Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: CGK
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/1-26
Karar No: 2013/1-26
Kaynak: Özel.
İlgili Maddeler: TCK.nun 87/4. maddesi.
İlgili Kavramlar: KASDEN YARALAMA SONUCU İNSAN ÖLDÜRME
Karar Metni: Sanığın, evine hırsızlık amacıyla girdiği ve fark edilmesi üzerine yakalanmamak için yatak odasında bulunan dolaba saklandığı anlaşılan maktulün kaçmasını önlemek amacıyla önce eşi aracılığıyla kolluk kuvvetine haber verdiği, ancak kolluk kuvvetleri olay yerine gelmeden kaçma girişiminde bulunan maktulü, öldürme kastı bulunmaksızın ve kaçmasını engellemek amacıyla elinde bulunan bıçakla sağ glueta bölgesinden yaraladığı anlaşılmakla; Maktulde bulunan ve kesici aletle gerçekleştirilen yara yeri ve niteliği, olayın aniden gelişmesi, hedef alınan vücut bölgesi dikkate alındığında sanığın kastının yaralama olduğu anlaşıldığı halde, TCKnun 87/4-son cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüm suçundan cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten öldürme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-09-20  Okunma Sayısı:49
Daire: 4
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/21811
Karar No: 2011/21811
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK 43, 44, 29
İlgili Kavramlar: ZİNCİRLEME SUÇ - FİKRİ İÇTİMA - HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: aa-Sanık E.A.nın 30.01.2007-01.02.2007 tarihleri arasında katılan H.Ö.a yönelik gerek telefonda gerekse katılanın evinin önünde gerçekleştirdiği iddia edilen tehdit eylemlerinin, zaman aralığı dikkate alındığında aynı suç işleme kastı altında geçekleştirildiği ve TCKnın 43/1 maddesi kapsamında kaldığı düşünülmeden, ayrıca sanığın katılanın evinin önünde tüfekle bir el ateş etme biçimindeki eyleminin silahla tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluşturduğu, ancak TCKnın 44.maddesinde "işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır" hükmü karşısında, sanık hakkında silahlı tehdit suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek ve s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Karamercan  Kayıt Tarihi:2013-09-20  Okunma Sayısı:39
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2012/8974
Karar No:2012/8974
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:58
İlgili Kavramlar:TEKERRÜR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/8974 Karar No : 2013/23300 Tebliğname No : 6 - 2010/15595 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 21/07/2009 NUMARASI : 2009/467 (E) ve 2009/599 (K) SANIK : ....... SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Y.C.G.K.'nın Dairemizce de benimsenen 22.01.2013 günlü, 2012/1142 esas ve 2013/ 17 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, TCK'nın 119. maddesi kapsamında nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçu, CMK'nın 253/1. fıkrası “b” bendi 3. nolu alt bendi kapsamı dışında olmakla;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-09-20  Okunma Sayısı:35
Daire: 3
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/32184
Karar No: 2011/32184
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 86
İlgili Kavramlar: GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Karar Metni: Oluşa ve dosya kapsamına göre mağdurun olay günü özel güvenlik görevlisi olarak çalışıp çalışmadığınınım tespiti ile özel güvenlik görevlisi olması durumunda özel güvenlik görevlilerine karşı işlenen suçlarda 5188 sayılı Kanun’un 23. maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılması gerektiği ve bu durumda eylemin şikayete bağlı olmayan TCK’nin 86/3-c maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden yanılgıya düşülerek sanıkların kamu görevlisi olmadığı tespiti ile mağdurun şikayetten vazgeçmesi sebebiyle düşme kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.04.2012 gününde oybirliğiyle karar veri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2013-09-19  Okunma Sayısı:43
Daire:5
Tarih
:2012
Esas No:2008/16006
Karar No:2008/16006
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:CMK 231
İlgili Kavramlar:kazanılmış hak, hagb, süre koşulu
Karar Metni:..... günlü kararın üst C. Savcısı tarafından sanık aleyhine temyiz edilmesine karşın lehe temyiz edildiğinden bahisle kazanıllmış hak olduğu kabul edilerek eksik ceza tayini ve buna bağlı olarak da tayin edilen cezanın ertelenmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamış, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 04.03.2008 tarih ve 6-47/43 sayılı kararında da açıklandığı üzere uygulama yeri olmayan kazanılmış hak hükümlerinin yerel mahkemece uygulanmış olması nedeniyle ceza........ gün hapse kadar düşmüş ve 5271 sayılı CMK 231. maddesinde düzenlenmiş bulunan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesinin uygulanabilirlik sınırları içerisine girmiş ise de; sanığın sabit kabul edilen eyleminin asıl cezası ...gün olmayıp , ...... 7 gün olacağından; hükmolunması gereken ceza miktar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-19  Okunma Sayısı:43
Daire: 12
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/33456
Karar No: 2012/33456
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 141 vd
İlgili Kavramlar: Haksız tutuklama, manevi tazminat, miktar
Karar Metni: Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dairemizce benimsenen görüşe göre asgari ücret üzerinden hesaplanan maddi tazminat miktarından hafta sonu tatili, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılamayacağının dikkate alınmaması temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır. Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şMaekilde, hak ve nasafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-17  Okunma Sayısı:21
Daire: CGK
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/8-284
Karar No: 2013/8-284
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ-MÜSADERE
Karar Metni: Ruhsatsız silah taşımak suçundan sanık Suat Akovanın 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCKnun 62, 50/1-a, 52, 54 ve 63. maddeleri uyarınca doğrudan verilen 500 Lira ve hapisten çevrilen 6.000 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve müsadereye ilişkin,Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17.02.2011 gün ve 1928-91 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 25.12.2012 gün ve 18978-39626 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 31.01.2013 gün ve 383147 sayı ile; "UYAP sistemi üzerinden alınan nüfus kaydından sanığın hükmün onanmasına karar verilen tarihten önce öldüğü anlaşılmıştır. TCKnun 64. maddesi uyarınca, sanığın ölümü halinde kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken hükmün onanmasında isa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sabiha Savaşçı  Kayıt Tarihi:2013-09-13  Okunma Sayısı:31
Daire: 4
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/7427
Karar No: 2011/7427
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: CMK 196
İlgili Kavramlar: BAĞIŞIK TUTULMA
Karar Metni: Talimat yazısında sanığa duruşmadan bağışık tutulmayı isteyip istemediğinin sorulmasından söz edilmesi ve talimat yazısının sanığa okunması, 09/10/2008 tarihli duruşmanın da açık yapılmadığına ilişkin bir iddianın bulunmaması karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2013-09-12  Okunma Sayısı:25
Daire:7
Tarih
:2011
Esas No:2008/16509
Karar No:2008/16509
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:2313 S.K. 23/SON
İlgili Kavramlar:HİNT KENEVİRİ-KENDİLİĞİNDEN YETİŞME
Karar Metni:Sanık tarafından kullanılan bahçede kolluk görevlilerinin duyumu üzerine bulunan kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişip yetişmeyeceği, 1-2 metre boyuna ulaşıp ulaşmayacağı hususunda bilirkişi görüşü alınıp, tutanak mümzileride tanık olarak dinlenip, Trabzon ili ve ilçelerinin hint keneviri ekim bölgesi olmadığı da gözetilerek, sanığı hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi; Yasaya aykırı, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-09-12  Okunma Sayısı:25
Daire: 12
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/20072
Karar No: 2011/20072
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 136, 134
İlgili Kavramlar: KİŞİSEL VERİLERİ YAYMA
Karar Metni: Köşe yazarı olarak çalışan katılanın, sanığın genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yazdığı köşesinde kullanılan fotoğrafının, katılanın rızası olmadan arkadaşlık sitesine konulması eyleminin, TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, sanık ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün, diğer yönleri incelenmeksizin öncelikle bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 15.05.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. Muhalefet Şerhi : S  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2013-09-12  Okunma Sayısı:67
Daire: 12
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/7737
Karar No: 2013/7737
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 141 vd
İlgili Kavramlar: Haksız tutuklama, tazminat, ıslah, nüfus ve adli sicil kaydı
Karar Metni: Dairemizce benimsenen görüşe göre; asgari ücret üzerinden maddi tazminata hükmedilmiş olması karşısında hesaplamada hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılamayacağının dikkate alınmaması, temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Dava dilekçesinde 1.000 TL manevi tazminat talebinde bulunulması ve yargılama aşamasında talep konusunun ıslah edilmediğinin anlaşılması karşısında, HUMKun 26. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık kuralı gereğince talep edilen miktarı geçmeyecek şekilde manevi tazminata hükmedilmesi gerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:25
Daire: 9
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/12813
Karar No: 2010/12813
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: CMK 39
İlgili Kavramlar: Cezaevinde savunma için sürenin son günü tatile denk gelse de CMK hükümleri uygulanmazı
Karar Metni: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler İlyas Argun, Uğur Deve, Hakan Kanat, Sadık Çelik, Ahmet Doğan, Serdal Açıkel, Coşkun Tanç, Alişan Gül, Uğur Kayacı ve Muharrem Çobanın, açlık grevi yapmaktan dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 40/2-g maddesi uyarınca ayrı ayrı 2 ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığının 03.12.2009 tarihli ve 2009/92-1330 sayılı kararına yönelik itirazın hükümlü Ahmet Doğan yönünden reddine, diğer hükümlüler yönünden kabulüne dair Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 25.01.2010 tarihli ve 2010/24-78 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 değiş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:26
Daire: 9
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/8848
Karar No: 2010/8848
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: 5275 say kanun madde 37
İlgili Kavramlar: eylem cezaevi dışında ise disiplin cezası verilemez
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/8848 Karar No : 2011/2308 Sayı : KYB- 2010/113849 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Tekirdağ İnfaz Hakimliği - Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 02.09.2008 - 23.10.2009 Numarası : 2008/689 - 2008/659 - 2009/1324 Değişik İş Hükümlü Faysal Onuşun, yasa dışı silahlı PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün sair üyesi olmak, patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek suçlarından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/04/2006 tarihli ve 2004/475 esas, 2006/111 sayılı kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2, 62, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddeleri uyarınca ma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:32
Daire: IBK
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/24389
Karar No: 2012/24389
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 86
İlgili Kavramlar: KASTEN YARALAMA
Karar Metni: Sanığın kardeşi olan mağdura aynı zaman dilimi içerisinde önce tokatla vurup, devamında eline aldığı cam parçası ile üzerine doğru yürüdüğü olayda; eyleminin ayrıca kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturmayacağı sadece tamamlanan basit yaralama suçunu oluşturacağı nazara alınarak buna göre ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04/07/2013gününde oy birliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:47
Daire: 7
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/9057
Karar No: 2013/9057
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 8/4
İlgili Kavramlar: Siagara Kaçakçılığı
Karar Metni: Olay tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yol kontrolünde durdurulan, hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen sanık M....in sevk ve idaresinde olup sanık H.......ın yolcu olarak bulunduğu araçta 129 karton ve 6 paket bandrolsüz sigara ele geçirildiği cihetle; sanık H....ın aşamalardaki savunmalarında sigaraların ele geçirildiği araca yolcu olarak bindiği ve sigaralardan habersiz olduğunu ifade etmesi, sanık M.....in ise bu savunmaları doğrular yönde beyanlarda bulunması, sigaraların gizli bölmelerde ve dışarıdan görülemeyecek şekilde araca yerleştirilmiş olması nedenleriyle, sanık H......ın mahkumiyeti için her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık H.....ın temyiz it  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:47
Daire: 10
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/16893
Karar No: 2013/16893
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: 5275 sk madde 44
İlgili Kavramlar: infaz hakiminin 7 gün içinde karar vermemesi hücre cezasının silinme süresinde aleyhe değerlendirilmez
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2012/16893 Karar No : 2012/18285 Tebliğname No : K.Y.B./ 2012/124613 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Yüksek Adalet Bakanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hükümlü İbrahim Yıltaş hakkında Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesince 13.02.2012 tarihinde 2012/276 değişik sayı ile verilen "koşullu salıverme kararına yönelik itirazın reddine" ilişkin kararının kanun yararına bozulmasına ilişkin talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15.05.2012 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: İncelenen dosyadan; a) Hükümlü İbrahim Yıltaş hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27.03.2006 t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:31
Daire: CGK
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/2-1390
Karar No: 2012/2-1390
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK m.51
İlgili Kavramlar: ERTELEME-PİŞMANLIK GÖSTERMEME
Karar Metni: Yerel mahkemece, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olan sanık hakkında hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının ertelenmemesine ilişkin olarak; “Sanığın geçmişteki kişiliği, suç işleme eğilimi dikkate alınarak, ileride bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu yönde kanaat gelmediği” şeklinde gösterilen gerekçede, pişmanlık olgusuna açıkça yer verilmemiş olmakla birlikte, sanığın yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren söz ve davranışının bulunmadığı göz önüne alındığında, adli sicil kaydına göre üç tanesi erteli olmak üzere altı adet hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve ısrarlı bir şekilde suç işlemeye devam ettiği anlaşılan sanığı bu süreçte bizzat gözlemleyen ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate ulaşmayan yere  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-09-09  Okunma Sayısı:25
Daire: 6
Tarih
: 2013
Esas No: 2013/12112
Karar No: 2013/12112
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 168
İlgili Kavramlar: Etkin pişmanlık, yağma
Karar Metni: Mağdur vekilinin tarihindeki dilekçesinde mağdurun zararının soruşturma aşamasında giderildiğini bildirmiş olmasına göre, taraflardan sorularak kesin olarak ödeme tarihi belirlenmeden zararın kovuşturma aşamasında giderildiği kabul edilerek TCKnın 168/3.maddesi ile indirim yapılması,BOZULMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-05  Okunma Sayısı:27
Daire: 6
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/ 16163
Karar No: 2012/ 16163
Kaynak: Mahkeme Kararı
İlgili Maddeler: İHAS . 6/3
İlgili Kavramlar: SORUŞTURMADA ZORUNLU MÜDAFİİ ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİNDEN SAYILAMAZ
Karar Metni: Soruşturmada, 5271 sayılı Yasanın 150/2-3. maddesi uyarınca, sanıkların savunmasını yapmak üzere zorunlu savunmanın görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücretinin, sanıklara, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olduğunun gözetilmemesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Öztekin  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:38
Daire: 4
Tarih
: 2012
Esas No: 2012/9281
Karar No: 2012/9281
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: TCK’nın 43.TCK’nın 106/2-c
İlgili Kavramlar: HAGB MANEVİ ZARAR, TESELSÜL İKİ KEZ
Karar Metni: a)İddianamede sanık M. A’nin suçu C.Ç isimli şahısla birlikte işlediğinin ve bu şüphelinin yakalanamaması nedeniyle soruşturma dosyasının ayrıldığının açıklanması karşısında, sözkonusu dosyanın akibeti araştırılarak şüpheli hakkında dava açılmışsa aşamasına göre bu dava ile birleştirilmesi, her iki sanığın eylemleri birlikte değerlendirilerek TCK’nın 106/2-c. maddesine uyan nitelikli tehdit suçunun oluşup oluşmadığının tartışılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, b)Olayın çıkış sebebi üzerinde durularak TCK’nın 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, c)Sanığın katılanları hem değişik zamanlarda hem de tek fiile tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Erdemli  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:34
Önceki | Sonraki