Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/15632
Karar No:2015/15092
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 51/7
İlgili Kavramlar:erteleme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/15632 Karar No : 2015/15092 Tebliğname No : 7 - 2013/16976 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2012 NUMARASI : 2012/396 (E) ve 2012/1910 (K) SANIK : Mesut Yılmaz GÜLGELDİ SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düzeltilerek Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, 1-5237 sayılı TCK'nun 51/7. maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde; ertelenen c  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:15
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2013/14692
Karar No:2015/28515
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5237 SK 125, 106, 43/1, 43/2
İlgili Kavramlar:Birden fazla kişiye karşı değişik zamanlarda suç işlenmesi
Karar Metni:Sanığın hakaret ve tehdit eylemlerini birden çok mağdura karşı değişik zamanlarda gerçekleştirmesi nedeniyle aynı neviden fikri içtima kuralı gereğince TCK'nın 43/2. maddesi aracılığıyla 43/1. maddesinden artırım yapılması, ardından da bulunan artırılmış ceza miktarı üzerinden zincirleme suç nedeniyle TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılarak sonuç cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Bahadır Büyükavcı  Kayıt Tarihi:2015-09-09  Okunma Sayısı:16
Daire:6
Tarih
:2015
Esas No:2015/537
Karar No:2015/41146
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 SK.14
İlgili Kavramlar:Açığa Ayırma/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: Özeti:5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi uyarınca hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilen hükümlünün yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İnfaz Hakimliğince 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6 maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi akabinde,sonradan kesinleşip infaza verilen cezaları bakımından açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya engel olmadığı, Muhtelif suçlardan almış olduğu cezalarının, ** 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/07/2014 tarihli ve 2014/846 değişik iş sayılı kararıyla toplanması sonucu 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü M.Ü'ün cezasının infazı sırasında, hükümlünün açığa ayrılma talebinin reddine ilişkin ** Ceza Mahkemesinin 24/10/2014 tarihli ve 2014/283 değişik iş sayılı kararına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-09-09  Okunma Sayısı:18
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/3048
Karar No:2015/4355
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:5275 S.K 107/4.maddesi
İlgili Kavramlar:Haziran 2005 öncesi işlenen suçlarda :Suç Örgütüne Üye Olmak suçu Zamanaşımı,suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen suç larda infaz şeklinde Yargıtay 1.Ceza Dairesinin iki çelişkili kararı.
Karar Metni:1.karar (Hatalı olduğu düşünülen ve C.Başsavcılığımızca Yargıtay C.Başsavcılığına yapılan itirazın reddedildiği karar) T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Esas No : 2015/761 Karar No : 2015/1201 Tebliğname No : KYB - 2014/203100 Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Haluk Bozo’nun, 5237 sayılı TCK’nun 149/1-c-g, 109/2, 109/2-3-b ile (iki kez), 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.10.2008 tarihli ve 2001/30 Esas, 2008/228 sayılı kararını müteakip, cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99. maddesi gereğince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2015-09-08  Okunma Sayısı:15
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/11-727
Karar No:2015/1
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 2014, 157
İlgili Kavramlar:Azlonunan vekaletnamenin daha sonra kullanılması resmi belgede sahtecilik olur.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2013/11-727 2015/1 2009/236862 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 11. Ceza Dairesi Mahkemesi : ÇANKIRI 2. Asliye Ceza Günü : 08.04.2009 Sayısı : 59-120 Davacı : K.H. Katılan : Nurettin Güzelay Sanık : Ahmet Eroğlu Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Ahmet Eroğlu'nun beraatına ilişkin, Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 08.04.2009 gün ve 59-120 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 20.06.2013 gün ve 59-10500 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 09.07.2013 gün ve 236862 sayı ile; “...1) Yaklaşık 10 yıllık bir sürecin 2. yılında azil işleminin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burak Böge  Kayıt Tarihi:2015-09-08  Okunma Sayısı:23
Daire:11
Tarih
:2015
Esas No:2014/18231
Karar No:2015/27537
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:5275 SK 17,5271 SK 113
İlgili Kavramlar:İnfazın Ertelenmesi/Hazineye İrad
Karar Metni: ÖZETİ;Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 17. maddesine göre verilen erteleme kararına riayet etmemesi üzerine yatırılan güvencenin hazineye gelir kaydına karar verecek merci infazı yapılan kararı veren mahkemedir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.08.2014 gün ve 2014-15955/54187 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05.09.2014 gün ve KYB. 2014/300685 sayılı ihbarnamesi ile; Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık K.Ü'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204/2 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/11/2008 tarihli ve 2008/565 Esas, 2008/1019 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün istemiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-09-07  Okunma Sayısı:19
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2014/663
Karar No:2015/2219
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK81/1-e,TCK 21/2
İlgili Kavramlar:DÜĞÜNDE SİLAHIN TUTUKLUK YAPMASI-OLASI KASTLA ÖLDÜRME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/663 Karar No : 2015/2219 Tebliğname No : 12 - 2013/163062 İNCELENEN KARAR: MAHKEMESİ : Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 19/03/2013, 2012/159 (E) ve 2013/54 (K) SANIK : Zekeriya Ceran ÖLDÜRÜLEN : Gazi Ceran MÜŞTEKİ : Pakize Ceran SUÇ : Bilinçli taksirle öldürme, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma SUÇ TARİHİ : 25/06/2011 HÜKÜM : 1- 5237 sayılı TCK.nun 85/1, 22/3, 62/1-son, 63 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2- 6136 sayılı Kanunun 13/1, 62/1, 52/2-4. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500.00 TL. adli para cezası, 5271 sayılı CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 3- 523  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yetiş Kalay  Kayıt Tarihi:2015-09-04  Okunma Sayısı:16
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2015/1381
Karar No:2015/930
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:silahlı terör örgütü üyeliği
Karar Metni:mahkeme gerekçesi sanığın yukarıda analizi yapılan pkk/kck terör örgütü çağrıları doğrultusunda tertip edilen milisler vasıtası ile pkk tabanına yayılarak desteklenmesi sağlanan 20 ayrı eyleme katıldığı söz konusu eylemlerde yukarıda belirlendiği üzere pkk terör ögütü ve hükümlü elebaşı lehine sloganlar atıldığı sanğında söz konusu eymlemlere destek verdiği gibi bizzat kendisininde konuşma yaptığı Yargıtay 9. Ceza Daresinin 2008/10265 esas ve 2010/4242 karar 13/04/2010 tarihli içtihatlarında da belirlendiği üzere sanığın eylemlerinin niteliği sürekliliği ve çeşitliliği dikkate alındığında pkk silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak suçunu işlediği ve 5237 sayılı TCK' nın 314/son 220/7 m  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akgül  Kayıt Tarihi:2015-09-04  Okunma Sayısı:17
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2014/8928
Karar No:2014/14545
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:cinsel istismar
Karar Metni: mahkeme tefrik gerekçesi Her ne kadar Mağdurun 26/02/2013 tarihinde Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nce verilen raporda maruz kaldığı olay nedeni ile travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı düşünülmüş olduğu ve ruh sağlığının bozulduğu kanaatine varıldığının belirtilmiş isede söz konusu raporun Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yerleşik kararları kapsamında usulünce teşekkül etmiş heyet tarafından verilmemiş olması nedeni ile hükme esas alınabilecek mahiyette olmadığı ve bu hususta mağdurun ailesinin mağdurun hayatının daha fazla etkilenmemesi amacı ile rapor alınmasını istemediklerini bildirdirerek yapılan ısrara rağmen rapor alınmasını engelledikleri bu kapsamda rapor alınmasının yargılamayı belirsiz süreliğine ertelemesinin kamu menfeatine uygun olmadığı haksız olarak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akgül  Kayıt Tarihi:2015-09-02  Okunma Sayısı:14
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/1076
Karar No:2015/1932
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 196/4
İlgili Kavramlar:SEGBİS İL SAVUNMA AÇIK KABULE BAĞLIDIR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 16. Ceza Dairesi TUTUKLU TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1076 Karar No : 2015/1932 Tebliğname No : 9 - 2014/164623 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : ........ Tarihi : 22.01.2014 Numarası : ....... Sanık : .......... Katılanlar : .......... Suç : Anayasayı ihlal, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Koca  Kayıt Tarihi:2015-09-01  Okunma Sayısı:31
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/512
Karar No:2015/330
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 116/1-c
İlgili Kavramlar:konut dokunulmazlığını ihlal
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/512 Karar No : 2015/330 Tebliğname No : 6 - 2010/169040 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/04/2010 NUMARASI : 2008/872 (E) ve 2010/574 (K) SANIK : Yıldırım YILDIRIM SUÇ : Hırsızlık,konut dokunulmazlığını ihlal etme mala zarar verme SUÇ TARİHİ : 17.07.2008 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma-Onama Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:17
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/5408
Karar No:2015/15207
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 43
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/5408 Karar No : 2015/15207 Tebliğname No : 7 - 2013/388490 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 06/11/2013 NUMARASI : 2012/29 (E) ve 2013/1179 (K) SANIK : Abbas KARABENLİ, Battal KUŞ SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere TEMYİZ EDEN : Katılan Gümrük İdaresi vekili, Sanık Abbas Karabenli, Sanık Battal Kuş TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red, Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; I-Katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyizine göre yapılan incelemede; Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:15
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/8250
Karar No:2015/10446
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:142/1-b
İlgili Kavramlar:hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/8250 Karar No : 2015/10446 Tebliğname No : 2 - 2013/22752 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/11/2012 NUMARASI : 2012/779 (E) ve 2012/1226 (K) SANIK : Deniz KARAAĞAÇ SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın, çocuğunu kaydettireceğini söyleyerek girdiği İngiliz Kültür Anaokulunun ofis bölümündeki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalması biçimindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b. maddesinde düzenlenen “bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun huk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:12
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2014/8331
Karar No:2015/9439
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:142/1-b,151.
İlgili Kavramlar:mala zarar verme ,hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/8331 Karar No : 2015/9439 Tebliğname No : 2 - 2013/18929 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/12/2012 NUMARASI : 2012/1220 (E) ve 2012/1184 (K) SANIK : Yüksel EKİN SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama - Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1) Hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 2) Mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mağdura ait aracın kapısı zorlanarak ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:24
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/7366
Karar No:2015/10651
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 142/1-e
İlgili Kavramlar:hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/7366 Karar No : 2015/10651 Tebliğname No : 2 - 2012/305442 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 21/09/2012 NUMARASI : 2012/1043 (E) ve 2012/916 (K) SANIKLAR : Sedat KIRKGÖZLER, Nadir KIRKGÖZLER SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDENLER : Sanık Sedat ve sanık Nadir müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanıkların yakınana ait inşaat alanında istiflenmiş halde bulunan kalıp demirlerini minibüse yüklerken kolluk görevlilerince yakalandıklarının anlaşılması karşısında; sözkonusu inşaat demirlerinin kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya olduğu ve sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 142/1-  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:14
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/15558
Karar No:2015/15218
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 43.4733 s.k
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/15558 Karar No : 2015/15218 Tebliğname No : 7 - 2013/17758 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/12/2012 NUMARASI : 2012/421 (E) ve 2012/2001 (K) SANIK : Yavuz BAYRAM, Halil İbrahim DEMİR SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanıklar TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; I-Sanık Yavuz Bayram'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, Atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:13
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/1037
Karar No:2015/688
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:119/1-c
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1037 Karar No : 2015/688 Tebliğname No : 6 - 2010/199616 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara(K) 28. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/04/2010 NUMARASI : 2009/1365 (E), 2010/442 (K) SANIKLAR : Ferhat ÜNSAL, Eray KAYNAKÇI SUÇ : Hırsızlık, Mala zarar verme, İşyeri dokunulmazlığını ihlal SUÇ TARİHİ : 13.09.2009 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Ferhat Ünsal müdafii ve sanık Eray Kaynakçı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red, Bozma Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 23  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:14
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2014/37743
Karar No:2015/14779
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 50-1-2-3.md
İlgili Kavramlar:seçenek tedbir
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/37743 Karar No : 2015/14779 Tebliğname No : 9 - 2011/407022 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/09/2011 NUMARASI : 2011/301 (E) ve 2011/479 (K) SANIK : Deniz AKKAN KATILAN-SANIK : Yunus Emre GÜLSARAN HÜKÜM : Sanıkların mahkumiyetine dair TEMYİZ EDEN : Sanık, katılan-sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık Deniz hakkında, katılan Yunus Emre Gülsaran'ı kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına karar ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:13
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/22670
Karar No:2014/22670
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 116/2.
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/22670 Karar No : 2014/22670Tebliğname No : 6 - 2013/262415 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/06/2013 NUMARASI : 2013/206 (E) ve 2013/400 (K) SANIK : Güray ACI SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/539
Karar No: 2015/359
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK116/2
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı-depo
Karar Metni:T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi Esas No : 2015/539 Karar No : 2015/359 Tebliğname No : 6 - 2010/149666 Sanık hakkında katılan İnci’ye yönelik iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Dosya kapsamına göre, hırsızlığın gerçekleştiği yerin, katılanın firmasına ait depo olarak kullanılan bir bina olduğu anlaşılmakla bu yerde herhangi bir ticari faaliyetin sürdürülüp sürdürülmediği, bu yerde işyeri sahibinin ya da işçilerin sürekli bulunup bulunmadığı araştırılıp karar yerinde tartışılmadan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı ve sanık Ercan müdafinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşama  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2015-08-07  Okunma Sayısı:11
Önceki | Sonraki