Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2008/1427
Karar No: 2010/12819
Kaynak: Antalya 1. Sulh Ceza
İlgili Maddeler: TCK 5
İlgili Kavramlar: SUÇ VE KARAR TARİHİ İTİBARİYLE SULH CEZA MAHKEMESİ GÖREVLİ İSE DE;
Karar Metni: Suç ve karar tarihi itibariyle 5179 sayılı Kanunun 29/1 maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre sulh ceza mahkemesi görevli ise de, Hükümden sonra 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı yasanın 542inci maddesiyle değişik 5179 sayılı yasanın 18. maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden kişilerin, Türk Ceza Kanununun “Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup; 5237 sayılı TCKnun 186/1. maddesinde” Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-29  Okunma Sayısı:46
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2-844
Karar No: 2007/2-844
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 318) (2797 S. K. m. 7, 39, 40, 41) (3056 S. K. Ek m. 5, Geç. m. 2) (3713 S. K. m. 1) (2559 S. K. m. 1) (2954 S. K. m. 1) (5253 S. K. m. 1) (2820 S. K. m. 1) (625 S. K. m. 24) (Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Antlaşma m. 19) (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme) m. 10) (Lozan Anlaşması - Barış Antlaşması m. 39) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19) (İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 4, 5, 6)
İlgili Kavramlar: CGK-İFADE HÜRRİYETİ-DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Karar Metni: ÖZET: Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. (2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) (5320 S. K. m. 8) (14  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-29  Okunma Sayısı:72
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1-10
Karar No: 2009/149
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (5237 S. K. m. 29, 37, 38, 39, 40, 53, 54, 62, 63, 81) (6136 S. K. m. 13) (1412 S. K. m. 318)
İlgili Kavramlar: CGK-ÖLDÜRME EYLEMİNE KATILMA DERECESİNİN SAPTANMASI-MADDİ MANEVİ YARDIM
Karar Metni: Sanık İ....D....in sanık V..... ile telefonda karşılıklı birbirlerine hakaret eden maktulü kendi telefonu ile aradıktan sonra yanında diğer sanıklar V.... ve İ....K..... olduğu halde kendi aracı ile gidip maktulü evinin önünden alması, kendi aracı içinde sanıklar V..... ve İ..... K.... ile maktul arasında karşılıklı boğuşma ve kavga olurken taraflara müdahale etmemesi, olaydan sonra da yaralı olan V....ve İ.....K....nu araç ile alarak iş yerine getirmesi, V....e ait olup olay sırasında ateş ettiği tabancayı da havluya sarıp iş yerinin oraya saklaması gibi hususlar da birlikte değerlendirildiğinde eyleminin 5237 sayılı Yasanın 39/2-c maddesi delaletiyle adam öldürme suçuna yardım etme niteliğinde olduğundan, bu sanık hakkında adam öldürme suçuna yardım etmekten hüküm kurulması gerekirken s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-26  Okunma Sayısı:72
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/9018
Karar No: 2010/10512
Kaynak: Meşe içtihat programı.
İlgili Maddeler: TCK 265
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİNE DİRENME VE 43
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi 5237 s. Yasa m. 43/2,125/4 1-Yakınan Ünal Öktenin 18.10.2005 tarihli oturumda davaya katılmak isteğini belirtmesine göre, yöntemince davaya katılmasına karar verilmeden, katılan olarak kabul edilmesi suretiyle CYY.nın 238.maddesine aykırı davranılması, 2-Yakınana ait adli rapor içeriğine göre, “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” ve yaşam işlevlerini etkileme derecesi orta-3 (üç) olan sol ulna kemik kırığı oluşturacak biçimde yaralanması karşısında, suç tarihi itibariyle yaralama eyleminin 5560 sayılı Yasa değişikliğinden önce, öngörülen cezanın alt sınırı itibariyle sanık lehine olan 87/3. maddesi kapsamında kalması karşısında, lehe yasanın bu doğrultuda belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması ve kabule göre de, hükmolunan cezanın 5560 sayılı Ya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akman  Kayıt Tarihi:2010-11-26  Okunma Sayısı:48
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007 / 2-262
Karar No: 2007 / 263
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CGK-TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK
Karar Metni: ÖZETİ: ANILAN SUÇ KASTLA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇTUR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN KULLANILMASI SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. KİŞİNİN BU HALDE EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAĞINI BİLEREK ARAÇ KULLANMASI GEREKİR. KİŞİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNUN SAPTANMASI ZORUNLUDUR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINA RAĞMEN KİŞİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLDİĞİ HALLERDE ANILAN SUÇ OLUŞMAZ. DAVA : Sanığın 5237 sayılı TCYnin 179/3. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 179/2, 50/1-a, 52/2. maddeleri uyarınca 2700 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 52/son maddesi uyarınca, verilen adli para cezasının birer aylık aralıklarla 9 eşit taksitle tahsiline ilişkin Kandıra Sulh Ceza Mahkemesince verilen 29.12.2005 gün ve 331-696 sayılı hüküm, sanık t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-24  Okunma Sayısı:101
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/22232
Karar No: 2010/27490
Kaynak: Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: CMK 291
İlgili Kavramlar: SANIĞIN YANILTILMASI
Karar Metni: Yüzüne karşı verilen hükümde “ bu günden itibaren veya tebliğ tarihinden itibaren “ 7 gün içinde temyiz yasa yoluna başvurabileceği belirtilerek, sanığın yanıltılması nedeniyle, 27.05.2008 tarihinde tebliğ edilen hükme karşı verdiği 02.06.2008 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken, 5271 sayılı CMKnın 231. maddesinde sayılan nesnel (objektif) ve öznel koşulların değerlendirilip buna ilişkin gerekçelerin gösterilmesi gerektiği gözetilmeden; “cezanın ertelenmesi takdiri cihetine gidilmesi” biçimindeki, 5271 sayılı CMKnın 231 maddesinin 6. fıkrasının a, b ve c b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-24  Okunma Sayısı:50
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/24309
Karar No: 2010/27373
Kaynak: Antalya 2. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: CMK 223/2-e
İlgili Kavramlar: "YÜKLENEN SUÇUN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMAMASI" YERİNE,
Karar Metni: “Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” yerine, 5271 sayılı CMK.nunda yer almayan “sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığından ve unsurları da oluşmadığından” bahisle beraat kararı verilmesi ve hükümde beraat kararının dayanağını oluşturan kanun maddesi yazılmayarak 5271 sayılı CMK.nun 230/2, 232/6 ve 223/2-e maddelerine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; Hüküm fıkrasındaki “sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığından ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-23  Okunma Sayısı:61
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/361
Karar No: 2008/7873
Kaynak: Özel
İlgili Maddeler: CMK 250 m. TCK 220 m.
İlgili Kavramlar: İddaname kapsamını aşan görevsizlik kararı ile hüküm kurulamaz
Karar Metni: ...Kamu davasının konusu ile hükmün konusunun maddi olay bakımından aynı olması gerektiği,mahkemenin sadece ek savunma hakkı tanımak suretiyle yada iddianame kapsamı dışına çıkan görevsizlik kararına dayanarak dava edilmeyen eylemler hakkında kendiliğinden yargılama yaparak hüküm kuramayacağı nazara alınmadan ....suç örgütü kurmak ve üye olmaktan usulüne uygun iddianame ile kamu davasının açılması sağlanmadan mahkumiyetlerine karar verilmesi....bozmayı gerektirmiştir.22.09.2008 (not :bazı mahkemelerin özellikle CMK 250.m ile ilgili suçlarda suçun vasfını değiştirerek görevsizlik kararı verirken suç örgütü ile ilgili iddianamede bir anlatım olmamasına rağmen görevsizlik iddianame yerine geçer diyerek görevsizlik kararlarına açılmıyan davaları ekledikleri görülmekte olduğundan faydalı ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cahit Kargılı  Kayıt Tarihi:2010-11-23  Okunma Sayısı:47
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/7105
Karar No: 2009/7663
Kaynak: özel
İlgili Maddeler: tck 297
İlgili Kavramlar: Cezaevine sim kart sokmaya çalışmak tck 297/1 ,35 e uyar
Karar Metni: 1- Sanığın cezaevine sokmak isterken görevlilerce yapılan aramada ele geçirilen sim kartlarının elektronik haberleşme aracı olan cep telefonunun ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCYnın 297/1, 35. maddelerine uyduğu gözetilmeden; aynı Yasanın 297/2. madde ve fıkrasıyla hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2010-11-23  Okunma Sayısı:55
Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2009/14580
Karar No: 2010/10571
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 245
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI
Karar Metni: Olayın işleniş ve biçimi ve gelişimi gözönüne alınarak adli para cezasına esas olan tam gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesine rağmen, zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu da gözetilmeden hapis cezasının alt sınırdan tayini ve sanıkların 11 adet manyetik bilgileri kodlanarak sahte üretilmiş yurtdışı kredi kartlarını temin edip değişik işyerlerinde alışverişlerde kullandıklarının iddia ve kabul olunması karşısında; lehe yasa karşılaştırmasının sahte oluşturulan kredi kartları nedeniyle 5237 sayılı yasanın 245/2, 43/1, aynı kartın kullanılarak haksız yarar sağlamaları nedeniyle 245/3, 43/1 maddeleri ile yapılması gerekirken anılan yasanın 158/1-f madde ve fıkrası ile karşılaştırma yapılması anılan madde ve fıkralarda öngörülen ceza miktarları nazara alındığında aleyhe tem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-11-22  Okunma Sayısı:48
Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2010/5286
Karar No: 2010/11044
Kaynak: Antalya 11. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 204, 267
İlgili Kavramlar: ASLI ELE GEÇİRİLEMEYEN, FOTOKOPİDEN İBARET NÜFUS CÜZDANININ ALDATMA YETENEĞİNİN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞU AÇIKLANMADAN
Karar Metni: Sanığın üst aramasında el konulan Rahmi Yıldız adına düzenlenmiş, aslı ele geçirilemeyen, fotokopiden ibaret nüfus cüzdanının aldatma yeteneğinin ne şekilde oluştuğu açıklanmadan ve yakalanması sırasında sanığın emniyet görevlilerine kendisini Rahmi Yıldız olarak tanıtmadığı gözetilmeden yazılı şekilde her iki suçtan da mahkumiyet hükümleri kurulması, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-22  Okunma Sayısı:53
Daire: 6
Tarih
:2010
Esas No: 2009/14996
Karar No: 2010/15268
Kaynak: özel
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CMK 250 GÖREV ALANI,ÖRGÜTTEN BERAAT VE GÖREVSİZLİK
Karar Metni: 6.CEZA DAİRESİ ESAS NO : 2009/14996 KARAR NO : 2010/15268 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 23.02.2010 gün, 2009/8-151 sayılı kararında da belirtildiği gibi sanıkların yüklenen suçları kurup, yönettikleri, üyesi oldukları içinde bulundukları çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediklerinden ötürü 5271 Sayılı CMK.nun 250/1-b Maddesine göre Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış ve 5237 Sayılı TCY.nin 220.Maddesindeki suçtan sanıkların beraatine karar verilmiş olması nedeniyle inceleme konusu diğer suçların örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş sayılamayacağı açıktır. Beraat kararı ile evrakın bağlantı kuramının kesilmesi Hukuk Birliği ilkesi aynı suç için iki farklı usulün uygulanmaması doğal yargıç ilkesi, savunma hakkı, özel görevli mahkemenin görev ala  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cahit Kargılı  Kayıt Tarihi:2010-11-22  Okunma Sayısı:49
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2009/4320
Karar No: 2010/6623
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 106
İlgili Kavramlar: şikayet hakkını kullanmadan ölmek
Karar Metni: Sanık Oğuz’un maktul Ahmet’e karşı hakaret suçu yönünden, TCK.nun 131/2. maddesinin, “mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir” hükmü uyarınca, müdahiller Mustafa Demir ve Emine Demir’in sanıktan şikayetçi oldukları da dikkate alınarak, şikayet bakımından soruşturma ve kovuşturma koşulunun bulunduğu kabul edilmiş, tebliğnamenin, maktulün şikayetçi olmadan ölmesi, şikayet hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup bu hakkın başkaları tarafından kullanılmasının mümkün olmaması gerekçesiyle TCK.nun 73. maddesine göre kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin bozma öneren düşüncesine iştirak edilmemiştir. b)Sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2010-11-22  Okunma Sayısı:67
Daire: 9
Tarih
:2005
Esas No: 2005/5520
Karar No: 2005/9590
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 151
İlgili Kavramlar: OTLATMAK SURETİYLE MALA ZARAR VERME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi Esas : 2005/5520 Karar : 2005/9590 Tarih : 15.12.2005 MALA ZARAR VERME ( 5237 s. TCK. m. 151 ) TÜRK MİLLETİ ADINA Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Müdahilin iddiası, sanığın savunması, tanık beyanları, olay yeri tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, sanığın talimatı ile müdahil tarafından ekilen fasülye mahsülünün koyunlar tarafından otlatılarak mala zarar verildiği anlaşıldığından, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 15.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-11-17  Okunma Sayısı:40
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1157
Karar No: 2008/1157
Kaynak: YKD Eylül-2008 Sf : 1860
İlgili Maddeler: TCK 151, 152
İlgili Kavramlar: lojmanın camını kırma-kamu malı
Karar Metni: 1- 5237 sayılı TCK.nun 152/1-a maddesinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyaya zarar verilmesi halinde uygulanabileceği, şikayetçinin mesken olarak kullandığı lojmanın mülkiyeti kamuya ait olmakla birlikte kamu hizmetine tahsis edilmiş sayılamayacağı, bu nedenle sanığın lojman pencere camını kırmaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 151/1. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı ve takibinin şikayete bağlı olup müştekinin 09.11.2005 tarihli oturumda şikayetten vazgeçtiği anlaşıldığından sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-11-17  Okunma Sayısı:45
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2004/477
Karar No: 2006/598
Kaynak: YKD Haziran-2006 Sf : 1005
İlgili Maddeler: 3091 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar: 3091 SAYILI YASA VE 3. MEN
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi Esas : 2004/477 Karar : 2006/598 Tarih : 08.02.2006 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ Özet :Sanığın, idarece verilen iki men kararından sonra 3. kez aynı yere el atması sonucu yine men kararı verildiği ve infaz edildiği anlaşılmakla; sanığın son tecavüzünün yeni bir 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. ( 3091 s. MTÖK. m. 12, 14, 15 ) 3091 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık İlyasın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (Cihanbeyli Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2003 gün ve 82 esas, 185 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.01.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi: Gereği görüşülüp düşünüldü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2010-11-15  Okunma Sayısı:52
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/9-192
Karar No: 2007/211
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME- NEDENSELLİK VE İLLİYET BAĞI BULUNMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2007/9-192 K. 2007/211 T. 16.10.2007 DAVA : 14.04.2002 tarihinde taksirle ölüme neden olma suçundan sanık Erol İnanlının 765 sayılı TCY.nın 455/1-son, 59. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 90.877.000 lira ağır para cezasına mahkumiyetine, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, yargılama giderinin tahsiline ilişkin Eskişehir 3.Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.11.2003 gün ve 542-710 sayılı hükmün, katılanlar vekili ve sanık müdafiinin temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 20.10.2005 gün ve 3666-7891 sayı ile; "cSanığın potayı tamir etmek için üniversite ile bir sözleşme yapmadığı, yardım amacıyla işi üstlendiği olaydan önce potayı kontrol ettiği ve kaynak işi yapılıncaya kadar önlem amacıyla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2010-11-13  Okunma Sayısı:73
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1767
Karar No: 2009/6608
Kaynak: Meşe İçtihat
İlgili Maddeler: FSEK MADDE 71,81
İlgili Kavramlar: BANDROLSÜZ CD
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi E:2009/1767 K:2009/6608 T:14.05.2009 Fikir ve Sanat Eseri Zincirleme Suç Şikayet Özet Sanıkların CD satış yeri olarak faaliyette bulundukları işyerinde fiili kesinti oluşumundan sonra suç işlemek kararlarını yeniledikleri gözetilerek, eylemlerinin ayrı suç oluşturduğu kabul edilmelidir. Eserler üzerinde hak sahibi olan suçun mağdurları davadan haberdar edildikten sonra yasal sürede şikayette bulunulması ve hak sahibi olunduğunun ispatlanması halinde, lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81/9. maddesi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasanın 71/1. maddesi hükümleri karşılaştırılıp, sonucuna göre uygulama yapılması gerekir. 5237 s. Yasa m. 43 5271  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akman  Kayıt Tarihi:2010-11-12  Okunma Sayısı:96
Daire: 8
Tarih
:2010
Esas No: 2008/10668
Karar No: 2010/10900
Kaynak: Antalya 8. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 298 sayılı Yasanın 160/2. maddesi
İlgili Kavramlar: BAŞKAISNIN ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN.
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delilere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak: Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 306. maddesi ile değişik 298 sayılı Yasanın 160. maddesinin 2. fıkrasında hapis cezası yanında para cezası öngörülmediğinden sadece hapis cezasına hükmedilmesi zorunluluğu, Yasaya aykırı görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak, bu aykırılığın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından para cezaları çıkarılarak sonuç cezanın “2 yıl 6 ay hapis” olarak bırakılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2010-11-12  Okunma Sayısı:10
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/21965
Karar No: 2010/16146
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: CMUK 305
İlgili Kavramlar: KESİN KARAR
Karar Metni: Kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre hükmün temyiz edilemez olduğu,...temyiz isteğinin reddine...06.10.2010 günü oybirliği ile Not : Yerel mahkeme, sanığın, TCK.nun 197/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 1.500 TL adli p.c ile cezalandırılmasına karar vermiş.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hacı Ali Alay  Kayıt Tarihi:2010-11-11  Okunma Sayısı:44
Önceki | Sonraki