Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 3
Tarih
:2010
Esas No: 2009/24157
Karar No: 2010/15112
Kaynak: kişisel dosya
İlgili Maddeler: 765 sayılı yasanın 456/2,457/1 maddesi, TCK’nun 86/1, 86/3e,87/1-d son maddeleri
İlgili Kavramlar: sanık hakkında tahrik hükümlerinin uygulanmaması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/24157 Karar No : 2010/15112 Tebliğname No : 3 - 2008/130003 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : ..... NUMARASI : ... SANIK : .... HÜKÜM : .... TEMYİZ EDEN : .... Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak; 1-Sanığı aşamalarda değişmeyen istikrarlı beyanı ve olayın görgü tanığının olmadığı dikkate alınarak ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinde sanık hakkında tahrik hükümlerinin uygulanmaması, 2-Yaralama sonucu mağdurun hayati tehlike geçirmiş olmasına göre atılı eyleme karşılık gelen 765 sayılı yasan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2010-12-08  Okunma Sayısı:8
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/18026
Karar No: 2010/16383
Kaynak: Antalya 8. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 125/1-3-a, 43/2-1
İlgili Kavramlar: İKİ BELEDİYE KOLLUK GÖREVLİSİNE KARŞI, AYNI SUÇ İŞLEME KARARI İLE DİRENME VE HAKARET SUÇLARININ İŞLENDİĞİ ANLAŞILMAKLA
Karar Metni: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre; sanığın, iki belediye kolluk görevlisine karşı, aynı suç işleme kararı ile direnme suçunu işlediği anlaşılmakla; cezanın, 5237 sayılı TCK.nın 43. maddesi gereğince artırılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılamayacağı kabul edilerek yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Her ne kadar birlikte uygulama olasılıkları yok ise de, TCY.nın 50. maddesi uyarınca sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sırasında duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre seçenek yaptırımlara çevrilip çevrilemeyeceğinin veya 51. maddeye göre yargılama sürecinde gösterdiği pişmanl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-12-08  Okunma Sayısı:11
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2009/22047
Karar No: 2010/30401
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK.179
İlgili Kavramlar: SANIĞIN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ SEVK VE İDARE EDEBİLECEK SAĞLIK KOŞULLARINA SAHİP OLUP-OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI,HATTA TIBBİ YÖNDEN KONUNUN UZMANLARINDAN GÖRÜŞ ALINMASI.
Karar Metni: Sürücü belgesi bulunmayan sanığın soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki savunmasında daha öne geçirmiş olduğu beyin ameliyatının etkisi ile olay anında başının dönmesi sonucu kazanın oluştuğunu iddia etmesi karşısında;sanığın emniyetli şekilde araç sevk ve idare edebilecek şekilde sağlık koşullarına sahip olup-olmadığı hususunun 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "sürücü adaylarında aranacak şartlar" başlıklı 41.maddesinin(c)bendinde yer alan düzenleme de dikkate alınarak tıbbi yönden konunun uzmanlarından görüş alındıktan sonra hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş,bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA 03/11/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2010-12-07  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/3268
Karar No: 2010/7139
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 53
İlgili Kavramlar: TCK 53 maddesinin eksik gösterilmesi
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2010/3268 KARAR NO : 2010/7139 TEBLİĞNAME : 1-B/2010/117973 Yağma suçunu kolaylaştırmak maksadıyla M.Sarıyı öldürmekten ve nitelikli yağmaya teşebbüsten sanıklar C. Aydın, N. Gönültaş ile A. Kahraman, işbu suçlara azmettirmekten sanık Y. Tosunun bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda:hükümlülüklerine,Y. Tosunun öldürmeye azmettirmekten beraatine ilişkin (....) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24/09/2009 gün ve 318/234 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-12-06  Okunma Sayısı:20
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/2194
Karar No: 2010/7114
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 102
İlgili Kavramlar: Cinsel saldırıda silah kullanmak
Karar Metni: 1) Sanığın cinsel saldırı suçunu silahla işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 102/3.maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-12-06  Okunma Sayısı:55
Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2010/14384
Karar No: 2010/11776
Kaynak: Antalya 4. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 155/1
İlgili Kavramlar: DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLERİN MÜKELLEFLER OLUP ONLARINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINDAN
Karar Metni: Sanık hakkında; katılanın yanında çalışmasından istifade ederek, mükelleflerden SSK ve Bağ Kur primlerini yatırmak üzere aldığı paraları yatırmadığından bahisle açılıp değişen suç vasfı nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak kabul edilen davada doğrudan maddi zarar görenlerin mükellefler olup onların da şikayetçi olmadıklarından bahisle kamu davasının düşürülmesi gerektiği mahkemece dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin suçun sabit olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-12-06  Okunma Sayısı:17
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2009/14976
Karar No: 2009/11762
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (5237 S. K. m. 62, 184) (5271 S. K. m. 231)
İlgili Kavramlar: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU - SANIĞIN MAĞDUR VEYA KAMUYA VERDİĞİ MADDİ ZARARI - ÖZEL ETKİN PİŞMANLIK - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI - İKİ AYRI KURUMUN UYGULAMA KOŞULLARINI BİRLEŞTİRİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
Karar Metni: ÖZET: Hüküm ancak; sanığın mağdur veya kamuya verdiği maddi zararın karşılığı olan paranın ödenmesini gerektiren somut olaylarda uygulanabilir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mahkemece saptanmış ve ödenmesi gereken bir maddi zarar bulunmamaktadır. Mahkemenin, özel etkin pişmanlık hükmünü dikkate alan gerekçeyle iki ayrı kurumun uygulama koşullarını birleştirerek verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, hukuka uygun olmadığı anlaşılmaktadır. (5237 S. K. m. 62, 184) (5271 S. K. m. 231) Dava ve Karar: İmar kirliliğine neden olma suçundan sanık Mahmutun, 5237 sayılı TCYnin 184/1, 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasının 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün karar kesinleştikte  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-12-03  Okunma Sayısı:65
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2009/11611
Karar No: 2009/9307
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (5237 S. K. m. 62, 184) (5271 S. K. m. 231)
İlgili Kavramlar: KOŞULLU HAGB İMARA AYKIRI İNŞAAT
Karar Metni: İncelenen dosyada, mahkemece sanık hakkında hükmolunan 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün, CYYnin 231/9. maddesi gözetilmeden, koşullu olarak açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği görülmektedir. Anılan hüküm ancak; sanığın mağdur veya kamuya verdiği maddi zararın karşılığı olan paranın ödenmesini gerektiren somut olaylarda uygulanabilir. Oysa dosyadaki bilgi ve belgelere göre, mahkemece saptanmış ve ödenmesi gereken bir maddi zarar bulunmamaktadır. Mahkemenin, 5237 sayılı TCYnin 184/5. maddesindeki özel etkin pişmanlık hükmünü dikkate alan gerekçeyle iki ayrı kurumun uygulama koşullarını birleştirerek verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, hukuka uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa yararına b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-12-03  Okunma Sayısı:64
Daire: 6
Tarih
:2010
Esas No: 2007/24683
Karar No: 2010/15783
Kaynak: Antalya 5. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 142/4
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK SUÇUNU İŞLEMEK AMACIYLA, KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK VE MALA ZARAR VERMEK SUÇLARINI İŞLEDİKLERİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA
Karar Metni: Sanık Ali T.....ın adli sicil kaydına göre, silinme şartları oluşmamış kasıtlı suçtan hükümlülüğü bulunan sanık hakkında, 5271 sayılı CMKnın 231. maddesinin uygulama olanağı bulunmadığı anlaşılmakla yapılan incelemede: Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanıkların hırsızlık suçunu işlemek amacıyla, konut dokunulmazlığını bozmak ve mala zarar vermek suçlarını işlediklerinin anlaşılması karşısında, TCK.nun 142/4. maddesi uyarınca anılan suçların, suç tarihine göre şikayet koşuluna bağlı olmadığı bu nedenle düşme kararı verilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde kamu davasının düşmesine karar verilmesi, 2- Sanıklar kuşku üzerine yakalanıp henüz yakınanın başvurusu bulunmadan çaldıkları yeri göstererek, suça konu eşyaların iadesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-12-03  Okunma Sayısı:38
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2009/39887
Karar No: 2009/36489
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 231,309
İlgili Kavramlar: KANUN YARARINA BOZMA
Karar Metni: TC YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO: 2009/39887 KARAR NO: 2009/36489 TEBLİĞNAME NO: KYB-2009/190573 Elektrik hırsızlığı suçundan Sanık (D.Ba)’ın 765 sy. TCK’nun 491/ilk, 522, 523. Md.leri uyarınca 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 s. CMK’nun 231/5 Md. Gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, anılan kanunun 231/8 Md.si uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına dair (Gaziantep) (X) Asliye Ceza Mahkemesinin 30.01.2009 tarihli ve 2008/856 e. 2009/89 sy. Karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 29.07.2009 gün ve 2009/8622-41920 sy. Kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay C.Başsavcılığının 27.08.2009 gün ve 2009/190573 sy. Tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2010-12-03  Okunma Sayısı:50
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2009/18093
Karar No: 2010/14145
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: 4926 sayılı kanuna muhalefet
İlgili Kavramlar: 4926 sayılı kanuna muhalefet
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/18093 Karar No : 2010/14145 Tebliğname No : 7 - 2008/143873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/01/2008 NUMARASI : SANIK : SUÇ : 4926 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Beraatlerine TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Kararın niteliğine, suçun oluşması halinde gerektirdiği cezanın nevi ve miktarına göre, 21 Temmuz 2004 gün ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5219 sayılı kanunun 3/B ve 2/A-c madde fıkraları ile değişik 1412 sayılı CMUK.nun 305/2 maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2010-12-02  Okunma Sayısı:53
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2009/3823
Karar No: 2010/2807
Kaynak:
İlgili Maddeler: 142/1-f
İlgili Kavramlar: ELEKTİRİK HIRSIZLIĞI
Karar Metni: Katılan kuruma abone kaydı olmayan sanığın hangi tarihten itibaren suça konu sayacın kullandığı işyerini işlettiği belirlenip elektirik sayacının gösterdiği tüketim miktarı ile kullanılan sürede tüketilmesi gereken elektirik enerjisi miktarı arasında açık bir orantısızlık olup olmadığı araştırılırak sonucuna göre , sanığın hukuki durumu değerlendirilmesi gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak bozulmasına. NOT : sanık abone kaydı olmadan ,sayaçtan geçecek şekilde elektirik kullanmış, hakkında beraat kararı verilmişti.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hacı GÜNGÖR  Kayıt Tarihi:2010-11-30  Okunma Sayısı:48
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2008/3469
Karar No: 2010/1289
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 29
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas : 2008/3469 Karar : 2010/1289 Tarih : 03.03.2010 HAKSIZ TAHRİK EN LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI Özet :Haksız tahrik nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nun 29. maddesinin uygulanması sırasında hapis cezasının, sanık lehine en lehe uygulanması yerine, hak ve nesafet kurallarına aykırı olarak, adalet ölçüsünü zedeleyecek şekilde sadece bir tahrik sebebi varmış gibi 18 yıl hapis cezası verilerek fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. ( 5237 s. TCK m. 29 ) ( 5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 231 ) YARGITAY İLAMI Bayram’ı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Ali’nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 12.06.2007 gün ve 206/224 sayılı hükmün duruşmalı olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-11-29  Okunma Sayısı:73
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2008/1427
Karar No: 2010/12819
Kaynak: Antalya 1. Sulh Ceza
İlgili Maddeler: TCK 5
İlgili Kavramlar: SUÇ VE KARAR TARİHİ İTİBARİYLE SULH CEZA MAHKEMESİ GÖREVLİ İSE DE;
Karar Metni: Suç ve karar tarihi itibariyle 5179 sayılı Kanunun 29/1 maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre sulh ceza mahkemesi görevli ise de, Hükümden sonra 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı yasanın 542inci maddesiyle değişik 5179 sayılı yasanın 18. maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden kişilerin, Türk Ceza Kanununun “Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup; 5237 sayılı TCKnun 186/1. maddesinde” Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-29  Okunma Sayısı:46
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2-844
Karar No: 2007/2-844
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 318) (2797 S. K. m. 7, 39, 40, 41) (3056 S. K. Ek m. 5, Geç. m. 2) (3713 S. K. m. 1) (2559 S. K. m. 1) (2954 S. K. m. 1) (5253 S. K. m. 1) (2820 S. K. m. 1) (625 S. K. m. 24) (Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Antlaşma m. 19) (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme) m. 10) (Lozan Anlaşması - Barış Antlaşması m. 39) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19) (İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 4, 5, 6)
İlgili Kavramlar: CGK-İFADE HÜRRİYETİ-DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Karar Metni: ÖZET: Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. (2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) (5320 S. K. m. 8) (14  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-29  Okunma Sayısı:72
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1-10
Karar No: 2009/149
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (5237 S. K. m. 29, 37, 38, 39, 40, 53, 54, 62, 63, 81) (6136 S. K. m. 13) (1412 S. K. m. 318)
İlgili Kavramlar: CGK-ÖLDÜRME EYLEMİNE KATILMA DERECESİNİN SAPTANMASI-MADDİ MANEVİ YARDIM
Karar Metni: Sanık İ....D....in sanık V..... ile telefonda karşılıklı birbirlerine hakaret eden maktulü kendi telefonu ile aradıktan sonra yanında diğer sanıklar V.... ve İ....K..... olduğu halde kendi aracı ile gidip maktulü evinin önünden alması, kendi aracı içinde sanıklar V..... ve İ..... K.... ile maktul arasında karşılıklı boğuşma ve kavga olurken taraflara müdahale etmemesi, olaydan sonra da yaralı olan V....ve İ.....K....nu araç ile alarak iş yerine getirmesi, V....e ait olup olay sırasında ateş ettiği tabancayı da havluya sarıp iş yerinin oraya saklaması gibi hususlar da birlikte değerlendirildiğinde eyleminin 5237 sayılı Yasanın 39/2-c maddesi delaletiyle adam öldürme suçuna yardım etme niteliğinde olduğundan, bu sanık hakkında adam öldürme suçuna yardım etmekten hüküm kurulması gerekirken s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-26  Okunma Sayısı:72
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/9018
Karar No: 2010/10512
Kaynak: Meşe içtihat programı.
İlgili Maddeler: TCK 265
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİNE DİRENME VE 43
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi 5237 s. Yasa m. 43/2,125/4 1-Yakınan Ünal Öktenin 18.10.2005 tarihli oturumda davaya katılmak isteğini belirtmesine göre, yöntemince davaya katılmasına karar verilmeden, katılan olarak kabul edilmesi suretiyle CYY.nın 238.maddesine aykırı davranılması, 2-Yakınana ait adli rapor içeriğine göre, “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” ve yaşam işlevlerini etkileme derecesi orta-3 (üç) olan sol ulna kemik kırığı oluşturacak biçimde yaralanması karşısında, suç tarihi itibariyle yaralama eyleminin 5560 sayılı Yasa değişikliğinden önce, öngörülen cezanın alt sınırı itibariyle sanık lehine olan 87/3. maddesi kapsamında kalması karşısında, lehe yasanın bu doğrultuda belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması ve kabule göre de, hükmolunan cezanın 5560 sayılı Ya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akman  Kayıt Tarihi:2010-11-26  Okunma Sayısı:48
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007 / 2-262
Karar No: 2007 / 263
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CGK-TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK
Karar Metni: ÖZETİ: ANILAN SUÇ KASTLA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇTUR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN KULLANILMASI SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. KİŞİNİN BU HALDE EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAĞINI BİLEREK ARAÇ KULLANMASI GEREKİR. KİŞİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNUN SAPTANMASI ZORUNLUDUR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINA RAĞMEN KİŞİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLDİĞİ HALLERDE ANILAN SUÇ OLUŞMAZ. DAVA : Sanığın 5237 sayılı TCYnin 179/3. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 179/2, 50/1-a, 52/2. maddeleri uyarınca 2700 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 52/son maddesi uyarınca, verilen adli para cezasının birer aylık aralıklarla 9 eşit taksitle tahsiline ilişkin Kandıra Sulh Ceza Mahkemesince verilen 29.12.2005 gün ve 331-696 sayılı hüküm, sanık t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-24  Okunma Sayısı:101
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/22232
Karar No: 2010/27490
Kaynak: Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: CMK 291
İlgili Kavramlar: SANIĞIN YANILTILMASI
Karar Metni: Yüzüne karşı verilen hükümde “ bu günden itibaren veya tebliğ tarihinden itibaren “ 7 gün içinde temyiz yasa yoluna başvurabileceği belirtilerek, sanığın yanıltılması nedeniyle, 27.05.2008 tarihinde tebliğ edilen hükme karşı verdiği 02.06.2008 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken, 5271 sayılı CMKnın 231. maddesinde sayılan nesnel (objektif) ve öznel koşulların değerlendirilip buna ilişkin gerekçelerin gösterilmesi gerektiği gözetilmeden; “cezanın ertelenmesi takdiri cihetine gidilmesi” biçimindeki, 5271 sayılı CMKnın 231 maddesinin 6. fıkrasının a, b ve c b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-24  Okunma Sayısı:50
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/24309
Karar No: 2010/27373
Kaynak: Antalya 2. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: CMK 223/2-e
İlgili Kavramlar: "YÜKLENEN SUÇUN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMAMASI" YERİNE,
Karar Metni: “Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” yerine, 5271 sayılı CMK.nunda yer almayan “sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığından ve unsurları da oluşmadığından” bahisle beraat kararı verilmesi ve hükümde beraat kararının dayanağını oluşturan kanun maddesi yazılmayarak 5271 sayılı CMK.nun 230/2, 232/6 ve 223/2-e maddelerine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; Hüküm fıkrasındaki “sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığından ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-23  Okunma Sayısı:61
Önceki | Sonraki