Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 2
Tarih
:2007
Esas No: 2007/7502
Karar No: 2007/10510
Kaynak: İNT
İlgili Maddeler: CMUK [Madde 223-365-371]
İlgili Kavramlar: DERHAL BERAAT KARARI VERİLMESİ, DAVAYA MÜDAHALE
Karar Metni: DERHAL BERAAT KARARI VERİLMESİ, DAVAYA MÜDAHALE T.C. YARGITAY İkinci Ceza Dairesi E:2007/7502 K:2007/10510 T:11.07.2007 DERHAL BERAAT KARARI VERİLMESİ, DAVAYA MÜDAHALE Özet: Tensiple hüküm kurulup, duruşma açılmadığı için çağrı kağıdı ile çağrılmayan, katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş şikayetçinin temyiz yasa yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Sanığın sorgusu yapılıp, tutanak tanıkları dinlenip, uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak, kanıtlar toplandıktan sonra karar verilmesi yerine, uygulama yeri olmayan 1412 sayılı Yasa nın 223/son maddesi gereğince sanığın sorgusu yapılmadan beraat kararı verilmesi doğru değildir. 1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 223] 1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 365] 1412 s. CEZA MU  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-09-27  Okunma Sayısı:34
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2006/3321
Karar No: 2007/6850
Kaynak: İNT.
İlgili Maddeler: 5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 231-253]
İlgili Kavramlar: SÖVME, ŞİKAYET
Karar Metni: T.C. YARGITAY Dördüncü Ceza Dairesi E: 2006/3321 K: 2007/6850 T: 18.09.2007 SÖVME,ŞİKAYET Özet: Sanığın, yakınan hakkında verdiği dilekçe ile yakı­nana yokluğunda hakaret ettiği anlaşılmakla; şikayetin soruş­turma ve kovuşturma koşulu olması nedeniyle, yakınanın suçu öğrendiği tarih saptanıp, şikayetin süresinde olup olmadığı araştırılmalı, süresinde ise uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmalıdır. 5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 231] 5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 253] 765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 273] 765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 482] Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-09-27  Okunma Sayısı:14
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2008/151
Karar No: 2009/6885
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 5237 SAYILI TCK 22, 765 SAYILI TCK 45, 455
İlgili Kavramlar: BİLİNÇLİ TAKSİR, TAKSİRLE YARALAMA VE ÖLÜME NEDEN OLMA
Karar Metni: ...Sanığın sürücü belgesiz ve aşırı alkollü olarak kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ve ölen S.H. nin kullandığı araç ile çarpışması şeklindeki eyleminde bilinçli taksir unsurlarının oluştuğu, dolayısıyla sanığa verilen cezanın TCKnın 45. maddesi gereğince artırılması gerektiğinin gözetilmemesi...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MEHMET SATILMIŞ  Kayıt Tarihi:2009-09-27  Okunma Sayısı:15
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2008/2371
Karar No: 2009/7551
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 125/3-a
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET
Karar Metni: ... Sanığın emniyete ait otonun camını kırmasından sonra kendisine müdahale eden polis memurlarına söylediği kabul edilen "siz bana bir şey yapamazsınız, siz kim oluyorsunuz" sözlerinin görevli memurların onur şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte bulunmadığı bu nedenle de atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi... BOZULMASINA..  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MEHMET SATILMIŞ  Kayıt Tarihi:2009-09-27  Okunma Sayısı:20
Daire: 9
Tarih
:2007
Esas No: 2007/11183
Karar No: 2007/11183
Kaynak: ÖZEL
İlgili Maddeler: TCK 168, 50
İlgili Kavramlar: Etkin piş.hük.yararlanmayan sanık hak.mala zarar verme suçundan verilen kısa süreli hapis cezası 5237 sayılı sayılı TCK'nın 50/1. maddesi uyarınca mağdurun uğradığı zararın giderilmesi tedbirine dönüştürülmez
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/11183 Karar No : 2009/5410 Tebliğname No: 9 - 2006/198731 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 01/06/2006 Numarası : 2006/58-2006/94 Sanık : Mesut Umur Katılan : Semra Oğuz Suç : Mala zarar verme Suç Tarihi : Mart 2006 Hüküm : 5237 sayılı TCKnın 151/1, 32/1, 62, 50/3-1 (b). maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz eden: Sanık müdafii Tebliğnamedeki düşünce: Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hüküm tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında yapılan yargılamada duruşmaya Cumhuriyet Savcısının katılamayacağı gözetilmeyerek 5395 sayılı Kanunun 25. maddesine muhalefet edilmesi telafisi mümkün olmadığından; 5237 sayılı TCKnın malvarlığına yönelik bazı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-09-25  Okunma Sayısı:8
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2007/7672
Karar No: 2007/6710
Kaynak: İNT.
İlgili Maddeler: TCK 43, 125, 265
İlgili Kavramlar: SÖVME, ETKİN DİRENME, İÇTİMA
Karar Metni: Özet: Sanığın etkin direnme eylemiyle birlikte işlediği sövme eyleminin 5237 sayılı Yasanın 265. maddesinde öngörülen "...engellemek amacıyla cebir ve tehdit... " kapsamı dışında olması karşısında iki ayrı suçtan hüküm kurulması gerekir. 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 43] 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 125] 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 265] Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, 1- Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe:Sanığa yükletilen yaralama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-09-24  Okunma Sayısı:43
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14948
Karar No: 2009/2199
Kaynak: ÖZEL
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: şikayetçi dava açılmasından sonra ölmesi nedeniyle katılan sıfatını kazanamadığı gözetilerek şikayet hakkının mirasçılarına geçmeyeceği
Karar Metni: Soruşturma ifadesinde sanıktan şikayetçi olan Lütfiye Koyunun dava açılmasından sonra ölmesi ve yargılama aşamasında beyanı alınarak katılan sıfatını kazanamadığı gözetilerek, şikayet hakkının mirasçılarına geçmeyeceği, bu nedenle olayda uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı ancak, sanığın kırdığı camı yerine taktırdığına ilişkin savunması araştırılarak, sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 23.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-09-23  Okunma Sayısı:11
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/7551
Karar No: 2007/302
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Temyiz yolumu itiraz mı?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/7551 KARAR NO : 2007/302 TEBLİĞNAME : 1-B/06/144244 Ayser Gençağayı kasten öldürmekten sanık Fevzi Fidanın yapılan yargılanması sonunda; 765 sayılı TCK.nun 448, 51/1, 59. maddeleri gereğince 15 sene ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine talebin reddine dair (ERZURUM) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.09.2005 gün ve 240/247 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. -TÜRK MİLLETİ ADINA- 5237 Sayılı TCK.nun 7/2. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-09-18  Okunma Sayısı:31
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/2747
Karar No: 2009/7161
Kaynak: Antalya 6.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: CMK 237/1, 238/2-3.
İlgili Kavramlar: ŞİKAYET BELİRTEN BEYAN DİKKATE ALINARAK; DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİ SORULUP
Karar Metni: 5271 sayılı CMK.nun 237/1, 238/2. maddelerine göre duruşmaları takip eden şikayetçi Hazine adına vekilinin tutanağa geçen beyanlarının içeriği, 12.12.2007 ve 11.06.2008 günlü duruşmalardaki “ sanıkların cezalandırılmasını isteriz “ şeklindeki şikayet belirten beyanı dikkate alınarak; şikayetçi idare vekilinden davaya katılmak isteyip istemediği sorulup 238/3. maddesi uyarınca bu konuda karar verilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi, Yasaya aykırı, şikayetçi Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeple 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-09-17  Okunma Sayısı:4
Daire: 5
Tarih
:2005
Esas No: 2005/12191
Karar No: 2008/20314
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: TCK 149,109, 102,39
İlgili Kavramlar: ZORLA IRZA GEÇME SUÇUNA KATILMA,YAĞMA VE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA
Karar Metni: ÖZET Katılanın evine tornavida ile açtıkları pencereden gizlice giren sanıkların, uyandırdıkları katılanı,silahtan sayılan tornavida ile tehdit ederekkafasını karyola başlığına vurarak yaraladıkları, ağzını kapatıp boğazını sıkarak, elini ve ağzını bağlayıp, dolaşım özgürlüğünü kısıtladıkları, katılanın ırzına ayrı ayrı geçerek,suça konu eşyaları yağmaladıkları, böylece sanıkların eyleminin 765 sayılı TCKnun 499/1-2 maddesine uyan tamamlanmış yağma suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCKnun 149/1-a,c,d, 109/2,3-a,b maddeleri uyarınca hüküm kurularak belirlenecek cezaların toplamı ile,765 sayılı TCKnun 499/1, 2. cümle maddesi uyarınca hükmolunacak cezanın karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın saptanması gerektiği.... Her iki sanığın katılanın zorla ırzına geçm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehtap Yılmaz  Kayıt Tarihi:2009-09-16  Okunma Sayısı:41
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/16004
Karar No: 2009/2891
Kaynak: Özel arşiv
İlgili Maddeler: TCK 157/1
İlgili Kavramlar: MSN YOLU İLE KANDIRARAK KONTÖR AKTARIMI
Karar Metni: I-Sanığın, katılanlar ’a karşı dolandırıcılık suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde: 07.05.2004 tarihinde, abisi katılan ’a ait LPG bayiinde bulunan katılan ’ı telefonla arayıp, kendisini Jandarma Karakolu’nda görevli astsubay olarak tanıttıktan sonra, kendisine 4 adet 250’lik cep telefonu kontörü satın almasını isteyerek, parasını da, dükkanlarına tüp almaya gelecek olan asker ile göndereceğini söylediği, ancak katılan ’ın abisi katılan ’ı aramasını istemesi üzerine, cep telefonu numarasını alıp arayarak aynı senaryo ile kandırdığı katılan ’a, telefonla kardeşi katılan ’ı arattırıp “kontör satın alıp verebilirsin” diye söylettirdikten sonra, katılan ’ı tekrar telefonla arayıp, satın aldığı kontörlerin şifre numaralarını kendisine söylettirerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burhan Gelgör  Kayıt Tarihi:2009-09-15  Okunma Sayısı:32
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2009/9508
Karar No: 2009/7852
Kaynak: Antalya 1.Ağır Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 85/1-2
İlgili Kavramlar: TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA
Karar Metni: Dosya incelerek gereği düşünüldü: Bir kişinin ölüp bir kişinin de yaralandığı olayda mağdur İbrahim Yaşarın şikayetçi olmaması karşısında sanığın bir kişinin ölümünden sorumlu tutulabileceği ve eylemin TCKnın 85/1.maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden anılan maddenin 2.fıkrası ile hüküm tesisi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebebten dolayı BOZULMASINA, 06.07.2009 gününde oybirl ğ yle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-09-14  Okunma Sayısı:35
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8345
Karar No: 2007/547
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Duruşma
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/8345 KARAR NO : 2007/547 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/307630 Görevli memurlar Eyüp Demir ile Ali Cansız’ı görevinden dolayı öldürmekten sanık Halil Yılmaz’ın yapılan yargılanması sonunda: 765 sayılı TCK.nun 450/11(2 kez) ve 70. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine talebin reddine dair (GAZİANTEP) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.11.2005 gün ve 515/99 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-09-14  Okunma Sayısı:9
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/22159
Karar No: 2009/12306
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: BK 83/2 ,3167 Sy.K.16/1
İlgili Kavramlar: DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ,EFEKTİF SATIŞ KURU
Karar Metni: TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık MUSTAFA ŞAFAK EREN hakkında PENDİK 3. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 11.04.2006 tarihinde 2005/741 esas ve 2006/168 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınm düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 20.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Borçlar Kanununun 83/2, Türk Ticaret Kanununun 714. ve 1567 sayılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Altıntürk  Kayıt Tarihi:2009-09-14  Okunma Sayısı:11
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2007/247
Karar No: 2008/14793
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Tebligat kanunu
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2007/247 Karar No : 2008/14793 Tebliğname No : 10 - 2006/303441 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Cengiz Nazilli hakkında KADIKÖY 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 15.06.2006 tarihinde 2004/990 esas ve 2006/274 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 17.01.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yoklukta verilen mahkumiyet hükmünün Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edildiği tarihte sanığın cezaevinde bulunması nedeniyle gerekçeli kararın tebliği geçersiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-09-09  Okunma Sayısı:35
Daire: 7
Tarih
:2007
Esas No: 2007/11334
Karar No: 2007/11334
Kaynak: ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler: 353 S.lı yas.20.mad., 5271 s.lı yas.174.md.
İlgili Kavramlar: Bakaya suçlarında 353.slı yas.20.mad uygulanması - İddianamenin iadesi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2007/11334 Karar No : 2009/2040 Tebliğname No : KYB - 2007/109810 Y A R G I T A Y İ L A M I Bakaya suçundan şüpheli Mehmet Göçergi hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.02.2007 gün ve 2007/161 soruşturma, 2007/91 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174.maddesi gereğince iadesine dair Patnos Sulh Ceza Mahkemesinin 26.12.2007 gün ve 2007/15 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın kısmen kabulü ve kısmen reddine ilişkin, PATNOS Asliye Ceza Mahkemesinin 13.03.2007 gün ve 2007/40 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 21.05.2007 gün ve 26181 sayılı kanun yararına bozma istemini  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-09-07  Okunma Sayısı:51
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 224
Karar No: 2008/ 2816
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Akıl hastalığı
Karar Metni: Sanığın Cumhuriyet Savcısına verdiği 27.10.2005 tarihli ifadesi sırasında ve aynı tarihli sorgusunda mahkemede hazır bulunan müdafiisi, sanığın boşanmadan önce ve sonrasında eşine karşı güvensizlik gösterip iffeti konusunda hayali senaryolar üreterek psikolojik hezeyanlar yaşadığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını beyan ettiği anlaşılmakla; sanığın suç tarihinde "işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup bulunmadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığına" dair, varsa önceye ait raporları ve adli tahkikat dosyası ile birlikte sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, Gözlem İhtisas Dairesinde müşahadeye tabi tutularak bu Dairece düzenlenecek raporla birlikte Adli Tıp Kurumu 4. İ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-09-07  Okunma Sayısı:8
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 2234
Karar No: 2008/ 3203
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 6136 SAYILI KANUN
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 2234 KARAR NO : 2008/ 3203 TEBLİĞNAME : 1-B/ 06/230071 Hakan Akçayı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Uğur Özdalı yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık Adil Kösenin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (MANİSA) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.02.2006 gün ve 349/484 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1- 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçunda hapis cezası yanında para cezasıda öngörüldüğü halde para cezasına hükmedilmemesi karşı temy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-09-07  Okunma Sayısı:44
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2008/11929
Karar No: 2009/922
Kaynak: ÖZEL
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Şikayetçi tarafından Hakaret ve Tehdit içeren telefon görüşmesinin kayda alıması -Kaydın Yasal delil olduğu
Karar Metni: Soruşturma aşamasında 31.05.2005 tarihli tutanak ile çözümü yapılan ve şikayetçi tarafından kayda alınan teyp kasetine göre, şikayetçi ile görüşen kişinin telefonda şikayetçiye sövme ve tehdit içeren sözler söylemesi karşısında, sanık tarafından inkar edilen bu görüşmedeki şahsın sanık olup olmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, dinleme kararı olmadan iki kişi arasında geçen telefon görüşmesinin teybe alınmasıyla elde edilen delilin 5271 sayılı CMK’na göre geçerli delil niteliğinde olmadığından bahisle yasal olmayan gerekçe ile atılı suçlardan beraat kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 22.01.2009 gününde oybirliğiyle k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-09-06  Okunma Sayısı:106
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/14302
Karar No: 2008/11296
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 1412 Sayılı CMUK. nun 321.
İlgili Kavramlar: Tutuklu sanıkların duruşmaya getirilmesi
Karar Metni: Dolandırıcılık suçundan sanıklar M.K. ve F.U.’nun yapılan yargılamaları sonunda: Mahkûmiyetlerine dair MERSİN 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06.02.2008 gün ve 2007/187 Esas, 2008/30 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 11.09.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Mahkemenin yetki alanı içerisindeki Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir başka suçtan tutuklu bulunan ve duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulmasına dair alınmış bir karar da olmayan sanıkların, kendiliğinden davayı takip etme olanağı bulunmadığı gözetilerek oturumlarda hazır bulundurulması ve savunma imkanı sağlandıktan sonra hüküm kurulması ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-09-05  Okunma Sayısı:39
Önceki | Sonraki