Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/17882
Karar No: 2009/3495
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: TCK 204/1-3
İlgili Kavramlar: sahte noterlik belgesi tanzimi
Karar Metni: Sanığın,sahte düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine ait diplomayı noterde tasdik ettirip işe girmek için kullanmaktan ibaret eylemlerinin suça konu belgenin noter tarafından düzenlenmeyip onaylanması nedeniyle 1512 sayılı noterlik kanununun 82. maddesinde belirtilen sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge niteliğinde bulunmadığı ve 765 sayılı TCK.nun 342/1 ile 5237 sayılı TCK.nun 204/1.maddesinde belirtilen suçları oluşturduğu gözetilmeden uygulama yeri bulunmayan 204/3.maddesi ile artırım yapılarak fazla ceza tayini...bozulmasına ..27.03.2009  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:39
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/3426
Karar No: 2009/508
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5237 sy 149
İlgili Kavramlar: TEHDİT YAĞMA
Karar Metni: II-Yakınan M. Z.’e yönelik tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Yanında açık kimliği belirlenemeyen “Hakan” ve “Halil” adlarını kullanan iki kişi daha bulunduğu halde, rastlantıyla tanıştıkları yakınanlar O. F. ve M. Z. ile birlikte gezdikleri otomobilden saat 02:00 sıralarında “Hakan” adını kullanan kişi ve adı geçen yakınanlarla inerek yürüyen sanığın, baştan beri birlikte hareket ettiği “Hakan” adını kullanan kişinin yakınan M. Z.’in cep telefonunu konuşma bahanesiyle almasından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Cengiz  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:11
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2006/16304
Karar No: 2008/14094
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Karşılıksız Çek Keşide Etmek
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2006/16304 Karar No : 2008/14094 Tebliğname No : 10 - 2005/32819 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Cemal Çeliker hakkında ERMENEK Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 29.12.2004 tarihinde 2004/49 esas ve 2004/145 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 26.12.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanığın savunmasında çek bedelini ödediğini belirtmesi, katılan vekilinin de kısmi ödeme yapıldığını, ancak ödemenin icra dosyasındaki borç miktarını karşılamaya yet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:3
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/9-7
Karar No: 2009/24
Kaynak: TAM METİN
İlgili Maddeler: TCK.50/4,CMK.231
İlgili Kavramlar: TAKSİRLİ SUÇLARDA HÜKMOLUNAN 2 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLMİŞ OLSA DA,CMK. nın 231.MADDESİ UYGULANAMAZ.
Karar Metni: Sanık hakkında taksirli suçtan hükmedilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasının, 647 sayılı Yasanın 4. maddesindeki taksirli suçlardan hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın uzun süreli de olsa paraya çevrilebileceğine ilişkin hükmü uyarınca, adli para cezasına çevrilmesine karar verilen somut olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuş¬mazlık, taksirli suçlarda, adli para cezasına çevrilen iki yıldan fazla hapis cezaları yönün¬den hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilemeyeceği, noktasında toplanmaktadır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nda, cezanın kişisel¬leştirilmesine ilişkin üç kuruma yer verilmiş olup, bunlar sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının kural olarak kısa süreli olması halinde 50. madde uyarınca seçenek yaptırım olar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2009-05-19  Okunma Sayısı:56
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2008/9-265
Karar No: 2009/22
Kaynak: TAM METİN
İlgili Maddeler: TCK.50/4,CMK.231
İlgili Kavramlar: TAKSİRLİ SUÇLARDA HÜKMOLUNAN 2 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLMİŞ OLSA DA,CMK.231.MADDESİ UYGULANAMAZ.
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2008/9-265 2009/22 262570 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi : ZONGULDAK 2. Ağır Ceza Günü : 28.07.2006 Sayısı : 74-166 Davacı : K.H Ölen : Kazım Öztabak Mağdur : Turan Özdemir Katılanlar : 1- Hatice Öztabak 2- Tolga Öztabak Sanık : Ferdi Özdemir Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan Sanık Ferdi Özdemir’in, 5237 sayılı TCY’nın 85/2 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı Yasanın 50. maddesinin 4. fıkrası yollamasıyla 1. fıkra gereğince hapis cezasının 20,00 YTL’den paraya çevrilerek sanığın 15.200,00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın Yasanın 52/4. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2009-05-19  Okunma Sayısı:105
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/5916
Karar No: 2008/5002
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ek savunma yeterli midir?
Karar Metni: Sanık hakkında kasten yaralama suçundan açılan davada, yargılama aşamasında mağdurun ölmesi üzerine iddianame ile kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçundan dava açılmadan, ek savunma verilmesi ile yetinilerek CMK.nun 225/1. maddesine aykırı davranılması, Usule aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA) 13.06.2008 gününde Üye Mehmet Yalçının karşıoyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-18  Okunma Sayısı:12
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2006/7080
Karar No: 2008/111
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: GÖREVLİYE SÖVME SUÇU, YOKLUKTA HAKARET
Karar Metni: Ancak; sanığın, komşusuna ait işyerinde yapılan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine, mağdur icra müdürünün duyabileceği biçimde "Böyle işi sinkaf ederim" sözlerinin, kovuşturulması yakınmaya bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylem yoklukta hakaret olarak kabul edilerek yakınmanın geri alınması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, Yasaya aykırı ve o yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-05-15  Okunma Sayısı:10
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2007/14531
Karar No: 2008/302
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR, UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇU
Karar Metni: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar İbrahim ve Engin hakkında İZMİR 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, 28.12.2006 tarih ve 2006/431 esas, 2006/620 karar sayı ile mahkûmiyet hükmü kurulduğu; hükmün sanıklar müdafileri tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkındaki hükümlerin düzeltilerek onanması isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 26.09.2007 tarihinde Daireye gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık İbrahim müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318. ve 5271 sayılı C  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-05-15  Okunma Sayısı:12
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2007/10901
Karar No: 2009/6002
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 765 S. TCK 81
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR
Karar Metni: T.C. CYY.Md.315 DÜZELTME YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/10901 Karar No : 2009/6002 Tebliğname No : 4 - 2007/226853 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Kırıkkale Asliye 2.Ceza Mahkemesi TARİHİ : 3.5.2007 NUMARASI : 06/605 - 07/271 SANIK(LAR) : Cemal İnal SUÇ(LAR) : Tehdit SUÇ TARİHİ : 9.3.2005 HÜKÜM(LER) : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Hükmün temyiz edilemez olma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-15  Okunma Sayısı:10
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/237
Karar No: 2009/4278
Kaynak: Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 204, 158/1-J-son, 43
İlgili Kavramlar: BELGELERDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA ALDATMA YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİR VE TAYİNİ HAKİME AİT OLUP,
Karar Metni: 1-Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, adli emanette kayıtlı suça konu keşide tarihleri 25.03.2007 ve 15.06.2007 olarak değiştirilerek paraflanmış çekler incelenmek suretiyle, özelliklerinin duruşma tutanağına yazılarak gerekçeli kararda aldatma niteliğini taşıyıp taşımadığı tartışılmadan ve denetime olanak verecek şekilde suça konu belge dosya içerisinde de bulundurulmadan yazılı şekilde karar verilmesi, 2-5271 sayılı CMK.nun 225.maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, iddianame ile “sanığın söz konusu çekleri bankalara verip açılmaması gereken bir krediyi açtırmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği “ iddiasıyla dava açıldığı gözetilm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-15  Okunma Sayısı:8
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/5589
Karar No: 2009/558
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: 116,81,29,61
İlgili Kavramlar: konut dokunulmazlığını bozmak(eski eş tarafından),adam öldürmeye teşebbüs-yaralama ayrımı,haksız tahrik,temel cezanın saptanmasında alt sınırdan uzaklaşma kriterleri
Karar Metni: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçların sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddediliş, incelene dosyaya gör everilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde suç vasfına vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Oluşa ve dosya içeriğine göre ; Sanıkla mağdur Dudu’nun resmi evli olup 1998 doğumlu Ayşegül isimli çocuklarının olduğu, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle olaydan bir önce 14.12.2005 tarihinde karşılıklı olarak anlaşmalı boşandıkları ve temyiz haklarından vazgeçmeleri sonucu kararın k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2009-05-14  Okunma Sayısı:9
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/630
Karar No: 2009/630
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 245/2
İlgili Kavramlar: KOPYALANMIŞ BANKA VEYA KREDİ KARTI SUÇUNUN MAĞDURU
Karar Metni: 5237 sayılı TCK.nun 245/2.maddesinde tanımlanan suçun mağdurunun, kartın henüz kullanılmamış olması nedeniyle hesap sahibi olmayıp banka veya kredi kartını çıkarma yetkisine haiz banka olacağı ve Bankalar Arası Kart Merkezi’nin 07.02.2008 günlü yazısında suça konu kopyalanmış kartların Amerikan Express-United states ve EURO Kartensysteme Gmbh adlı iki ayrı bankaya ait olduğunun tesbit edilmesi karşısında sanığın eyleminin teselsül eden iki ayrı suç oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde tek suçtan hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı ger  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-14  Okunma Sayısı:17
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/5347
Karar No: 2008/5347
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 82/1-a, 29, 81, 21/2, 62
İlgili Kavramlar: TAAMMÜDEN VEDE OLASI KASTLA ÖLDÜRME
Karar Metni: Taammüden vede olası kastla Savaş İnal ile Olga Yuşina’yı öldürmekten sanık Hüseyin K……..’nın yapılan yargılaması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ANTALYA) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.10.2007 gün ve 457/300 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1) Dosyadan maktül Olga’nın yakınlarının hazırlık soruşturması ve kovuşturma aşamalarında herhangi bir şikayet ve taleplerinin bulunmadığı anlaşılmakla, tebliğnamedeki maktulenin yabancı uyruklu olması nedeniyle yakınlarının davadan haberdar edilmesi gerektiği gerekçesi ile bozma öneren (2-b) nolu düşünce benimsenmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-13  Okunma Sayısı:11
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/6-71
Karar No: 2008/85
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK Md.150/3
İlgili Kavramlar: TEŞHİS-ZORUNLU MÜDAFİ
Karar Metni: Uyuşmazlık, 5271 sayılı CYYnin 150/3. maddesi uyarınca zorunlu müdafii tayini gereken bir suça ilişkin soruşturma sırasında yapılan teşhiste müdafiin bulunmasının zorunlu olup olmadığına ilişkindir. Olayda, şikayetçinin polis karakoluna müracaat etmesiyle soruşturma evresi başladığından teşhis işleminin soruşturma evresi içinde yapıldığı anlaşılmakla sanıkların yağma suçu şüphelisi olmaları nedeniyle 5271 sayılı CYYnin 150/3. maddesi kapsamında kendilerine zorunlu müdafii tayini yasa gereği gerekecektir. 5271 sayılı CYYnin 149/3. maddesinde, müdafiin ifade alma veya sorgu süresince şüphelinin yanında olma, bunun dışında ise şüpheli ile görüşme ve hukuki yardımda bulunma, 84/1. maddesinde keşifte ve 85/2. maddesinde ise soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla yer gösterme işlemi sırasında h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-05-13  Okunma Sayısı:14
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14587
Karar No: 2009/4894
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK.191
İlgili Kavramlar: DAHA ÖNECE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN HÜKÜM GİYENLERİN YENİDEN UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNU İŞLEMESİ
Karar Metni: 19/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, birinci fıkraya göre ceza hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörüldüğü, anılan kanunun 191. maddesinin (6). fıkrasının uygulanabilmesinin koşulu olarak, aynı fıkranın son cümlesinde yazılı "Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir" hükmünün, iddianamede belirtilen davaya konu aynı eylem n  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Sancak  Kayıt Tarihi:2009-05-12  Okunma Sayısı:19
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/319
Karar No: 2009/92
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 142/1-b, 165
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK , HIRSIZLIK MALI SATIN ALMAK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/319 Karar No : 2009/92 Tebliğname No : 6 - 2007/271277 TUTUKLU İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/04/2007 NUMARASI : 2007/162- 2007/256 SANIKLAR : Mehmet BEYAZ, İsmail AKÇALI, Turgut GÖKBULUT SUÇ : Hırsızlık, Hırsızlık malı bilerek almak HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar Mehmet Beyaz ile İsmail Akçalı savunmanı ve sanık Turgut Gökbulut TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Kısmen Onama- Kısmen Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarih  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:18
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2007/23961
Karar No: 2009/895
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 185
İlgili Kavramlar: DURUŞMA KAPALI AÇIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/23961 Karar No : 2009/895 Tebliğname No : 6 - 2007/229616 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 31/05/2007 NUMARASI : 2006/607-2007/405 SANIK : SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Esaslı işlemlerin yapıldığı 22.12.2006 tarihli oturum ile hükmün tefhim edildiği son oturumda sanık Hasan Turunç 18 yaşını doldurduğu halde, 5271 sayılı CMK’nun 185. maddesine aykırı olarak oturumun açık y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:10
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/7939
Karar No: 2009/4040
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 142/1-b, 165
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK , HIRSIZLIK MALI SATIN ALMAK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/7939 Karar No : 2009/4040 Tebliğname No : 6 - 2008/46012 TUTUKLU İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2007 NUMARASI : 2007/21 - 2007/704 SANIK : Alptekin TEKE, Fevzi AKGÜN, Ali BİLGİÇ SUÇ : Hırsızlık, hırsızlık malı satın almak HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar savunmanları TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: I. Sanık Fevzi Akgün hakkında yakınan Ekr  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:62
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2005/13606
Karar No: 2007/6208
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Görevliye sövme
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/13606 Karar No : 2007/6208 Tebliğname No : 4/2005/173460 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Antalya Asliye 4. Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10.06.2005 NUMARASI : 02/283 - 05/455 SANIK(LAR) : Yaman Lülü SUÇ(LAR) : Görevliye sövme SUÇ TARİHİ : 04.01.2002 HÜKÜM(LER) : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı, sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK:Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza tür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-08  Okunma Sayısı:30
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1096
Karar No: 2008/2473
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Alacak-Haksız tahrik
Karar Metni: A) Sanığın, alacağını ödemediği gibi sürekli öteleyen, olay günü istendiğinde inkar edip alaycı tavırlar takınan mağdura tabancayla 2 el ateş ederek batında umblikusun sağından ve sağ uyluk orta dış kısmından isabetle; batına isabet edenin mesanede harabiyet ve simfiz pelpis rumus kemikte parçalı kırık ve sağ uyluktakinin parçalı kırık oluşturarak yaşamını tehlikeye sokacak ve 120 gün mutad iştigaline engel olacak şekilde yaraladığı olayda; a) Hedef alınan vücut bölgesi, suç aletinin özelliği, atış sayısı ve meydana gelen harabiyetin niteliği dikkate alındığında ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğu, bu nedenle eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunun gözetilmemesi, b) Mağdurdan kaynaklanan alacağın ödenmeyip, sonra da inkar edilmesi ve alaycı tavırlar takınmasından ibar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-06  Okunma Sayısı:41
Önceki | Sonraki