Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/13727
Karar No:2014/2583
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 151/1, 35
İlgili Kavramlar:MALA ZARAR VERMEYE TEŞEBBÜŞ
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Mala zarar verme suçu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanılış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma,suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Başka bir suçtan yargılanmakta olan sanığın, olay günü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Maksut yıldız  Kayıt Tarihi:2015-03-03  Okunma Sayısı:14
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/16572
Karar No:2014/9161
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 267, 269/2, 206
İlgili Kavramlar:İFTİRA, RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
Karar Metni:2- Sanık hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; a) İlk yakalandığında kimlik bilgilerini saklayarak amcasının oğluna ait kimlik bilgilerini veren, soruşturma sırasında gerçek kimliğini açıklayan sanığın eyleminin 5237 TCK.nun 268/1 maddesi delaletiyle 267/1, 269. maddelerinde düzenlenen iftira suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfının hatalı değerlendirilmesiyle yazılı şekilde karar verilmesi, b) Kabul ve uygulamaya göre de; sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 31/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirim uygulanması yerine 1/6 oranında indirim yapılması sonucu fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Maksut yıldız  Kayıt Tarihi:2015-03-03  Okunma Sayısı:14
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/44511
Karar No:2015/1940
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 267, 269/2
İlgili Kavramlar:İFTİRADA ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni:Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, içkili gazinoda alkol aldıktan sonra telefonunun yanında olmadığını fark edip geri dönerek önceden hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı garsonlardan sorması ve onların ilgilenmemeleri nedeniyle karakola alkollü olarak gidip telefonun gasp edildiğini bildirdikten sonra, soruşturma evresinde polis ve Cumhuriyet Savcısı önünde “fazla alkollü olduğumdan telefonumun garsonlar tarafından alındığını zannediyordum” ve “alkolün e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Maksut yıldız  Kayıt Tarihi:2015-03-03  Okunma Sayısı:8
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/21345
Karar No:2014/20587
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:5275 SK.14
İlgili Kavramlar:Açık Cezaevine Ayrılma
Karar Metni: Muhtelif suçlardan hükümlü M. B. hakkındaki Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 23/10/2012 tarihli ve 2012/1114 değişik iş sayılı içtima kararı ile verilen 1 yıl 16 ay 1 gün hapis cezasının infazı sırasında, adı geçen hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri ile cezasının infazına karar verilmesi talebinin kabulü ile cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesine ilişkin Ünye İnfaz Hakimliğinin 31/01/2013 tarihli ve 2013/34-36 sayılı kararı sonrasında, hükümlünün Ünye Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/135 esas, 2009/174 sayılı ilamı ile verilen 2 yıl hapis, 1 yıl 6 ay hapis, 1 yıl hapis ve 3 ay hapis cezalarının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna alınmasını müteakip, hükümlü hakkmdaki Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/111  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-02-27  Okunma Sayısı:31
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2012/11601
Karar No:2014/14838
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 227/2, CMK 170-174-226
İlgili Kavramlar:fuhuş suçu-iddianamenin kapsamı-ek savunma
Karar Metni: 14. Ceza Dairesi : 2012/11601 : 2014/14838 İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi : 2008/552 Esas, 2012/26 Karar HÜKÜM : Sanıklar Mustafa ve Bülent'in fuhuş suçundan (22 kez) mahkûmiyetleri ile sanıklar Nihat, Mehmet ve Bülent'in diğer atılı suçlardan mahkûmiyetlerine, .........Sanıklar Bülent ve Mustafa haklarında fuhuş suçundan (22 kez) kurulan hükümlerin incelenmesinde; 5271 sayılı CMK.nın 170. maddesinin 3, 4 ve 6. fıkraları uyarınca iddianamede mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri mevcut delillerle ilişkilendirilerek yüklenen suçu oluşturan olaylar gösterilmeli, aynı Kanunun 225. maddesine göre de hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilmelidir. Ayrıntıları Yargıtay C  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mustafa boz  Kayıt Tarihi:2015-02-27  Okunma Sayısı:9
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2013/10034
Karar No:2014/4005
Kaynak:
İlgili Maddeler:2918 SK 48/5 5326 SK
İlgili Kavramlar:Ehliyetin geri alınmasının tabi olduğu zamanaşımı süresi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2013/10034 Karar No : 2014/4005 Tebliğname No : K.Y.B. - 2013/165252 Y A R G I T A Y İ L A M I Üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı Sadık Kanat'ın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5.maddesi uyarınca İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 13/08/2008 tarihli ve G 334603 sayılı trafik suç tutanağı üzerine, sürücü belgesinin 5 yıl süre ile geri alınması talebinin kabulü ile sürücü belgesinin 5 yıl süre ile geri alınmasına dair izmir 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 31/12/2008 tarihli ve 2008/1172-1715 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İZMİR 20.Asliye Ceza Mahkemesinin 21/03/2012 tarihli ve 2012/105 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 24.04.2013 g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Adnan Demir  Kayıt Tarihi:2015-02-26  Okunma Sayısı:14
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/9655
Karar No:2015/1812
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 85/1
İlgili Kavramlar:Cankurtaranın havuzdaki boğulmadan sorumluluğu-Taksirle ölüm
Karar Metni:Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Bronz ve gümüş cankurtaran belgesi bulunan sanığın, otelin yüzme havuzunda kaydıraklı havuzun yanında bulunduğu sırada büyükler havuzuna 5 yaşındaki çocuğun düşüp ölmesi şeklinde gerçekleşen olayda; 28/01/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Can Kurtarma Yönetmeliği"nin 3. maddesi uyarınca havuzun güvenliğinden de sorumlu bulunması nedeniyle mahkumiyetine ilişkin hükümde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura ilişkin temyiz itirazlarının redd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-02-26  Okunma Sayısı:8
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2014/23742
Karar No:2015/1865
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 193/2
İlgili Kavramlar:Duruşmaya gelmeyen sanık-sorgu yapmadan beraat-CMK 193/2
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın, temin ettiği ele geçirilemeyen yeşil kartı tedavide ve sonrasında doktor tarafından yazılan ilaçların alınmasında kullanarak katılan kurumun 240,75 TL zararına neden olduğu iddia edilen olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19.11.2002 tarih ve 272-402 E.K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, 1412 sayılı CMUK'nın 223/son maddesi ile aynı mahiyette hüküm içeren ve 5271 sayılı CMK'nın 193/2. maddesine göre; mahkemeye gelmemiş sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuralın istisnasının, dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması halinde verilen beraat kararı ile sınırlı olduğu, buna göre; sanığın sorgusu yapılmadan mevcut kanıtlar tartışılarak ve delil takdirine girmek suretiyle beraat kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-02-26  Okunma Sayısı:13
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No: 2014/24444
Karar No:2015/1669
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:158/1-e
İlgili Kavramlar:Sahte yeşil kartla tedavi-nitelikli dolandırıcılık-çocukların sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanır
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-02-26  Okunma Sayısı:9
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2013/7781
Karar No:2015/1650
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 155/2
İlgili Kavramlar:Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma-Apartman yöneticisi-kat malikleri
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması,malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi,failin kendisine verilen malı,veriliş gayesinin dışında,zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi,değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Sanığın, apartman yöneticisi olarak çalıştığı dönemde, kat malikleri tarafından aidat olarak verilen 222.85 TL'yi uhdesine geçirmek suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, alınan bilirkişi raporu, banka kayıtları, makbuzlar, dekontl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-02-26  Okunma Sayısı:9
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/22580
Karar No:2015/917
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk 105/a
İlgili Kavramlar:İnfaz işleri değerlendirme komisyonu
Karar Metni: Yargı-tay 12. Ceza Dairesinin 21.1.2015 tarih ve 2014/22580 Esas 2015/917 Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; “Taksirle öldürme suçundan sanık E. K.'ın, TCK'nın 85/1, 62/1. 50/1-a ve 52/2-4. maddeleri gereğince 15.200 TL adli para cezası ile ceza-landırılmasına, aynı Kanun'un 53/6. maddesi uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ilişkin Ordu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 09/02/2010 tarihli ve 2010/461, 2010/769 sayılı kararının infazı sırasında, sanık müdafii tarafından sürücü belgesinin iade edilmesine ilişkin talebin reddine dair Ünye Denetimli Serbestlik Mü-dürlüğü infaz işlemleri Değerlendirme Komisyonu'nun 13/06/2014 tarihli ve 2014/28 sayılı kararına karşı yapılan itiraz üzerine, Mahkemenin görevsizliğine, dosyanın ehliyetin geri alınmasına karar veren O  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2015-02-25  Okunma Sayısı:23
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/2525
Karar No:2015/1863
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:5275 sk 105/a
İlgili Kavramlar:Denetimli serbestlik- mahsup
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 22.1.2015 tarih ve 2014/2525 Esas 2015/1863 Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan hükümlü N. G. hakkında, Bolvadin Sulh Ceza Mahkemesinin 16/06/2009 tarihli ve 2008/157 esas, 2009/283 sayılı kararı ile verilen 8 ay 22 gün hapis cezasının infazı sırasında, adı geçen hükümlünün 6291 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik hükümlerinin hakkında uygulanması talebinin kabulü ile, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesine ilişkin, Bolvadin İnfaz Hakimliğinin 30/07/2013 tarihli ve 2013/379-382 sayılı kararını müteakip, düzenlenen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2015-02-25  Okunma Sayısı:31
Daire:15
Tarih
:2013
Esas No: 2012/22354
Karar No:2013/21058
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 158
İlgili Kavramlar:DOLANDIRICILIK, A- yasal unsurlarkamu görevlileriyle ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırı sayıldığını ileri sürerek ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin etmesi , B- Dolandırıcılık, sahte çekin kullanılması, (keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle) yasal unsurları eksik olan sahte çek kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu mu yoksa basit dolandırıcılık suçunu mu oluşturacağı, dolandırıcık - nitelikli dolandırıcılığın unsurları, çekin yasal niteliği, C- Sosyal Güvenlik Kurumundan ölen sigortalı eşinden dolayı dul aylığı almakta olan sanığın yeniden evlendiği halde bu durumu kuruma bildirmeyerek aylık almaya devam etmesi şeklindeki eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı, D- Sos.Yard.Day.Vakfı, Resmi Kurum Olmadığından Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahteciliğin Oluşmayacağı, E-Telefonla sıfat takınarak, kendinipolis - savcı diye tanıtarak dolandırıcılık F- Sahte diploma ile doktorluk yapanın eylemi hem nitelikli dolandırıcılık hem de 1219 Sayılı yasaya muhalefet suçunu oluşturur. G. Basit Yalan Beyan (25 ayrı karar)
Karar Metni:A(1) HÜKÜM : Dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a mühalefet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; Failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, f  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-02-25  Okunma Sayısı:38
Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/10-71
Karar No:2007/98
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:CMUK 326, TCK 58
İlgili Kavramlar:Aleyhe hüküm yasağı, tekerrür, kazanılmış hak
Karar Metni: 1- Sanık Sercan'ın 5237 sayılı TCY'nin 188/3, 192/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca üç yıl bir ay onbeş gün hapis ve 1240 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 2- Sanık Ali'nin 5237 sayılı TCY'nin 188/3, 62. maddesi uyarınca dört yıl iki ay hapis ve 1660 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmalarına, 3- Haklarında 5237 sayılı TCY'nin 53/1-2 ve 63. maddelerinin uygulanmasına, 4- Ele geçen esrar maddesinin 5237 sayılı TCY'nin 54. maddesi uyarınca müsaderesine ilişkin Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 03.05.2006 gün ve 366-137 sayılı hüküm, sanık Ali müdafii ve o yer C. Savcısı tarafından sanık Sercan aleyhine temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi'nce 05.02.2007 gün ve 13585-988 sayı ile; "1- Sanık Ali hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazları  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-02-24  Okunma Sayısı:21
Daire:5
Tarih
:2013
Esas No:2011/4708
Karar No:2013/906
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 247, 248
İlgili Kavramlar:Kullanma Zimmeti, Etkin Pişmanlık
Karar Metni:.....eylemlerin kullanma zimmeti suçunu oluşturduğu gözetilmeden temellük zimmeti kabul edilmesi toplam zimmet miktarına nazaran sonuca etkili görülmemiş, kullanma zimmeti ile elde edilen nemanın iade edilip edilmediği araştırılmadan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında anılan suçla ilgili olarak da aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-02-24  Okunma Sayısı:11
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2014/11295
Karar No:2014/12996
Kaynak:
İlgili Maddeler:CMK 128
İlgili Kavramlar:kaçakçılık fiilinin işlenmesinde kullanılan araç hakkında el koyma kararında görevli mahkeme sulh ceza hakimliğidir.
Karar Metni:Yargıtay 5. C.D. Esas No : 2014/11295 Karar No : 2014/12996 Tebliğname No : 5 - 2014/194927 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan şüpheli hakkında yapılan soruşturma esnasında kaçakçılık fiilinin işlenmesinde kullanılan araç hakkında el koyma talebine ilişkin yapılan yargılama sırasında; Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesiyle Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, olayın anlatılış biçimine ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 03/05/2014 gün ve 2014/1040 Değişik İş sayılı GÖREVS  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : bahattin arıkan  Kayıt Tarihi:2015-02-20  Okunma Sayısı:24
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/9-386
Karar No:2014/353
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:6352 sy, 2911 SY, ifade özgürlüğü
İlgili Kavramlar:6352 sayılı Yasa, İfade özgürlüğü, toplantı gösteri özgürlüğü
Karar Metni: Sanığın kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde dağılmamakta ısrar etme suçundan 2911 sayılı Kanunun 32/1 ve 5237 sayılı TCK'nun 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis, toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılma suçundan ise 2911 sayılı Kanunun 33/1-2. cümle ve 5237 sayılı TCK'nun 62, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.06.2012 gün ve 27-102 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 12.12.2012 gün ve 10484-14797 sayı ile; “...Sanığa yüklenen suçların tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden sonra yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-02-19  Okunma Sayısı:42
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2014/39434
Karar No:2014/36777
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:Hakaret
İlgili Kavramlar:Yetersiz gerekçe, yanlış hüküm kurulması
Karar Metni:Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, basvurunun süresi ve kararın niteligi ile suç tarihine göre dosya görüsüldü: Temyiz isteginin reddi nedenleri bulunmadıgından isin esasına geçildi. Vicdani kanının olustugu durusma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içerigine göre yapılan incelemede baskaca nedenler yerinde görülmemistir. Ancak; 1-Sanıgın esi olan tanık Tülin'in "...esimin kimseye bir hakareti olmadı..."seklindeki beyanının, sanıgın savunmasını dogruladıgı gözetilmeden, suçun sübutuna dayanak gösterilmesi, 2-Tarafların tanıklarının, sadece eslerinin olması, sanıgın esinin sanıgın savunmasını , katılanın esinin de katılanın iddiasını dogrulaması karsısında; hüküm kurulurken hangi beyanın ne sebeple üstün tutuldugunun somut gerekçelerle açıklanarak sanıg  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gürsel Kenar  Kayıt Tarihi:2015-02-18  Okunma Sayısı:13
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2012/29595
Karar No:2013/21991
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5607 sk 3/10, 3/11
İlgili Kavramlar:AKARYAKIT KİŞİSEL KULLANIM
Karar Metni:1- YEREL MAHKEMENİN KABULÜ: 06/10/2010 tarihinde …………… 45 sayılı oto yıkama da yapılan aramada 90 Litre kaçak benzinin ele geçirildiği, EPDK tarafından yetki verilmiş uzman denetçi tarafından ulusal marker kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucuna göre ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı, bu nedenle 5015 sayılı yasanın 2/21-a, b ve d madde ve fıkraları gereğince kaçak olduğu, sanığın çalıştırdığı oto yıkama işyerinde kaçak benzin satıldığı yönündeki ihbar, ihbarı doğrular şekilde yapılan arama sonucu sanığın iş yerinde kaçak benzin ele geçirilmesi, yine yörede yaygın olarak oto yıkama işyerlerinde kaçak akaryakıt satılması ve kullanılması dikkate alındığında, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve suça konu akaryakıtın ticari amaçla işyerinde bulundurduğu, açıkl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2015-02-18  Okunma Sayısı:16
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/13-1302
Karar No:2013/309
Kaynak:Sinerji İçtihat Programı
İlgili Maddeler:5237 m.58
İlgili Kavramlar:Mükerirlere Özgü İnfazda İlam
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2012/13-1302 Karar: 2013/309 Karar Tarihi: 18.06.2013 ÖZET: Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Sanık hakkında cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi yeterli olduğundan ve tekerrüre esas alınan ilamın kararda gösterilmesi gerekmediğinden, yerel mahkeme hükmünün 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesinin gözetilmemesinin isabetsizliğinden bozulmasına, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden yerel mahkeme hükmünün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir. (5237 S. K. m. 35, 53, 58, 62, 142) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 322, 326) (5275 S. K  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Güntay  Kayıt Tarihi:2015-02-18  Okunma Sayısı:23
Önceki | Sonraki