Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/8558
Karar No: 2008/15780
Kaynak: içtihat programı
İlgili Maddeler: 765 SY TCK 232, 5237 SY TCK 277, 5217 SY CMK 135/147/177/191/206/209/215/217/230 mad
İlgili Kavramlar: YARGI GÖREVİNİ YAPANI ETKİLEME , İLETİŞİMİN TESPİTİ, GÖREVSİZ MAHKEMECE YAPILAN USUL İŞLEMLERİ
Karar Metni: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre sanıklar Haldun ve Cenk hakkında "Telekom-Turkcell" davasıyla ilgili Ankara Yedinci Asliye Hukuk Mahkemesi ve sanık Galipin Ankara Yedinci Asliye Ticaret Mahkemesi yargıçları üzerinde gerçekleştirdikleri iddia olunan eylemleri nedeniyle bir karar verilmemiş ise de, zamanaşımı süresince hüküm kurulabileceği anlaşılarak yapılan incelemede; Anayasanın 141, 5271 sayılı CMKnın 34, 230 ve 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUKnın 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, C.savcısını ve herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması, Yargıtayın gerekçele  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2008-12-21  Okunma Sayısı:106
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/398
Karar No: 2008/10878
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 213 SY 359.
İlgili Kavramlar: MAL ALIMININ, BİR BAŞKA MÜKELLEFİN FATURASIYLA BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE,
Karar Metni: 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanıklar Emin …. ve Erdal ….’ın yapılan yargılaması sonunda: defter ve belgeleri gizlemek suçundan sanık Erdal …. ve sahte fatura kullanmak suçundan Emin …..’ın Beraatlerine dair ANTALYA 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.07.2007 gün ve 2005/62 Esas, 2007/269 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 14.01.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: 1- Katılan vekilinin, “defter ve belgeleri gizlemek” suçundan sanık Erdal ….. hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde: Sonradan ibraz edilen envanter defterindeki bilgiler ile y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2008-12-19  Okunma Sayısı:31
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/16138
Karar No: 2008/17513
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: ESKİ MAHKUMİYET VARSA HAGB OLMAZ
Karar Metni: Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMKnın 231/6.maddesinin (a) bendinde yazılı "kastılı bir suçtan mahkum olmama" koşulunun bulunmaması sebebiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede; Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından hükmün ONANMASINA... NOTLAR: BU KARARIN TARİHİ 01.03.2006 BU KARARDAKİ SUÇ: ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ESKİ KARARDA SANIĞIN TEK SABIKASI VAR. ESKİ SUÇUN TARİHİ: 12.7.2000 ESKİ SUÇUN KARAR TARİHİ: 22.10.2002 ESKİ SUÇ: 1163 SK M.EK 2.M ESKİ CEZA TECİLLİ,91.260.00 tl PC  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2008-12-19  Okunma Sayısı:13
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2006/5429
Karar No: 2007/428
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 231/5-14
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA KASITLI SUÇ KAVRAMI
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hükümdeki suçun niteliği,cezanın türü ve süresine göre5271 sayılı CMK nın 231%-14 madde ve fıkraları gereği TEKERRÜRE ESAS HÜKÜMLÜLÜKLERİ bulunmayan sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendilmesi zorunluluğu, Bozmayı gerektirmiştir.4.11.2008  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sabri Usta  Kayıt Tarihi:2008-12-18  Okunma Sayısı:15
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2007/14160
Karar No: 2008/20250
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 5395 SY 23.MAD, CMK 216, 231.MAD.
İlgili Kavramlar: AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI.
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-) Antalya 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 12.04.2006 gün, 1419-350 sayılı kararında; sanığın suçu sabit görülerek “5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 23.maddesi uyarınca daha önce hırsızlık suçundan mahkum olmaması , yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat edinilmiş olması” gerekçesi ile aynı gün ve sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 5 yıllık denetimli serbestlik süresi belirlendiği, ana hükmün sanık ve savunmanının göremeyeceği şekilde muhafaza altına alındığı, karara karşı sanık savunmanı tarafından yapılan itirazın Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27.04.2006 gün, 659 sayılı kararı ile reddedilmesi ile de kesinlik k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2008-12-18  Okunma Sayısı:39
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2007/22756
Karar No: 2008/16034
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: CMK 175/1,TCK 267,268,269
İlgili Kavramlar: Kovuşturmanın başlama anı,etkin pişmanlık
Karar Metni: 5271 Sayılı CMK nun 175/1.maddesine göre,iddianamenin kabulü ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.Mahkemece 2.11.2006 günlü anlatımında,gerçek kimliğini açıklaması karşısında bu sanık hakkında TCY nın 268. maddesi aracılığıyla 267/1.maddesinden kurulan hükümde 269.maddenin 2.fıkrası yerine 3_a fıkrasıyla indirim yapılması... nedeniyle bozulmasına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2008-12-18  Okunma Sayısı:8
Daire: 2
Tarih
:2007
Esas No: 2007/5131
Karar No: 2007/8930
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 106, 129/3
İlgili Kavramlar: Sair Tehdit, Karşılıklı Hakarette Cezav Verilmesine Yer Olmadığına
Karar Metni: T.C YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No: 2007/5131 Karar No: 2007/8930 Tebliğname: 2-2007/28091 Silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçlarından sanık Murat Yaylacı’nın yapılan yargılaması sonucunda; BERAATİNE ve ceza verilmekten vazgeçilmesine dair (KARAPINAR) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 06/11/2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi üst C. Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 23/03/2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. 1- Sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda ceza vermekten vazgeçilmesine dair kurulan hükmün üst C. Savcısı tarafından temyizi üzerine yapıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2008-12-17  Okunma Sayısı:62
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2007/8700
Karar No: 2007/8903
Kaynak: Yargı Dünyası Dergisi
İlgili Maddeler: 5271 Sayılı Kanunun 135.
İlgili Kavramlar: İletişimin Tespiti
Karar Metni: YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Tarih: 06.11.2007 Esas: 2007/8700 Karar: 2007/8903 ÖZET: İletişimin tespiti, 5271 Sayılı Kanunun 135. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde uyarınca bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil etme imkanının bulunmaması halinde hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısının kararıyla şüpheli veya sanıkların telekomünikasyon yoluyla iletişimleri tespit edilebilir. İletişimin tespiti, soruşturma evresinde şüphelinin kullandığı telefonla yaptığı görüşmelere ilişkin detay bilgilerinin, yani telefonla yapılan bağlantıların kimlerle ve ne zaman yapıldığının belirlenmesi anlamına gelir. Yalnızca şüpheli veya sanıkların iletişimlerinin tespiti, kayda alınması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hakan tüter  Kayıt Tarihi:2008-12-16  Okunma Sayısı:74
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/5-142
Karar No: 2007/240
Kaynak: YKD 2008/8 Sayfa1654
İlgili Maddeler: TCK 103
İlgili Kavramlar: CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA SAĞLIĞIN BOZULMASINDA TESELSÜL OLMAZ
Karar Metni: Ceza Genel Kurulu 2007/5-142 E., 2007/240 K. • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA TESELSÜL • RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI HALİNDE CEZA TAYİNİ • ZİNCİRLEME SUÇ "ÖZET" CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINDA, MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI, BAĞIMSIZ VE MÜSTAKİL CEZA BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN BİR SUÇ TİPİNİ OLUŞÎURMAYIP, SUÇUN TEMEL ŞEKLİNE NAZARAN CEZANIN DAHA AĞIR BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN BİR ARTIRIM NEDENİNİ OLUŞTURMAKTADIR. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HALLERDE, TCYNİN 43. MADDESİ UYARINCA ARTIRIM, DİĞER ARTIRIM NEDENLERİ UYGULANARAK BULUNAN CEZA ÜZERİNDEN YAPILMALI VE ARTIRIM MİKTARI, NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ NEDENİYLE TCYNİN 103/6. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARTIRIMLA BULUNAN CEZA MİKTARINA EKLENEREK SONUÇ CEZA BELİRLENMELİDİR, "İçtihat Metni" Sanık Sina  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2008-12-16  Okunma Sayısı:409
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/6072
Karar No: 208/5146
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 27/2
İlgili Kavramlar: YASAL SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI
Karar Metni: Kabule göre; 765 sayılı TCK lehe kabul edilerek uygulama yapıldığı halde, aynı yasanın 31. ve 33. maddeleri yerine 5237 sayılı TCKnın 53/1. maddesinin tatbiki ile karma uygulama yapılması yasaya aykırı ise de; aleyhe temyiz bulunmadığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul edilmiş, ancak; Oluşa ve dosya içeriğine göre; olay günü saat 20:45 sıralarında oğulları tarafından yaralı vaziyette hastaneye getirilen 1934 doğumlu maktülün bir gün sonra hastanede hayatını kaybettiği, yapılan otopsi işleminde maktülün vücudunda mevcut olan toplam 26 adet yaradan 13 adet yaranın üzerinin kabuk tutmuş olduğu, sağ meme altında, ksifoid sağ tarafta, karın sağ yan üst tarafta, karın sağ yan orta kısımda, sağ dirsek üstünde ve sağ b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2008-12-15  Okunma Sayısı:12
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9466
Karar No: 2008/7622
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 109, 111/2, 271/2-4
İlgili Kavramlar: Tutukluluğu kaldıran ASCM kararına itiraz
Karar Metni: Yargı mensuplarına rüşvet vermek suçundan sanık S Bölünmez hakkında A Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/44122 soruşturma sayısı ile yapılan soruşturma evresi sırasında adı geçenin A Sulh Ceza Mahkemesinin 20.3.2008 tarih ve 2008/374 müteferrik sayılı kararıyla tutuklanmasını müteakip, soruşturmanın devamı sırasında tahliye edilmesine yönelik şüpheli vekilinin talebinin reddine dair A Sulh Ceza Mahkemesinin 15.4.2008 tarih ve 2008/551 müteferrik sayılı kararına yapılan itirazın kabulüyle şüphelinin tahliyesine, 5271 sayılı CMK.nun 109/3-b maddesi gereğince şüphelinin haftada bir pazartesi günleri mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına ilişkin A Asliye Ceza Mahkemesinin 17.4.2008 tarih ve 2008/  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2008-12-06  Okunma Sayısı:17
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/8503
Karar No: 2008/7593
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 83, 170, 174
İlgili Kavramlar: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Keşifin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı
Karar Metni: DAVA : Hakkı olmayan yere tecavüz etmek suçundan şüpheliler R ve S haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda K Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 30/11/2008 tarihli ve 2007/2793 soruşturma 2008/224-96 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, K 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/02/2008 tarihli ve 2008/49 iddianamenin değerlendirilmesi sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin ( K ) Ağır Ceza Mahkemesinin 12/02/2008 tarihli ve 2008/256 değişik iş sayılı kararı dosyası ile ilgili olarak; Şüpheliler hakkında, hakkı olmayan yere tecavüz etmek suçundan kamu davası açıldığı, soruşturma aşamasında tüm delillerin toplanmış bulunduğu, keşif ve bilirkişi hususunun ise hakimin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2008-12-06  Okunma Sayısı:76
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2005/17980
Karar No: 2008/8249
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5237 sayılıTCK 73/6,105/1
İlgili Kavramlar: ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN ZIMNEN KABULU
Karar Metni: Şikayetçinin vazgeçmesi nedeniyle söz atma suçundan açılan davanın düşmesine dair sanığın yokluğunda verilen kararın tebliği üzerine, sanığın kanun yollarına başvurmaması zımnen feragati kabul niteliğinde bulunduğundan bozma nedeni yapılmamıştır. Gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen kamu davasının düşürülmesine dair karar usul ve yasaya uygun olduğundan yerinde görülmeyen O Yer C.Savcısının bu husustaki temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Sözver  Kayıt Tarihi:2008-12-04  Okunma Sayısı:38
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/21719
Karar No: 2008/17278
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 193/2
İlgili Kavramlar: SORGUSU YAPILMADAN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VEREBİLMEK İÇİN
Karar Metni: Hırsızlık suçundan sanık Tarkan ……… ……..’nün yapılan yargılaması sonucunda; BERAATİNE dair (ANTALYA) 3.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23/11/2007 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 16/07/2008 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Ceza yargılamasında mahkemeye gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuraldan ayrıksı olarak düzenlenen CMK’nun 193/2.madde-fıkrasının, beraat kararı yönünden “dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali” ile sınırlı olarak uygulanabileceği gözetilmeden sorgusu yapılmayan sanığın kastı değerlendirilmek ve kanıt takdiri yoluna gidilmek suretiyle yazılı biç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2008-12-04  Okunma Sayısı:3
Daire: 7
Tarih
:2005
Esas No: 2005/1834
Karar No: 2005/13910
Kaynak:
İlgili Maddeler: 1163 SK EK2-2
İlgili Kavramlar: KOOPERATİFLER KANUNU'NA MUHALEFET PARAYA ÇEVİRME VE ERTELEME
Karar Metni: DAVA : 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı davranmak suçundan sanıklar İmdat Toprak, Cengiz Kıyançiçek ve İdris Özdemirin anılan Kanunun ek 2/2. maddesi gereğince 1 ay hapis ve 346.783.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmalarına ve ertelenmesine dair GAZİANTEP 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.7.2004 gün ve 2003/754 esas, 2004/1022 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 7.1.2005 gün ve 1087 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 14.1.2005 gün ve Y.E.2005-6116 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu: Mezkür ihbarnamede; 1163 sayılı kanunun ek-2. maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya tahvil edilemeyeceği belirtilmiş ise de, suç tarihinden sonra kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5. maddesindeki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:32
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2006/2866
Karar No: 2008/3347
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: Avukatlık Kanunu 164
İlgili Kavramlar: Vekalet Ücreti
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etme suçunda sanık M... İ.... hakkında D.Bakır (). Asliye Ceza Mahkemsince yapılan yargılama sonucu 23.02.2004 tarihinde 2001/849 Esas ve 2004/180 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 07.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 1- 3167 sayılı kanuna 4814 sayılı kanun ile eklenen 16/b maddesinin 4. Fıkrası uyarınca CMUK 225. maddesinin uyarısını taşıyan davetiyenin sanığın bulunduğu yer mahkemesine yazılacak istinabe talebi üzerine bu mahkeme tarafından düzenlenip tebliğe çıkarılması gerekirken; yargı çevresi dışında bulunan sanığa, doğrudan davetiye tebliğinin usulsüz olduğu gözeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Muhtar Coşacak  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:7
Daire: 3
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11405
Karar No: 2008/9269
Kaynak: T:25.06.2008
İlgili Maddeler: 5271 s. Yasa m. 231
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI , SİLİNME KOŞULU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi 5271 s. Yasa m. 231 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı davranmak suçundan sanık …………………….. m anılan Kanunun 91/1, 91/2,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62/1, 52/1-2.maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 320,00 Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sahalı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, anılan maddenin 9.fıkrası uyarınca katılan idarenin uğradığı 750,15 Yem Türk Lirası zararı taksitler halinde" tamamen giderme yükümlülüğüne tabi tutulmasına dair,Akhisar 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 25.02.2008 tarihli ve 2007/547 esas, 2008/97 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kaldırılmasına ilişkin, Akhisar 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 03.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:31
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10204
Karar No: 2008/8987
Kaynak: T:09.07.2008
İlgili Maddeler: 5352 s. Yasa m. 10,12,,,,, 2709 s. Yasa m. 76
İlgili Kavramlar: Adli Sicil Kaydının Silinmesi ,,Arşiv Kaydı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi Adli Sicil Kaydının Silinmesi Arşiv Kaydı Özet Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlara ilişkin adli sicil kayıtları, koşulları oluştuğu takdirde sicil kaydından çıkarılarak arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydının ise silinmesi mümkün değildir. 2709 s. Yasa m. 76 5352 s. Yasa m. 10,12 Hükümlü Rızanın, hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçundan, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159/1, 59. maddeleri gereğince 10 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, (Konya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)nin 11.02.1994 tarihli ve 1993/94 esas, 1994/34 sayılı kararı ile, Cumhurbaşkanına yokluğunda hakaret etmek ve saldırgan sarhoşluk suçlarından 765 sayılı Kanunun 159/2, 59, 572/1, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. madd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:27
Daire: 5
Tarih
:2006
Esas No: 2006/2395
Karar No: 2006/2617
Kaynak: T:29.03.2006
İlgili Maddeler: 5237 s. Yasa m. 85/1-2,,,, 2918 s. Yasa m. 118
İlgili Kavramlar: OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI 5237 s. Yasa m. 85/1-2 2918 s. Yasa m. 118 765 s. Yasa m. 455/2 19 Mayıs Cumhuriyet Başsavcılığının 02.08.2004 tarihli iddianamesiyle sanık D. A. hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlikle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan cezalandırılması talebiyle 19 Mayıs Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama sırasında 11.07.2004 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müteveffa O. A. ‘in öldüğü, M. Y. ‘ın ise 19 Mayıs Tıp Fakültesinin 16.07.2005 tarihli raporunda hayati tehlike geçirmeksizin 30 gün iş ve gücünden kalır şekilde yaralandığının belirtildiği,talimatla alınan ifadesinde de olay nedeni ile sanıktan şikayetinin bulunmadığını belirttiği,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:98
Daire: 9
Tarih
:2007
Esas No: 2006/6469
Karar No: 2007/1218
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 s. TCK m. 73/4,89/5 ,,, 5271 s. CMK m. 223/8
İlgili Kavramlar: BİLİNÇLİ TAKSİR, ŞİKATETTEN VAZGEÇME, TRAFİK KAZASI
Karar Metni: BİLİNÇLİ TAKSİR ŞİKATETTEN VAZGEÇME TRAFİK KAZASI Özet: Bilinçli taksirle işlenen yaralama suçunun kovuşturması şikayete bağlı olmadığından, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davası düşürülemez. 5237 s. TCK m. 73/4,89/5 5271 s. CMK m. 223/8 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Olayın oluşu,sanığın savunmaları,mağdur ve tanık beyanları, sanık hakkında düzenlenen adli raporun içeriğine göre, olay günü sevk ve idaresindeki araçla almış olduğu 124 promil alkolün etkisi ile şerit ihlali yaparak mağdurların bulunduğu motosiklete çarpan sanığın eyleminde bilinçli taksir koşullarının gerçekleştiği, bilinçli taksir halinde suçun kovuşturulmasının şikayete bağlı olmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki