Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2014/2870
Karar No:2014/22312
Kaynak:
İlgili Maddeler:CMK 231, TCK 179/2-3
İlgili Kavramlar:HAGB AÇIKLANMASI
Karar Metni:Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; 5271 sayılı Kanun’unun 231. maddesinin 11. fıkrasında, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suçun işlenmesi halinde veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağı belirtilmiş olup, bu iki halin gerçekleştiğinin saptanması durumunda, mahkemece yapılacak işlem, önceden verilen ancak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına konu olması nedeniyle hukuki varlık kazanmayan hükmün açıklanmasından ibarettir. Bu iki şarttan birine aykırılık nedeniyle hükmün açıklanması halinde mahkemece, uygulanmasında yasal zorunluluk bulunduğu halde, hükmün açıklanmasının ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Turhan Balkan  Kayıt Tarihi:2014-12-22  Okunma Sayısı:30
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/17363
Karar No:2014/20586
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 SK.17/4
İlgili Kavramlar:İnfazın Ertelenmemesi/İtiraz
Karar Metni:Özeti:5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 17/4.maddesine göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca infaza ara verilmesi talebinin reddi halinde,bu işleme karşı genel hüküm niteliğinde olan 4675 sayılı Kanun'un 4 ve 5.maddeleri gereğince infaz hakimliğine şikayet yoluna başvurulabileceği. Kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye atma, ruhsatsız silah taşıma ve tehdit suçlarından sanık M. D.'nın, Ezine Asliye Ceza Mahkemesinin 03.09.2013 tarihli ve 2013/91 değişik iş sayılı içtima kararı kapsamındaki 2 yıl 7 ay hapis cezasını infaz ettiği sırada, yasal temsilcisi eşi Z. D. tarafından yapılan infazın ertelenmesi talebi üzerine, hükümlünün 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 17/4.maddesinde belirtil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2014-12-19  Okunma Sayısı:22
Daire: 12
Tarih
:2014
Esas No: 2014/1714
Karar No: 2014/18859
Kaynak: Ayvallık Sul Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 134,136,132
İlgili Kavramlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal ,haberleşmenin gizliliğini ihlal
Karar Metni: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesine gelince; Suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6352 sayılı Kanunun 81. maddesiyle değişik TCK ın 134/1. maddesinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş olup cezanın seçenek olarak düzenlenmemesi karşısında, uygulamada bu yönden isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamedeki bu konudaki eleştiriye iştirak edilmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, eksik inceleme ve araştırmaya ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Sanığın, yaklaşık 5 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı katılan Selvi ile yaptığı özel bir telefon konuşmasını k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Başar  Kayıt Tarihi:2014-12-19  Okunma Sayısı:17
Daire:CGK
Tarih
:2011
Esas No:2010/5-187
Karar No:2011/131
Kaynak:Sinerji İçtihat Programı
İlgili Maddeler:5237 S. K. m. 25, 37, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 102, 103, 188, 197, 220, 227, 235, 252, 255, 282, 315, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) (5271 S. K. m. 2, 91, 135, 136, 137, 138, 140, 217
İlgili Kavramlar:Ses Kaydı-Hukuka Uygun Delil
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2010/5-187 Karar: 2011/131 Karar Tarihi: 21.06.2011 YETKİLİ OLMADIĞI İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU - SANIKLARIN YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN DETAY BİLGİLERİNİN İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARI OLMAKSIZIN TEMİN EDİLMİŞ OLDUĞU - YASAL OLMAYAN KANITLAR NİTELİĞİNDE VE KULLANILMASINA OLANAK BULUNMAMASI ÖZET: Katılanın sanıklar ile aynı ortamda ve telefonda yaptığı görüşmeleri cep telefonuna kayıt etmek suretiyle elde ettiği kayıtları hukuka aykırı kabul ederek, hükme esas almayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi beraat hükmünün, hukuka uygun olduğu kabul edilen kayıtlarında değerlendirilmesi suretiyle sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden esasa ilişkin diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Güntay  Kayıt Tarihi:2014-12-18  Okunma Sayısı:24
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2012/7706
Karar No:2013/4952
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:125
İlgili Kavramlar:karakol aleni yer değildir
Karar Metni:Suçun aleni yerlerden olmayan polis karakolunda işlendiği halde hakaret suçundan verilen cezanın 5237 sayılı Yasanın 125/4. maddesi uyarınca artırıma tabi tutulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-17  Okunma Sayısı:16
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2012/11875
Karar No:2013/6452
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:125
İlgili Kavramlar:Karakol aleni yerdir
Karar Metni:Sanığın birden fazla polis memuruna karşı gerçekleştirdiği görevi yaptırmamak için direnme suçunda TCK'nın 43. maddesinin, aleni sayılan karakolda müştekilere hakaret etmesine karşın TCK'nın 125/4. maddesinin, tekerrüre esas ilamı nedeniyle de TCK'nın 58/6-7. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamış, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-17  Okunma Sayısı:14
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2013/2000
Karar No:2014/5111
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:81, 86/1, 61,
İlgili Kavramlar:Öldürme Yaralasa Kasıt Belirleme
Karar Metni: SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 sayılı Kanuna muhalefet. HÜKÜM : TCK.nun 81, 35, 29, 62, 53 maddeleri uyarınca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından beraatine. TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii, katılan. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-a) Katılan E'in, sanık V.. hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasına katılma ve kurulan hükme, temyize yetkisi bulunmadığından, vekilinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir. b) Kısa kararda yargılama giderinin miktarı gösterilmemiş ise de, sanıktan alınmasına karar verildiği ve gerekçeli kararda da denetime olanak sağlayacak şekilde yargılama giderleri ayrıntılı olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2014-12-16  Okunma Sayısı:10
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2012/33182
Karar No:2014/16557
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Gıyapta silahla tehdit olması için...
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/33182 Karar No : 2014/16557 Tebliğname No : 4 - 2010/197350 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/03/2010 NUMARASI : 2008/355 (E) ve 2010/261 (K) SANIK : SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 12/01/2008 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2014-12-16  Okunma Sayısı:27
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No: 2012/31924
Karar No:2014/1479
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TCK 136, 35 , 245/1, 35
İlgili Kavramlar:ATM düzenek,Kişişel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme
Karar Metni:Gereği görüşülüp düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükümlerin dayandığı gerekçe ve takdire göre sanığın yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak: 1- Bir Bankanın ATM cihazının dış kısmına banka ve kredi kartları bilgilerini kopyalamak için sistem kuran ancak ihbar edilmeleri neticesinde bu şekilde herhangi bir kartın kopyalamasını yapamadan yakalanan sanığın eyleminin TCK.nun 136, 35. maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 245/1. ve 35. maddeleri uyarınca hüküm kurulması, 2- Kabul ve uygulamaya göre de, 5237 sayılı TCK.nun 53/3. madde ve fıkrası uyarınca, sanığın yalnızca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar kısıtlama uygulanabilecek iken, kendi altsoyu d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-12-16  Okunma Sayısı:16
Daire:4
Tarih
:2013
Esas No:2011/12475
Karar No:2013/15964
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:106/11, 106/2.a
İlgili Kavramlar:Gıyapta Silahla Tehdit Olmaz
Karar Metni: T.C YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/12475 Karar No : 2013/15964 Tebliğname No : 4 - 2009/121069 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Finike Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/05/2008 NUMARASI : 2008/8 (E) ve 2008/220 (K) SANIK : Hüseyin ÖZEN SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 17/09/2007 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İlyas Çolaklar  Kayıt Tarihi:2014-12-16  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2011/23910
Karar No:2013/3471
Kaynak:yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 116/1,4, 119/2
İlgili Kavramlar:KONUT dokunulmazlığının ihlali yanında kasten yaralama,
Karar Metni:SUÇ: Konut Dokunulmazlığını İhlal Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 5237 sayılı TCK. nun 116/4. maddesinde öngörülen cebir suretiyle konut dokunulmazlığını bozmak suçunun oluşabilmesi için, sanık tarafından kişilere karşı yöneltilen şiddet eylemi ile konut dokunulmazlığının bozulması arasında nedensellik bağının bulunması, şiddetin konut dokunulmazlığını bozmak amacına yönelmiş olması ve bu amacın gerçekleşmesi için araç olarak kullanılması gerekir. Aynı kanunun 119/2. maddesine göre ise konut dokunulmazlığını bozma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-16  Okunma Sayısı:12
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2012/23306
Karar No:2014/10471
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:6545, 5237 191
İlgili Kavramlar:Uyuşturucu kullanma-6545-Geçici 7. madde
Karar Metni:Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra; a) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesi ve aynı Kanun'un 85. mad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Bahadır Büyükavcı  Kayıt Tarihi:2014-12-12  Okunma Sayısı:30
Daire: CGK
Tarih
:2014
Esas No: 2013/12-706
Karar No: 2014/406
Kaynak: Balıkesir 2 Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 89,TCK 22/2
İlgili Kavramlar: TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SANIĞIN KUSURLU OLMADIĞI-BERAAT
Karar Metni: Taksirle ölüme neden olma suçundan sanık Muharrem Özdemirin beraatine ilişkin, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22.05.2008 gün ve 915-591 sayılı hükmün, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesince 05.07.2012 gün ve 22653-17060 sayı ile; "Sanığın sevk ve idaresindeki araçla meskun mahal, gündüz, trafik ışıklı kavşakta, 7 metre genişliğindeki yolda seyrine göre sağdan sola geçmeye çalışan ve yolu bitirmek üzere olan yayaya çarptığı ve kendi beyanına göre meskun mahal şartlarına göre süratli seyrettiği, dosya içindeki raporların oluşa uygun olduğu gözetilmeden dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi" isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Yerel mahkeme ise 27.09.2012 gün ve 807-755 say  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Başar  Kayıt Tarihi:2014-12-11  Okunma Sayısı:17
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/3942
Karar No:2014/7531
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:125/1
İlgili Kavramlar:AİLE TERBİYESİ
Karar Metni:4. Ceza Dairesi Esas No: 2013/3942 Karar No: 2014/7531 Olay günü sanığın, oğlunun borcundan dolayı evine hacze gelen müşteki avukat Sena Gülnihal Son'a söylediği kabul edilen "sen aile terbiyesi almadın mı, annen ve babanla da böyle mi konuşuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, HÜKMÜN BOZULMASINA, 06/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 2. Ceza Dairesi Esas No: 2011/16904 Karar No: 2012/47662 Sanığın, katılanın duyabileceği şekilde onun kızı hakkında oğluna hitaben söylediği “anne terbiyesi yok ki” şeklindeki sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden ve katılanın buna karşılık söy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tamer unuvar  Kayıt Tarihi:2014-12-11  Okunma Sayısı:20
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2013/35410
Karar No:2014/32126
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:125
İlgili Kavramlar:yine terbiyesiz
Karar Metni:Esas No : 2013/35410 Karar No : 2014/32126 Tebliğname No : 4 - 2012/76886 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Seydişehir(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/01/2012 NUMARASI : 2011/267 (E) ve 2012/25 (K) SANIK : SUÇ : Hakaret SUÇ TARİHİ : 07/07/2011 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Tanıklar Z, E ve M ’nın anlatımlarına göre, sanığın katılana “terbiyesiz” şekli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2014-12-11  Okunma Sayısı:29
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/6780
Karar No:2014/32605
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:terbiyesiz hakaret mi ?
Karar Metni: TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/6780 Karar No : 2014/32605 Tebliğname No : 4 - 2011/29665 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : TARİHİ : 22/06/2010 NUMARASI : 2010/193 (E) ve 2010/374 (K) SANIK : SUÇ : Hakaret SUÇ TARİHİ : 19.02.2010 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2014-12-11  Okunma Sayısı:35
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2012/0010945
Karar No:2013/002726
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:tck 267
İlgili Kavramlar:Anayasal şikayet hakkı-İftira
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/10945 Karar No : 2013/2726 Tebliğname No : 4 - 2010/285973 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Mut Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 04.05.2010 Numarası : 2009/208 - 2010/225 Sanık : S.. Ç.... Katılanlar: Suç : İftira Suç tarihi : 10.06.2009 Hüküm : Beraat Temyiz eden : Cumhuriyet savcısı Tebliğnamedeki düşünce : Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla aracının katılanlar tarafından düz kontak yapılmak suretiyle bulunduğu yerden alınıp götürüldüğü şeklindeki başvurusunun Anayasa'nın 74. maddesi ile garanti altına alınan "anayasal dilekçe-şikayet hakkı" kapsamında bulunduğu ve başvu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Maksut yıldız  Kayıt Tarihi:2014-12-10  Okunma Sayısı:14
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/2-1498
Karar No: 2014/188
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar: CİNSEL TACİZ OLAĞAN SAYILMAYACAK UZUN GORUSMELER
Karar Metni:Sanığın cinsel taciz suçundan beraatine karar verilmiştir. Cinsel taciz eylemlerinin suç olarak kabul edilebilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Müştekinin kendisini arayan sanıkla şikâyet konusuyla telif edilemeyecek ve olağan sayılamayacak şekilde uzun görüşmeler yapması, eşi tarafından sanığın fark edildiği güne değin bir şikayet başvurusunun bulunmaması, kendisini cinsel yönden rahatsız ettiğini iddia ederek hakkında şikâyetçi olduğu bir kişiyle, başvurusundan bir saat kadar sonra kendisini aradığında 228 saniye süren bir görüşme yapması, sanığın müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada, onun isteği ile birlikte olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen müştekinin bu hususta beyanda bulunmamış olmas  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2014-12-09  Okunma Sayısı:11
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2012/10945
Karar No:2013/2726
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:"anayasal dilekçe-şikayet hakkı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/10945 Karar No : 2013/2726 Tebliğname No : 4 - 2010/285973 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Mut Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 04.05.2010 Numarası : 2009/208 - 2010/225 Sanık : Sefa Katılanlar : 1- Mustafa Suç : İftira Suç tarihi : 10.06.2009 Hüküm : Beraat Temyiz eden : Cumhuriyet savcısı Tebliğnamedeki düşünce : Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla aracının katılanlar tarafından düz kontak yapılmak suretiyle bulunduğu yerden alınıp götürüldüğü şeklindeki başvurusunun Anayasa'nın 74. maddesi ile garanti altına alınan "anayasal dilekçe-şikayet hakkı" kapsamında bulunduğu v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2014-12-09  Okunma Sayısı:8
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2014/8595
Karar No:2014/9287
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5237 SK 58
İlgili Kavramlar:ikinci defa tekerrür hükümleri
Karar Metni: T.C. YARGITAY TÜRK MİLLETİ ADINA 3. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/8595 Karar No : 2014/9287 Tebliğname No : 2014/23807 - Kanun Yararına Bozma Kasten yaralama suçundan sanık Mehmet Yılan’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-e ve 87/1-d. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasına, sanık hakkında aynı Kanun 58/6. maddesine göre mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına dair Bingöl 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/02/2009 tarihli ve 2008/354 Esas, 2009/35 sayılı Kararının, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 20/06/2012 tarihli ve 2010/15107 Esas, 2011/25740 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, hükümlünün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca tekerrür konu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2014-12-09  Okunma Sayısı:24
Önceki | Sonraki