Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2010/9643
Karar No: 2010/9400
Kaynak: Antalya 3. Ağır Ceza
İlgili Maddeler: TCK 245/2
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANDIKTAN SONRA: 1-KREDİ KARTI DÜZENLENMİŞ İSE, 2-KREDİ KARTI DÜZENLENMEMİŞ İSE ...
Karar Metni: Sanığın tekerrüre esas Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2004 tarih 2004/68-325 E/K sayılı 14.04.2005 tarihinde kesinleşen önceki hükümlülüğü nedeniyle 5237 sayılı TCKnun 58/6.maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmemesi ve ayrıca Sanığın Bekir Erkasarın kaybettiği nüfus cüzdanını ele geçirip sahte oluşturduğu kimlikle Türk Telekom şirketine baş vurarak bağlattığı telefon ve internet hatlarının görüşme ücretlerini ödemeyerek haksız yarar sağlamaktan ibaret eyleminin, kamu kurumlarından olan Nüfus Müdürlüğünün maddi varlıklarından olan nüfus cüzdanı kullanılmak suretiyle geçekleştirdiği ve eylemin 5237 sayılı TCKnun 158/1-d ve 43/1. maddelerinde öngörülen kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-10-16  Okunma Sayısı:34
Daire: 5
Tarih
:2010
Esas No: 2009/5725
Karar No: 2010/6170
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 247
İlgili Kavramlar: zimmet-görevi kötüye kullanma
Karar Metni: Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği yönetim kurulu başkanı olan sanığın oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen, birlik adına kayıtlı sabit telefon hattını kendi ikametine kurdurup bu telefon vasıtasıyla yaptığı görüşmelerin bedellerini yönetim kurulu kararına istinaden söz konusu kurum bütçesinden ödettirmesi eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksin zimmet suçunu oluşturduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-10-12  Okunma Sayısı:12
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2008/13552
Karar No: 2010/11284
Kaynak: ARŞİV
İlgili Maddeler: CMK.NUN 223 VE 5326 SAYILI KANUNUN 28/1-(b),29
İlgili Kavramlar: İDARİ PARA CEZALARINA YAPILAN İTİRAZLARDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU
Karar Metni: CMK.nun 223/10 maddesi uyarınca adli yargı dışındaki yargı mercilerine yönelik görevsizlik kararları,yasa yolu açısından hüküm sayılmakta ve hükümlerin tabi olduğu temyiz yasa yoluna bağlı bulunmaktadır.Nitekim dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 27.10.2009 tarih, 2009/206-250 sayılı kararında belirtildiği gibi burada söz konusu olan karar, CMK.nun 223/10 maddesi anlamında ve kabahatlerle ilgili değil suçlarla ilgili yapılan yargılamada verilmiş olan görevsizlik kararıdır. Bu duruma göre 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari yaptırım kararına karşı,Sulh Ceza Mahkemesine başvuru üzerine, idari yaptırım kararının Sulh Ceza Mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığı gerekçesiyle anılan Kanunun 28/1-(b) maddesine göre verilen başvurunun (görev yönünden) r  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2010-10-11  Okunma Sayısı:16
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2006/65
Karar No: 2007/4822
Kaynak: www.anayasa.gov.tr
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Anayasa Mahkemesi 2.000 TL'nin altındaki adli para cezalarına da temyiz yolunu açtı.
Karar Metni: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2006/65 Karar Sayısı : 2009/114 Karar Günü : 23.7.2009 R.G. Tarih-Sayı :07.10.2009-27369 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun, 21.1.1983 günlü, 2789 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 305. maddesinin ikinci fıkrasının 18.11.1992 günlü, 3842 sayılı Yasa’nın 28. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendi ile 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 272. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 10., 11., 12., 13., 36. ve 141. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sevgi Özlem Ödemiş  Kayıt Tarihi:2010-10-07  Okunma Sayısı:49
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2008/3939
Karar No: 2010/12311
Kaynak: Özel arşiv
İlgili Maddeler: 466 sy. kn.
İlgili Kavramlar: maddi -manevi tazminat
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/3939 Karar No : 2010/12311 Tebliğname No: 9 - 2008/29925 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 25/09/2007 NUMARASI : 2007/335 Davalı : Maliye Hazinesi Davacı : Me.M. SUÇ : 466 Sayılı Yasaya Göre Tazminat HÜKÜM :Davacı Me.M.nin maddi tazminat talebinin reddine, davacı yararına 350 YTL manevi tazminatın davalı hazineden alınarak davacı Me.M.7e verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin reddine TEMYİZ EDEN : Davacı vekili ve davalı vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma II-Davacı vekilinin temyizine gelince; 1-Dava dilekçesine göre davacının hayvancılıkla uğraştığı ve aylık gelirinin 1000 TL olduğu belirtilmiş olup, 30.05.2007 tarihli jandarma tutanağına göre ise davacının belirtile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Birsen Karakaş  Kayıt Tarihi:2010-10-05  Okunma Sayısı:12
Daire: 5
Tarih
:2010
Esas No: 2009/3388
Karar No: 2010/5843
Kaynak: Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 105, 125/1-4
İlgili Kavramlar: CİNSEL TACİZ, HAKARET
Karar Metni: Basit cinsel saldırı ve hakaret suçlarından sanık Kuddusi C.. İ.in yapılan yargılaması sonunda; söz atma ve sövme suçlarından mahkumiyetine dair, Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15.06.2007 gün ve 2005/1801 Esas, 2007/638 Karar sayılı hükümlerin süresi içerisinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Söz atma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Olayın gelişimi, tanık beyanları ve savunma karşısında sanığın sarfettiği sözler edep ve iffete saldırı mahiyeti taşımayıp, kül halinde sövme niteliğinde olduğu anlaşılmakla; beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Söv  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-10-05  Okunma Sayısı:64
Daire: 5
Tarih
:2010
Esas No: 2010/3061
Karar No: 2010/6107
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 51
İlgili Kavramlar: küçük sanığın cezasının erteleme sınırı
Karar Metni: TCK.nun 51/1. maddesi uyarınca suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olan kişiler bakımından erteleme kapsamındaki cezaların üst sınırının 3 yıl olduğu gözetilmeksizin yasal olmayan gerekçeyle ceza miktarına nazaran kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-10-04  Okunma Sayısı:5
Daire:7
Tarih
:2009
Esas No:.2007/14317
Karar No:.2007/14317
Kaynak:
İlgili Maddeler:556 SAYILI KHK 61/A
İlgili Kavramlar:Marka Hakkına Tecavüz
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2007/14317 K. 2009/2264 T. 23.2.2009 • MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( 5237 S.K'nun 5. Md. de Sözü Edilen Özel Ceza Kanunları Kapsamında Olması - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • ÖZEL CEZA İÇEREN KANUNLAR ( 556 S. KHK’nın 61/A-C Md. Uyarınca Cezalandırılması İstemi - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK’NIN SUÇ TANIMLAYAN HÜKÜMLERİNİN ZIMNİ OLARAK İLGA EDİLDİĞİ ( Sanığa Atılı Eylem Ceza İçeren Özel Bir Hukuk Düzenlemesi Olması Nedeniyle - 556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • KANUNİLİK İLKESİ ( Marka Hakkına Tecavüz - KHK Hükmüyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akman  Kayıt Tarihi:2010-10-01  Okunma Sayısı:90
Daire: 10
Tarih
:2010
Esas No: 2008/7401
Karar No: 2010/3715
Kaynak: internet
İlgili Maddeler: 5941 s y 5. madde
İlgili Kavramlar: ÇEKTE İBRAZ TARİHİNİN OLMAMASI
Karar Metni: T.C YARGITAY ONUNCU CEZA DAİRESİ E: 2008/7401 K: 2010/3715 T: 22.02.2010 • Karşılıksız Çek Keşide Etme • İbraz Tarihi Özet: Karşılıksız çek keşide etme suçunun oluşması için ibraz tarihinin çek üzerine yazılması zorunlu olup, suça konu çekte ibraz tarihi bulunmadığından suçun yasal unsurlarının oluşmadığının gözetilmesi gerekir. (3167 s. Çek K. m. 4,16/1) (5941 s. Çek K. m. 3,5) Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Zübeyir hakkında ( Elmalı Asliye Ceza Mahkemesi )’nce yapılan yargılama sonucu, 13.07.2006 tarihinde 2006/140 esas ve 2006/289 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama isteyen tebliğnamesi ile 06.05.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemalettin Taşkın  Kayıt Tarihi:2010-09-30  Okunma Sayısı:42
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2007/12194
Karar No: 2009/5269
Kaynak: YKD Temmuz-2009
İlgili Maddeler: TCK 301
İlgili Kavramlar: CUMHURİYETİ ALENEN AŞAĞILAMA
Karar Metni: Olayın meydana geldiği otelde müşteri olarak bulunan ve aynı zamanda Şile Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan sanığın, aşırı miktarda alkollü bir durumda iken kim olduklarını hatırlamadığı iki kişi ile otel lobisinde tartışmaya başladığı, daha sonra kendisine müessir fiilde bulunulması üzerine yüksek sesle hem bu şahıslara ve hem de Devlete karşı sinkaflı küfürlerde bulunduğu, taşkınlığı sona ermeyip aynı küfürlere devam edince otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele zabıt mümzii polis memurlarının geldiği, onların huzurunda da benzeri şekilde küfürlerinin sürmesi nedeniyle polis memurlarınca buna bir son vermesi hususunda defalarca uyarıldığı fakat, sanığın Devleti hedef alan küfürlerine ısrarla devam ettiği olayda; Devleti sinkaf etme şeklindeki sözle Türkiye Cumhuriyeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-09-30  Okunma Sayısı:7
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2007/12331
Karar No: 2009/5072
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CUMHURİYET SAVCISININ MÜTAALASI
Karar Metni: Özet :26.07.2005 tarihli duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkında mütalaa verildikten sonra, sonraki duruşmalara ve hükmün açıklandığı 21.02.2006 tarihli duruşmaya bir başka Cumhuriyet Savcısı çıkmasına rağmen, esas hakkında mütalaası ya da önceki mütalaaya katılıp katılmadığının sorulmaması suretiyle 5271 sayılı CMKnın 216. maddesine muhalefet edilmesi kanuna aykırıdır. ( 5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 216 ) Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1- Suça konu derginin aslı ya da onaylı sureti dosyaya getirtilmeden, dergiye ait kapak ve 4. sayfalara ait onaysız fotokopilerle yetinilerek hüküm tesisi, 2- 26.07.2005 tarihli duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkında mütalaa verildikten sonra, sonraki duruşmalara ve hükmün açıklandığı 21.02.2006 tari  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-09-30  Okunma Sayısı:5
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/89
Karar No: 2009/243
Kaynak: Kişisel arşiv
İlgili Maddeler: CMK 193/2
İlgili Kavramlar: Sanığın sorgusunun yapılasınnın gerekli olmadığı haller
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanığın resmi evrakta sahtecilik suçundan beraatına karar verilen olayda, sorgusunun yapılmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesine ilişkindir. 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasının 191. maddesinde duruşmaya başlanmasına ilişkin kurallar ile sanığın sorgusunun nasıl icra edileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiş, anılan Yasanın 193/1. maddesinde ise, yasanın ayrık tuttuğu haller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı belirtilmiştir. Yasanın ayrık tuttuğu hallere ise 5271 sayılı Yasanın 193/2 ve 195. maddelerinde yer verilmiştir. CYY’nın 195. maddesinde, suçun yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmesi halinde, sanık gelmese de duruşma yapılabilecektir, ancak mad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özcan Güven  Kayıt Tarihi:2010-09-29  Okunma Sayısı:83
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2008/6490
Karar No: 2010/5397
Kaynak: ANTALYA 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İlgili Maddeler: TACK 81/1,35
İlgili Kavramlar: aDAMA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTE CEZA MİKTARININ TAYİNİ
Karar Metni: YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO:2008/6490 KARAR :2010/5397 TEBLİĞNAME :1-B/08/87637 Ç.K.’yı kasten öldürmeye teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık S.G. ‘nin yapılan yargılanması sonunda :hükümlülüğüne ilişkin (ANTALYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 03/10/2010 gün ve 596/343 sayılı hükmün Yargıtayca incelemesinde ; TÜRK MİLLETİ ADINA 1.a)…….. 2.)……. a)….. b)adam Öldürmeye Teşebbüs suçu yönünden ; aa)Sanığın mağdura tabanca ile üç el ateş ettiği ,ancak bir merminin göğüs bölgesinden isabet ederek,hayati tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi tedaviyle iyileşemeyecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olayda,zarara ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak,teşebbüs nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 9 yıldan 15 yıl kadar hapis cezası öngören 35.maddesi uygulanmasında ,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATİH ARDIÇ  Kayıt Tarihi:2010-09-29  Okunma Sayısı:6
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/15160
Karar No: 2010/21211
Kaynak: Antalya 9. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 142/1-f, 203
İlgili Kavramlar: KATILAN SIFATINI ALABİLECEK SURETTE SUÇTAN ZARAR GÖRMÜŞ BULUNAN YAKINANA, DURUŞMA GÜNÜNÜN DOĞRU OLARAK BİLDİRİLMEMESİ.
Karar Metni: Kovuşturma evresinde, yakınan vekiline, duruşma gününü bildiren ve 10.05.2006 tarihinde tebliği edilen davetiyede, duruşmanın bırakıldığı 11.09.2006 günü yerine, duruşma hazırlığına ilişkin tutanak tarihi olan 12.04.2006 tarihinin duruşma tarihi olarak yanlış bildirildiği anlaşılmıştır. Soruşturma evresinde sanık hakkında şikayetçi olduğunu bildiren ve katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan yakınana, kovuşturma evresinde duruşma gününün doğru olarak bildirilmemesi nedeniyle, 5271 sayıly CMKnun 260/1.maddesi uyarınca yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan temyiz incelemesinde; Katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar gören yakınana, kovuşturma evresinde duruşma günü bildirilmek suretiyle duruşmadan haberdar edilerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-09-29  Okunma Sayısı:8
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/792
Karar No: 2008/2826
Kaynak: özel
İlgili Maddeler: 157.md
İlgili Kavramlar: Kontör dolandırıcılığı
Karar Metni: Bilişim sistemi; verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler olup, bu sistemlerin araç olarak kullanılıp gerçek bir kişinin hileli hareketlerle kandırılıp, çıkar sağlanması halinde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun oluşacağı, somut olayda; Jandarmanın devamlı alışveriş yaptığı iş yerlerine telefon ederek kendisini ilçeye yeni atanan Jandarma başçavuşu olarak tanıtan sanığın, 1000 kontör istediğinin parasını hemen göndereceğini, tüp alınacağı için isterse parayı tüpçüye bıraktıracağını söyleyerek askerlere gerektiğinden bahisle 13.000 kontör daha isteyerek kendisine telefonla bildirilen kazı-konuş hazır kartlarının şifrelerini kendine ait telefona yüklemek suretiyle çıkar sağladığının anl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2010-09-29  Okunma Sayısı:59
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/16004
Karar No: 2009/2891
Kaynak: özel
İlgili Maddeler: 157 md
İlgili Kavramlar: kontör dolandırıcılığı
Karar Metni: 07.05.2004 tarihinde, abisi katılan Kazım’a ait LPG bayiinde bulunan katılan Suzan’ı telefonla arayıp, kendisini Jandarma Karakolu’nda görevli astsubay Ayhan Kaya olarak tanıttıktan sonra, kendisine 4 adet 250’lik cep telefonu kontörü satın almasını isteyerek, parasını da, dükkanlarına tüp almaya gelecek olan asker ile göndereceğini söylediği, ancak katılan Suzan’ın abisi katılan Kazım’ı aramasını istemesi üzerine, cep telefonu numarasını alıp arayarak aynı senaryo ile kandırdığı katılan Kazım’a, telefonla kardeşi katılan Suzan’ı arattırıp “kontör satın alıp verebilirsin” diye söylettirdikten sonra, katılan Suzan’ı tekrar telefonla arayıp, satın aldığı kontörlerin şifre numaralarını kendisine söylettirerek cep telefonuna yükleyen sanığın eyleminin, bilişim sisteminin katılanın kandırılma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2010-09-29  Okunma Sayısı:21
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2006/16811
Karar No: 2009/2220
Kaynak:
İlgili Maddeler: 556 sayılı kanun 63
İlgili Kavramlar: Marka
Karar Metni: YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2006/16811 E.N , 2009/2220 K.N. İlgili Kavramlar SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ MARKA HAKKINA TECAVÜZ HAKSIZ REKABET Özet KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLAMAYACAĞINDAN, SANIĞIN MARKA HAKKINA TECAVÜZE İLİŞKİN EYLEMİNİ 556 SAYILI KHK İLE SUÇ SAYMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. İçtihat Metni Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1. maddesi ve buna bağlı olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5. maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucu ve aynı Kanunun 2. maddesi hükmü karşısında, dava konusu eylemin atılı suç oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akman  Kayıt Tarihi:2010-09-28  Okunma Sayısı:14
Daire: 8
Tarih
:2010
Esas No: 2008/9208
Karar No: 2010/5437
Kaynak: UYAP MEVZUAT
İlgili Maddeler: 6136 SK. 12. Md..
İlgili Kavramlar: İKİ ADET SİLAH SATMAK-TİCARET OLUR
Karar Metni: YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2008/9208 E.N , 2010/5437 K.N. İlgili Kavramlar RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SES VE GAZ SİLAHLARI Özet SES VE GAZ FİŞEĞİ ATMAK İÇİN İMAL EDİLMİŞ İKEN DAHA SONRADAN NAMLULARINDAKİ GAZ AYIRICI PARÇASI ÇIKARILARAK 6136 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE TABİ SİLAH VASFINA DÖNÜŞTÜRÜLEN İKİ ADET TABANCAYI İŞYERİNDE SATMAK AMACIYLA BULUNDURMA EYLEMİ, 6136 SAYILI YASA MN 12/1. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR. İçtihat Metni 5729 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının 6136 sayılı Yasa hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde gaz tabancası imal edilmesi ve satılmasına ilişkin olması ve dosya kapsamına göre de ses ve gaz fişeği atmak için imal edilmiş iken daha sonradan namlularındaki gaz ayırıcı parçası çıkarılarak 6136 sayılı Yasa hükümlerine tabi hale geti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa BAĞARKASI  Kayıt Tarihi:2010-09-28  Okunma Sayısı:14
Daire: 8
Tarih
:2010
Esas No: 2008/16116
Karar No: 2010/7961
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCM md. 170
İlgili Kavramlar: KURU SIKI TABANCA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/16116 Karar No : 2010/7961 Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın, silah niteliğinde bulunmayan "kuru-sıkı" tabanca ile havaya ateş etme eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilerek, sanık hakkında 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 36. maddesinin uygulanması ve "kuru-sıkı" tabancanın sahibine iadesi gerekirken yazılı biçimde mahkumiyetle birlikte müsadere kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 3.6.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Gülmez  Kayıt Tarihi:2010-09-27  Okunma Sayısı:31
Daire: 6
Tarih
:2010
Esas No: 2009/13928
Karar No: 2010/13077
Kaynak: Antalya 1. Ağır Ceza
İlgili Maddeler: TCK 150/2.
İlgili Kavramlar: YETERSİZ VE YERSİZ GEREKÇE
Karar Metni: TUTUKLU 1- 5237 sayılı TCK.nun 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK.nun 522. maddesindeki “hafif” veya “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değer azlığının” 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçektenaz olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceğinden, somut olayda sanığın olay günü arkadaşıyla birlikte tehditle, yakınan Abidin Aydından 50 YKR, Oğuzhan Koyucandan ise 4 YTL para aldığının, eylem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-09-20  Okunma Sayısı:14
Önceki | Sonraki