Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/13055
Karar No: 2008/19958
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: 125
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİNE ZİNCİRLEME HAKARET-HAPİS CEZASININ 1 YIL OLMASI GEREKTİĞİ
Karar Metni: 1- Görevliye hakaret eylemine ilişkin olarak 5237 sayılı TCYnın 125/3-a maddesinde öngörülen adli para cezasının 1 yıldan az belirlenemeyeceğinin gözetilmemesi, 2- Sanığın ayrı tarihlerde Ümraniye 2. Aile Mahkemesi yargıcı yakınana cezaevinden gönderdiği dilekçelerle hakaret ettiği ve eylemin zincirleme suç oluşturduğu kabul edilmesine karşın 5237 sayılı TCYnın 43/2. maddesinin uygulanma olasılığının tartışılmaması, Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:23
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/4571
Karar No: 2008/20862
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: T.C.K 125
İlgili Kavramlar: HAKİME HAKARET,TEHDİT
Karar Metni: 1-Sanığın, eşine ve kızına kötü davranması üzerine C.Başsavcılığının istemi ile Ailenin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hakkında tedbir kararı veren yakınan hakime, parmağını sallayarak "daha önce de usulsüz karar verdiniz, bunun hesabını öbür tarafta vereceksin" biçimindeki sözlerinin aynı hakimin daha önce sanık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ve reddedilen davanın Yargıtay tarafından bozulması nedenine dayanarak söylemesi karşısında ve sözlerin ne suretle hakimin onur, şeref ve saygınlığına saldırı; parmağını sallaması ve bunun hesabını öbür tarafta vereceksin sözlerinin ise kötülük edeceğini bildirme niteliğinde olup olmadığı yeterince tartışılmadan TCY.nın 125/3-a ve 106/12. cümlesi ile hükümler kurulması, 2-Kabule göre, 5237 sayılı TCY.nın 62.maddesinde yazıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:27
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1288
Karar No: 2008/20852
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: T.C.K 125
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/1288 Karar No : 2008/20852 Tebliğname No : 4 - 2006/157607 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Alanya Asliye 1.Ceza Mahkemesi TARİHİ : 24.6.2005 NUMARASI : 99/720 - 04/1620 SANIK(LAR) : D.U, H. M SUÇ(LAR) : Görevliye etkin direnme SUÇ TARİHİ : 14.5.1999 HÜKÜM(LER) : Kararın aynen infazı TEMYİZ EDEN : Hükümlüler müdafileri TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK: Ret Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:23
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8430
Karar No: 2007/282
Kaynak: YARGITAY İLAMI
İlgili Maddeler: 5237 s. TCK 245
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
Karar Metni: 11. Ceza Dairesi 2006/8430 E, 2007/282 K. • ADLİ PARA CEZASI • HÜKÜMDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR • KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI • SİGORTADA HALEFİYET "İçtihat Metni" Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçlarından sanık M…..in yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair KADIKÖY 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.08.2006 gün ve 2006/291 Esas, 2006/605 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 30.11.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Kredi kartının kötüye kullanılması suçu, kullanılan kart sayısınca oluşacağından, sahte oluşturulmuş üç ayrı kredi kartını, bunlardan bir adedini birden fazla olmak suretiyle değişi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:14
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11258
Karar No: 2008/18473
Kaynak: m.d.
İlgili Maddeler: CMK 170
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ RESMİ GÖREV
Karar Metni: Dosya kapsamına göre...Sulh Ceza Mahkemesince müştekinin resmi görevde olup olmadığının tespit edilmediği, görevbelgesinin alınmadığından...bahisle iade kararı verilmiş ise de...iade sebebi olmadığı gerekli görülmesi halinde bu hususların mahkemesince giderilebileceği gözetilmeksizin itirazın kabulu yerine reddine kararverilmesi...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Celal Yücel  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:3
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11086
Karar No: 2008/9429
Kaynak:
İlgili Maddeler: 49/1, 61/7, CMK 326
İlgili Kavramlar: HAPİS CEZASI ÜST SINIRI
Karar Metni: ...01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayıl TCK nun 49/1 maddesinde "süreli hapis cezası Kanunda aksi belirtilmeyen halde 20 yıldan fazla olamaz" şeklinde temel cezanın üst sınırının düzenlendiği, 5237 Sayılı Yasanın bu haliyle ve 61.maddesinde cezanın belirlenmesi sırasında sonuç cezaya ilişkin sınırlayıcı bir hüküm ve sonuç cezada üst sınır içermediği, ancak, 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasa ile 5237 sayılı Yasaya eklenen 61/7 maddesine göre ise bu defa "süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz" şeklinde yeni bir düzenleme yapıldığı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, Dairemizce de benimsenen 30.05.2006 gün ve 2006/147 Esas, 2006/149 sayılı Kararında da açıklandığı üzere; 5377 sayılı ve 29.06.2005 günl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Öztürk  Kayıt Tarihi:2008-12-29  Okunma Sayısı:8
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9099
Karar No: 2008/8762
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 103/1,103/6,43
İlgili Kavramlar: CİNSEL SALDIRI , TESELSÜL CEZANIN HESAPLANMASI
Karar Metni: TCK nun 103/6.maddesinin 6.fıkrasındaki suçun ağırlaşmış halinin teselsül edemeyeceği, zincirleme biçimde gerçekleşen eylemin 103/6.maddeden önceki fıkralardaki hallerin oluşumunda 43.madde uyarınca yapılacak artırımın 103/6.maddeden önceki fıkralardaki hallerin oluşumunda 43.madde uyarınca yapılacak artırımın 103/6.madde ile tayin olunan ceza üzerinden değil bu maddenin tatbikinden önce bulunan ceza miktarı üzerinden yapılması ve 103/6.maddeyle belirlenen cezaya eklenmesi gerektiği gözetilmeyerek sanığa fazla ceza tayin edilmesi,...BOZULMASINAKanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek CMUKun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, mahkemenin takdir ettiği t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Öztürk  Kayıt Tarihi:2008-12-29  Okunma Sayısı:18
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/13177
Karar No: 2008/9607
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 103/2, 35. 61/5, 103/6, 53, 63
İlgili Kavramlar: NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA TEŞEBBÜS OLANAKLI DEĞİLDİR.
Karar Metni: TUTUKLU Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs etmekten sanık Dursun …….’un yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.06.2007 gün ve 2006/249 Esas, 2007/245 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi O Yer C.Savcısı ve sanık müdafi tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre; yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2008-12-26  Okunma Sayısı:15
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/3192
Karar No: 2008/4837
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK.m.9.
İlgili Kavramlar: 2313 SAYILI YASA'DA DÜZENLENEN SUÇLAR İLE SAHTE PARA BULUNDURMA SUÇUNDAN AÇILAN DAVALAR BİRLİKTE GÖRÜLEBİLİR.
Karar Metni: ... 23.01.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 578. maddesinin (ı) bendi uyarınca,2313 sayılı Yasada yapılan değişiklik karşısında; sahte para bulundurma suçu ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan açılan davaların birlikte yürütülemeyeceği şeklindeki tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır. Yapılan duruşmaya,toplanıp karar yerinde gösterilen delillere,mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine,tetkik olunan dosya münderecatına göre,sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün kısmen istem gibi (ONANMASINA),01.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2008-12-26  Okunma Sayısı:14
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2007/11061
Karar No: 2008/16846
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK. 253-254, ÇKK. 24
İlgili Kavramlar: UZLAŞMA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 2007/11061 Karar No : 2008/16846 Tebliğname No : 6 - 2007/51381 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Bolu 2 Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/12/2006 NUMARASI : 2006/134-451 HÜKÜMLÜ : T.Ö. SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Önceki hükmün aynen infazı TEMYİZ EDEN : Hükümlü savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Suç tarihinde on beş yapından küçük olan hükümlü hakkında, sanık yararına Yasanın belirlenmesi amacıyla yapılan uyarlama yargılaması sırasında, eylemin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesinin kapsamında bulunması nedeniyle sanığa 04.10.2006 tarihli oturumda uzlaşma öneri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Faruk Çinçin  Kayıt Tarihi:2008-12-25  Okunma Sayısı:8
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11460
Karar No: 2008/7795
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK.nun 253. mad.
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ -UZLAŞMA YOLUNA GİDİLMEYEN HAL
Karar Metni: Çocuğun cinsel istismarı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan şüpheli M.T. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/04/2006 tarihli ve 2007/9066 soruşturma,2008/1088 Esas,2008/88 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair,Osmaniye ..Ceza Mahkemesinin 02/05/2008 tarihli ve 2008/41 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin,Osmaniye .. Ceza Mahkemesinin 15/05/2008 tarihli ve 2008/351-351 değişik iş sayılı kararının; Dosya kapsamına göre,şüphelinin konut dokunulmazlığını ihlal olarak belirlenen eyleminin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında olduğu ve uzlaşma hükümleri uygulanma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdullah Güdendede  Kayıt Tarihi:2008-12-24  Okunma Sayısı:29
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/22065
Karar No: 2008/18250
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: CMK 231, CMK 324
İlgili Kavramlar: AVUKATLIK ÜCRETİ, DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Karar Metni: … Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı yasanın 231/6. maddesinin a bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” koşulunun bulunmaması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede; … Katılan idare vekilinin duruşmalara hiç iştirak etmediği gözetilmeden dilekçe yazım ücreti yerine vekalet ücretine hükmedilmesi… nedeniyle hükmün bozulmasına hükümdeki “ 400 YTL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine” ilişkin kısmın çıkartılarak yerine “hüküm tarihi itibariyle 100 YTL dilekçe yazım ücretinin sanıktan alınarak katılan idareye verilmesine” karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASIN  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATİH KÖSEKAYA  Kayıt Tarihi:2008-12-24  Okunma Sayısı:10
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/325
Karar No: 2008/15993
Kaynak: Mahkeme Dosyası.
İlgili Maddeler: TCK.nun 149/1-c. ve 142/2-b.
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ YAĞMA-KAPKAÇ ŞEKLİNDE HIRSIZLIK.
Karar Metni: Yakınan ve tanık K.İ.in anlatımları ve 08/03/2007 tarihli doktor raporuna göre; Gündüzleyin evine gitmek için yolda yürüdüğü sırada,arkasından yanına yaklaşan sanıkların yakınanın omuzundaki çantayı çekip almaya çalıştıkları, yakınanın direndiği ancak sanıkların çantayı çekerek yakınanı yere düşürüp sürüklemek suretiyle sapı kopan çantayı zorla alıp kaçtıklarının anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCKnun 149/1-c. maddesine uyan nitelikli yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden,kanıtların taktirinde ve suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle yazılı biçimde hırsızlık suçundan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş,sanıklar S.E. ve R.D.savunmanlarının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:17
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9015
Karar No: 2008/1515
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 213 Sayılı Kanunun 359
İlgili Kavramlar: suçun oluşumu için vergi ziyaına gerek yok
Karar Metni: Esas No : 2007/9015 Karar No : 2008/1515 YARGITAY İLAMI 01.01.1999 tarihinden itibaren işlenen vergi kaçakçılığı suçlarında, vergi ziyaının unsur olmadığı, bu hususun 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinde 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik gerekçesinde açıkça vurgulandığı gibi madde metninde de vergi ziyaına yer verilmediği, sahte faturayı düzenleyen yönünden faturanın yasal şekline uygun olarak düzenlenmesiyle suçun tamamlandığının kabulü gerekeceği; somut olayda “... İstanbul Nakliyat Gümrük Hiz. Teks.Tur.Tic.Ltd.” Şirketinin ortağı olan sanık ...’ın şirkete ait boş fatura koçanlarını imzalı ve kaşeli olarak diğer sanık ...’a vererek bu sanık tarafından, aynı işyerinde çalıştığı kişilerin özel gider indiriminden faydalanmal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burhan Gelgör  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:20
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/5372
Karar No: 2008/7478
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK.nun 158/1-d
İlgili Kavramlar: Noter kamu kurumu değil ise de
Karar Metni: Noterlik bir kamu hizmeti olup 5237 sayılı TCK.nun 158/1-d maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde değilse de sanıkların sübuta eren dolandırıcılık eylemlerini, kamu kurumlarından nüfus ve tapu müdürlüklerinin maddi varlıkları olan nüfus cüzdanı ile tapu senedini aracı kılarak gerçekleştirmiş olmaları karşısında; mahkemece, nitelikli dolandırıcılık suçundan anılan madde ile uygulama yapılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Sanıklar hakkında yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık ve müdafiinin fazla ceza verildiğine, sanıklar müdafiilerinin suçların sübuta ermediğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burhan Gelgör  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:25
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/1891
Karar No: 2008/1623
Kaynak: Özel arşiv
İlgili Maddeler: 765 Syl.TCK.525/b-2
İlgili Kavramlar: Ölen babasına ait banka kartı ile maaşın çekilmeye devamı
Karar Metni: 11. ceza dairesi esas no : 2006/1891 karar no : 2008/1623 yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak: 1-hak sahibi olan ... nın vefatından önce anılanın hasta olması nedeniyle maaşının oğlu sanık ... tarafından bankamatikten çekildiğine ilişkin savunma,babası tarafından sanığa maaşını çekmesi için verildiği anlaşılan 24.01.1995 tarihli vekaletname,maaşın yatırıldığı t.c. ziraat bankası şubesi’nin hesap ekstrelerinden de ölü ...’nin maaşlarının bankomattan çekildiğinin bildirilmesi, şifresi bilinmeden kartın kullanılarak maaş hesabına ulaşılmasının mümkün bulunmayıp hak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burhan Gelgör  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:15
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9523
Karar No: 2008/8455
Kaynak: ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler: 765 sayılı TCK 504/3, 5237 S. TCK 158
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTINI HİLE İLE ELDE EDEREK DOLANDIRICILIK
Karar Metni: Sanığın suçunun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, ve Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçesine göre..... Pendik 4. ASCMnin görevsizlik kararının kaldırılmasına PENDİK 4. ASCM KARARI Sanık hakkında atılı suçtan mahkememizde kamu davası açılmış ise de;sanığın eyleminin, müştekinin bankadan kredi kartı ile para çekmeye çalıştığı sırada, kredi kartının sıkışması sonrasında, sanığın yardımcı olayım diyerek kredi kartları merkezini telefonla aradığını belirttiği, müştekinin telefonla konuşması sırasında olay yerinde ayrıldığı ve daha sonra müştekinin kredi kartından 350 YTL para çekildiğini anladığı şeklinde gerçekleştiği yönünde dosyada deliller bulunduğu, iddianamenin de bu içerikte bulunduğu, bu durum karşısında sanığın eyleminin 765 sayılı TCK nin 504/3 ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Erdemli  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:48
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2007/2857
Karar No: 2008/10835
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 170
İlgili Kavramlar: GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI
Karar Metni: Sanığın kendi oturduğu evin beton olan bahçe zemininin bir el büyüklüğünde bölümüne bir el büyülüğünde benzin döküp yakması eyleminin atılı suçun unsurlarını oluşturmadığı gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde mahkümiyetine hükmedilmesi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : abdulkadir polat  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:7
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11256
Karar No: 2008/16085
Kaynak: Yargıtay İlamı
İlgili Maddeler: TCK 230/5 CMK 231
İlgili Kavramlar: Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlarla ilgili hükmün açıklanması kararı verilemez
Karar Metni: Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlarla ilgili hükmün açıklanması kararı verilemez YARGITA Y İ L A M I Esas No : 2008/11256 Karar No : 2008/16085 Tebliğname No : YYB/2008-110793 Evlenme olmaksızın dinsel tören yapma suçundan sanıklar Feyyaz Şener ve Sultan Mansuroğlu’nun 5237 sayılı TCY’nın 230/5, 62/1, 50/1-a, 52/2. maddeleri gereğince 1.000.YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Keskin Sulh Ceza Mahkemesinin 19.2.2008 tarihli ve 2008 – 36/22 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5.6.2008 gün ve 110793 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi : Tebliğnamede özetle; “Dosya kapsamına göre, sanıkların kamunun uğradığı zararı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2008-12-23  Okunma Sayısı:48
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2007/5334
Karar No: 2008/15821
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 3167 SY'NIN 16.MADDESİ.
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ŞİKAYET HAKKI BULUNANLAR.
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Ahmet …… hakkında ANTALYA 8.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 14.12.2004 tarihinde 2004/439 esas ve 2004/1665 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 02.04.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- 3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlı” hükmüne yer verilmiş olduğundan, şikayet dilekçesini ver  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2008-12-22  Okunma Sayısı:2
Önceki | Sonraki