Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/465
Karar No: 2007/3452
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ÇOCUK KORUMA KANUNU
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/465 KARAR NO : 2007/3452 TEBLİĞNAME : 1-B/06/154906 Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak suçlarından Adem Zengin hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 81, 29, 31, 62, 6136 sayılı Kanunun 15/1. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (ANKARA) Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.03.2006 gün ve 51/115 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:15
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/10801
Karar No: 2009/695
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: 5237 sayılı T.C.K.unun 226/4
İlgili Kavramlar: DOĞAL OLMAYAN YOLDAN YAPILAN CİNSEL DAVRANIŞ
Karar Metni: Müstehçen içerikli CD. Satmak suçundan sanık hakkında yapılan yargılaması sonunda ; atılı suçtan mahkumiyetine dair mahkemesinden verilen hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü. Mahkemeye ibraz edilen 15.11.2006 tarihli rapor içeriğinden suça konu filmlerdeki görüntülerin 5237 Sayılı Yasanın 226/4. maddesinde tanımlanan cinsel davranışlara ilişkin olması karşısında suç niteliğinin belirleme görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi yerine yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafii temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sai  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:19
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15382
Karar No: 2009/2415
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 103/6, 53/5
İlgili Kavramlar: RUH SAĞLIKLARININ BOZULUP BOZULMADIĞI KONUSUNDA İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ DE İSTENEREK RAPOR ALINMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ
Karar Metni: TUTUKLU: Çocukların basit cinsel istismarı suçundan sanık Ahmet K…….’nın yapılan yargılaması sonunda; sekiz ayrı eylemden mahkumiyetine dair, Antalya 3. Aır Ceza Mahkemesi’nce 01.10.2007 tarih ve 2007/195 Esas, 2007/343 Karar sayı ile verilen hüküm süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafiince duruşmalı olarak ve katılanlar vekilleri tarafından da istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığının 11.11.2008 günlü tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelendi: Sanığa tayin olunan cezanın türü ve miktarı karşısında koşulları bulunmadığından sanık müdafiin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318.maddesi uyarınca REDDİNE ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde göste  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:7
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2005/2896
Karar No: 2006/1400
Kaynak: yargıtay sitesi
İlgili Maddeler: 5237 sy 220
İlgili Kavramlar: suç örgütü kurmak
Karar Metni: ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA MUHALEFET CÜRÜM VE KABAHATTE İŞTİRAK HÜKÜMLERİ ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI DURUŞMALI İNCELEME YETKİSİNİN REDDİ EŞYA MÜSADERESİNE AİT HÜKÜMLER KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI KASTEN ADAM YARALAMA SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETME "İçtihat Metni" Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olma, silahla yaralama, bu suça azmettirme ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından sanıklar .... ...., .... ..., .... ...., .... ...., ..... ....lün yapılan yargılamaları sonunda; sanık ....in 765 sayılı TCK.nun 64/2. maddesi delaletiyle 456/2, 457/1 maddeleri ile 4422 sayılı Yasanın 15. maddesinin yollamasıyla 765 sayılı TCK.nun 314. maddesi uyarınca, sanıklar .... ...., .... ...., .... .... ve .... ....ün 765 sayılı TCK.nun 456/2, 457/1, 314, 59. maddeleri ile 5237 sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kurtuluş Tayanç Çalışır  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:57
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2901
Karar No: 2007/8545
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: mağdur şikayetten önce ölürse?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/2901 KARAR NO : 2007/8545 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/246358 İsmail Bozkurtu kasten öldürmekten sanık Orhan Övez, işbu ölümle biten kavgada İsmail Bozkurtu yaralamaktan sanık Ahmet Özekin yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ANKARA) Onuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.06.2006 gün ve 35/160 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık Orhan müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:128
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2008/20639
Karar No: 2009/2723
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: T.C.K.unun 51/7, CMK.231,5275 yasanın 101/3
İlgili Kavramlar: ERTELİ HAPİS CEZASININ İNFAZINA KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN İTİRAZ BAKMA GÖREVİ
Karar Metni: Kesinleşen hükümle erteli hapis cezasınn hükümlülünün bir yıllık deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle 5237 sayılı T.C.K.unun 51/7 maddesi uyarınca tamamen infazına ve hükümlü hakkında koşulları bulunmadığından 5271 sayılı C.Y.Y.nın 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin karara karşı 5275 sayılı yasanın 101/3 maddesi gereğince yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurnun bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekli bulunduğu, Anlaşıldığından hükümlünün tebliğnameye aykırı olarak temyiz davası isteği hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 18/02/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:9
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/16297
Karar No: 2008/17216
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 142/2-d ve TCK 269
İlgili Kavramlar: Hırsızlık ve İftiradan dönme
Karar Metni: I- Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan kurulan hükmün ....onanmasına, II- Hırsızlık ve iftira suçlarından kurulan hükümlerin incelemesine gelince: Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulle usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; I- Katılana ait konuta girerek para ve otomobilinin anahtarını çalan sanığın konuttan çıktıktan hemen sonra bu anahtarı kullanarak otomobili çaldığının oluşa uygun kabulden anlaşılması karşısında; eylemin tek hırsızlık suçunu oluşturacağı ve 5237 Sayılı TCKnun 142/2-d maddesi ile hükümlülüğü yerine, eylemin iki ayrı hırsızlık suçunu oluşturduğu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:19
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/6257
Karar No: 2009/200
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 81, 21/2, 170/1-c
İlgili Kavramlar: OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME
Karar Metni: Ancak; a) Sanık H....... S........ hakkında bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan kurulan hükümle ilğili olarak yapılan incelemede; Sanığın, olay gecesi düğün yerinde insanların bulunduğu ortamda genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde havaya doğru ateş ettiği sırada tabancasının tutukluk yapması üzerine, tetik hakimiyetini bırakmadan ve hiçbir önlem almadan gereksiz yere topluluğun üzerine doğru tutarak silahını atışa elverişli duruma getirmek için uğraşırken tetiğe basınç uygulayarak ateşlediği silahtan çıkan kurşunun topluluk içinde bulunan Mustafaya değmesi sonucu ölümün meydana geldiği olayda; Sanığın, öldürme sonucunun meydana gelebileceğini öngörmesine karşın eyleminden vazgeçmeyerek sürdürmesinin olası kastla insan öldürme suçunu oluşturduğu gözetilm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:17
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/8-188
Karar No: 2008/208
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TEMYİZ SINIRI VE A.İ.H.S.
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2008/8-188 Karar No :2008/208 İtirazname :69694 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi : BURSA 1. Ağır Ceza Günü : 11.10.2006 Sayısı : 68-379 Davacı : K.H Katılan : Ruşen Karagüzel Sanık : Çetin Durna Sanık Çetin Durna’nın yaralama suçundan, 765 sayılı Yasanın 456/4. maddesi uya¬rınca 218.103.000 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2003 gün ve 315-139 sayılı hüküm, Katılan vekili ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 23.11.2005 gün ve 1300-10915 sayı ile; “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde “zaman bakımından uygulama”, 525  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:65
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/13141
Karar No: 2009/1893
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: İNFAZ SIRASINDA VERİLEN HAGB RED KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün ve 250/13 sayılı kararında açıklandığı üzere; 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun Geçici 1/2 nci maddesinde "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir" hükmüyle 5275 sayılı Kanunun 98 ila 101 nci maddelerine atıfta bulunulduğu, anılan kanunun 101/3 ncü maddesind  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Adnan Budak  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:11
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/41
Karar No: 2009
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.51,CMK.231
İlgili Kavramlar: ERTELEME-HAGB
Karar Metni: CMK.231.maddesinde düzenlenen HAGB ile TCK.51.maddesinde düzenlenen ertelemenin koşulları birbirinden farklıdır.Ayrıca,CMK.231.madde hükmü öncelikle değerlendirilmelidir.Bu nedenle erteleme talebi reddedilmiş olsa bile, HAGB AYRICA DEĞERLENDİRİLMELİDİR.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:54
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/48
Karar No: 2009/
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.50/4,CMK.231
İlgili Kavramlar: TAKSİRLİ SUÇLAR,PARAYA ÇEVİRME ve HAGB
Karar Metni: Taksirli suçlarda hükmolunan 2 yıldan fazla hapis cezası paraya çevrilmiş olsa da, CMK.nın 231.maddesi uygulanmaz.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/921
Karar No: 2008/7107
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Şikayete tabi mi değil mi?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/921 KARAR NO : 2008/7107 TEBLİĞNAME : 1-B/07/142531 Birol Öztürk ile Hasan Hayriyi kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanıklar Lütfi Koldaş ile Selçuk Başolun yapılan yargılanmaları sonunda; Selçukun hükümlülüğüne, Lütfinin Birolu öldürmeye teşebbüsten CMK.nun 223/8. maddesi gereğince açılan kamu davasının düşürülmesine, Hasan Hayriyi öldürmeye teşebbüsten beraatine ilişkin (KARŞIYAKA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.10.2006 gün ve 408/777 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:13
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/1510
Karar No: 2009/2325
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 191
İlgili Kavramlar: Uyuşturucu madde kullanmak
Karar Metni: Hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk ceza Kanununnun 191. maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedeviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörüldüğü halde, diğer seçenek tartışılmadan sanık hakkında ceza ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesi Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 17.02.2009 tarihnde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:5
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/1
Karar No: 2007/2
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: 170
İlgili Kavramlar: iddianamenin iadesi
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 6. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No :2006/17004 Karar No :2007/601 Tebliğname :Y.E./2006177498 Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinten yoksun kılma, zorla senet imzalatma, geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından şüpheliler Cuma Yılmaz, Yunus Poyraz, Adil Eryiğit, Gezgin Gök ve Ayhan Sarıca haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08/05/2006 tarihli ve 2006/1961- 671- 77 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinin 10/05/2006 tarihli ve 2006/75- 671 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, NEVŞEHİR Ağır Ce  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat aksu  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:60
Daire: 6
Tarih
:2006
Esas No: 2003/19396
Karar No: 2006/34
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: 142
İlgili Kavramlar: hırsızlık
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 6. Ceza Dairesi TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R Esas No :2003/19396 Karar No :2006/34 Tebliğname :6/2003137050 Hırsızlık suçundan sanık Celalettin Serdar Kumtepe hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin ANTALYA 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 3.6.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın, hakim huzurunda sonradan geri aldığı kollukta yer gösterme sırasındaki suçu kabullenmesine ilişkin anlatımından başka, yüklenen suçu işlediğini gösteren, hükümlülüğüne yeterli, kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat aksu  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:51
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/3924
Karar No: 2007/7271
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: T.CK 28'İNYARGITAY UYGULAMASI
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/3924 KARAR NO : 2007/7271 TEBLİĞNAME : 1-B/06/46374 Recep Tekini taammüden öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Cesim Tosun, işbu ölümle biten kavgada sanık Cesim Tosunu azmettirmekten, sanıklar Ahmet Tosun, Mehmet Tuncer ile Mustafa Tuncer, işbu suça feri fail şekilde katılmaktan sanık Nermin Korkut, izinsiz silah taşımaktan sanık Mehmet Tuncerin yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ilişkin (DENİZLİ) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.12.2005 gün ve 422/496 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/16748
Karar No: 2009/408
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 157, 158/2
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK
Karar Metni: 1- Sanığın, belli bir memur yanında hatırı sayıldığından söz etmeksizin kendisini Sağlık Bakanlığında görevli müfettiş olarak tanıtıp müştekinin tayinini yaptırabileceğini söylemesi nedeniyle eylemin 5237 sayılı Yasanın 157/1 maddesinde öngörülen dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden 5237 sayılı Yasanın 158/2.maddesi ile uygulama yapılması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:23
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2006/9974
Karar No: 2009/2490
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 142/1-b, 86/2, 150/2
İlgili Kavramlar: DOLAYLI YAĞMA
Karar Metni: Ancak, 1-) Sanığın olay günü gündüz saat:10.45 sıralarında aynı minibüs içinde yakınanın arka cebinden cep telefonunu aldığı ve aracın durmasından yararlanarak inerek kaçmaya çalışan sanığı, yakınanın kesintisiz takibi sonucu ile yakalandığı ve kurtulmak için önce telefonu atan sanığın yakalandıktan sonra da mağduru basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığının anlaşılması karşısında sanığın 765 sayılı TCY’nın 495/2. maddesine uyan dolaylı yağma suçunu oluşturan eylemi 5237 sayılı TCY’sın da dolaylı yağma suçuna yer verilmemiş olması da gözetildiğinde, aynı Yasa’nın 142/1-b, 35. ve 86/2. maddelerine uyan hırsızlığa kalkışma ve yaralama suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde uygulama yapılması, 2-) 5237 sayılı TCY’nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “mal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:15
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/6717
Karar No: 2008/7725
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK: 216, 231, CMUK: 321, 5320 Sy. Yasa: 8/1,TCK: 7/2,, 5728 Sy. Yasa: 562
İlgili Kavramlar: C. Savcısının Duruşmaya Katılmaması, Bozma Nedeni Teşkil Ettiği, Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun CMK nın 231/5. Maddesi Gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Tabi Olduğu
Karar Metni: 1- C. Savcısının esas hakkındaki görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMKnın 216. maddesine muhalefet edilmesi yasaya aykırı, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUKnun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Samim Saraç  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:8
Önceki | Sonraki