Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/18861
Karar No:2015/5857
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:466
İlgili Kavramlar:466 sayılı yasa vekalet ücreti
Karar Metni:Davacının bu davaya konu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden avukat ücreti talebinde bulunmuş isede Yargıtay 15. Ceza Dairesi ve Yargıtay 12. Ceza dairesinin ; Esas No:2011/67285 Karar No:2012/38806 sayılı içtihatlarında "mahkemece 14.04.2011 tarihli kararla,sanıkların beraatine karar verilerek dosyadan el çekildikten sonra, sanık müdafinin vekalet ücretine yönelik tavzih talebi üzerine dosyanın usul ve yasaya aykırı olarak yeniden ele alınarak 30.05.2011 tarihinde talebin kabulüne dair verilen ek karar hukuken yok hükmünde bulunması nedeniyle, sanıklar müdafinin bu karara yönelik 08.06.2011 günlü temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. ve 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 11.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi " şeklinde vekalet ücre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akgül  Kayıt Tarihi:2015-05-08  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/12-120
Karar No:2014/291
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 89/1
İlgili Kavramlar:AMBULANS ŞOFÖRÜ SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİNE GEREK OLMADIĞI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname: 2014/12–120 2014/291 2011/71613 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi : ISPARTA 1. Sulh Ceza Günü : 30.11.2010 Sayısı : 373–1215 TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulu'nca çözülmesi gereken uyuşmazlık; suç tarihinde sağlık ocağında ambulans şoförü olarak çalışmakta olan sanığın, idaresindeki ambulansla bir hastayı hastaneye sevk etmekteyken meydana gelen kaza ile ilgili olarak yargılanabilmesi için, 4483 sayılı Kanunun 2. maddesine göre izin alınmasının gerekip gerekmediği, bu bağlamda eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ömer öz  Kayıt Tarihi:2015-05-07  Okunma Sayısı:15
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2014/3385
Karar No:2015/461
Kaynak:5237/m. 158/1-d
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar: BAŞKASI ADINA GSM HATTI ALMAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Karar Metni:Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün 2005/11-129 Esas, 2006/13 Karar nolu ilamında belirtildiği gibi suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan ... İletişim Hizmetleri A.Ş.nin kayıtları ve belgelerinden yararlanıldığı, hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya düşürülen kişiye ödenmesi gerekeceği, dolayısıyla en azından bu nedenle ... İletişim Hizmetleri A.Ş.nin zarar gördüğü ve mağdur olduğu anlaşılmakla, aynı suçun mağduru konumunda bulanan sanığın kardeşi B.K. ile ... kurumunun dolandırıldığı olayda eylemin tek olması karşısında zarar gören ... kurumunun varlığı nedeniyle diğer mağdura yönelik akrabalık ilişkisi nedeniyle ceza miktarında indirimin söz konusu olamayacağı gözetilmeden sanığın eylemine uyan 158/1-d maddesi gereğince mahkumiyeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-05-05  Okunma Sayısı:32
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/8-498
Karar No:2014/154
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.102, 272
İlgili Kavramlar:YALAN TANIKLIK
Karar Metni:5237 sayılı TCK'nun "Adliyeye karşı suçlar" bölümünde düzenlenen “Yalan tanıklık” başlıklı 272. maddesi; “ ( 1 ) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. ( 2 ) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. ( 3 ) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. ( 4 )Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-05-05  Okunma Sayısı:24
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/19842
Karar No:2015/604
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 143,145
İlgili Kavramlar:gece vakti, malın değerinin azlığı
Karar Metni: 1- Olay tarihinde güneşin 18.17'de battığı, müşteki beyanında olayın 19:00, kovuşturmada 19:30 civarında olduğunun, yine tanık ...'nın beyanında olayın 19:00 sıralarında olduğunu belirtmesi ve gerekçeli karar başlığında suç saati olarak 19:15 yazıldığının anlaşılması karşısında; suçun sanık lehine gündüz sayılan zaman diliminde gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekirken, koşulları oluşmadığı halde TCK 143. maddenin uygulanması, 2-Olayda suç konusu paranın 35TL olması nedeniyle TCK 145. madde uyarınca cezadan indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:15
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/19059
Karar No:2015/1015
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 50
İlgili Kavramlar:SSÇ, tedbire çevirme zorunluluğu
Karar Metni: suç tarihinde 18 yaşından küçük olan ssç nin suç tarihinden önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olması karşısında; hükmedilen kısa süreli hapis cezasının TCK'nın 50. maddesinin 3. fıkrası gereği aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı tedbirlerden birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi, ...hükmün bozulmasına (19.01.2015)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:11
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2013/2402
Karar No:2014/12359
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK 104
İlgili Kavramlar:mağdurenin rızası eylemi suç olmaktan çıkarmaz
Karar Metni: T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/2402 Karar No : 2014/12359 Tebliğname No: 14 - 2012/15929 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Aydın Çocuk Mahkemesi TARİHİ : 07.10.2011 NUMARASI : 2011/89 Esas, 2011/231 Karar SANIK : ... SUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılanlar vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Oluş ve kabule göre; aralarında duygusal yakınlık bulunan mağdure ile sanığın, 2009 yılı Mart ayı ve 2010 yılı Ocak ayı içerisinde iki kez rızaen cinsel ilişkiye girdiklerinin ve her iki eylem arasındak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:25
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/7603
Karar No:2014/30602
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:6217 s. K. m. 26, 5237 s TCK m. 31, 32, 168, 191/2
İlgili Kavramlar:3.000TL sonuç APC'ler kesindir, itiraz yasa yolu, E-imzalı dilekçede temyiz tarihi, akıl hastalığı, zorunlu müdafilik ücretinin geliri olmayan SSÇ'den alınamayacağı
Karar Metni: 1- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3.000TL(3.000TL dahil) adli para cezasına dair mahkumiyet hükümleri kesindir.(6217 s. K. m.26, 5320 s. K. geçici 2. madde) 2- TCK 191/2. madde uyarınca hüküm vermeden önce verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kararların durma kararı niteliğinde olduğu, bu kararların CMK 223/8. madde uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olduğu, CMk 264. madde gereği temyiz talebinin itiraz mahiyetinde kabul edilmesi gerektiği, 3- cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesinde hakim havalesi yok ise de elektronik imza ile imzalanıp 19.03.2013 tarihinde havale edildiği anlaşıldığından yasal sürede verildiği kabul edilerek... 4- ssç nin suç tarihinde işlediği suçun anlam ve sonuçlarını algılama yete  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:12
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2012/14973
Karar No:2015/2476
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-teşebbüs
Karar Metni: T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/14973 Karar No : 2015/2476 Tebliğname No : 8 - 2011/161678 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Mut Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 25.05.2010 NUMARASI : 2008/100 Esas, 2010/262 Karar SANIKLAR : SUÇ : Kasten yaralama (sanıklar Muhammet, Mevlüt), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna teşebbüs (sanık Veli) HÜKÜM : Sanıklar Muhammet ve Veli'nin atılı suçlardan mahkûmiyetine, sanık Mevlüt'ün müsnet suçtan beraatine TEMYİZ EDEN : Katılan sanık Veli, sanık Muhammet müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık Muhammet hakkında kurulan mahkûmiyet hükmü ile sanık Mevlüt hakkında ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:18
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2014/27843
Karar No:2015/4923
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 86/3, 43/3
İlgili Kavramlar:yaralamaya teşebbüs, ispat
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Olay günü sanığın sevk ve idaresindeki araçla önceye dayalı husumeti bulunan ... ve kızı ...'ı yolun karşısına geçmeye çalışırken görerek araçla hızlı bir şekilde çok yakınlarından geçmek suretiyle üzerine atılı yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği, katılan beyanı ve tarafsız tanık ...'ın ifadeleri ile anlaşıldığı gözetilmeksizin, isabetsiz gerekçe ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMA  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:11
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/35388
Karar No:2015/14944
Kaynak:UYAP karar arama
İlgili Maddeler:TCK 31/3, 31/2 6136 sy 15/1
İlgili Kavramlar:sanığın suç tarihindeki yaşının belirlenmesi
Karar Metni: Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiille il  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Erdoğmuş  Kayıt Tarihi:2015-04-26  Okunma Sayısı:16
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/2093
Karar No: 2015/9629
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:cmk 259
İlgili Kavramlar:müsadere--tabanca-sc.hakimi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/2093 Karar No : 2015/9629 Tebliğname No : 8 - 2014/103367 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/02/2014 NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K) EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN İSTEM : Eşyanın müsaderesi HÜKÜM : Müsadere TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi Gereği görüşülüp düşünüldü: Suç konusu olmayıp, suçta kullanılmayan ve sahibi hakkında ceza davası açılmayıp bulundurulması, taşınması izne tabi bulunduğu için zoralımı gereken eşyaların, CMK.nun 259. ve 28.6.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 83. maddesi ile 5320 sayılı Yasaya eklenen ek 1. maddeleri uyarınca sulh ceza hakkimi tarafından müsaderesine karar verilmesi gerekti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2015-04-20  Okunma Sayısı:42
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/12-631
Karar No:2014/223
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.22,89
İlgili Kavramlar:ASLİ VE TAM KUSURLU ,ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ,BASİT TAKSİR
Karar Metni:Uyuşmazlığın sağlıklı bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi bakımından, taksir ve bilinçli taksir kavramları üzerinde durulması gerekmektedir. Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise taksirle de işlenebilir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. 5237 sayılı TCK'nun 22/2. maddesinde taksir; “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Öğretide de benimsendiği üzere, Ceza Genel Kurulunun birçok kararında taksirin unsurları; 1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, 2- Hareketin iradi olması, 3- Sonucun istenme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-19  Okunma Sayısı:20
Daire:11
Tarih
:2015
Esas No:2014/18593
Karar No:2015/22762
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5809, 207/1
İlgili Kavramlar:RIZA DIŞINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİ
Karar Metni:Esas No : 2014/18593 Karar No : 2015/22762 Tebliğname No : 11 - 2013/196828 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 17/04/2013 NUMARASI : 2012/518 (E) ve 2013/243 (K) SANIK : Ferit İLGİN SUÇ : Özel belgede sahtecilik HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Cumhuriyet savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Cep telefonu bayii işleten sanığın, müşteki Kader İnanç adına sahte abonelik sözleşmeleri ile birden fazla GSM hattı çıkarttığının iddia olunduğu olayda, suça konu sözleşmelerin “alt bayi/satışı yapan bayi” kısımlarında sanığın işlettiği bayinin adı veya kodunun yer alması, çıkartılan Turkcell hattına ilişkin olarak sözleşme ekinde bulunan kimlik fotokopisi üzerinde sanığa ait bayiinin kaşesinin bulunması, sanığın çalıştığı her iki üst bayi y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Çıtak  Kayıt Tarihi:2015-04-17  Okunma Sayısı:61
Daire:10
Tarih
:2012
Esas No:2009/18563
Karar No:2012/6071
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:CMK 135, TCK 188
İlgili Kavramlar:İLETİŞİMİN TESPİTİ, dinlenmesi, kayda alınması, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmelerinin yalnız başına (UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ) mahkümiyet için yeterli olmayacağı,
Karar Metni:Suç:Uyuşturucu madde ticareti yapma Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmeyen, diğer sanıklarda yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgisi saptanmayan ve telefon görüşmelerinde sattığı kabul edilen haplar ele geçirilerek uyuşturucu madde olup olmadığı teknik bir yöntemle de tespit edilemeyen sanığın; atılı suçu işlediğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 13.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (2) 10.Ceza Dairesi,Esas No:2011/10019, Karar No:2012/15327 Suç :Uyuşturucu madde ticare  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-04-14  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/5742
Karar No:2015/6127
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TCK 142/2-g 142/2-b
İlgili Kavramlar:HAYVAN HIRSIZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/5742 Karar No : 2015/6127 Tebliğname No : 2 - 2012/317159 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2012 (Ek karar tarihi 31/10/2012) NUMARASI : 2012/479 (E) ve 2012/770 (K) SANIK : E.Ö SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet, temyizin reddi TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafii, sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; Temyiz isteminin reddine dair 31/10/2012 gün ve 2012/479 - 2012/770 sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanığın temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2015-04-14  Okunma Sayısı:10
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/4-1283
Karar No:2014/430
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/43/1,257/2
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI DELİL
Karar Metni:Sanığın, adliyedeki odasında telefon veya benzeri bir iletişim aracı kullanılmaksızın konuşma esnasında söylediği iddia olunan ve kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ortam dinlemesi suretiyle kaydedilen, internette yayımlanan, içeriği sanık tarafından kabul edilmeyip, tanıklarca da doğrulanmayan ses kayıtlarının elde edilmesine ilişkin olarak, yetkili mercilerce verilmiş herhangi bir iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi veya teknik araçlarla izleme koruma tedbiri kararı bulunmayıp, dolayısıyla bu kayıtların hukuka aykırı yollarla elde edilen delil niteliğinde oldukları sabit olup, mahkumiyet hükmüne esas alınması mümkün değildir. Hukuka aykırı yollarla elde edildikleri hususunda herhangi bir tereddüt bulunmayan ses kaydı ile bu ses kayıtlarının yayınlandığı int  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-13  Okunma Sayısı:22
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/10-466
Karar No:2014/542
Kaynak:
İlgili Maddeler:2313/3, 23/5
İlgili Kavramlar:MADDİ DELİLLERLE DOĞRULANMAYAN SANIK İKRARINA DAYALI MAHKUMİYET KURULAMAYACAĞI
Karar Metni:Sanık aşamalarda; suç konusu hint kenevirlerini esrar elde etmek amacıyla ikameti olan Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi ... Sokak No:... adresinde bir yıl önce 20 adet saksı içerisinde ekip yetiştirdiğini, olay gününden bir gün önce de asker uğurlaması için Antalya'dan Siverek'e gittiğinde iki aylık kullanımı için gereken kubar esrarı yanına aldığını, Antalya merkezde bir mobilya dükkanı işleterek aylık 2500-3000 Lira kazanç sağladığını, esrar satıcılığından elde edilecek gelire ihtiyacı olmadığını, uzun zamandan beri esrar kullandığını savunmuş ve temyiz dilekçesinde de kullanmak için saksıda hint keneviri yetiştirdiğini belirtmiştir. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 3. maddesi; "Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-04-13  Okunma Sayısı:23
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/761
Karar No:2015/1201
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:4422 SK VE 5275 SK 107/4.m
İlgili Kavramlar: Suç Örgütü Faaliyeti kapsamında mülgü 765 Sayılı TCK 499/1.m.kapsamındaki suçun infaz usulü
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Esas No : 2015/761 Karar No : 2015/1201 Tebliğname No : KYB - 2014/203100 Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Haluk Bozo’nun, 5237 sayılı TCK’nun 149/1-c-g, 109/2, 109/2-3-b ile (iki kez), 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.10.2008 tarihli ve 2001/30 Esas, 2008/228 sayılı kararını müteakip, cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99. maddesi gereğince 11 yıl 8 ay hapis cezası olarak toplanmasına, hükümlü hakkında 4616 sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2015-04-09  Okunma Sayısı:22
Daire:CGK
Tarih
:2012
Esas No:2011/2-354
Karar No:2012/167
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Cmk 307
İlgili Kavramlar:TEMYİZ ve İTİRAZ , aleyhe temyiz bulunmayan bir durumda, eylemin suçun nitelikli halini oluşturduğundan bahisle “eleştiri ile onama” kararı mı, yoksa “cezayı aleyhe değiştirmeme yasağı da gözetilerek bozma” kararı mı verileceğinin belirlenmesi, BİRLEŞTİRME, esasla birlikte temyize tabi olduğu, itiraz - temyiz kanun yolunda yanılma, Kanun Yararına Bozmanın şartları, İtiraza tabi kararlar, müdafi / vekil olmayan avukatın temyizi, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz, itiraz hakkı olanlar (7 AYRI KARAR)
Karar Metni:. . . TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI Sanığın hırsızlık suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; aleyhe temyiz bulunmayan bir durumda, eylemin suçun nitelikli halini oluşturduğundan bahisle “eleştiri ile onama” kararı mı, yoksa “cezayı aleyhe değiştirmeme yasağı da gözetilerek bozma” kararı mı verileceğinin belirlenmesine ilişkindir. Aleyhe bozma yasağı; “temyiz davası yalnızca sanık veya müdafii ya da sanık lehine Cumhuriyet savcısı veya sanığın eşi ya da yasal temsilcisi tarafından açıldığında, hükümde, yaptırımın türü ve ağırlığı bakımından sonucu sanığın aleyhine ağırlaştırıcı, diğer bir deyişle, aleyhe sonuç verici düzeltmelerin yapılam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-04-08  Okunma Sayısı:28
Önceki | Sonraki