Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:8
Tarih
:2013
Esas No:2012/23248
Karar No:2013/2982
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:cmk 231
İlgili Kavramlar:hükmün açıklanması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/23248 Karar No : 2013/2982 Tebliğname No : 8 - 2012/166375 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 30/09/2010 NUMARASI : 2010/465 (E) ve 2010/386 (K) SANIK : Mehmet ZÖRLU SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii Gereği görüşülüp düşünüldü: 5271 sayılı CMK.nun 231/11. madde ve fıkrasında "Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yükle- nen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarı- sına kadar belirleyeceği bir kısmın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2016-02-12  Okunma Sayısı:1
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2015/1717
Karar No:2015/33429
Kaynak:adalet org
İlgili Maddeler:tck 191
İlgili Kavramlar:ISRAR-UYUŞTURUCU-KAMU DAVASININ ERTELENMESİ-DAVA AÇILMASI
Karar Metni:..TCK'nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde, "kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi hâlinde, hakkında kamu davası açılır " hükmüne yer verilmiştir. Sanığa 10 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurması gerektiği uyarısını içeren tebligat yapılmış, sanık başvuruda bulunmamıştır. Sanığın kendisine yüklenen yükümlülüklere veya tedavinin gereklerine uygun davranmamakta "ısrar" ettiğinin kabul edilebilmesi için sanığa "önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığı, bu tebligat üzerine öngörülen süre içinde de başvurmaması halinde yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacağı" uyarısı ile yeniden tebligat yapılması bu tebligata rağmen de başvuruda  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-02-11  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/1759
Karar No:2015/4351
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sayılı kanun madde 47
İlgili Kavramlar:firar-disiplin soruşturması-süre
Karar Metni: Hükümlü firar etmiş ise disiplin soruşturmasının hükümlünün yakalanmasından sonra yapılmasında yasaya aykırılık yoktur. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin (Haziran-Temmuz tarihli) ve 2015/1759-4351 Esas-Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan A. Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü A.Ş.Ş.'in tedavisini sürdürmekte olduğu T. Y. S Kemik Hastalıkları Hastanesi'ni 17/05/2014 tarihinde terk ettiğinin tespiti üzerine, firar ettiği gerekçesiyle kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair A. Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 20/05/2014 tarihli ve 2014/55 sayılı kararının onanmasına ilişkin T. İnfaz Hakimliğinin aynı tarihli 2014/851-853 sayılı kararına vaki itirazın reddine ilişkin T. 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/06/2014 tarihli ve 2014/293 d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-02-07  Okunma Sayısı:5
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/30404
Karar No:2014/2977
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 22
İlgili Kavramlar:CUMHURİYET SAVCISININ TRAFİK KAZASINDA DELİL TAKDİRİ VE KUSUR DURUMUNDAN KYOK KARARI VEREBİLECEĞİ
Karar Metni:...Taksirle ölüme neden olma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından müşteki şüpheli Süleyman K ile şüpheli Mustafa S haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 21/05/2013 tarihli ve 2012/1343 soruşturma, 2013/608 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müştekiler vekili Avukat Salih E tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin, mercii Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/07/2013 tarihli ve 2013/713 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesinde yer alan "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-02-02  Okunma Sayısı:8
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2014/9518
Karar No:2015/212
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:cmk
İlgili Kavramlar:MAHMKUMİYET KARARI VERİLEN KİŞİNİN BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMASI HALİNDE NE YAPILMASI GEREKTİĞİ
Karar Metni:GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A) Dosyadaki belge ve bilgilere göre; 1- Sanık Adem ǒın atılı suçu işlediği iddiasıyla olay yerinde yakalandığı, ancak üzerinde kimliği olmadığından kolluk görevlilerine Mehmet ǒa ait kimlik bilgilerini verdiği ve 20.11.2009 tarihinde tutuklandığı, “Mehmet ǔ kimliği ile hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan 09.12.2009 tarihli iddianame ile dava açıldığı; Niğde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu olarak yargılandığı ve 22.10.2010 tarihinde 2009/334 esas ve 2010/244 karar sayı ile hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan 5237 sayılı TCK uygulanarak 5 yıl hapis ve 5.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, hükmün 02.11.2010 tarihinde temyiz edilmeksizin kesinleştiği; sanık Adem Ç hakkındaki hapis cezasının a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-02-02  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/8-166
Karar No:2014/514
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİL
Karar Metni: Uyuşmazlıklar; Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri uyarınca sanığın evinde yapılan adli aramanın hukuka uygun olup olmadığı, hukuka uygun olmadığının belirlenmesi halinde, aramada elde edilen maddi delil dışında dosyada yer alan diğer delillerin somut olayda mahkumiyet için yeterli olup olmadığı, noktalarında toplanmaktadır. Esrar bulundurduğu yönünde gelen ihbar üzerine, hakim kararı alınmaksızın yapılan aramada ele geçen suça konu kurusıkıdan çevrilme tabancaya elkonulmuş ise de, arama emrinin verilmesinden bir gün önce arama kararı verilmesi talebinin sulh ceza hakimi tarafından reddedildiği ve bu karara karşı kanun yoluna başvurulmadığı gibi, gerçekleştirilen arama için hakim kararı alınmasının ya da hakim tarafından verilen ret kararına karşı kanun yoluna başvurulmasının gecikmey  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2016-02-02  Okunma Sayısı:4
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/4369
Karar No:2015/25764
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:1072 sayılı Kanunun 1-2- mad TCK 228
İlgili Kavramlar:Tombala Makinesi, Kumar Oynanması İçin Yer Sağlama
Karar Metni:Dosya içeriğine ve iddianame anlatımına göre, olay yerinde ele geçen tombala makinesinin 1072 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamına giren oyun aletlerinden olup olmadığı, buna göre eylemin anılan kanuna muhalefet suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin, anılan maddedeki hapis cezasının üst sınırına göre 5235 sayılı Yasanın maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulmuş ise de; 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6545 sayılı Kanunun 84. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen Geçici 6. madde ile Sulh ceza mahkemelerinin kaldırıldığı gözetilerek Asliye ceza mahkemesince değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla ÖZEMRE  Kayıt Tarihi:2016-02-01  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/2-641
Karar No:2015/103
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m. 142/1-b
İlgili Kavramlar:SABİT BİR NOKTAYA BAĞLI OLMAKSIZIN AÇIK ALANA PARK EDİLEN MOTOSİKLETİN ÇALINMASI
Karar Metni:Uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak bu maddenin 1. fıkrasının ( e ) bendinin uygulanma şartları üzerinde durmak gerekmektedir. Belirtilen bentteki suçun oluşabilmesi için, hırsızlık fiilinin adet veya tahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi gerekmekte olup, bu bölüme ilişkin madde gerekçesinde de; "fıkranın ( e ) bendinde, âdet veya tahsis ve kullanım gereği açığa bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi, bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Tarlalarda bırakılan tarım araçları, inşaat yerine yığılan malzeme, bu kapsama giren eşyaya örnek olarak gösterilebilir. Bunların çalınmalarında kolaylık bulunması, bu nitelikli hâlin kabulünde etken olmuştur" şeklinde açıklamalara yer verilmiş, böylece maliklerince her türlü denetim, göze  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2016-01-29  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:E. 2014/1-227
Karar No:2015/119
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.31/2,32/1
İlgili Kavramlar:Akıl Hastalığı İle Mutlaka Adli Tıp Kurumundan da Rapor Alınması Gibi Bir Zorunluluğun Bulunmadığı
Karar Metni: Uyuşmazlık; sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporunun yeterli olup olmadığı, bu bağlamda Özel Dairece yerel mahkeme hükmünün Adli Tıp Kurumundan rapor alınması için bozulmasında isabet bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Yerel mahkeme tarafından sanığın akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bunun davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için 5271 sayılı CMK'nun 74. maddesi uyarınca 3 haftayı geçmemek üzere Ruhsağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verildiği, sanığın adı geçen resmi sağlık kurumu olan hastanede yatarak müşahede altında tutulduğu, psikiyatri uzmanlarından oluşan sağlık kurulu tarafından oybirliği ile düzenlenen raporda sanıkta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2016-01-29  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/8-145
Karar No:2015/145
Kaynak:
İlgili Maddeler:5271/m.230,231,232
İlgili Kavramlar:Hakkındaki Hükmün Açıklanması Geri Bırakılan Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olması Durumunda Hüküm Açıklanacağı
Karar Metni:5271 sayılı CMK'nun 231/11. maddesinde açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükmün hangi şartların gerçekleşmesi halinde açıklanacağı açıkça belirtilmiş olup bu düzenlemeye göre hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın, denetim süresi içinde kasıtlı bir suçtan mahkum olması durumunda hüküm açıklanacaktır. Bunun için ikinci suçun denetim süresi içerisinde işlenmesi ve kasıtlı bir suç olması yeterlidir. İkinci suçun kesinleşme tarihinin önemi yoktur. İkinci suçun şikayete bağlı veya re'sen soruşturulan bir suç olması da sonuca etkili değildir. Yine ikinci suçtan mahkumiyetin adli para cezası ya da hapis cezası olması yanında TCK'nun 50. maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilmiş olmasının da önemi olmadığı gibi kesin nitelikte olmasının da önemi yoktur. Kanun koyucu i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2016-01-29  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/15-413
Karar No:2015/275
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.116/2
İlgili Kavramlar:KAMU BİNALARININ İŞYERİ NİTELİĞİ
Karar Metni:Türk Ceza Kanununun "Konut dokunulmazlığının ihlali" başlıklı 116. maddesinin birinci fıkrası; "Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır", ikinci fıkrası ise; "Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur" şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin işyeri dokunulmazlığının ihlalini düzenleyen ikinci fıkrasının gerekçesinde; "Birinci fıkrada tanımlanan fiillerin açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mut  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2016-01-28  Okunma Sayısı:8
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2015/17075
Karar No:2015/7466
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 SK 44
İlgili Kavramlar:Hükümlünün kurum dışındaki disiplin eylemi/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: ÖZETİ: Hükümlünün tedavi amaçlı olarak bulunduğu hastane odasında da hükümlülük halinin ve cezanın infazının devam ettiği gözetildiğinde hastanedeki odasında cep telefonu bulundurmasının hücreye koyma disiplin suçu oluşturduğu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü T. A'in tedavi amaçlı olarak bulunduğu hastanedeki odasında cep telefonu bulundurduğu gerekçesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 42/2-g maddesine aykırı hareket etmekten “1 gün süre ile hücreye koyma” disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair .. Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 17.04.2015 tarihli ve 2015/101 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile cezanın kaldırılmasına ilişkin .. İnfaz Hakimliğinin 07.05.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-01-27  Okunma Sayısı:5
Daire:23
Tarih
:2016
Esas No:2015/15719
Karar No:2015/8293
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Tövbe için camiye giden sanık-mala zarar verme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 23. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/15719 Karar No : 2015/8293 Tebliğname No : 15 - 2013/174212 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Altıntaş Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 19/02/2013 NUMARASI : SANIK : SUÇ : İbadethanelere zarar verme SUÇ TARİHİ : 10/11/2012 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Alkol alan sanığın gece yarısı aksi kanıtlanamayan savunmasına göre camiye tövbe etmek amacıyla girmek istediği, bunun için cami kapısına tekme attığı ve kapıyı zorladığı esnada kapı camının kırılması suretiyle mala zarar verme suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; O yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen diğer temy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2016-01-25  Okunma Sayısı:10
Daire:15
Tarih
:2013
Esas No:2012/197
Karar No:2013/13544
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 157/1, 158/1.f, 158/1.g
İlgili Kavramlar:Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yaralanmak Suretiyle Dolandırıcılık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/197 Karar No : 2013/13544 Tebliğname No : 11 - 2009/248410 Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız ç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet KUTLUBAY  Kayıt Tarihi:2016-01-18  Okunma Sayısı:18
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/3630
Karar No:2015/6107
Kaynak:K,YARARINA BOZMA YOLUNA GİDİLMESİ-ARŞİV
İlgili Maddeler:5237 SK 61/9.mad.5275 SK 107 .mad.
İlgili Kavramlar:Müddetname tanziminde Şubat ayının 29 gün olduğu yıllar.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Esas No : 2015/3630 Karar No : 2015/6107 Tebliğname No : KYB - 2015/202653 Hükümlü Şakir Karalal'ın Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/10/2009 tarih ve 2009/260 esas ve 2009/317 sayılı kararıyla töre saikiyle kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum olduğu, hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 02/02/2011 tarihli ve 2011/5-380 sayılı müddetnameye hükümlü tarafından yapılan itirazın kabulü ile hükümlünün bihakkın tahliye tarihinin 20/07/2040, koşullu salıverilme tarihinin 27/07/2020 olarak belirlenmesine ilişkin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/205 tarihli ve 2015/53 Değişik iş sayılı karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2016-01-16  Okunma Sayısı:15
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/468
Karar No:2014/268
Kaynak:http://www.hukukmedeniyeti.org/
İlgili Maddeler:5237SK SK 5271
İlgili Kavramlar:Telefon konuşmaları ise bu suçlarda delil olarak kullanılamaz.
Karar Metni:Özet: Somut olayda, sanıkların sadece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu için telefonlarının dinlenmesine karar verilmiştir. TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen 'örgüt kurma' ve 'örgütü yönetme' suçları için verilmiş bir karar bulunmamaktadır. Kararda uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun 'örgütlü' olarak işlendiğinin belirtilmesi, 'örgüt kurma' ve 'örgütü yönetme' suçları için de dinleme kararı verildiği anlamına gelmez. Telefon dinleme kararının verildiği tarih itibarıyla, CMK'nın 135. maddesinin 6. fıkrasının 8. bendine göre, TCK'nın 220. maddesinde tanımlanan suçlardan sadece 'örgüt kurma' ve 'örgütü yönetme' suçları için telefon dinleme kararı verilebilir; 'örgüte üye olma' ve 'örgüte yardım etme' suçlarından dolayı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması mümkün değild  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Şenol Şen  Kayıt Tarihi:2016-01-11  Okunma Sayısı:12
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/7372
Karar No:2015/24966
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 86 86/3-e 87/3
İlgili Kavramlar:kasten yaralama ceza hesabı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/7372 Karar No : 2015/24966 Tebliğname No : 3 - 2013/309711 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ------ 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 09/07/2013 NUMARASI : 2010/920 (E) ve 2013/553 (K) SANIK : ------ SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık, kasten yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii Gereği görüşülüp düşünüldü: 21.02.2013 günlü oturumda, sanık müdafiinin istifa dilekçesinin sanığa tebliğine karar verildiği ve UYAP ortamından alınan tebligat parçasında özel evrakın tebliğ edildiğinin belirtildiği, 15.04.2013 tarihli oturumda ise istifa dilekçesinin tebliğ edildiğinin tuta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : özcan öztürk  Kayıt Tarihi:2016-01-08  Okunma Sayısı:14
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No: 2015/2121
Karar No:2015/5965
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:Avukatlık Kanunu md. 38, 5271 sayılı Kanunun 152.
İlgili Kavramlar:Aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler tarafından yapılması gerekir.
Karar Metni:Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20/10/2009 gün ve 2009/1-85/242 sayılı kararında açıklandığı üzere; aynı öldürme eyleminin failleri olarak yargılanan sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanık yönünden savunmada zaafiyet yarattığı durumlarda sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü gerektiğinden; somut olayda kardeş olan sanıklardan Mustafa ve Kadir'in suçlamaları inkar ederken, diğer sanık Adnan'ın, mağdura vuranın kendisi olduğunu savunması karşısında, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafii tarafından yapılması suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38/l ve 5271 sayılı CMK'nun 152. maddelerine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar müdafiinin temyiz itira  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2016-01-07  Okunma Sayısı:6
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/10645
Karar No:2015/9220
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 105/a
İlgili Kavramlar:denetimli serbestlik tutuklama
Karar Metni: 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2015/10645 Karar No : 2015/9220 Tebliğname No : KYB - 2015/17369 Kasten yaralama suçundan sanık Murat Sevim'in 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/06/2008 tarihli ve 2005/1894 esas, 2008/671 karar sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden faydalanma talebinin kabulü ile hükümlünün cezasının koşullu salıverilme tarihi olan 28/11/2014 tarihine kadar olan kısımını denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair Elazığ İnfaz Hakimliğinin 04/08/2014 tarihli ve 2014/1109 esas, 2014/1125karar sayılı kararını müteakip, hükümlünün hırsızlık suçundan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-01-07  Okunma Sayısı:12
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2015/16220
Karar No:2015/36628
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 81-86/1-3E-87/1-D
İlgili Kavramlar:Kasten yaralama yada öldürmeye teşebbüs
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/ Karar No : 2015/ Tebliğname No : 1 - 2014/ İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ------ Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 17/04/2014 NUMARASI : 2012/--(E) ve 2014/--(K) SANIKLAR : AHMET, MEHMET HÜKÜMLER : Mahkumiyete dair TEMYİZ EDEN : Sanıklar müdafileri Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1)Sanıklar hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdurrahman Dursun Bedir  Kayıt Tarihi:2016-01-05  Okunma Sayısı:6
Önceki | Sonraki