Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9227
Karar No: 2008/5201
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: t.c.k 87/4 de cezanın alt sınırı ne olur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/9227 KARAR NO : 2008/5201 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/81617 Mehmet Kemal Çelikeri kasten öldürmekten, suç delillerini gizlemekten sanık Fuat Çakmakçı, işbu suça feri fail olarak katılmaktan, suç delillerini gizlemekten sanıklar Fırat Başak ile Mehmet Zeki Gül, izinsiz silah taşımaktan sanıklar Özgür Fırat ile Fuat Çakmakçının yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (KARŞIYAKA) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 03.10.2006 gün ve 685/283 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanıklar Özgür Fırat ile Fuat Çakmakçı duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-07-19  Okunma Sayısı:67
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15125
Karar No: 2009/9315
Kaynak: şahsi arşiv
İlgili Maddeler: TCK 188/3, 43
İlgili Kavramlar: uyuşturucu ticareti ve zincirleme suç
Karar Metni: ...uyuşturucu ticareti suçu ile ilgili olarak; aynı gün içerisinde farklı kişilere uyuşturucu madde sattığı belirlenen sanık hakkında TCKnun 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu ile ilgili olarak; suç konusu uyuşturucu maddelerle yakalanan sanığın uyuşturucu maddenin miktarı ve ele geçiriliş biçimi itibarıyla, sübut bulan uyuşturucu madde ticaretini yapmak suçunu gizlemek için ve suçun cezasından kurtulmak için uyuşturucu madde kullandığını suç konusu uyuşturucu maddeleri kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca dava açılan Osman Diler ile birlikte aldıkları ve paylaşacaklarını belirttiği; sanığın uyuşturucu madde kullandığının teknik yöntemlerle de be  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2009-07-15  Okunma Sayısı:19
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2006/17164
Karar No: 2009/4964
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 4926 s. Kanunun 13/3 maddesi
İlgili Kavramlar: yolcu beraberi ticari eşya- kaçakçılık
Karar Metni: Yurt dışından yolcu olarak gelen sanığın beraberinde getirdiği 30 adet cep telefonu ticari mahiyet ve miktarda olup, Gümrük idaresinin 28/03/2005 tarihli yazısına göre de cep telefonlarının ithalinde Türk Telekominikasyon Kurumu’nun onay belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın garanti belgesinin arandığı cihetle, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13/3 maddesinde, “Yolcuların beraberinde getirilen ticari mahiyet ve miktarda olan eşya için ithali lisansa, şarta veya izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veyahut belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi olan eşya hakkında 4 üncü maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır” hükmünün öngörüldüğü gözetilerek, sanığa isnat edilen eylemin sabit olması halinde anılan madde gereğince kaçakçılık suçunu oluşt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Korkmaz  Kayıt Tarihi:2009-07-14  Okunma Sayısı:14
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2006/17139
Karar No: 2009/4966
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 4296 s. Kanununun 13/3 . maddesi
İlgili Kavramlar: Yolcu beraberi ticari olmayan eşya - kabahat
Karar Metni: Sanıkların yurda giriş tarih ve zamanlarının Gümrük Kapısı yetkili biriminden sorularak 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13/3 maddesinde öngörülen yolcu sıfatında olup olmadıklarının saptanması ve yolcu sıfatında olmadıklarının anlaşılması halinde isnat edilen suçun anılan Kanunun 3/a-2 ve 4/a-2 maddeleri kapsamında değerlendirilmesi, yolcu sıfatında olduklarının belirlenmesi halinde yurt dışından yolcu olarak gelen sanıkların beraberlerinde getirdikleri her birine ait muafiyet kapsamı dışındaki 4,5 kg çay ile 20 kg. pirincin ticari mahiyet ve miktarda bulunmadığı gözetilerek eylemlerin anılan Kanunun 13/2 maddesi kapsamında takdir ve değerlendirilmesinin gerektiği ve buna göre de 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesi uyarınca mahkeme tarafından idari yaptırım kararı ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Korkmaz  Kayıt Tarihi:2009-07-14  Okunma Sayısı:4
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/21116
Karar No: 2009/6161
Kaynak: Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 204/1, 43, 158/1-d
İlgili Kavramlar: MİRASÇILARIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKLERİ VE DOLANDIRICILIKLARI
Karar Metni: 1-Sanıklar Müzeyyen B……., Mücahit Dž…, Mustafa Y……, Süheyla A……., Hatice C……..ve Gül F….G……’e yüklenen “resmi belgede sahtecilik” suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin suçun sabit olduğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 2-Katılan vekilinin sanıklar Müzeyyen B……. Ve Ahmet F……..’ın dolandırıcılık suçundan beraatlerine dair verilen hükmün temyizinde: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5252 Syılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9.maddeleri hükümleri karşısında; sanıklara yüklenen “dolandırıcılık” sucunun tabi olduğu suç tarihinde yürürlükte bulunan ve s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-07-14  Okunma Sayısı:77
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2006/17140
Karar No: 2009/4934
Kaynak: Kişisel arşiv
İlgili Maddeler: 4926 s. Kanunun 13/3. maddesi
İlgili Kavramlar: Yolcu beraberi ticari eşya
Karar Metni: 4926 sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13/3 maddesinde "Yolcuların beraberinde getirilen ticari mahiyet ve miktarda olan eşya için ithali lisansa, şarta veya izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veyahut belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tabii olan eşya hakkında 4 üncü maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır " hükmünün öngörüldüğü ve yurt dışından yolcu olarak gelen sanığın beraberinde getirdiği 90 adet konserve balığın ticari mahiyet ve miktarda bulunduğu gözetilerek, buna göre araştırma yapılıp, dava konusu eşyaların anılan madde kapsamında eşya olduğunun anlaşılması halinde eylemin kaçakçılık suçunu oluşturacağı, aksi haldre 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesinde kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Korkmaz  Kayıt Tarihi:2009-07-14  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/19597
Karar No: 2009/4233
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: TCK 158, 35
İlgili Kavramlar: Dolandıcılığa teşebbüs
Karar Metni: ÖZET: Sanığın sahte kimlikle hesap açtırması dolandırıcılık suçuna hazırlık hareketi niteliğinde olduğundan dolandırıcılık suçundan cezalandırılması yasaya aykırıdır. Sanığın Akbank T.A.Ş Menemen Şubesine müracaatla hesap açtırmak istediğini beyan ederek üzerinde kendi fotoğrafı yapıştırılmış şikayetçi H.K. Na ait sahte sürücü belgesini ibraz ettikten sonra sürücü belgesinin fotokopisinin çekileceği sırada bankadan ayrıldığının iddia ve kabul olunması karşısında, savunma ve savunmayı teyit eden tanık beyanı ile evrak kapsamına göre sanığın henüz dolandırıcılık suçunun icrai hareketlerine başlamadığı, bankaya hesap açtırmak için müracaat etmesinin hazırlık hareketi niteliğinde olduğu gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiini  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Aydın  Kayıt Tarihi:2009-07-13  Okunma Sayısı:41
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/7389
Karar No: 2009/3311
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: 2802 S.K 93
İlgili Kavramlar: Hakimlerin trafik suçu
Karar Metni: ÖZET :Hakim ve Cumhuriyet savcılarının trafik suçu hakkında idari yaptırım kararı verme görevi, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 2918 sayılı KTK nun 3603 maddesine aykırılıktan T... Hakimi ... hakkında K... Cumhuriyet Başsavcılığınca F... Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil, Denetleme Şube Müdürlüğünün 04.08.2006 tarihli tesbit tutanağına istinaden uygulanan 206 YTL idari para cezasına itirazın kabulüne dair K... 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29.01.2007 tarihli 2007/1267 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 03.04.2007 gün ve 18116 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 17.04.2007 gün ve K.Y.B. 2007-72247 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Aydın  Kayıt Tarihi:2009-07-13  Okunma Sayısı:73
Daire: 8
Tarih
:2009
Esas No: 2009/417
Karar No: 2009/6705
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK.nun 220.,197.,207.,CMK.nun 135. ,ve devamı md.
İlgili Kavramlar: İLETİŞİMİN TESPİTİ,ÖRGÜT,SAHTECİLİK
Karar Metni: Sanık M.K.in evinde yapılan aramada elde olunan ve orijinal olduğu anlaşılan,emanetin 2006/5790 sırasında kayıtlı 4250 Euro ve 3300 Doların sanık N. ve malen sorumlu A.in kendilerine ait olduğuna ilişkin beyanlarının aksine suçun işlenmesinden elde olunduğuna dair dosyada kanıt bulunmaması karşısında davaya konu gerçek paraların iadesi yerine TCK.nun 55. Maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi, Bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılığın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden "Emanetin 2006/5790 sırasında kayıtlı gerçek paraların müsaderesine" ilişkin kısmın çıkartılarak hükme "Emanetin 2006/5790 sırasında kayıtlı gerçek paraların iadesi ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün oybirliğiyle (DÜZ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haldun Keleş  Kayıt Tarihi:2009-07-13  Okunma Sayısı:120
Daire: 8
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14950
Karar No: 2009/1140
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: CMK.nun 135. ve devamı md.
İlgili Kavramlar: İLETİŞİMİN TESPİTİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/14950 TUTUKLU Karar No : 2009/1140 TAHLİYELİ Tebliğname No: 8 - 2008/186265 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : A. 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/03/2008 NUMARASI : 2008/272-2008/319 SANIKLAR : A.Ö., H.Ö. SUÇ : Göçmen kaçakçılığı HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN: Sanıklar Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanık H.Ö. hakkında kurulan hükme ilişkin sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün oyçokluğu ile istem gibi (  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haldun Keleş  Kayıt Tarihi:2009-07-13  Okunma Sayısı:42
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/4244
Karar No: 2008/6494
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: T.C.K81,53
İlgili Kavramlar: İnandırıcı olmayan savunma
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/4244 KARAR NO : 2008/6494 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/288653 Mustafa Oralı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Murat Ekşi, izinsiz silah taşımaktan sanıklar Murat Ekşi ile Kadir Büyükün yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine sanık Muratın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatine ilişkin (ADANA) Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08/06/2006 gün ve 353/302 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1)Kararın sanık Murat’ın yüzüne karşı 08.0  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-07-13  Okunma Sayısı:40
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1476
Karar No: 2009/5017
Kaynak: Dosya
İlgili Maddeler: 247
İlgili Kavramlar: ZİMMET-KAMU GÖREVLİSİ
Karar Metni: 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20.Maddesi uyarınca kurulan İl Özel İdarelerinin ülke düzeyindeki birliği olan Vilayetler Hizmet Birliğinin Ana Tüzüğünün 5/4 maddesinde yer alan "illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayetler Evi adıyla tesisler kurar,taşınır ve taşınmaz mal edinir" hükmüne paralel olarak,ana sözleşme ile kurulmuş,sermayesinin tamamı devlete ait olan Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.nin İzmir Vilayetler Evinde tesis müdürü olarak görev yapan Sanık A ile muhasebe sorumlusu B nin TCK.nun 6/1-c maddesi hükmü gereği kamu görevlisi olarak yaptıkları faaliyetin kamusal faaliyet olarak değerlendirilip,eylemlerinin ortaya çıkış tarzı ve tanık anlatımları nazara alındığında iştirak halinde nitelikli zimmet olarak kabulü gerekirken yazılı şekilde güveni kötüye kullanmakta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2009-07-11  Okunma Sayısı:50
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2006/9060
Karar No: 2008/5596
Kaynak: Kişisel arşiv
İlgili Maddeler: TCK 232, CMK 266/3
İlgili Kavramlar: AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANIŞ, VEKİLİN MÜDAHALE İSTEMİ
Karar Metni: 2-Mağdurun şikayetçi olmadığı olayda, mağdur vekilinin şikayetçi olduğunu söyleyip müdahale isteminde bulunması durumunda CMK nun 266/3 maddesi uyarınca müdahale isteminin kabulü gerekir. Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Türk Medeni Kanununun 13. ve 15.maddeleri hükümleri karşısında, on yaşında olan mağdurun yasal menfaati çiğnenmiş bulunduğundan babası olan sanık hakkında şikayetinden vazgeçmesinin hukuki sonuç doğurmayacağı, kıyas yoluyla CMK. nun 266/3.maddesi uyarınca mağdur ile vekilinin iradeleri çeliştiğinde vekilin iradesinin geçerli olacağı ve bu nedenle de 5271 sayılı CMK. nun 239/2.maddesi gereğince görevlendirilen ve küçüğü temsil eden vekilin katılma isteğinin kabulü gerekeceği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Aydın  Kayıt Tarihi:2009-07-10  Okunma Sayısı:8
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2006/7540
Karar No: 2009/6779
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: İİKn. 331
İlgili Kavramlar: Aacaklısını zarara ugratmak
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/7540 Karar No : 2009/6779 Tebliğname No: 7 - 2005/171044 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/05/2005 NUMARASI : 2005/472 SANIK : x,y,z SUÇ : ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK AMACIYLA MALVARLIĞINI AZALTMAK HÜKÜM : Sanıkların beraatlerine TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Suç tarihinde yürürlükte bulunan İcra İflas Kanununun 331.maddesi gereğince "Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, alacaklısını zarara sokmak maksadıy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Birsen Karakaş  Kayıt Tarihi:2009-07-09  Okunma Sayısı:43
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/20909
Karar No: 2009/5303
Kaynak: Kişisel arşiv
İlgili Maddeler: TCK 245, CMK 226
İlgili Kavramlar: Sahte Banka Kartı, Ek Savunma
Karar Metni: ÖZET : a)Hesap açtırarak bankamatik kartı aldığı, ancak bu kartı herhangi bir alış verişte kullanmadığı ve hesaba ait hiçbir hareket olmadığının belirtilmesi ve sanığın bu kartı kullanarak çıkar sağlamaya yönelik bir eylemde bulunduğuna dair iddia ve delil bulunmaması nedeniyle, sanığın sahte kimlikle banka kartını temin etmekten ibaret eyleminin 5237 sayılı Yasanın 245/2 maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu, b)5237 sayılı TCK nun 245/3, 43 ve 245/3, 35/2 maddeleriyle ceza verilmesi istemini içeren esas hakkındaki mütalaanın verildiği oturumda hazır bulunan ve savunması sorulan sanığa ayrıca ek savunma hakkı tanınması gerekmez. c)Suç konusu sahte belgenin mahkemece bizzat incelenmesi gerekir. I-Fortisbank’tan alınan sahte kredi ve Türkiye Ekonomi Bankasından alınan banka kartının kötü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Aydın  Kayıt Tarihi:2009-07-08  Okunma Sayısı:64
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2009/4607
Karar No: 2009/6005
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK.125 CMK.231
İlgili Kavramlar: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması AİH sözleşmesine aykırılık
Karar Metni: YARGITAY İLAMI (BOZMA KARARI) YARGITAY 4. CD. Esas No: 2009/4607 Karar No: 2009/6005 Tebliğname No: 4. 2007/71790 İncelenen Karar: Üsküdar 3.Ağır Ceza Mah. 13.12.2006 T. 2005/733 E. 2006/315 K. Suç: Hakaret Suç tarihi:13.11.2002 Hüküm: Hükümlülük Temyiz eden: 0 yer C. Savcısı, sanık müdafi Tebliğnamedeki istek: Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkr  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Akif Özgün  Kayıt Tarihi:2009-07-07  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1370
Karar No: 2009/6112
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 765 Sayılı TCK.nun 64/1 mad.si delaletiyle TCK.nun339/1, 80 ve 59. maddeleri
İlgili Kavramlar: sahte evlenme akdi düzenlemek
Karar Metni: Evlenme işlemi için yapılan başvuru belgelerinin asılları getirtilerek,fotoğraflann kime ait olduğu,nasıl temin edildİği,sonradan değiştirilip değiştirilmediği, evlenme merasiminin nerede ve nasıl yapıldığı,merasim sırasında fotoğraf çekilip çekilmediği araştırılıp nikah tanıkları ile nikah işlemlerinde görevli olanlarla şikayetçinin yüzlestirilerek nikahta kimin bulunduğu saptanıp sonucuna göre tüm deliller değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanıklar müdafıilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-07-07  Okunma Sayısı:39
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/5505
Karar No: 2009/5671
Kaynak: Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 204/1, 53, 51/1
İlgili Kavramlar: LEHE OLAN YASA BELİRLENİRKEN
Karar Metni: 1-765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Yasanın tüm hükümleri ayrı ayrı olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan yasa 5252 Sayılı Yasanın 9/3.maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek denetime olanak vermeyecek şekilde soyut ifadelerle yazılı şekilde hüküm kurulması. 2-Resmi belgede sahtecilik suçunu cezası, 765 Sayılı TCK.nun 342/1.maddesinde 2 yıldan 8 yıla kadar hapis, 5237 Sayılı TCK.nun 204/1 maddesinde ise, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olmasına rağmen, temel cezalarının alt sınırdan tayini halinde, 5237 Sayılı TCK.nun 53.maddesinde düzenlenen ve hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanan hak yoksunluklarının 765 Sayılı Kanunda bulunmaması k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-07-07  Okunma Sayısı:6
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/23322
Karar No: 2009/9273
Kaynak: Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 142/1-b, 58- 142/2-d
İlgili Kavramlar: ARACIN, SOL ÖN KAPI KİLİDİNİN SERT BİR CİSİMLE KIRILARAK AÇILIP, DÜZ KONTAK YAPILARAK ÇALINMASI EYLEMİNİN
Karar Metni: TUTUKLU: Yerel Mahkemece verile hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCY.nın 58.maddesi ile uygulama yapılmaması, karşı temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamış, Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabul ve yasaya aykırılık bulunmamış; diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. Ancak; Yakınana ait aracın, sol ön kapı kilidinin sert bir cisimle kırılarak açılıp, düz kontak yapılarak çalınması eyleminin, 5237 sayılı TCY.nın 142/  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-07-06  Okunma Sayısı:9
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/7660
Karar No: 2008/7262
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: T.C.K 86/1,3,e,87/1-d
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/7660 KARAR NO : 2008/7262 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/180676 Turgay Yurtseveri kasten öldürmeye teşebbüsten sanık Kemal Sönmezin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ARTVİN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27/12/2006 gün ve 68/191 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Oluşa, dosya içeriğine, mahkemenin kabul ve gerekçesine göre, mağurdan kaynaklanan haksız hareketlerin niteliği dikkate alındığında tahrik nedeni ile alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir neden bulun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-07-06  Okunma Sayısı:53
Önceki | Sonraki