Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2009/28909
Karar No: 2009/36615
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: MÜDAHİLE VEKALET ÜCRETİ- DİLEKÇE ÜCRETİ
Karar Metni: Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Katılan kurum vekili oturumları katılmayıp sadece katılma isteğini içeren 09.04.2003 tarihli dilekçeyi sunması karşısında, Auvukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre dilekçe yazım ücreti yerine yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmolunması, bozmayı gerektirmiş....BOZULMASINA..DÜZELTEREK ONANMASINA 01.10.2009 tarihinde oybirliğiyle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2009-11-09  Okunma Sayısı:10
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/18017
Karar No: 2009/8773
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: 213 SK 359
İlgili Kavramlar: SAHTE FATURA VE BELGELER
Karar Metni: Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaları düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım olmadığından faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiğinden sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen şirketin yetkilileri hakkında sahte fatura düzenlemek eyleminden dolayı tanzim edilen Vergi Teknik Raporu içeriği karşısında, hakkında kamu davası açılıp açılmadığı sorulup, açıldığının anlaşılması halinde dava dosyasının getirtilerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikal ettirilmesi, sanık tarafından ibraz edilen tahsilat makbuzlarının bulunduğu da anlaşılmakla, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-09  Okunma Sayısı:55
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/3-162
Karar No: 2007/177
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 232
İlgili Kavramlar: HÜKÜM FIKRASININ İÇERİĞİ
Karar Metni: Özet: 1- Karar ve hükümlerde yer alan yasa yolu açıklamalarının, bu yola başvuru hakkı olan kişilere tam bir açıklıkla ifade edilmesi ve yanılgılara sebebiyet verilmemesi yasal zorunluluk olduğundan, hükümde bu konuda eksik veya yanıltıcı ifadelerin bulunması durumunda; yasa yolu açıklamasını, her türlü kuşkuyu kaldıracak ifadeyle sanığa duyuran ve yasa yolu, mercii, süresi ile yöntemini tam bir netlikle ifade eden yeni bir bildirimin, yöntemine uygun meşruhatlı tebligatla gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekir. 2- Yerel Mahkemenin, önceki hükme yönelik temyizi yeterli sayan ve Yargıtay C.Başsavcılığının iadesi sonrasında verdiği kararın Yargıtayca incelenmesi için başka bir temyiz istemine gerek olmadığı izlenimi yaratan yanıltıcı bir ifadeyle "dosyanın yeniden incelenmek üzere Yargı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-08  Okunma Sayısı:39
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2-169
Karar No: 2007/170
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 51 - 86
İlgili Kavramlar: EŞİNİ KASTEN YARALAMA-HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
Karar Metni: Eşini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralamak suçundan sanığın, 5237 sayılı TCYnın 86/2-3-a maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezasının aynı yasanın 51/2. maddesi uyarınca ertelenmesine; a ) Cezası ertelenen sanığın 5237 Sayılı Yasanın 51/2. maddesi uyarınca taktiren 2 yıl denetim süresine tabi tutulmasına; b ) 5237 sayılı TCYnın 51/4-b maddesi uyarınca denetim süresi içinde; meslek veya sanat sahibi olan sanığın, mümkün olduğunca bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına veya bağımsız çalışmasına; c ) 2 yıllık denetim süresi içerisinde alkol kullanmasının yasaklanmasına; d ) 5237 sayılı TCYnın 51/4. maddesi uyarınca, denetim süresi içinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-07  Okunma Sayısı:58
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/27812
Karar No: 2009/12651
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: tck 168
İlgili Kavramlar: SANIĞIN KENDİLİĞİNDEN KARAKOLA TESLİM OLMASI
Karar Metni: Ancak;15.03.2008 tarihli “Yakalama ve Muhafaza altına Alma Tutanağı” ile” Teslim Tesellüm Tutanağı” içeriğine göre; sanıklardan Ş.K.nın olaydan 20 dakika kadar sonra kendiliğinden polis karakoluna gelip teslim olduğu, üzerinde bulunan suça konu cep telefonlarını görevlilere teslim ettiğinin belirtilmesi ve adı geçen sanığında aşamalarda, kendiliğinden teslim olduğunu savunması karşısında; sanık Ş. K.’ın ne şekilde yakalandığı, yağma suçunun konusunu oluşturan telefonların ne şekilde ele geçirildiği duraksamaya yer bırakmayacak şekilde araştırılıp saptanmasından sonra, sonucuna göre sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasanın 168. maddesinin uygulanması gerektiği düşünülmeden, dosya içeriğindeki kanıtlarla uygun düşmeyen kabul ve yetersiz gerekçe ile anılan maddenin uygulanmamasına karar verilme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tahir Aydoğmuş  Kayıt Tarihi:2009-11-06  Okunma Sayısı:3
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9560
Karar No: 20091297
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 39
İlgili Kavramlar: Yardım Etme ( İştirak ), Yardımın Boyutu, Ceza Tayini, Alt Sınır
Karar Metni: Sanık Onun, olaydan yaklaşık olarak beş gün önce İstanbuldan yanında arkadaşları F., S. ve M.le, 31.07.2005 tarihinde yaralanıp hastanede tedavi gören sanık K.yi ziyarete geldikleri, Knin yakınları tarafından otele yerleştirildikleri, olay günü de hastaneden çıkan sanık Kyi kullandığı araba ile olay yerine getirip, K.nin maktulü öldürmesinden sonra da kaçırdığı dikkate alındığında, yardımın boyutu ve sanığın olaya katılım derecesine göre 5237 sayılı TCKnin 39. maddesinin uygulanması sırasında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerekirken en alt sınırdan uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini,Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün, tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 16.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kasım Baybuğa  Kayıt Tarihi:2009-11-06  Okunma Sayısı:12
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9430
Karar No: 2008/544
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: 5253 SK 32/f
İlgili Kavramlar: Usulsüz harcama yapma
Karar Metni: Özeti: Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sayılı yasanın 32/f maddesi kapsamında kalması nedeniyle, asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla görevlidir. İçtihat Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İddianamedeki anlatıma ve nitelendirmeye göre sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 2908 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ile 23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Kanunun 32/f maddesi kapsamında bulunması nedeniyle delilleri takdir ve davaya bakmanın 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevine girdiği, bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,Kanuna aykırı ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-06  Okunma Sayısı:2
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/4877
Karar No: 2009/5223
Kaynak: özel
İlgili Maddeler: 5271 s.lı CMK nın 170/3 ve 174/1
İlgili Kavramlar: Yetkisiz mahkemede dava açıldığından bahisle iddianame iade edilemez.
Karar Metni: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 170/3. maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceği, 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında yetkisiz olan mahkemeye açılan davaların bu sebeple iadesi sayılmadığı gibi, kamu davası açıldıktan sonra ve sanığın sorgusundan önce mahkeme tarafından da yetkisizlik kararı verilebileceği gözetilmeksizin, itirazın bu yönde kabulü yerine reddine karar verilmiş olmasında isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-11-05  Okunma Sayısı:41
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2006/4978
Karar No: 2007/3924
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 191
İlgili Kavramlar: İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak
Karar Metni: Özeti: İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin iki ayrı suç oluşturduğu, sanıkların yetiştirdiği kenevir miktarının kullanma sınırlarının üzerinde bulunduğu, sanıkların işledikleri eylemler ile ilgili davaların; gerek suç tarihinde yürürlükte olan 2313 sayılı yasa’nın 27, gerek hüküm tarihinde yürürlükte olan 4926 sayılı yasa’nın 30 ve geçici 1. maddeleri, gerekse sonradan yürürlüğe giren 5607 sayılı yasa’nın 17 ve geçici 1. maddeleri gereğince birlikte kovuşturulup karara bağlanması doğru değildir. İçtihat Metni: İzinsiz hint keneviri ekmek ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sanıklar Ayhan ve Cengiz hakkında (Bayındır Asliye Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonunda; 28.10.2005 tarihinde 2005/249 esas ve 2005/431 karar sayı ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-05  Okunma Sayısı:20
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/1969
Karar No: 2007/4295
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞiSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: dalak alınması
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/1969 KARAR NO : 2007/4295 TEBLİĞNAME : 1-B/2005/219268 Veli Çaresizi kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Özgür Çakarı yaralamaktan sanık Abdulhakim Sağlam, işbu suçlara katılmaktan sanık Hamza Alpın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (İZMİR) Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.09.2005 gün ve 484/333 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık Abdulhakim Sağlam müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Sanık Hamza tarafından 20.09.2005 tarihli hüküm temyiz edilmediğinden bu sanık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-11-04  Okunma Sayısı:13
Daire: 8
Tarih
:2009
Esas No: 2007/8028
Karar No: 2009/4148
Kaynak: UYAP MEVZUAT
İlgili Maddeler: TCK.170/1-c, TCK.nun 151/1
İlgili Kavramlar: ATEŞ EDEREK IZRAR İKİ AYRI SUÇ OLUŞTURUR
Karar Metni: Sanığın olay tarihinden bir hafta önce tartıştığı müştekiye ait ve cadde üzerinde bulunan araca ateş etmesi eyleminin, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçu ile birlikte mala zarar verme suçunu da oluşturacağı, bu durumda müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle mala zarar verme suçundan düşme kararı verilip, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan da mahkumiyet kararı verilmesinde isabetsizlik olmayıp, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 18.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa BAĞARKASI  Kayıt Tarihi:2009-11-04  Okunma Sayısı:13
Daire: 10
Tarih
:2007
Esas No: 2007/6016
Karar No: 2007/7436
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: 6762 SK 711, 3167 SK 16.
İlgili Kavramlar: Ödemeden Men Talimatı
Karar Metni: ÖZET: Çek keşidecisinin, çek hesabının bulunduğu muhatap bankaya çekin elinden rızası dışında çıktığını belirterek ödemeden men talimatı vermiş olması tek başına ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ödemeden men talimatı verilmiş olması çek hamilinin alacak hakkını ortadan kaldırmaz. Ödemeden men talimatı veren keşidecinin, ancak söz konusu çekin bankaya ibrazı tarihinde çek bedelini banka hesabında bulundurduğunun ve ibraz süresinden önce açılmış menfi tespit veya iptal davasının bulunduğunu ve bu davanın keşideci lehine sonuçlanmış olduğunun tespiti halinde karşılıksız çek keşide etme suçundan ceza verilemez. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan kovuşturulmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan şüphe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-04  Okunma Sayısı:38
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/2167
Karar No: 2008/822
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞESEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İCRA HAREKETLERİ VE 86/3-B
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/2167 KARAR NO : 2008/822 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/222948 Kardeşi Ramazan Leygarayı öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Şaban Leygaranın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (DİYARBAKIR) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.04.2006 gün ve 365/154 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı ile sanık müdafii taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanığın, 20.04.06 tarihli dilekçe ile temyiz talebinden feragat etmekle, Cumhuriyet Savcısının temyiz istemine hasren yapılan incelemede ; Toplanan delill  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-11-03  Okunma Sayısı:5
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2009/2540
Karar No: 2009/4415
Kaynak: UYAP MEVZUAT
İlgili Maddeler: TCK.102/3-d, 43/1
İlgili Kavramlar: BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE CİNSEL İSTİSMARDA TESELSÜL
Karar Metni: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanıklar hakkında müşterek failliğin özel iştirak şekli olan TCKnın 109/3-b maddesi uygulandığı halde, ayrıca genel nitelikteki 37/1. maddesine yollama yapılması sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Nitelikli cinsel saldın suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Aynı zaman ve mekanda birbirlerini takiben nitelikli cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirirlerken mağdurenin kollarından tutmak suretiyle direncini kırıp, birbirlerine yard  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa BAĞARKASI  Kayıt Tarihi:2009-11-03  Okunma Sayısı:41
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1469
Karar No: 2009/12804
Kaynak: Antalya 9.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 53
İlgili Kavramlar: BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
Karar Metni: Hırsızlık suçunun işlendiği pansiyon bahçesinin, binanın eklentisi niteliğinde olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 142/1-b, maddesiyle uyguluma yapılıp yapılmayacağının gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Kasten işlemiş olduğu suçtan, hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın 5237 sayılı TCY’nın 53/1.maddesinin “c” bendinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, yalnızca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-11-03  Okunma Sayısı:6
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2007/9057
Karar No: 2009/7801
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 204/2
İlgili Kavramlar: Sahte İkametgah İlmuhaberi Düzenlemek
Karar Metni: İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ : Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 07/03/2006 NUMARASI : 2005/1363-2006/128 SUÇ : Görevi savsama HÜKÜM : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun niteli, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Muhtar olarak görev yapan sanığın, yurtdışında bulunup, mahallesinde oturmayan Emin Acar adlı kişi hakkında sahte ikametgah ilmuhaberi düzenlediğinin iddia olunması karşısında, eylemin, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCY.nın 204/2 maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-03  Okunma Sayısı:5
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2008/1611
Karar No: 2009/7072
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: kaçakçılık
İlgili Kavramlar: ithalat ve kontrol belgesi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/1611 Karar No : 2009/7072 Tebliğname No: 7 - 2006/220530 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 09/05/2006 NUMARASI : 2006/196 SANIK : X, Y, Z ARLIBAŞ SUÇ : Kaçakçılık HÜKÜM : Beraatlerine TEMYİZ EDEN : Hazine vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Dava konusu eşyalar, göz ameliyatlarında kullanılan iğne, iplik seti olup, göz tıbbına ait cerrahi yaraları kapatmada kullanılması nedeniyle ithali sırasında Sağlık Bakanlığından kontrol belgesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Birsen Karakaş  Kayıt Tarihi:2009-11-02  Okunma Sayısı:9
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/4126
Karar No: 2007/6810
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: 5395 SK 23-24, 765 SK 64-296-448
İlgili Kavramlar: TEMYİZ HAKKI-ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME-SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME-EKSİK SORUŞTURMA-ADAM ÖLDÜRME
Karar Metni: Özet: Katılan şikâyetinden vazgeçtiğine göre temyiz hakkı ortadan kalkmıştır. Sanıkların kullandıkları cep telefonları belirlenip olay sırasında bulundukları yerlerin ve aralarında görüşme yapıp yapmadıklarının saptanması; olay sırasında güvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerin ileri teknolojik imkanlar kullanılarak çözümlendikten sonra yöntemince keşif yapılarak teşhis olanağının araştırılması gerekir. Ayrıca, svap alma bantlarında elde edilen "antimon" maddesinin sanığın çalıştığı yerde bulaşıp bulaşamayacağı ve sanıkların olay yerine ne kadar süre ile gelebilecekleri araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. Çocuk olan sanık hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 23 ve 24. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekir. Cumayı kasten öldürmekten  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-02  Okunma Sayısı:5
Daire: 7
Tarih
:2007
Esas No: 2006/13419
Karar No: 2007/6246
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: 4926 S.K. 31 ve 34
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIK-MÜSADERE-ÖN ÖDEME
Karar Metni: Özet: Zoralımı öngörülen kaçak eşyanın zoralımının yapılamaması halinde, ayrıca eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar daha para cezasının ön ödeme önerisine eklenmesi doğru değildir. 4926 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Yasin hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve iadeye dair (Silopî Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 14.04.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii ve katılan kurum temsilcisi tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 04.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 4926 sayılı Yasanın 34. maddesinin "Bu kanunda hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülenler haricindeki suçları işleyenler, ilgili maddelerde belirtilen para cezalar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-01  Okunma Sayısı:5
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/889
Karar No: 2008/5350
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: SİLAH VE BALİSTİK İNCELEME
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/889 KARAR NO : 2008/5350 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/123422 Kadem Damızlık ile Serkan Değirmenciyi ayrı ayrı kasten öldürmekten sanık Selçuk Demirin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (İSTANBUL) Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.02.2007 gün ve 52/47 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Maktül Serkan’ın vücudundan çıkan iki adet 9.mm mermi çekirdeği, maktül Kadem’in vücudundan çıkarılan iki adet 765 mermi çek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-11-01  Okunma Sayısı:85
Önceki | Sonraki