Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2008
Esas No: 2005/13633
Karar No: 2008/22532
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 2863 Sayılı kanuna aykırılık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/13633 Karar No : 2008/22532 Tebliğname No : 11-2004/168956 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/06/2004 NUMARASI : 2004/200 SANIK : Fikret T. SUÇ : 2863 Sayılı kanuna aykırılık HÜKÜM : Beraatine TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; I- Keşif sonucu inşaat mühendisi teknik bilirkişi tarafından düzenlenen 06.04.2004 tarihli raporda; bekçi binasının gazino binası ile beraber yapıldığı 20-25 s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-13  Okunma Sayısı:19
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2006/5396
Karar No: 2009/563
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 157, 61/1-e
İlgili Kavramlar: ARABA ALIM-SATIM İŞİNİN (GALERİCİLİK) SIFATININ SERBEST MESLEK KAVRAMI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLEMİYECEĞİ
Karar Metni: 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-i bendinde “… serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi” hali nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65/2. maddesinde serbest meslek faaliyeti “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” şeklinde tanımlanmış, aynı kanunun 66.maddesinde ise “ serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır” denilmiştir. Böylece kendi nam ve hesabına mesleğin gerektirdiği etik kurallara uygun olarak çalışması gereken kişilerin toplumda kendilerine duyulan g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-03-12  Okunma Sayısı:106
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15539
Karar No: 2008/11893
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5271 Sayılı CMK nun 3-7. maddeleri
İlgili Kavramlar: görevsizlik
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 2008/15539 Karar No : 2008/11893 Tebliğname No : TM - 2008/229580 Hırsızlık suçundan sanık …… yargılanması sırasında; Adıyaman 2.Ağır Ceza Mahkemesiyle, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.3.2008 gün ve 2007/79 E. 2008/60 K. sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-03-12  Okunma Sayısı:73
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 1047
Karar No: 2008/ 2546
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TCK 87/3 maddesinin uygulanması
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 1047 KARAR NO : 2008/ 2546 TEBLİĞNAME : 1-B/ 06/101655 Muhammet Karagöz, Tekin Karagöz ile Hüseyin Çakırı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Mehmet Y.ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (DENİZLİ) İKİNCİ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.01.2006 gün ve 299/10 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:63
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11263
Karar No: 2008/19999
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: iddianamenin iadesi -
Karar Metni: T.C. YARGITAY YASA YARARINA BOZMA 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/11263 Karar No : 2008/19999 Tebliğname No : KY - 2008/121003 Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan şüpheli İsa K. hakkında yapılan soruşturma sonucunda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 5.3.2008 tarihli iddianamenin, 5271 sayılı C.Y.Y.’nın 174/1-b maddesi yarınca iadesine ilişkin Bursa 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 10.3.2008 gün ve 2008/251 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:88
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/92
Karar No: 2007/2987
Kaynak: Kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: cezada üst sınır
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/92 KARAR NO : 2007/2987 TEBLİĞNAME : 1-B/06/153731 Adam öldürmeye tam derecede teşebbüs suçundan sanık Mehmet N. hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (ADIYAMAN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.02.2006 gün ve 26/250 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Cezaevinde bulunmayan hükümlü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:3
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2006/5309
Karar No: 2009/125
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: 765 TCK 522 ve 5237 TCK 61/e
İlgili Kavramlar: Takdir hakkı, Cezanın kişiselleştirilmesi
Karar Metni: Suca konu değerin pek fahiş olduğunun belirlenmesine göre 765 sayılı Yasanın 522. maddesinnde yer alan düzenlemeye parelel olarak, 5237 Sayılı Yasanın 61/e maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkı kullanılarak kişiselleştirildikten sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilerek, ........... ................... ...BOZULMASINA, 28.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:14
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/8425
Karar No: 2009/340
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: CMK 232/4
İlgili Kavramlar: Gerekçeli kararın üye hakimler tarafından imzalanmaması
Karar Metni: 5271 sayılı CMK.nun 232/4 maddesinin buyurucu nitelikteki " karar ve hüküler bunlara katılan hakimler tarafından imzalanır" hükmüne aykırı olarak gerekçeli kararın hüküm fıkrasını oluşturan sayfalardan 5. sayfasının mahkeme kuruluna üye olarak katılan hakimler tarafından imzalanmaması, .......... BOZULMASINA, 22.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:9
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2007/3471
Karar No: 2009/313
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 257/2
İlgili Kavramlar: Görevi savsama -Avukat
Karar Metni: 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34. maddesine göre vekalet görevini özen, doğruluk ve onur içerisinde yerine getirmek yükümlülüğünü taşıyan sanık avukat .., katılan adına açıp takip ettiği tazminat davasının bir kısım duruşmalarına müvekkil katılanın gerekli giderleri vermemesi gerekçesiyle katılmayarak ilgili dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmaktan ibaret eyleminin, anılan Yasanın 41. maddesi uyarınca davayı takip edemeyeceğini müvekkili katılana tebliğ ettirmemesi gözetildiğinde, onun mağduriyetine neden olduğu ve 765 sayılı TCY.nın 230 ve 5237 sayılı TCK.nın 257/2. maddelerine uyduğu dikkate alınarak buna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:16
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2008/18473
Karar No: 2009/825
Kaynak: Yargıtay ilamı, mahkeme kararı
İlgili Maddeler: TCK 257/1
İlgili Kavramlar: Avukatın görevini kötüye kullanması
Karar Metni: " Katılanın sahte senet tanzim edip kullanmak suçundan dolayı cezalandırıldığı, katılanın cezaevinde bulunduğu dönemde, vasisinin Av. .. katılanı cezaevinden çıkarmak üzere vekil tayin ederek Av. ile anlaştıkları, aralarında vekalet sözleşmesi yaparak 2.000 TL peşin ödendiği, kalan 3.000 TL.nın özgürlüğün sağlanması halinde ödeneceği, sanığın özgürlüğüne kavuşmaması halinde Avukatın avans olarak aldığı 2.000 TL. avansı iade edeceğini taahhüt ettiği, katılan için tüm yasa yollarına buşvurduğu halde katılanın salıverilmediği, sanığın aldığı 2.000 TL.yı iade etmesine rağmen iade etmediği" şeklinde gerçekleşen fiilin hukuki ihtilaf kapsamında kaldığı, bu hali ile görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurunun gerçekleşmediği, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:17
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2561
Karar No: 2008/13059
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: T.C.K. 44, 89/1,179/3
İlgili Kavramlar: BİLİNÇLİ TAKSİR, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA İÇTİMA
Karar Metni: Olaydan bir saat kadar sonra yapılan muayenesinde 1.05 promil alkollü olduğu belirlenen ve davranış bozukluğu gösterdiği, ayakta dengede durmakta da güçlük çektiği tutanakla saptanan sanığın meskun mahalde seyir halinde iken otomobilin kontrolünü kaybedip önce sol taraftaki refüje ardından da yolun sağında usulünce park etmiş olan bir başka araca çarpması sonucunda mağdurun B.T.M. yaralanmasına neden olduğu sanığın bu eyleminin 5237 sayılı T.C.K.unun 22/3,89 maddelerinde öngörülen bilinçli taksirle yaralama ve aynı yasanın 179/3 maddesinde belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarını oluşturduğu T.C.K.unun 44. maddesinde tarif edilen fikri içtima kuralı gereğince sanığın bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerektiği, her ne kadar iddianemede bu s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:31
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/5178
Karar No: 2009/106
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK.nun 149/1-(h), 168/3, 58
İlgili Kavramlar: YAĞMA VE ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: OLAY:Sanığın yolda yürümekte olan mağdurun bacaklarını ellediği, tekme atmak suretiyle yere düşürdükten sonra kolundaki çantayı alıp kaçarken çevreden gelen kişiler tarafından önü kesilince elindeki çantayı atarak kaçtığı iddiaasıyla TCK.nun 149/1-(h), 35/2,53/1,58 ve 102/2,35/2, 53/1, 58 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığı,yapılan yargılama sonunda mağdurun şikayetçi olmadığı olayda cinsel istismar suçundan TCK.nun 102/1 kapsamında kalan eylem nedeniyle kamu davasının düşürülmesine,mağdurun kolundaki çantanın zorla alınması ile yağma suçunun tamamlandığı kabul edilerek TCK.nun 149/1-(h) maddesi gereğince belirlenen cezadan çantayı atıp kaçması etkin pişmanlık kabul edilerek TCK.nun 168/3 maddesi gereğince 1/2 oranında indirim yapılarak ceza belirl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2009-03-11  Okunma Sayısı:38
Daire: 7
Tarih
:2008
Esas No: 2005/9993
Karar No: 2008/16444
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: TCK.nun 31. maddesi.
İlgili Kavramlar: SUÇ TARİHİNDE ONBİR (ŞİMDİ ONİKİ) YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜK HAKKINDA SORUŞTURMA(DAHİ) VE KOVUŞTURMA YAPILAMAZ.
Karar Metni: YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2005/9993 KARAR NO :2008/16444 CEZA EHLİYETİ YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ Özet: ONBİR YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDA HUKUK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIP, SANIĞIN YAŞI DÜZELTTİRİLMEDEN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILAMAZ. YARGITAY İLÂMI Kaçakçılık suçundan sanık Ramazan hakkında yapılan duruşma sonunda: Kamu davasının 4926 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına ve müsadereye dair (Erciş Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.05.2004 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, katılan vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 11.07.2005 tarihli tebiiğnamesiyle Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından getirt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:6
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/8103
Karar No: 2009/1288
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 188/3, 191/1-3
İlgili Kavramlar: SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
Karar Metni: Sanığın, evinde esrar maddesi ile hap ve eroin bulundurduğu ve sattığı yönündeki istihbari bilgi üzerine alınan arama kararına dayanarak evinde yapılan aramada; evinin değişik yerlerinde 99 adet paket içinde, net 301.92 gram esrar maddesi içeren dişi hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; istihbari bilginin içeriği, sanıkta ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı, niteliği, ele geçiriliş şekli ve tüm dosya kapsamı itibariyle sanığın eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın sübut bulan bu suçunu gizlemek ve bu suçun cezasından kurtulmak için suça konu maddeleri kullanmak için bulundurduğu yönündeki beyanına itibar edilerek yazılı biçimde karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin te  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:43
Daire: 3
Tarih
:2008
Esas No: 2008/14688
Karar No: 2008/15750
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 170
İlgili Kavramlar: SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMAMASI İDDİANAMENİN İADESİ KANUN YARARINA BOZMA
Karar Metni: Kasten yaralama suçundan şüpheli Ali Rıza Bulut hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Çayırlı Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05.02.2008 tarihli ve 2008/6 soruşturma, 2008/19 esas, 2008/11 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 1 70.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iadesine dair, Çayırlı Asliye Ceza Mahkemesinin 19.02.2008 tarihli ve 2008/11 sayılı iddianamenin değerlendirilmesine dair kararına yönelik itirazın kısmen kabul, kısmen reddine ilişkin, mercii Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin bila tarihli ve 2008/71 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 30.04.2008 tarih ve 24693 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığmın 21.05.2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gönül ÖZDEMİR  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:62
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/12868
Karar No: 2009/47
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5237 Sayılı TCK 247, 155
İlgili Kavramlar: zimmet, güveni kötüye kullanma, Spor Teşkilatı Müdürlüğü mensupları
Karar Metni: Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında 7258 sayılı Kanun uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş olup, futbol karşılaşmalarında müşterek bahisler düzenlemek devletin yerine getirmek zorunda olduğu bir iş niteliğinde sayılamayacağı cihetle Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün kamu görevi yapan bir kuruluş olarak kabulünün mümkün olmadığı ve toplanan oyun bedellerinin Devlet malı sayılacağı veya mensuplarının memur gibi cezalandırılacakları konusunda açıklayıcı ve düzenleyici bir hüküm de bulunmadığından, bu paraların mal edinilmesi eyleminin hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin sanığın basit zimmet suçundan cezalandırılmasına karar verilmişse de; bu suçun tabi olduğu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:43
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/4-192
Karar No: 2008/214
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: avukata hakaret
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2008/4-192 K. 2008/214 T. 7.10.2008 • KESİNLEŞMEMİŞ HÜKÜM ( Yanıltıcı Tarzdaki Yasa Yolu Açıklaması Düzeltilmedikçe ve Düzeltilmiş Şekliyle İlgiliye Tebliğ Edilmedikçe Hüküm Kesinleşemeyeceğinden 5271 Sayılı CYY’nın 35. Maddesi Kapsamında Geçerli Bir Bildirimde Bulunulmadığı ) • AVUKATA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET ETMEK ( Yasa Yolu Süresinin Ne Zaman Başlayacağı Konusunda Hükümlünün Yanıltıldığı - Düzeltilmiş Şekliyle İlgiliye Tebliğ Edilmedikçe Hüküm Kesinleşemeyeceğinden 5271 Sayılı CYY’nın 35. Maddesi Kapsamında Geçerli Bir Bildirimde Bulunulmadığı ) • YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI OLANLAR ( Yasa Yolu Süresinin Ne Zaman Başlayacağı Konusunda Hükümlünün Yanıltıldığı - Düzeltilmiş Şekliyle İlgiliye Tebliğ Edilmedikçe Hüküm Kesinleşemeyeceğinden 5271 Sayıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali yetiş  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:111
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/13064
Karar No: 2008/9955
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 103/3 ve 5377 sayılı yasa
İlgili Kavramlar: Çocukların nitelikli cinsel istismarı
Karar Metni: ..... Sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 5237 sayılıl TCK.nun 103/3 maddesine 5377 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu " .... birden fazla kişi tarafından birlikte.." ibaresi eklenmiş olup bu değişikliğin hükümlü aleyhine uygulanamayacağı gözetilmeden TCK 103/3 madde ile atırım yapılması, Kanuna aykırı, hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-10  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/3479
Karar No: 2008/20084
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: haksız kışkırtma
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/3479 Karar No : 2008/20084 Tebliğname No : 4 - 2006/84353 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Kayseri Asliye 2.Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23.12.2005 NUMARASI : 05/935 - 05/1267 SANIK(LAR) : Abdullah Ç. SUÇ(LAR) : Tehdit SUÇ TARİHİ : 21.04.2004 HÜKÜM(LER) : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK:Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-09  Okunma Sayısı:35
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/13420
Karar No: 2008/10597
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Zorla ırza geçme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/13420 Karar No : 2008/10597 Tebliğname No : 5-2008/212329 Zorla ırza geçme ve kaçırıp alıkoyma suçlarından sanıklar İrfan A., İslam A. ve Servet K.un yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Servetin eyleminin reşit olmayan mağdurenin rızasıyla cinsi münasebette bulunma ve tüm sanıkların eylemlerinin rızaen alıkoyma vasfında kabulüyle bu suçlardan, sanıklar İslam ve İrfanın ise zorla ırza geçme suçundan mahkümiyetlerine dair, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 01.03.2006 gün ve 2006/90 Esas, 2006/75 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-09  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki