Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/13-73
Karar No:2014/384
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 145
İlgili Kavramlar:Değer Azlığı kavramı
Karar Metni: Hırsızlık suçundan sanık P. Karadağ'ın 5237 sayılı TCK'nun 142/1-b, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Malatya Çocuk Mahkemesince verilen 09.07.2009 gün ve 91-302 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Ceza Dairesince 09.07.2013 gün ve 11958 - 22155 sayı ile; “...Diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. Ancak; Suça sürüklenen çocuğun müştekinin işlettiği mağazadan 27,28 TL değerli kıyma ve et çaldığının anlaşılması ve suça sürüklenen çocuğu neticeye götüren kastının da yalnızca bu miktardaki ürüne yönelik olması karşısında; suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK'nın 145. maddesinin uygulama yeri olup olmadığının tartışılıp sonuca bağlanması gerektiği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-01-29  Okunma Sayısı:18
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/20589
Karar No:2014/22335
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5326 sk mad 5 4925 sk
İlgili Kavramlar:kabahatler hakkında zaman bakımından uygulama
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2014/20589 Karar No : 2014/22335 Tebliğname No : K.Y.B - 2014/224685 Y A R G I T A Y İ L A M I 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26/a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Vedat Bozdağ hakkında Gebze Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin 21/08/2011 tarihli ve UBK-A 092232 sıra nolu trafik İdari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 2.201,00 Türk lirası İdari para cezasına yönelik başvurunun reddine ilişkin Gebze 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/10/2011 tarihli ve 2011/778 değişik iş sayılı kararını müteakip, 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la değişik 4925 sayılı kanun'un 26/a ben  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : melih avcı  Kayıt Tarihi:2015-01-26  Okunma Sayısı:20
Daire:9
Tarih
:2014
Esas No:2013/15288
Karar No:2014/5811
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:(TCK) (5237) Madde 267, 271
İlgili Kavramlar:SUÇ UYDURMAK & İFTİRA
Karar Metni:9. Ceza Dairesi 2013/15288 E. , 2014/5811 K. SUÇ UYDURMAK İFTİRA SUÇ VASFI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 267 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 271 "İçtihat Metni" Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, satması için mağdura verdiği cep telefonunu geri iade etmemesi sebebiyle mağdurun ismini vermeden, çalındığından bahisle şikayetçi olması şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin suç uydurmak suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden; suç vasfında yanılgıya düşülerek iftira suçundan mahkumi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ozkan BARUT  Kayıt Tarihi:2015-01-23  Okunma Sayısı:12
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/40533
Karar No:2015/180
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kişilerin huzur ve sükununu bozma 43
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/40533 Karar No : 2015/180 Tebliğname No : 4 - 2012/103826 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Adana(Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/10/2011 NUMARASI : SANIK : SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma SUÇ TARİHİ : 19/03/2011 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düzeltilerek onama Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2015-01-23  Okunma Sayısı:24
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2014/4473
Karar No:2015/231
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:savunma dokunulmazlığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/4473 Karar No : 2015/231 Tebliğname No : 4 - 2012/201535 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Niksar(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/05/2012 NUMARASI : 2012/214 (E) ve 2012/237 (K) SANIK : SUÇ : Hakaret SUÇ TARİHİ : 21.03.2012 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2015-01-23  Okunma Sayısı:24
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/9965
Karar No:2014/2134
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Suç eşyasının satın alınması, suça konu malın faturasız ve belgesiz bir şekilde satın alınması bu suçun sübutu için bir kriterdir.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas No : 2013/9965 Karar No : 2014/2134 Sanık Levent’in yüklenen hırsızlık suçunu işlemediği yönündeki savunmasının aksine, hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı gözetilmeden, sanığın fatura veya herhangi bir belge olmadan suça konu telefonu tanımadığı bir kişiden 50 TL'ye satın aldığına ilişkin savunmaları da dikkate alınarak eyleminin TCK’nın 165.maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususu tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 29.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar veri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2015-01-23  Okunma Sayısı:12
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/8645
Karar No:2014/1290
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Suç eşyasının satın alınması, malın değerinin çok altında satın alınması bu suçun sübutu için bir kriterdir.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas No : 2013/8645 Karar No : 2014/1290 Sanığın savunmasında, suça konu motosikleti tanımadığı çocuklardan 30,00 TL ye satın aldığını beyan etmesi ve dosya içerisindeki belgelere göre de sanığın katılanın motosikletini çaldığına dair herhangi bir delil bulunmadığı, ancak katılanın ifadesinde söz konusu motosikletin değerinin 300,00-350,00 TL civarında olduğunu belirtmesine göre sanığın bu motosikleti değerinin çok altında bir ücrete satın alması da nazara alınarak, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 165.maddesinde düzenlenen suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının hatalı değerlendirilmesiyle yazılı şekilde hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2015-01-23  Okunma Sayısı:9
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2014/34306
Karar No:2014/30704
Kaynak:MUDANYA 1. ASCM
İlgili Maddeler:CMK 231/8
İlgili Kavramlar:HAGB DENETİM SÜRESİNDE ZAMANAŞIMININ DURMASI
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 5271 sayılı Yasa'nın 231. maddesinin 8. fıkrasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının duracağı ve maddenin 11. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni suç işlenmesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, DURAN ZAMANAŞIMININ, DENETİM SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI VERİLEN HÜKÜMLÜLÜK KARARININ KESİNLEŞMESİ KOŞULUYLA SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI KABUL EDİLEREK yapılan incelemede; 24/06/2010 tarihli karar ile sanığın cezalandırılmasına ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, hükmün 19/07/2010 tarihinde kesinleşmesinden sonra 27.12.2011 tarihinde yeni suç işlendiği ve bu suç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2015-01-20  Okunma Sayısı:22
Daire:6
Tarih
:2010
Esas No:2008/28378
Karar No:2010/8800
Kaynak:uyap yargıtay kararları bölümü
İlgili Maddeler:5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu 170-174
İlgili Kavramlar:c.savcısının kyok'a mahkemece zorlanamayacağı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/28378 Karar No : 2010/8800 Tebliğname No : Kanun yararına bozma - 2008/262004 Nitelikli hırsızlık suçundan şüpheli Erdal Koksal hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 20/06/2008 tarihli ve 2008/3570-2339-1165 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174. maddesi gereğince iadesine dair Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/07/2008 tarihli ve 2008/585 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, AKSARAY Ağır Ceza Mahkemesinin 28/07/2008 tarihli ve 2008/463 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 25/11/2008 gün ve 2008/13744- 59095 sayılı kanun yararına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mükremin Yıldırım  Kayıt Tarihi:2015-01-20  Okunma Sayısı:41
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/9-203
Karar No:2014/420
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 292
İlgili Kavramlar:İNFAZ ve CEZAEVİ: hükümlünün kaçması suçunun koşulları, Firar eden hükümlünün sonraki tarihlerde infazına başlanılan veya başlanılacak olan diğer ilamların infazı için de açık infaz kurumuna ayrılamayacağı, Müddetnameye itiraz, Tedbiren Kapalı Kuruma iade işlemi infaz hakiminin onayına tabi olmadığı, hükümlünün tutuklu iken disiplin cezasını gerektiren eylem nedeniyle şartla tahliyesi, Hükümlünün isteğiyle infaz erteleme talebinin reddine dair savcı kararı itiraza tabi değildir. İnfaz hakimliğinin disiplin cezasını değiştirme yetkisinin olmadığı. Mahsubun şartları, Ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokmak, Tazyik hapislerinde ceza zamanaşımının kesilmesi, müşteki zararının sanık tarafından tamamen giderilmesi koşuluyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın infazı, içtima- koşullu salıverme, firar edenin denetimli serbestlik tedbirinden yararlanamayacağı, C.İ.K'da başka suçtan yatan hükülühakkındaki denetimli serbestlik kararının infazı, kamuya yararlı işte çalıştırma kararına uymama (18 ayrı karar)
Karar Metni: (1) Kavram: Hükümlünün kaçması suçunun koşulları, Firar eden hükümlünün sonraki tarihlerde infazına başlanılan veya başlanılacak olan diğer ilamların infazı için de açık infaz kurumuna ayrılamayacağı Hükümlünün kaçması suçundan sanık İbrahim Almuslu'nun 5237 sayılı TCK'nun 292/1, 293/1, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 23.02.2012 gün ve 445-176 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 02.05.2013 gün ve 979-6871 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Baş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-01-20  Okunma Sayısı:39
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:2014/26592
Karar No:2014/31395
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:6360, 5237 154/2
İlgili Kavramlar:Büyükşehir belediyesi oan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylere ait meralara hakkı olmayan yere tecavüz suçu, 6360 SY.
Karar Metni:Gereği görüşülüp düşünüldü: Bir fiilin suç olup olmadığı işlendiği tarihteki yasalarca belirlenir. Diğer bir anlatımla, suç tarihinde yürürlükte bulunan yasalar uygulanır. İstisnası suç tarihinden sonra yürürlüğe giren lehe yasanın geçmişe uygulanmasıdır. 765 sayılı TCK.nun 2. mad- desinde olduğu gibi 5237 sayılı Yasanın 7. maddesinde de, sonradan yürürlüğe giren lehe yasadan söz edilmektedir. Değişikliğin yasalarla yapılmayıp idari kararlarla yapılması yahut köy merasının suç işlendikten sonra imara açılması gibi statü değişikliğinin olması hallerinde lehe yasanın uygulanmasından söz edilemez. Sonradan yürürlüğe giren yasa, önceki yasada suç olarak kabul edilen fiili suç olmaktan çıkarmalı veya suçun unsurlarında sanık veya hükümlüler lehine değişiklik yapmalıdır. Bu hallerde lehe yas  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Bahadır Büyükavcı  Kayıt Tarihi:2015-01-19  Okunma Sayısı:19
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/6-1552
Karar No:2014/239
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m. 37/1, 53, 63, 142/1-b
İlgili Kavramlar:FOTOKOBİ BELGE ESASININ FOTOKOPİ BELGE DIŞINDA DELİLLERLE ÇÖZÜLEBİLMESİ
Karar Metni: Yargılama makamları suç isnadı sebebiyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken kendiliklerinden getirttikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de denetlemek durumundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının veya bunun mümkün olmaması halinde aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onaylanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Bununla birlikte davanın esasına müessir olmayan ve hükme de dayanak yapılmayan veya işin esasının başka delillerle de çözülebildiği durumlarda onaysız fotokopi belgelerin bulunması gerçeğe ulaşma sonucunu da etkilemeyecektir. Başka bir mahkeme veya C. Savcılığından imzalı bir üst yazıyla gönderilmiş onaysız fotokopi belgelerin içeriklerinin dosyada asılları yer alan diğer belgelerle teyit e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-01-16  Okunma Sayısı:16
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/6-66
Karar No:2014/365
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237 SAYILI TCK 54
İlgili Kavramlar: MÜSADERE KARARI İTTİRAZA TABİ
Karar Metni: Uyuşmazlık; açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde yer alan müsadere kararının temyizen incelenmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle hükmün henüz hukuken varlık kazanmaması ve beş yıllık denetim süresi göz önünde bulundurulduğununda, hak kayıplarına neden olunmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen durumlarda, TCK'nun 54/4. maddesinde belirtilen üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyalar hariç olmak üzere, müsadereye konu eşyanın denetim süresi içerisinde ve gerektiğinde belirlenecek şartlar dahilinde yediemin sıfatıyla sanığa teslimine karar verilip verilemeyeceği hususu da ayrıca yerel mah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-01-16  Okunma Sayısı:21
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2010/35351
Karar No:2014/2054
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:188
İlgili Kavramlar:uyuşturucu madde ticareti
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2010/35351 Karar No : 2014/2054 Tebliğname No : 10 - 2009/193968 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER Mahkeme : CEYHAN Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi- Numarası : 11/06/2009 - 2008/369 esas ve 2009/185 karar Sanık : Mesut Kırma Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Suç Tarihi : 29/09/2008 Hüküm : Mahkûmiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki Düşünce : Onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akgül  Kayıt Tarihi:2015-01-15  Okunma Sayısı:20
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/13-282
Karar No:2014/192
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.nun 142/1-b ve 43/1. maddeleri.
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME SUÇUN YASAL UYGULAMA KOŞULLARI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2013/13-282 Karar No. : 2014/192 Y A R G I T A Y K A R A R I Hırsızlık suçundan sanık C. A’nın 5237 sayılı TCK’nun 142/1-b, 62, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 2 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hak yoksunluğuna, cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin, Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 16.09.2010 gün ve 79-467 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Ceza Dairesince 13.11.2012 gün ve 28994-23754 sayı ile; "...Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- 5237 sayılı TCK'nun 43/2. maddesinin yollamasıyla 43/1. maddesine göre sanığın tek bir hareke  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-01-14  Okunma Sayısı:27
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/14-8
Karar No:2014/186
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.nun 103 ve 35. maddeleri.
İlgili Kavramlar:CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA TEŞEBBÜSÜN KOŞULLARI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2014/14-8 Karar No. : 2014/186 Y A R G I T A Y K A R A R I Sanık A. Y.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüsten 5237 sayılı TCK'nun 103/2, 103/3, 103/4, 35, 103/6, 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 14 yıl 4 ay 15 gün, hapis, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aynı kanunun 109/2, 109/3-f, 109/5, 43/1, 62 ve 53. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 17.04.2012 gün ve 284-90 sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 12.02.2013 gün ve 13770-1150 sayı ile; "Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle cinsel amaçla kişiyi hürriyetin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-01-14  Okunma Sayısı:20
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/8-290
Karar No:2014/432
Kaynak:
İlgili Maddeler:5271/m.234,237,238/3
İlgili Kavramlar:ŞİKÂYETÇİYE DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİN SORULMAMASI
Karar Metni:Şikâyetçi vekilinin soruşturma safhasında verdiği dilekçede, sanıktan şikayetçi olarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını ve dava açılması halinde katılma isteminde bulunacağını belirtmesi, 16.03.2009 tarihli celsede eski beyanlarını tekrar etmesi ve sanığın beraatı yönündeki mütalaayı kabul etmediğini ileri sürmesinin, "davaya katılma istemi" niteliğinde bulunduğu gözetilmeden yerel mahkemece katılma konusunda olumlu veya olumsuz karar verilmeyen somut olayda; şikâyetçi vekilinin dilekçesinde katılma konusunda karar verilmesi yönünde isteğinin bulunmadığı ve dolayısıyla Özel Dairece bu konuda karar verilmesinin mümkün olmadığı düşünülebilir ise de, şikâyetçi hazine vekilinin gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında istikrarlı şekilde sanığın cezalandırılmasını istemesi ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-01-14  Okunma Sayısı:11
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/17818
Karar No:2014/9947
Kaynak:yerel mah.dosyası
İlgili Maddeler:4733 sy. 8/4 md.
İlgili Kavramlar:kaçakçılık
Karar Metni:Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Kolluk devriyesinde sanığın elindeki poşetten 19 karton sigaranın ele geçirildiği, sanığın aşamalarda dava konusu sigaraları çocuklarının içmesi için satın aldığını savunduğu, sanığın dava konusu sigaraları ticari amaçla satın alarak bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla, beraati yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan TAPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2015-01-09  Okunma Sayısı:16
Daire:7
Tarih
:2012
Esas No:201211111
Karar No:2012/32826
Kaynak:yerel mah .dosyası
İlgili Maddeler:5607 sy.3/5 md.
İlgili Kavramlar:kaçakçılık sunulan fatura
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Olay anında fatura ibraz edilemediği halde, sonradan ibraz edilen fatura içeriğinde eşyanın cins ve miktarı 88 adet duvar saati olarak belirtilmiş ise de, davaya konu eşyanın menşeine ilişkin olarak dosyaya sunulan sırası ile Furkan Group, Medine Ticaret isimli firmalar tarafından düzenlenen faturalar içeriği eşyanın Bartz marka duvar saati olması, yine sözü edilen bu firma yetkililerinin fatura içeriklerini doğrular yönde anlatımlarda bulunmaları, her ne kadar Buğurca Ticaret tarafından sanığa ait şirket adına düzenlenen fatura içeriğinde eşyanın markası belirtilmemiş ise de, satıcı firma yetkilisinin satışa kon  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2015-01-09  Okunma Sayısı:13
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/19795
Karar No:2014/15365
Kaynak:yerel mah. dosyası
İlgili Maddeler:4733 sy.84/ mad.
İlgili Kavramlar:kaçakçılık zincirleme suç
Karar Metni:Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; 1- Dairemizde aynı gün incelenen; 2014-14054 Esas 2011/1030 E. 2012/215 K. sayılı dosyası,) sayılı dosyaları ile, Dairemizce daha önce karar verilen; 2013-13542 Esas 2014/8443 Karar (BOZMA), (1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/697 E. 2011/673 K. sayılı dosyası,) 2014- 13553 Esas 2014/8459 Karar (BOZMA), ( 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/612 E. 2011/669 K. sayılı dosyası,) ./.. -2- Esas No : 2014/19795 Karar No : 2014/15365 Dosyaları ve, Halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan YCBS Esas nosu 2013/140518 olan ( 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/937 E. 2012/1660 sayılı dosyası,) dosyalarda  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2015-01-09  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki