşdit
Karar Metni:Sanığın eylemi neticesinde katılanın yaşamsal tehlike ve vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanması karşısında, 5237 sayılı TCK'nin 86/1. maddesine göre belirlenen temel cezanın tespitinde alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından; Sanık hakkında hayati tehlikeye ve kemik kırığına neden olan yaralanmadan dolayı sanığın sadece en ağır cezayı gerektiren 86/1, 3-e, 87/1-d(son) maddeleri gereği cezalandırılması gerektiği halde TCK'nin 86/1, 3-e maddesinden sonra 87/3. maddesinin uygulanması suretiyle hüküm kurulmuş ise de cezanın TCK'nin 87/1-d(son) maddesi uyarınca 5 yıla çıkartılması nedeniyle sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdurrahman Dursun Bedir  Kayıt Tarihi:2015-11-27  Okunma Sayısı:3
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2012/11854
Karar No:2013/12029
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 s TCK 50/1-F
İlgili Kavramlar:gönüllük, seçenek yaptırım
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanıklar hakkında tayin edilen kısa süreli hapis cezasının sanığın gönüllü olması halinde TCK'nin 50/1-f maddesindeki kamuya yararlı bir işle çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilebileceği gözetilmeksizin sanıklara kamuya yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığı sorulmadan yazılı şekilde hüküm tesisi , Bozmayı gerektirmiş,sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 25/3/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdurrahman Dursun Bedir  Kayıt Tarihi:2015-11-27  Okunma Sayısı:2
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/5078
Karar No:2015/4762
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5848
İlgili Kavramlar:usb bellek, cd vs'den umuma açık yerde müzik dinletme-suç oluşması ve şartları
Karar Metni:....Sanığın işlettiği otelde yapılan tespitte, söz konusu müzik yayınının havuz başında yapıldığının belirtilmiş olmasına rağmen hangi teknik araçla yapıldığı hususunun açıklanmadığı ve müzik eserinin önceden bant veya CD ye depolanarak, bunlar üzerinden gerçekleştirildiğine ilişkin bir tespite de yer verilmediği cihetle sanığın savunmasının aksini gösterir delil bulunmadığı gözetilmeden dolayı beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-25  Okunma Sayısı:4
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/6874
Karar No:2015/4949
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5848
İlgili Kavramlar:Radyo ve Televizyondan halka açık işletmede müzik dinletme-şikayet hakkı
Karar Metni:...Dairemizce de benimsenen Yargıtay Yüksek 7.Ceza Dairesi'nin yerleşik kararlarında açıklandığı üzere, umuma açık işletmelerde (lokanta, bar, market, otel lobisi vb) müzik eserinin radyodan veya televizyondan yayınlanması halinde, fonogram yapımcısı, icracı sanatçı ve eser sahibinin bu yayını engelleme açısından haklarının bulunmadığı, bu yayın nedeniyle sadece radyo veya televizyon yayıncısının yayın üzerinde inhisari nitelikte mali haklarının ihlalinin söz konusu olacağı, bu durumda, müzik eserinin radyo veya televizyondan yapılan yayınını umuma ileten işletmeci, sadece radyo veya televizyon yayıncısının haklarını ihlal edebileceği, 5846 sayılı Kanunun 80/1-c-3 madde ve fıkrasında radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarına ilişkin olarak, umuma açık mahallerde iletimin sağlanmasına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-25  Okunma Sayısı:5
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/5617
Karar No:2015/5455
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5848
İlgili Kavramlar:Radyo ve Televizyondan halka açık işletmede müzik dinletme-şikayet hakkı
Karar Metni:.....5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 03/03/2001 tarih ve 4630 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değişik “İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” başlıklı 25. maddesinde “ Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-25  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/15-833
Karar No:2014/356
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5327 SK 158
İlgili Kavramlar:çek, dolandırıcılık, sahtecilik
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2013/15-833 2014/356 2009/266531 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 15. Ceza Dairesi Mahkemesi : OLTU Ağır Ceza Günü : 12.03.2009 Sayısı : 62-17 Davacı : K.H. Katılan : Nesip Tekin Sanık : Paşaali Civelek Sanık Paşaali Civelek’in resmi belgede sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK’nun 204/1 ve 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis; bankanın araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ise aynı kanunun 149/1-f, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cem doğan  Kayıt Tarihi:2015-11-24  Okunma Sayısı:12
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2015/2117
Karar No:2015/5456
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:6284 m.20/2
İlgili Kavramlar:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BANALIĞININ KATILMA HAKKI---MAĞDUR HAKKINDA KORUMA KARARININ BULUNMASI GEREKTİĞİ
Karar Metni:...Mersin 1. Çocuk Mahkemesi’nin 17.10.2011 tarihli bakım tedbirine istinaden Mersin Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kaldığı anlaşılan mağdurla ilgili iş bu davaya 6284 sayılı Kanun’un 20/2. maddesi gereğince kurumu temsilen katılma talebinde bulunan ve bu talebi kabul edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü vekilinin davaya katılma ve hükmü temyiz etme hak ve yetkisi bulunduğunun tespit edilerek, yapılan incelemede; Sanığa isnat edilen taksirle yaralama suçunun TCK’nın 89/5. maddesi uyarınca soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olduğu, 08/05/2014 tarihli celsede 16 yaşını ikmal etmiş bulunan mağdurun şikayetinden vazgeçtiği ve sanığın açıkça vazgeçmeye karşı koymadığı anlaşılmakla, vazgeçme nedeniyle TCK’nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK’nın 2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-20  Okunma Sayısı:5
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/3526
Karar No:2014/13491
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:6284 m.20/2
İlgili Kavramlar:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BANALIĞININ KATILMA HAKKI---MAĞDUR HAKKINDA KORUMA KARARININ BULUNMASI GEREKTİĞİ
Karar Metni:...Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü. Yargılama sırasında Ankara Sevgi evlerinde kaldığı anlaşılan mağdure Cemile hakkında, 2828 sayılı Kanun uyarınca alınmış koruma kararı bulunup bulunmadığı, var ise hüküm tarihi itibarıyla bu koruma kararının devam edip etmediğinin araştırılması, devam ediyor ise yokluğunda verilen hükmün Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne tebliği yapılarak, verildiği takdirde temyiz dilekçesinin eklenmesinden ve bu temyizle ilgili ek tebliğname düzenlenmesinden sonra Dairemize iade edilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/12389  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-20  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/714
Karar No:2015/5011
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:6284 m.20/2
İlgili Kavramlar:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BANALIĞININ KATILMA HAKKI---KADIN VE AİLE BİREYLERİ İÇİN
Karar Metni:...Sanığın resmi nikahlı iken; evlilik dışı ilişkisinden doğdurduğu bebeğini, göbek kordonunu bağlamaksızın banyodaki kirli çamaşır sepetine atmak suretiyle ve gelişen hipovolemik şok nedeniyle ölümüne neden olduğu iddia edilen olayda; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2 ve 20/2. maddeleri uyarınca kamu davasına katılma hakkı bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davadan haberdar edilmediği ve gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmakla, kararın adı geçen kuruma tebliğiyle, tebliğ evrakı ve temyiz dilekçesi verilmesi halinde dosyaya eklenmesinden ve bu durumda ek tebliğname düzenlenmesinden sonra geri gönderilmesi amacıyla dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20/10/2015 gününde oybir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-20  Okunma Sayısı:8
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/7341
Karar No:2015/18560
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:5607 sayılı Kanun 3/5 maddesi
İlgili Kavramlar:Önleme aramasına dayanılarak ele geçirilen deliller hükme esas alınamaz
Karar Metni:Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Olay günü sanık İsmail' in işlettiği, diğer sanık Mustafa' nın ise işçi olarak çalıştığı kahvehanede kaçak sigara bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Bakırköy 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 10/04/2008 tarih ve 2008/704 d.iş sayılı arama-önleme kararına istinaden işyerinde yapılan aramada, işyerinin ocak kısmının altında 45 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Sanık İsmail aşamalarda, yakalanan sigaraların Mustafa' ya ait olduğunu, sigaralarla ilgisinin olmadığını, sanık Mustafa ise yine tüm aşamalarda, sigaraları içmek amacıyla bulundurduğunu beyan etmiştir. Mahkemece sanıkların 5607 sayılı Yasa'nın 3/5. maddesi g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-11-19  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/10-534
Karar No:2013/15
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:Tck 188/1,3
İlgili Kavramlar:Uyuşturucu:Ticaret mi bulundurmak mı?. sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkin
Karar Metni: Temyiz Eden : Yerel Cumhuriyet savcısı Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık Barış Tanay hakkında yapılan yargılama sonucunda eylemin uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nun 191/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı maddenin 2-5. fıkraları gereğince tedavisine ve tedaviden sonra denetimlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 26.07.2006 gün ve 234-253 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 29.03.2010 gün ve 2693-7071 sayı ile; “Dosya kapsamına göre; olay günü, saat 22.50 sıralarında, sanığın görevlileri görünce avucunun içinde bir şeyler saklamaya çalıştığı, avucunun içine bakıldığında toplam 22 adet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-11-17  Okunma Sayısı:9
Daire:21
Tarih
:2015
Esas No:2015/2073
Karar No:2015/2902
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m. 204
İlgili Kavramlar:SAHTECİLİK KASTININ BULUNMAMASI
Karar Metni:4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 285 ve 295. maddelerindeki “... evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır ve başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.” düzenlemeleri karşısında; çocuğun doğumu sırasında ve sanığın nüfusa beyanda bulunduğu sırada sanık ile müştekinin evlilik birliğinin devam ettiği ve evlilik dışı çocuğun, gerçek babası üzerine derhal kayıt edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle çocuğu hasta olan ve onu muayene ettirebilmek için acilen evli bulunduğu eşi üzerine kaydettiren ve sahtecilik kastı bulunmayan sanık açısından suçun unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde unsurları oluşmayan resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü kurulması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-11-16  Okunma Sayısı:10
Daire:23
Tarih
:2016
Esas No:2015/740
Karar No:2015/2292
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.158/1/d
İlgili Kavramlar:5809 Sayılı Kanundaki Düzenleme ve Resmi belgede sahtecilik
Karar Metni:Özel belgede sahtecilikten hüküm verilmiş ise de sanığın katılana ait nüfus cüzdanı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak kullanmak suretiyle adına telefon hattı çıkarmaktan ibaret eyleminin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı ancak hükümden sonra yürürlüğe giren 6518 Sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 2. fıkrasındaki "İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez" hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilip, sanığa ön ödeme önerisinde bulunarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-11-16  Okunma Sayısı:14
Daire:23
Tarih
:2015
Esas No:2015/1902
Karar No:2015/2758
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.142/1-B
İlgili Kavramlar:CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN ÇOCUĞUN ALDATILAMAYACAĞI
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Mağdurda zayıf da olsa bir irade ve bilinç var olmalıdır. Akla uygun davranma demek, belli bir olay karşısında normal insanlardan çoğunun izleyeceği davranışa uygun hareket etmek demektir. Hakim, somut olayın mahiyetini, kişinin içerisinde yaşadığı sosyal çevreyi, yaşını ve bu kapsamda gelişme derecesini, muhakeme ve fikrî becerisini göz önünde tutarak aldatılmaya elverişli bir iradesinin var olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapması gerekecektir. Algılama yeteneğinin çok zayıf olması veya hiç olmaması halinde, aldatılması gereken bir irade söz konusu olmayacağından dol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-11-16  Okunma Sayısı:14
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2015/15234
Karar No:2015/27726
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi.
İlgili Kavramlar:İDDİANAME DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR EYLEM TEK SUÇ OLUŞTURUR.
Karar Metni:1)......... 2) Sanıklar hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde: Diğer temyiz itirazlarının reddine ancak; Sanıkların müştekilere karşı kasten yaralama suçlarını 6136 sayılı Yasa kapsamına giren ayrı ayrı silahlar ile işledikten sonra kaçtıkları, olaydan 5 gün sonra üzerlerinde ilk olayda kullandıkları silahlardan farklı silahlar ile yakalandıkları olayda, sanıkların 5 gün içinde temadi eden eylemlerinin tek suç oluşturacağı, 6136 sayılı Yasaya aykırı nitelikte farklı tabancalar taşımanın ayrı ayrı suçlar oluşturmayacağı gözetilmeden, sanıklar hakkında tek suç yerine 2 ayrı suçtan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-11-13  Okunma Sayısı:6
Daire:15
Tarih
:2011
Esas No:2011/18713
Karar No:2013/2489
Kaynak:Yargıtay -Uyap
İlgili Maddeler:Tck 163, 155
İlgili Kavramlar:Otobüte kaybolan eşyalar
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Somut olayda; katılanın Manisa iline gitmek için Bergama'dan otobüse bindiği esnada bavulunu otobüs şoförü olan sanığa verdiği, Manisa iline geldiğinde otobüste bağajının kaybolduğu iddiasıyla açılan davada, kast unsurunun bulunmaması nedeniyle sanığın beraatine dair mahkemenin kabulün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-11-13  Okunma Sayısı:8
Daire:11
Tarih
:2015
Esas No:2013/14045
Karar No:2015/27402
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:cmk 231
İlgili Kavramlar:İKİNCİ KEZ HAGB YASAĞI-SUÇ TARİHİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ
Karar Metni:...2- 5271 sayılı CMK'nun 231/8. maddesine, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 72. maddesi ile eklenen "Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilemez." şeklindeki hükmün ancak yürürlük tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından uygulanabileceği gözetilmeden, adli sicil kaydına göre engel mahkumiyeti bulunmayıp, hakkında takdiri indirim maddesi uygulanan ve tekrar suç işlemeyeceği yönündeki olumlu kanaat sonucunda cezası ertelenen sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden ve bu nedenle şartları oluşmadığından bahisle CMK'nun 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, Yasaya aykırı sanık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2015-11-13  Okunma Sayısı:6
Önceki | Sonraki