Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/274
Karar No: 2008/284
Kaynak: ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY Onbirinci Ceza Dairesi Esas :2006/274 Karar :2008/284 Tebliğname:11/2005148088 Y A R G I T A Y I L A M I Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık Hasan Hüseyin Keçeci’nin yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair ....... Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28/06/2005 gün 2003/244 Esas 2005/185 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekili ile Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 02/01/2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Suç tarihlerinde katılanların çalıştığı şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan sanığın, katılanların nema ödemlerine ilişkin formlara, onların yerine imzalarını atıp T.C. Ziraat Bankası’ndan nemaları alma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:23
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/4263
Karar No: 2008/21180
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK.231.madde.
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;başvurunun nitelik,ceza türü,süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Suçun niteliği,cezanın türü ve süresine göre;08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun geçici madde;1/1.fıkrası yollamasıyla aynı Kanunun 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMKnun 231/5.-14. madde ve fıkraları gereği TEKERRÜRE ESAS HÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNMAYAN sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, Bozmayı gerektirmiş,sanıklar savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan,diğer konular yönünden incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 18/11/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-02-03  Okunma Sayısı:6
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/21670
Karar No: 2008/15074
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 174
İlgili Kavramlar: KATİ DOKTOR RAPORU İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: T.C YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 2008/21670 Karar No : 2008/15074 Tebliğname No : KYB- 2008/135681 Kasten yaralama suçundan şüpheli Halis .......... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14.04.2008 tarihli ve 2008/8703-4037-1387 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuun 174. maddesi gereğince iadesine dair, (KAYSERİ) 2. Sulh ceza Mahkemesinin 18.04.2008 tarihli ve 2008/493 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, (KAYSERİ) 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.05.2008 tarihli ve 2008/124 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adelit Bakanlığınca verilen 16.06.2008 gün ve 2008/34239 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Koca  Kayıt Tarihi:2009-02-03  Okunma Sayısı:94
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15582
Karar No: 2008/18843
Kaynak: infaz dosyası
İlgili Maddeler: TCK 50/3 , 50/1-f , 50/6
İlgili Kavramlar: ÇOCUKLAR HAKKINDA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİNDEN SONRA, TEDBİRE UYULMAMASI HALİNDE YENİDEN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEMEZ
Karar Metni: Basit yaralama suçundan sanıklar R. B. ve T. Ş.in, 5237 sayılı TCKnun 86/2, 29, 31/3, 62/1.maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, cezalarının anılan Kanunun 50/3 ve 50/1-f maddesine göre mahkum olunan cezanın yarısı kadar Malatya Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün listesinde bulunan orman ağaçlandırma ve bakımı hizmetinde çalıştırılmak üzere kamuya yararlı bir işte çalışması tedbirine çevrilmesine dair, (MALATYA) Çocuk Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı kararının infazı sırasında, sanıklardan T. Ş.in, seçenek yaptırımın gereklerini yerine getirmediğinden bahisle 1 ay 20 gün hapis cezasının derhal infazına ilişkin, aynı Mahkemenin 04.03.2008 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı ek kararına yönelik iti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Güven Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-02-02  Okunma Sayısı:17
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/7947
Karar No: 2009/54
Kaynak:
İlgili Maddeler: 3167 ,16
İlgili Kavramlar: 31.12.2008 TARİHİNDEN SONRA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık 65533; 65533; 65533; 65533;. Hakkında ANKARA 8. Asliye Ceza Mahkemesi 65533;nce yapılan yargılama sonucu, 27.10.2004 tarihinde 2004/378 esas ve 2004/833 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 65533;nın onama isteyen tebliğnağmesi ile 22.05.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile yatırımların doğru biçimd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yüksel  Kayıt Tarihi:2009-02-01  Okunma Sayısı:30
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/18077
Karar No: 2008/18077
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 168, 58.
İlgili Kavramlar: ETKİN PİŞMANLIK, TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Karar Metni: Ancak; 1- 5237 sayılı TCK.nın 168. maddesinde düzenlenmiş olan etkin pişmanlık hükümlerinin suçun tamamlanmış olması halinde uygulanabileceği gözetilmeden, kalkışma aşamasında kalmış olan hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması, 2- 5237 sayılı TCY.nın 58/1.maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için cezanın infaz edilmiş olması şartı aranmamakta olup, anılan Yasanın 58/2.maddesinde belirtilen “üç ve beş yıllık sürelerin” cezanın infaz edilmiş olması halinde göz önünde bulundurulması gerektiği gözetilmeden, sanık Abdulselam hakkında Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesinin 21.05.2002 tarih ve 535-438 sayılı ilamı ile 2313 sayılı Yasa gereğince ağır para cezasına hükmolunmuş olup, cezanın ertelendiği ve sanığın 5 yıllık Adli Sicilden silinme süre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-01-30  Okunma Sayısı:16
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10328
Karar No: 2008/10328
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: TCK 61
İlgili Kavramlar: Cezanın belirlenmesi-teşdit
Karar Metni: Sanıkta bir adet sahte paranın (100 TL)elde edilmiş olması karşısında alt sınırdan ceza tayini gerektiği gözetilmeden,takdirde yanılgıya düşülerek teşdit uygulanması suretiyle sanığa fazla ceza tayini...bozmayı gerektirmiştir...4.11.2008  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2009-01-30  Okunma Sayısı:7
Daire: 11
Tarih
:2006
Esas No: 2006/7345
Karar No: 2006/7345
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 342, YTCK 204, 53
İlgili Kavramlar: LEHE YASANIN BELİRLENMESİ
Karar Metni: YARGITA İLAMI Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanıklar Şayeste …….., İsmail ……ve Halil ……..’nin yapılan yargılamaları sonunda: Mahkumiyetlerine dair ANTALYA 3.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.10.2005 gün ve 2005/134 Esas, 2005/398 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 07.11.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü: 1-5252 Sayılı Yasanın 9/3.maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK.nu ile sonradan yürülüğe giren 5237 Sayılı TCK.nun ilğili tüm hükümleri somut olaya ayrı ayrı uygulandığında verilen cezalar süre itibariyle aynı olmakla beraber 5237 Sayılı Yasanın lehe kabul edilip uygulanması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-01-29  Okunma Sayısı:30
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/584
Karar No: 2008/584
Kaynak: İLGİLİ MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 191
İlgili Kavramlar: GÖREVSİZ MAHKEMEDEKİ SORGU İLE YETİNİLMESİ
Karar Metni: Sanığın,görevsizlik kararı gereğince sorgusu yapılmadan Sulh Ceza Mahkemesince yapılan sorgusu ile yetinilmek suretiyle,5271 sayılı CMK.nın 191.maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,Bozmayı gerektirmiş,sanık ...... ve savunmanın temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA 09.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MURAT ERTENLİ  Kayıt Tarihi:2009-01-28  Okunma Sayısı:6
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/14331
Karar No: 2008/14331
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 204/2, 5490 sk. 67
İlgili Kavramlar: MUHTARIN SAHTE İKAMETGAH DÜZENLEMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No :2008/14331 Karar No :2008/11789 Tebliğname No :TM-2008/215295 5490 Sayılı Kanuna Aykırılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıklar Gökhan Öztaş ve Muammer Karabulut’un yargılanmaları sırasında; Karapınar Asliye Ceza Mahkemesiyle, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelendi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine vermiş olduğu karar zımmi görevsiz kararı kabul edilerek gereği düşünüldü. İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2009-01-28  Okunma Sayısı:41
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/14075
Karar No: 2007/14075
Kaynak: ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK.nun 149/1-(a,c),109/2,109/3-(a,b),245/1
İlgili Kavramlar: YAĞMA, ALIKOYMA VE HAKSIZ ELDE BULUNDURULAN KREDİ KARTINI KULLANMA
Karar Metni: A-Sanıkların yakınan F.A.’ya yönelik yağma eylemi nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanıklar H.D.A. ve A.B. savunmanlarının temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, B- Sanıkların yakınan Y.Ö.’ye yönelik yağma, her iki yakınana yönelik hürriyeti kısıtlama ve yakınan F.A.’ya yönelik banka kartının kötüye kullanılması eylemleri nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince; Yakınan Y.Ö.’nün, olaydan sonra Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesine, 19.06.2006 tarihli banka hesap ekstresine, sanıkların dola  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2009-01-27  Okunma Sayısı:11
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9582
Karar No: 2008/9582
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: CMK 8-10-11
İlgili Kavramlar: BİRLEŞTİRME UYUŞMAZLIĞI
Karar Metni: ... Ağır Ceza Mahkemesiyle, ... Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtisat bulunmadığı ve varsa ortak delillerin onaylı örneklerinin karşılıklı olarak temininin mümkün bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde hukuki yarar görülmediğinden ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... .. Karar sayılı BİRLEŞTİRME KARARININ KALDIRILMASINA, davaların her mahkemenin kendi dosyası üzerinden yür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/9444
Karar No: 2007/9444
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 86/1-87/4 ve 86/2-22-85/1
İlgili Kavramlar: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralanma
Karar Metni: Müdahiller vekilinin suç vasfının kasten öldürme olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; Ancak, 1) Oluşa, kabule ve dosya kapsamına göre, olay günü hükümlü ile maktülün girdikleri gayrimenkul ihalesi sonunda, hükümlünün, yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan maktüle etkili eylemde bulunduğu, maktülün maruz kaldığı müessir fiilin etkisiyle kendisinde mevcut kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu gelişen solunum dolaşım yetmezliğinden öldüğü; hükümlü ile maktülün aynı köylü oldukları ve hükümlünün 11.07.2003 tarihli alınan ifadesinde, maktülün eniştesi olduğunu beyan ettiği anlaşılmakla, etkili eylem yönünden 5237 sayılı TCK.nun 86 ve 87. maddeleri kapsamında yeniden rapor alınarak, ve hükümlünün olay tarihinde maktüldeki kron  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:12
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2006/6945
Karar No: 2006/6945
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765/m.179/2, 5237 Sayılı TCK'nun 109
İlgili Kavramlar: hürriyeti tahdit suçu-tehdit
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2006/6945 K. 2007/6454 T. 1.10.2007 • HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Sanığın Katılanların İşyerine Gece Saatlerinde Giderek Onları Silahla Tehdit Ederek Arabasına Bindirip Götürmesi Eylemi Nedeniyle ) • SİLAHLI TEHDİT ( Olaydaki Eylemlerin Hürriyeti Tahdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesinin Hatalı Olması ) 5237/m.106,109 ÖZET : Sanığın katılanlar Sami ve Mehmetin çalıştıkları işyerine gece saatlerinde gittiği, onları silahla tehdit ederek arabasına bindirip önce Gölmarmara ilçesine daha sonra Manisaya götürdüğü, sonra da Akhisar yönüne doğru yola çıkıp bir süre gittikten sonra araçtan indirip bıraktığı şeklinde gerçekleşen eyleminde hürriyeti tahdit suçunun oluştuğu gözetilmeden, bu suçtan mahkumiyeti yerine suç vasfında yanılgıya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:115
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8-275
Karar No: 2007/9
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765/m.179/2, 5237 Sayılı TCK'nun 109
İlgili Kavramlar: hürriyeti tahditsuçu-kasten yara. suçunun birlikte gerçekleşmes
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2006/8-275 K. 2007/9 T. 23.1.2007 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK ( Mağduru Yol Boyunca Zaman Zaman Döverek Şehir Merkezine 85 Km Mesafedeki Hekimhan İlçesine Götürmeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu ) • LEHE YASA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak - Sanıkların Sabit Görülen Eylemleri Nedeniyle 765 ve 5237 Sayılı Yasaların İlgili Hükümlerinin Denetlenebilir Açıklıkla Ayrı Ayrı Tatbiki Gerektiği ) 765/m.179/2 5237/m.7 5252/m.9,12 ÖZET : Evlenmek üzere iken başkasıyla kaçan Arzunun nişanlısı ve yakınları olan sanıkların, bu olayla ilgisi bulunduğundan kuşkulandıkları mağdur Serdalı yanlarından ayrılmak istemesine karşın Malatya şehir merkezinde zorla araca bindirip döverek, tehditle araçta tutmaları ve o sırada gelen kısa mesajdaki bilgiler ile sorg  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:113
Daire: 10
Tarih
:2007
Esas No: 2006/5136
Karar No: 2006/7534
Kaynak: içt.prg
İlgili Maddeler: 3167 s. Yasa m. 3,5
İlgili Kavramlar: ÇEKTE KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi E:2006/5136 K:2007/14315 T:04.12.2007 ÇEKTE KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI TEBLİGAT Özet SANIKLAR HAKKINDA DÜZENLENEN UYARDI DAVETİYENİN ÖNCELİKLE DAHA ÖNCE KENDİSİNE GEÇERLİ TEBLİGAT YAPILMIŞ BİLİNEN SON ADRESİNE GÖNDERİLMESİ, BULUNAMAMASI HALİNDE TEBLİGAT KANUNUNUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKİR. KEŞİDE TARİHİ 31.07.2003 SONRASI OLAN VE KİMLİK NUMARASI BULUNMAYAN ÇEKİN NE ZAMAN DÜZENLENDİĞİ VE BANKA TARAFINDAN ÇEK DEFTERİNİN YENİLENİP YENİLENMEDİĞİ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR. 7201 s. Yasa m. 35 5271 s. Yasa m. 195 1412 s. Yasa m. 225 3167 s. Yasa m. 3,5 Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Muzaffer ve A... Güvenlik Savunma Sistemleri İnşaat Tur. San. A.Ş. hakkında (Ankara İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)nce yap  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2009-01-24  Okunma Sayısı:28
Daire: CGK
Tarih
:2005
Esas No: 2005/6-59
Karar No: 2005/107
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765 S. K. m. 342, 504, 5237 S. K. m. 158, 204, 205, 158
İlgili Kavramlar: dolandırıcılık, önceden doğmuş bir borç
Karar Metni: ÖZET : Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi, menfaat daha önceden elde edilmiş olduğundan dolandırıcılık suçunu oluşturmayacaktır. Somut olayda sanığın, önceden alım-satım nedeniyle mağdur Veliye borçlanmış olması halinde, aralarındaki borç-alacak ilişkisi hile ve desise nedeniyle fesada uğratılmamış iradeyle meydana geleceğinden, daha sonra bu borcun hileli hareketler ile kapatılması durumunda, dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşması olanaksızdır. (765 S. K. m. 342, 504) (5237 S. K. m. 158, 204, 205, 158) Dava: Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanık Cemal Doğanın TCY.nın 342/2, 80, 59, 504/3, 522, 59, 71 ve 31. maddeleri uyarınca 4 yıl 20 ay 20 gün ağır hapis ve 916.666.000 lira ağır para cezası  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-21  Okunma Sayısı:112
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11256.
Karar No: 2008/16085.
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 231/6-C
İlgili Kavramlar: CMK 231/6-C YALNIZCA ZARAR SUÇLARINDA ARANIR. (ZARAR=MADDİ ZARAR)
Karar Metni: YARGITA Y İ L A M I Esas No : 2008/11256 Karar No : 2008/16085 Tebliğname No : YYB/2008-110793 Evlenme olmaksızın dinsel tören yapma suçundan sanıklar Feyyaz Şener ve Sultan Mansuroğlu’nun 5237 sayılı TCY’nın 230/5, 62/1, 50/1-a, 52/2. maddeleri gereğince 1.000.YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Keskin Sulh Ceza Mahkemesinin 19.2.2008 tarihli ve 2008 – 36/22 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5.6.2008 gün ve 110793 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi : Tebliğnamede özetle; “Dosya kapsamına göre, sanıkların kamunun uğradığı zararı karşılamadıkları belirtilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/6-c maddesindeki şartlar oluşmadığından hükmü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Dr.Selami Turabi  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:69
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15793
Karar No: 2008/21761
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: MANEVİ ZARAR
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Tehdit suçuna ilişkin olarak hükmün temyiz edilemez olması nedeniyle Yerel Mahkemenin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, yerel mahkemenin redde ilişkin kararının ONANMASINA, 2-Görevliye sövme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkrası ile CYY.nın 231/5  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Özaydın  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:36
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10614
Karar No: 2008/8488
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 231, CMK 253, TCK 421
İlgili Kavramlar: HAGB AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No :2008/10614 Karar No :2008/8488 Tebliğname No :KYB/2008-131056 Sarkıntılık suçundan sanıklar M.K. ve A.A haklarında 765 sayılı TCK’nın 421. maddesinin 2. cümlesi, 59. maddeleri uyarınca 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 5237 sayılı TCK’nın 231. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Şabanöü ACMnın 21.3.2008 gün ve …. Sayılı kararına yapılan itirazın reddine dair Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinin 164.2008 tarihli ve …… sayılı kararının; Sanıkların katılana karşı işledikleri eylemin 765 sayılı TCK’nın 421. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu olup, söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu, CMK’nın 253. maddesi uyarınca, sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Dursun  Kayıt Tarihi:2009-01-19  Okunma Sayısı:48
Önceki | Sonraki