Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2009/9304
Karar No: 2011/658
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK-KREDİ KURUMU
Karar Metni: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanık müdafiinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;Ancak: 765 Sayılı TCK.nun 504. maddesi 1. bendinde öngörülen “kredi kurumu” deyiminden bu bendin gerekçesinde de açıklandığı üzere banka olmamasına rağmen faiz karşılığında olsun veya olmasın kanunen borç “para” vermeye yetkili kılınan kurumlar anlaşıldığından ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 30.03.2004 gün 17327 sayılı yazısı ile de katılan Anadolu Çetelem Tüketici Finansmanı A. Ş. nin, yönetmelik gereği tüketicilerin satın almış oldukları mal ve hizmet bedellerini kredilendirmeye yetkili olup, bankalarda uygulandığı gibi tüketicilere doğruda  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:26
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2010/17678
Karar No: 2011/642
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 155/2, 141
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Karar Metni: Satmak üzere bulduğu müşteriye göstermek bahanesiyle katılandan kısa süreliğine aldığı otomobili iade etmeyen sanığın eyleminin, suça konu araç üzerindeki zilyetliğin devredilmemiş olması nedeniyle hırsızlık suçuna uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine hükmolunması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:75
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2008/2358
Karar No: 2011/600
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/2358 Karar No : 2011/600 Tebliğname No : 11 - 2008/19420 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 05/10/2007 NUMARASI : 2007/224 SANIK : ... SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : TCK 158/1-e-f-son-2.cümle, 43/1, 62, 53/1-2, 63 m. uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 33.866 YTL apc. TEMYİZ EDEN : Sanık, katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre katılan vekilinin lehe hükümlerin uygulanamayacağına ilişen sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak: Sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:49
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2010/7174
Karar No: 2011/598
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 204
İlgili Kavramlar: BONODA SAHTECİLİK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/7174 Karar No : 2011/598 Tebliğname No : 11 - 2008/142858 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 20/03/2008 NUMARASI : 2008/180 SANIK : ... SUÇ : Sahte özel evrak tanzimi HÜKÜM : Ortadan Kaldırma TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Sanığın suça konu bonoda soyismini yanlış yazıp borcuna karşılık katılana vererek sahtecilik suçunu işlediğinin iddia olunması,dosya arasında mevcut senet fotokopisinden TTK.nun 688. maddesinde öngörülen zorunlu unsurları içerdiğinin anlaşılması karşısında, fiilin sübutu halinde 765 Sayılı TCK. nun 349/2. maddesi delaletiyle aynı yasanın 342/1. maddesinde öngörülen suçu oluşturacağı ve zamanaşımı s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:18
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2009/19140
Karar No: 2011/686
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 204
İlgili Kavramlar: RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
Karar Metni: Sanıkların boşanma davasına bağlı olarak açılan eşya bedeli alacak davasını lehlerine sonuçlandırmak amacıyla, üzerinde tahrifat yapılan çeyiz senedini mahkemeye ibraz ettiklerinin iddia edilmesi karşısında, açılan davanın akıbeti araştırılarak bu belgeye istinaden mahkeme ilamı alındığının tespiti halinde eylemlerinin resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılarak hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:29
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2009/3680
Karar No: 2011/528
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 43
İlgili Kavramlar: ZİNCİRLEME SUÇ -BİRDEN FAZLA SAHTE ÇEK
Karar Metni: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak: 5237 sayılı TCK.nun 43.maddesinde, suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK.nun 80.maddesinden farklı olarak "değişik zamanlarda" denilmesi karşısında; aynı anda gerçekleşen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığından, sanıkların yaptıkları alışveriş karşılığında 14 adet dava konusu sahte çekleri düzenleyip-ciro ederek aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı katılana verildiği hususu araştırılarak, aynı anda verdiklerinin tespiti halinde eylemlerinin 765 sayılı Yasanın aksine, 5237 sayılı Yasanın zincirleme suça ilişkin hü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-04-03  Okunma Sayısı:31
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/33787
Karar No: 2010/34267
Kaynak: ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA MAHKEMESİ
İlgili Maddeler: TCK'NUN 129
İlgili Kavramlar: HAKARET
Karar Metni: Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası veya adli para cezası olduğundan; sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması , kişilik özellikleri dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaate varıldığından ve de suçun işlenmesi ile katılanın veya kamunun uğradığı giderilmesi gereken bir zarar olmadığı, söz konusu maddi zararın hakimin basit bir araştırma ile saptayabileceği zarardan ibaret olduğu ancak böyle maddi bir zararın tespit edilemediği bu şekilde giderilmesi gereken bir zarar bulunmadığı görüldüğünden koşulları oluşmakla 5560 sayılı yasanın 23. Maddesi ile yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erol Özdemir  Kayıt Tarihi:2011-04-01  Okunma Sayısı:13
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2009/38446
Karar No: 2011/5969
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 86/2-3e
İlgili Kavramlar: PİKNİK TÜPÜN SİLAH SAYILMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/38446 Karar No : 2011/5969 Tebliğname No : 2 - 2007/268366 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/07/2007 NUMARASI : 2007/230 Karar - 2007/128 Esas SANIK : Süleyman .... SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Süleyman ve müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : ONAMA Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK.nun 231/6.maddesinin (a) bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” koşulunun bulunmaması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlener  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nevzat Yörük  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:58
Daire: 9
Tarih
:2010
Esas No: 2009/1821
Karar No: 2010/5133
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TUTUKLULUK NEDENİYLE TAZMİNAT
Karar Metni: Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1948 gün ve 10-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi, ilk hükmün Yargıtayca bozulmasından sonra "ıslah" suretiyle talepte bulunulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden bozma sonrası ileri sürülen faiz isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:13
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2009/9019
Karar No: 2010/2085
Kaynak: kararara.com
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ ZİMMET
Karar Metni: Özet SANIĞIN ZİMMET EYLEMLERİ SIRASINDA BANKADAKİ GÖREVİNİN NE OLDUĞUNUN, ZİMMET SUÇUNUN FAİLİ OLUP OLAMAYACAĞININ BELİRLENEBİLMESİ İÇİN, SAPTANMASI GEREKİR. DOSYANIN, ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, BİR CEZA HUKUKÇUSU İLE BANKACILIK KONUSUNDA FİİLEN GÖREV YAPARAK UZMANLAŞMIŞ BİR KİŞİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ HEYETİNE VERİLEREK; ZİMMETE KONU HER BİR İŞLEMİN NORMAL BİR DENETİMLE ORTAYA ÇIKARILABİLECEK NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI, MÜŞTERİLERE KARŞI HER BİR EYLEMİNİN AYRI AYRI TESPİTİ, BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET OLARAK MAL EDİNİLEN MİKTARLARIN DA AYRI AYRI SAPTANIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. BANKA ZARARININ TESPİTİNDE, SANIĞIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ YABANCI PARALARIN MAL EDİNME TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ MERKEZ BANKASI EFEKTİF SATIŞ KURUNDAN TÜR  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:23
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/15975
Karar No: 2011/1722
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 141
İlgili Kavramlar: ARAÇTAN HIRSIZLIK -ARALIK CAMDAN
Karar Metni: 1- Yaklaşık 2 cm kadar kapı camı açık bırakılan araçtan yapılan hırsızlık eyleminin TCYnın 141/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılması,Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 23.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:11
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/14651
Karar No: 2011/1536
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 216
İlgili Kavramlar: CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.03.2009 gün, 2008/1-185, 2009/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşünün hükümlülük yönünde olması durumunda, görüşünü açık ve anlaşılır bir biçimde ve uygulanması talep edilen yasa ve maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğundan, bozma kararından önceki hükme ilişkin verilmiş olan “16.11.2007 tarihli mütalaayı tekrar etmekle birlikte, eylemlerin gündüz sayılan vakitte ilendiğinin anlaşılması karşısında TCYnın 149.maddesinin 1.fıkrasının ( h ) bendinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilerek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi" şeklindeki sözlerin esas hakkında mütalaa olarak geçerli ve yeterli kabul edilmesi olanağı bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısının usulün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:12
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/20342
Karar No: 2011/938
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CEZADA İSPAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/20342 TUTUKLU-TAHLİYE Karar No : 2011/938 Tebliğname No : 6 - 2010/145782 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 09/03/2010 NUMARASI : 2009/269-2010/45 SANIK : ... SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Yerel Cumhuriyet Savcısı, Sanık ve savunmanları TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık Mustafa Hastürk ve savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü; Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, be  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:35
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/5411
Karar No: 2010/7407
Kaynak: Yargıtay
İlgili Maddeler: TCK 82/1-g, 35
İlgili Kavramlar: KASTEN KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRME-OLASI KAST
Karar Metni: Olay tarihinde sanığın arkadaşları ile birlikte alkol aldıktan sonra babasına ait araç ile birlikte gezmeye başladıkları, gece saat 03:45 sıralarında aralarında katılanın da bulunduğu resmi üniformalı görevli polis memurlarının uygulama yaptığı sırada, sanığın kullandığı araç ile uygulama noktasına hızlı şekilde girdiği ve alkollü olması nedeniyle uyarılara rağmen durmayarak kaçtığı, bunun üzerine katılanın yanında görevli arkadaşı tanık Aydın ile birlikte resmi ekip aracı ile sanığın kullandığı aracı takip etmeye başladıkları, yapılan anons ve uyarılara rağmen sanığın araç ile kaçmaya devam ettiği, yol üzerinde karşı istikamete dönüş yapmak istediği sırada katılanın ekip aracı ile sanığın aracına arkadan çarpması üzerine sanığın aracının durduğu, katılanın ekip aracından inerek, sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:35
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2008/15952
Karar No: 2011/3240
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 141, 148
İlgili Kavramlar: Hırsızlık-Yağma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/15952 Karar No : 2011/3240 Tebliğname No : 6 - 2008/136340 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .... Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/07/2007 NUMARASI : 2006/246 - 2007/186 SANIK : .... SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yakınanın .... Sulh Ceza Mahkemesinde talimat yoluyla yaptığı 8.2.2002 günlü anlatımında, arkadan çok kuvvetli biçimde vurularak yere düşürülmesinden sonra elinde tuttuğu çantanın çekilmek suretiyle alındığını iddia etmesi karşısında, sübutu halinde eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetiler  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:13
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2009/4523
Karar No: 2010/17180
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: .
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIK - ZARAR - HAGB
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/4523 Karar No : 2010/17180 Tebliğname No : 7 - 2008/196221 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ---------- TARİHİ : ------/2008 NUMARASI : 2008/-------- SANIK : ---------- SUÇ : Kaçakçılık HÜKÜM : Sanık --------------nın beraatine, diğer sanığın hükümlülüğüne, müsadereye TEMYİZ EDEN : Sanık ---------, katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık Y--------------ile katılan vekilinin sanık -------------ya yönelik temyizlerine göre ve dosyada eksik soruşturma bulunmadığına Muvaffak Tatar ile Birsen Karakaşın karşı oyları ve o  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:31
Daire: 10
Tarih
:2011
Esas No: 2008/12708
Karar No: 2011/776
Kaynak: Antalya 1. Ağır Ceza
İlgili Maddeler: TCK 58/6
İlgili Kavramlar: SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKUMİYETİNİN, KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU
Karar Metni: A- Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Koşulları oluşmadığı halde TCKnın 192/3. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 1-Adli para cezasının, 5083 sayılı Kanunun ı.maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.o4.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması, 2- Sanığın tekerrüre esas alınan mahkumiyetinin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu nedeniyle 765 sayılı TCKnın 404/2. maddesi uygulanarak verilmiş para cezası olması, aynı suçun sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCKnın 191. maddesinde düzenlenmesi ve koşulları oluştuğu takdirde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-29  Okunma Sayısı:43
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/8505
Karar No: 2011/685
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 245
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI -UYARLAMA
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunda unsur olan hileli davranışın, gerçek kişiye yönelmesi ve gerçek kişinin aldatılarak kendi veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının yararına haksız bir menfaat sağlaması gerekir. Somut olayda; üye işyeri sahibi olan sanığın, şikayetçi tarafından hesap ödemek için verilen kredi kartı ile alışveriş yapılmış gibi slip çekerek haksız yarar sağladığının anlaşılması karşısında, dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, eylemin bir bütün halinde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK’nın 525/b-2 (5237 sayılı TCK’nın 245/1) maddesinde öngörülen bilişim suçunu oluşturduğu ve 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca 76  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:34
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/24469
Karar No: 2011/1160
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TELEFONLA TEHDİT
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/24469 Karar No : 2011/1160 Tebliğname No : 4 - 2008/274705 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ...Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10/07/2008 NUMARASI : 2007/159 - 2008/85 SANIK : ... SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 21.05.2004 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:33
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22677
Karar No: 2011/1333
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: GÖREVİ İHMAL (AVUKAT, BARO YÖNETİM KURULU)
Karar Metni: Görevi ihmal suçundan şüpheliler Avukat ..., Avukat ... . ve Avukat ...haklarında son soruşturmanın açılması talebini kapsayan ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 28/10/2009 tarihli ve 2009/17880 soruşturma, 2009/7693 esas, 2009/403 sayılı iddianame üzerine, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair .... Ağır Ceza Mahkemesinin 10/12/2009 tarihli ve 2009/308-341 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 11.07.2010 gün ve 2010/46115 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.08.2010 gün ve 2010/180453 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: Tebliğnamede “...Barosu yönetim kurulu üyesi Avukat ..ve Avukat ...ın, nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçundan ... Çocuk Mahkemesinin 2005/1870 esasına kayden g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:92
Önceki | Sonraki