Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 8
Tarih
:2012
Esas No: 2012/34977
Karar No: 2012/34977
Kaynak:
İlgili Maddeler: 6136 13/1
İlgili Kavramlar: 6136 sayılı yasaya aykırılık
Karar Metni: Oluş ve dosya kapsamına gör, dosyada mevcut Polis Kriminal Labo- ratuvarı ekspertiz raporuna göre; davaya konu gaz tabancasının ateşleme sisteminde görev alan mekanik aksamının sağlam ve işler durumda olduğu, imal niteliklerini koruduğu, bu haliyle mermi çekirdeği unsuru ihtiva etmeyen ses-gaz fişeği iken sonradan uç kısımlarına kurşun parçası, saçma tanesi yada metal bilye yerleştirilmek suretiyle özel nitelikteki bir ateşli silah fişeği durumuna dönüştürülmüş fişekleri atabildiğinin belirtilmesi karşısında; davaya konu gaz tabancasının marka, model ve üretim yılı tespit olunup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka, model ve üretim yılı itibariyle bu silahların mevcut haliyle üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların üretim şeması getirtilip, üretim şemasının  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hatice Depedelen  Kayıt Tarihi:2013-08-01  Okunma Sayısı:32
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/19803
Karar No: 2012/19803
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: 2863 Sayılı Kanunun 65/d
İlgili Kavramlar: 2863 TESCİLLİ YAPI BASİT ONARIM 65/d
Karar Metni: 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 2863 sayılı Kanunun 57/7 maddesi uyarınca, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratların, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılması gerektiği, aynı Kanunun 57/8 maddesine göre de, koruma, uygulama ve denetim bürosu kurulmamış yerlerde taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, anılan türden tadilat ve tamiratların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izin ve deneti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İrfan Ünüvar  Kayıt Tarihi:2013-07-31  Okunma Sayısı:28
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/27322
Karar No: 2012/27322
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: 2863 Sayılı Kanunun 65/d
İlgili Kavramlar: 2863 BASİT ONARIM 65/d
Karar Metni: 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Dosya içerisindeki arkeolog ve inşaat mühendisi bilirkişileri tarafından düzenlenen raporlar ile Şirince Köyünün tamamının Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/09/1984 tarih ve 397 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak tescil edildiği, Şirince Köyü Muhtarlığına ait olup, sanık tarafından işletilen otoparkın, tuvaletinin çatısında üç sıra halinde eski ve harap olmuş kiremitlerin aynı tip ve özellikteki kiremitler ile değiştirildiği ve yağmur sularının içeriye akmasını engellemek için harçla kapatıldığı, binanın yapısını ve taşıyıcı unsurlarını etki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İrfan Ünüvar  Kayıt Tarihi:2013-07-31  Okunma Sayısı:22
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/960
Karar No: 2012/960
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: CMK m. 64/5
İlgili Kavramlar: BİLİRKİŞİNİN YEMİNİNİN YAPTIRILMAMASI
Karar Metni: Sanık hakkında karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5560 sayılı Kanunun 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMKnın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na ilişkin düzenlemenin uygulanması konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş ise de; dosya içeriğine göre katılanların uzlaşmak istemedikleri ve zararlarının giderilmediği anlaşılmakla tebliğnamedeki buna yönelik bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişinin yemininin yaptırılmaması, raporun dosya kapsamıyla uyumlu olduğu, sanık tarafından da rapor içeriğine itiraz edilmediği anlaşılmakla sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İlyas Çolaklar  Kayıt Tarihi:2013-07-29  Okunma Sayısı:23
Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/24273
Karar No: 2012/24273
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 4733 sayılı yasaya muhalefet
İlgili Kavramlar: bandrolsüz alkollü içecek
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/24273 Karar No : 2013/12890 Tebliğname No : 7 - 2012/212006 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 19/11/2009 NUMARASI : 2009/534 (E) ve 2009/1138 (K) SANIK : Kerim GÜN SUÇ : 4733 Sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığa ait işyerinde yapılan denetimde ele geçen 61 şişe içkide bulunan bandrollerin başka firmaya ait olduğunun tespit edildiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında bu ürünleri Sun Sine adlı firmadan aldığını ve faturasını  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Ardıç  Kayıt Tarihi:2013-07-29  Okunma Sayısı:30
Daire: 1
Tarih
:2013
Esas No: 2013/2985
Karar No: 2013/2985
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: 5275 sayılı kanun madde 83/1
İlgili Kavramlar: ziyaretçi listesinde değişiklik
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas No : 2013/2985 Karar No : 2013/4744 Tebliğname No : YE - 2013/199302 YARGITAY İLAMI (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Sercan Baranın süresi geçtikten sonra üç kişilik ziyaretçi listesi bildirme talebinin reddine dair Kurum İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 20/03/2013 tarihli ve 2013/1151 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile hükümlünün belirttiği üç kişilik isim listesinin ziyaretçi formuna yazılmasına ilişkin Balıkesir İnfaz Hakimliğinin 08/04/2013 tarihli ve 2013/757-764 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/04/2013 tarihli ve 2013/296 değişik iş sayılı kararında isabet görülmediğinden bahisle; 5  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-07-24  Okunma Sayısı:32
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/25733
Karar No: 2012/25733
Kaynak: Mankeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 232/6. TCK 52/3, 50/4, 50/1-a, 52/2
İlgili Kavramlar: BİLİNÇLİ TAKSİR, VERİLEN HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ HALİNDE BİR GÜN KARŞILIĞININ KARARDA GÖSTERİLMESİ GEREKİR
Karar Metni: Dosya içeriğine göre, suça sürüklenen çocuğun 0.69 promil alkollü şekilde sevk ve idaresindeki motosiklet ile meskun mahal, bölünmemiş, iki yönlü, gece, aydınlatma bulunan, asfalt, 10 m. genişliğinde, üç yönlü T kavşak olan kavşakta seyir halinde iken geçiş önceliğine uymaması sonucu ölenin yolcu olarak bulunduğu motosiklet ile çarpışması şeklinde meydana gelen olayda suça sürüklenen çocuk hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk müdafinin, suça sürüklenen çocuğun kusurunun bulunmadığına, eksik inceleme yapıldığına ilişkin temyi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-07-19  Okunma Sayısı:37
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2013/1372
Karar No: 2013/1372
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CEZA VERİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNE
Karar Metni: 5237 sayılı TCK’nin 129/3. maddesindeki düzenlemenin “ceza vermekten vazgeçilebileceği” şeklinde olduğu gözetilmeden, “ceza verilmesine yer olmadığına” şeklinde yasal olmayan ifade kullanılarak hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, katılan sanık müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 129/3. maddesi uyarınca ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sinan Arpa  Kayıt Tarihi:2013-07-17  Okunma Sayısı:44
Daire: 6
Tarih
:2012
Esas No: 2012/21041
Karar No: 2012/21041
Kaynak: Uyap sorgulama
İlgili Maddeler: TCK 241, 43
İlgili Kavramlar: zincirleme tefecilik
Karar Metni: Sanıklar V, A, M ve P’nin, birden çok kişiye faizle borç para verdiğinin kabul edilmesi karşısında; tefecilik suçunun mağdurunun vergi gelirinden mahrum kalan hazine olduğu da gözetilerek verilen cezanın TCY.nın 43/2. maddesi gereğince artırılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması..."  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tuncay Yardımcıoğlu  Kayıt Tarihi:2013-07-17  Okunma Sayısı:94
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2013/12075
Karar No: 2013/12075
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 29
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: Sanık hakkında mala zarar verme ve basit yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede; Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddi varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilan yapıştırmak şeklind  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-07-16  Okunma Sayısı:37
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2013/14846
Karar No: 2013/14846
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: FACEBOOK YOLUYLA DOLANDIRICILIK
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştiri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İrfan Demirel  Kayıt Tarihi:2013-07-16  Okunma Sayısı:109
Daire: 8
Tarih
:2012
Esas No: 2012/35474
Karar No: 2012/35474
Kaynak: YARGITAY
İlgili Maddeler: 6136 SY. 15/4
İlgili Kavramlar: Sıf Saldırıda Kullanmak Amacıyla Bıçak Taşıma
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Oluşa, dosya kapsamına göre, sanığın suça konu ekmek bıçağını adam öldürmek suçunda kullandığı bu nedenle, 6136 sayılı Yasanın 15/4. maddesinde tanım- lanan suçun oluştuğu gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Yasaya aykırı, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatma Melike Hacıalioğlu  Kayıt Tarihi:2013-07-15  Okunma Sayısı:37
Daire: 1
Tarih
:2013
Esas No: 2013/582
Karar No: 2013/582
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: TCK. 36
İlgili Kavramlar: GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Karar Metni: Sanığın, bıçakla birden fazla vurarak eşi olan mağdureyi sağ kol, sağ el bilek ve batın bölgesine altı isabetle, üçü batına nafiz olacak ve ince bağırsağında üç adet delinme ile karaciğerinde yaralanma meydana getirip ayrı ayrı yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı olayda; Sanığın, olayın hemen sonrasında 05.09.2011 tarihinde kollukta alınan ifadesinde, mağduru yaraladıktan sonra 155 Polis imdat telefonunu aradığını ve durumu bildirerek ambulans talep etmesi üzerine bir süre sonra olay yerine gelen ambulansın, mağdur eşini alarak hastaneye götürdüğünü bildirmesi, sonraki aşamalarda alınan savunmalarında bu hususu tekrarlaması ve sanık ile mağdurun müşterek çocukları olan tanığın da tüm aşamalarda alınan ifadelerinde babası olan sanığın polisi aradığı hususunu doğrulaması hep b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2013-07-15  Okunma Sayısı:25
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/3-1348
Karar No: 2012/3-1348
Kaynak: Dosya
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: CGK-ZARAR-MAHKEMENİN TEKLİF YAPMASININ GEREKMEDİĞİ
Karar Metni: “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna ilişkin uygulama esasları ve koşullarının belirlendiği Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih 2008/11-250 E., 2009/13 sayılı kararında suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesinde zarar yönünden, kanaat verici basit araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği görüşünün benimsenmesi dikkate alınarak mahkeme tarafından meydana gelen zarar, kanaat verici ve basit bir araştırma ile saptanıp, sanıktan tespit edilen bu zararı giderip gidermeyeceği sorulup, diğer koşulların da mevcudiyeti halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili olarak bir karar verilmesi gerekirken, belirt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2013-07-12  Okunma Sayısı:67
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/66275
Karar No: 2011/66275
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: HUKUKİ İHTİLAF, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMANIN UNSURLARI
Karar Metni: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması,malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Katılanın 10 adet profil boruyu işlemesi için sanığın işyerine bıraktığı, aralarında sözlü olarak anlaşma yaptıkları, katılanın profil boruları almaya gittiğinde aralarında fatura düzenlenmesi ve KDV ödemesi hususunda anlaşmazlık çıktığı, katılanın KDV ödemek istememesi nedeniyle sanığın hapis hakkını kullanarak malları ia  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-07-11  Okunma Sayısı:65
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2011/13681
Karar No: 2011/13681
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 207
İlgili Kavramlar: KEŞİDECİ İMZASI BORÇLUYA AİT OLMAYAN SENEDİ KULLANAN SAIK CEZALANDIRILMALIDIR
Karar Metni: Dosya kapsamından sanığın, suça konu 09.12.2005 tanzim, 20.03.2006 ve 20.04.2006 vade tarihli 5000er lira bedelli keşideci imzaları borçluya ait olmayan iki adet sahte bonoyu kredi teminatı olarak bankaya verdiğinin anlaşılması karşısında mahkümiyeti yerine, bir başkasına imza attırılması halinde imzanın kimin eli ürünü olduğunun tespit edilemeyeceği de nazara alınmadan "bonolardaki imzaların sanık tarafından atılmadığına dair savunmanın bilirkişi raporuyla doğrulandığından" bahisle yazılı şekilde beraatine hükmolunması, Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.05.2013 gününde oybirliğiyle kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-07-11  Okunma Sayısı:40
Daire: 14
Tarih
:2012
Esas No: 2012/13324
Karar No: 2012/13324
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 234
İlgili Kavramlar: ÇOCUĞUN ALIKONULMASI
Karar Metni: Sanığın soruşturma aşamasında 2002 ile 2006 yılları arasında hapishanede olduğunu, mağdure .....nın velayetinin babası .....e verilmesine ilişkin 22.09.2004 kesinleşme tarihli kararın kendisine tebliğ edilmeyip, bu nedenle haberinin olmadığını olay tarihi olan 2009 Haziran ayından sonra öğrenmesi üzerine 2009 Temmuz ayında velayeti almak için mahkemeye başvurduğunu, ancak kalem personeli tarafından velayetin kendisinde olduğunun söylendiğini, keza sanığın temyiz dilekçesinin eki olarak sunduğu 17.07.2009 tarihli nüfus kayıt örneği incelendiğinde mağdure ....nın velayetinin sanığa ait olup, yine 21.06.2010 tarihli nüfus kayıt örneğinde velayetin sanıktan alınıp katılana verilmesine ilişkin .....2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.09.2004 gün ve 2002/361 Esas, 2002/361 Karar sayılı hü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-07-11  Okunma Sayısı:45
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/29930
Karar No: 2010/29930
Kaynak: 2007/165 (E) ve 2008/299 (K)
İlgili Maddeler: TCK125
İlgili Kavramlar: GELMEYİN LAN-HAKARET
Karar Metni: 1-Sanığın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru mağdur ile müştekiye söylediği kabul edilen "gelmeyin lan" biçimindeki sözün öfke ve nefret anlatan kaba bir sesleniş niteliğinde olup olmadığı tartışılmaksızın yetersiz gerekçe ve eksik inceleme ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, 2-Kabule göre de; a-Sanığın, tek eylemle birden fazla kişiye hakaret etmesi karşısında, TCKnın 125/3-a maddesi ile belirlenen temel cezanın, aynı Kanunun 43/2. maddesi gereğince artırılması gerektiği gözetilmeden, mağdur sayısınca cezaya hükmolunması, b-TCKnın 125/3-a maddesinin temel ceza olarak hapis ve adli para cezası biçiminde seçenek yaptırım öngörmesi ve sanığın sabıkasında hapis cezası olmaması karşısında, hapis cezasının tercih edilme gerekçesi gösterilmeden hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Peyman Mirza Hürmüz  Kayıt Tarihi:2013-07-10  Okunma Sayısı:47
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/9207
Karar No: 2011/9207
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 104
İlgili Kavramlar: REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
Karar Metni: Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, mağdureyle cinsel ilişkiye girmek isteyen sanığın, mağdurenin acı duyduğunu söylemesi ve istememesi üzerine ilişkiden gönüllü olarak vazgeçtiğinin anlaşılması karşısında, sevişme şeklindeki cinsel ilişki içermeyen, cinsel nitelikteki eylemlerin mağdurenin yaşı ve rızası dikkate alındığında suç teşkil etmeyeceği gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sanık hakkında verilen hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa USTA  Kayıt Tarihi:2013-07-10  Okunma Sayısı:35
Daire: 2
Tarih
:2012
Esas No: 2012/13368
Karar No: 2012/13368
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: 141/1, 142/1-a, b, 35
İlgili Kavramlar: Bina niteliği kazanmamış ve kamu faaliyeti görülmeyen inşaat, teşebbüs
Karar Metni: 1- Sanıkların, suça konu dovlunbazları Anadolu Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesinin bahçesinde yapılmakta olan, henüz bina niteliğini kazanmamış ve kamu faaliyeti veya hizmeti görülmeyen uygulama oteli inşaatından almış olmaları, ayrıca suça konu malların, 5237 sayılı TCKnun 142/1-e maddesindeki "adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya" niteliğinde de olmadığından, eylemlerinin 5237 sayılı TCKnun 141/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 142/1-b maddesiyle uygulama yapılması, 2- Sanıklar hakkında hükmolunan hapis cezasının, 5237 sayılı TCKnun 51. maddesi uyarınca ertelenmesine yer olmadığına karar verilirken, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilip edilmedikleri ile suçu işledikten sonra yargıla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gürkan SUNA  Kayıt Tarihi:2013-07-10  Okunma Sayısı:32
Önceki | Sonraki