Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2009/4891
Karar No: 2009/4891
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Yaralamanın derecesi-alt sınırdan uzaklaşılması gereği
Karar Metni: a-Sanığın av tüfeği ile ateş ederek katılanı sağ kruristen isabetle hayat fonksiyonlarını ağır (5). derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığına ve sağ alt ekstremitedeki olaya bağlı fonksiyonel kısıtlılığı nedeniyle organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda; TCK.nun 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde, TCK.nun 86/1 maddesi uyarınca temel cezanın tespiti sırasında 1 ila 3 yıl hapis cezası aralığında alt sınırdan sonuca etkili olacak şekilde makul düzeyde uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, b-Sanığın av tüfeği ile ateş ederek katılanı sağ kruristen isabetle hayat fonksiyonlarını ağır (5). derecede etkileyecek nitelikte kemik kır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-05-06  Okunma Sayısı:180
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/4322
Karar No: 2010/4322
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TÜFEKLE ATEŞ ETME-YARALAMA-TEHDİT
Karar Metni: Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın tartıştığı eşi mağdur Sevalin olaydan önce evinden ayrılarak annesi Gülsenin evine yerleştiği, olay günü sanığın yanına aldığı av tüfeği ile mağdurenin bulunduğu evin önüne gittiği ve balkonda gördüğü mağdureye tüfeğini doğrultarak bir el ateş ettiği, tüfekten çıkan saçma tanelerinin evin kapısına isabet ettiği, sanığı gören mağdurenin evin içerisine kaçarak yaralanmadığı olayda; sanığın eyleminin silahla tehdit suçunu oluşturduğu halde, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması, Kabule göre de, sanığın eylemi kasten yaralamaya teşebbüs kabul edildiği halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesi hükümlerinin uygulanmaması, Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-05-06  Okunma Sayısı:233
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/20886
Karar No: 2011/20886
Kaynak: Mahkeme dosyası.
İlgili Maddeler: TCK.nun 141. maddesi.
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK
Karar Metni: Somut olayda; ATM cihazından emekli maaşını çekmek için bekleyen katılanın tek başına işlemlerini gerçekleştirememesi üzerine, orada bekleyen sanıktan yardım isteyerek kağıda yazılı şifre ve bankamatik kartını sanığa verdiği, kartı alıp ATM cihazına koyan ve şifreyi giren sanığın kartı katılana iade ederek hesapta para olmadığını söylemesi üzerine, katılanın bankaya girdiği, sanığın da aldığı 500 TL. para ile olay yerinden uzaklaştığı olayda, eylemin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde (nitelikli dolandırıcılık suçundan) hüküm kurulması, ......BOZULMASINA, 21/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-05-03  Okunma Sayısı:208
Daire: 3
Tarih
:2012
Esas No: 2012/15958
Karar No: 2012/15958
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 86/1
İlgili Kavramlar: KASTEN YARALAMA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/15958 Karar No : 2013/15022 Tebliğname No : 3 - 2011/240984 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 28/02/2011 NUMARASI : 2010/893 (E) ve 2011/165 (K) SANIK : ..... HÜKÜM : Sanığın mahkumiyetine dair TEMYİZ EDEN : Sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Sanığın adli sicil kaydında gözüken sabıkası ile ilgili ilamda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, dolayısıyla kasıtlı suçtan mahkumiyeti olmayan sanığa yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile 5271 sayılı CMKnin 231. maddesinin uygulanmaması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın te  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-05-03  Okunma Sayısı:280
Daire: 15
Tarih
:2012
Esas No: 2012/21831
Karar No: 2012/21831
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: mamu malına zarar-hakaret-tehdit
Karar Metni: Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddi varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilan yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, som  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-05-01  Okunma Sayısı:206
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/6-1142
Karar No: 2012/6-1142
Kaynak: mevzuat
İlgili Maddeler: TCK 119
İlgili Kavramlar: TCK119 mad. uzlaşma kapsamında değil
Karar Metni: Çağdaş ceza hukuku anlayışında her suçun ilk ve öncelikli mağduru kamudur, bu kabule dayalı olarak işlenen suçlar nedeniyle kamu adına soruşturma ve kovuşturma yapılması asıl kuraldır. Suçtan zarar gören mağdurun iradesinin esas alınması, yani bir kısım suçların soruşturma ve kovuşturmasının şikayet koşuluna bağlanması ise istisnadır. Herhangi bir suç açısından açık bir düzenlemeye yer verilmediği sürece soruşturma ve kovuşturmanın şarta bağlı olduğu kabul edilemez. Nitekim gündüzün konut dokunulmazlığını bozma suçu TCKnun 116/1. maddesinde şikayet koşuluna bağlanmış olmasına karşın, birden çok şahıs tarafından gerçekleştirilmesi ve TCKnun 119/1-c maddesinde düzenlenen nitelikli halin oluşması durumunda soruşturma ve kovuşturmanın şikayete bağlı olmadığı açıktır. Yargıtay Ceza Genel Kuru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tahsin Kotan  Kayıt Tarihi:2013-04-30  Okunma Sayısı:246
Daire: 5
Tarih
:2013
Esas No: 2013/1740
Karar No: 2013/1740
Kaynak: mahkeme dosya
İlgili Maddeler: CMK 161
İlgili Kavramlar: C. BAŞSAVCILIKLARI ARASI YETKİ İHTİLAFI
Karar Metni: 14/04/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161/7. maddesi uyarınca yetkili savcılığın belirlenmesi talebi üzerine, mercii Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmasına karar verilmiş ise de, dosya kapsamına göre suç yeri itibarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu düşüncesiyle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararını müteakip, dosyanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ve bu yer savcılığı tarafından da yetkisizlik kararı verilmesi halinde ortaya çıkan yetki uyuşmazlığı sebebiyle, dosyanın en son yetkisizlik kararı veren Cumhuriyet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tahsin Kotan  Kayıt Tarihi:2013-04-30  Okunma Sayısı:218
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2011/25687
Karar No: 2011/25687
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 125
İlgili Kavramlar: Kamu Görevlisine Hakaret
Karar Metni: Sanık Fadime Şimşek’in sanık olarak yargılandığı başka bir davanın duruşması sırasında tanık olan Rabia isimli şahıs ile karşılıklı olarak bağırıp çağırması ve duruşma hakimi olan şikayetçi E... İ...’ın duruşma düzeninin bozulduğundan bahisle sanığı duruşma salonundan çıkarması üzerine şikayetçiye karşı söylemiş olduğu ‘siz açıkça taraf tutuyorsunuz’ şeklindeki sözlerin yapılan uygulamaya yönelik bir sızlanma niteliğinde olup, suç işleme bilinç ve iradesi ile söylenmediği ve bu itibarla atılı suçun oluşmadığı nazara alınarak sanığın beraatine kararı verilmesi gerekirken oluşa uygun düşmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 27/03/2013 tarihinde oybirliğiyle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Serkan Budakoğlu  Kayıt Tarihi:2013-04-29  Okunma Sayısı:168
Daire: 3
Tarih
:2012
Esas No: 2012/11920
Karar No: 2012/11920
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: olası kast
Karar Metni: Sanığın yaralama kastıyla katılanını kocasına attığı taşların araya giren katılanı yaralanmasında sanığın yaralama kasıtyla hareket ettiği ve araya giren katılanı hedef almasa bile kastının yaralama olduğu, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumlu olduğu gözetilmeden sanığın yaralama suçunu olası kastla işlediğinin kabulü, alayhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-04-29  Okunma Sayısı:175
Daire: 9
Tarih
:2012
Esas No: 2012/11288
Karar No: 2012/11288
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: suç uydurma
Karar Metni: Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, diğer sanık Ali Orhan’ın alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptığı ve sanık Mustafa Öz’ün gerçeğe aykırı olarak, yetkili makamlara aracı kendisinin kullandığını söyleyerek TCKnın 270/1. maddesinde öngörülen suç üstlenme suçunu işlediği sabit olduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-04-29  Okunma Sayısı:166
Daire: 9
Tarih
:2012
Esas No: 2012/10945
Karar No: 2012/10945
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: iftira
Karar Metni: Sanığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla aracının katılanlar tarafından düz kontak yapılmak suretiyle bulunduğu yerden alınıp götürüldüğü şeklindeki başvurusunun Anayasanın 74. maddesi ile garanti altına alınan "anayasal dilekçe-şikayet hakkı" kapsamında bulunduğu ve başvurusunu doğrulayan delillerinde olduğu anlaşıldığından, mahkemece yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat hükmü kurulması gerekirken, atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesi ile beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün ONANMASINA, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-04-29  Okunma Sayısı:217
Daire: 8
Tarih
:2012
Esas No: 2012/21698
Karar No: 2012/21698
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: karpit maddesi
Karar Metni: 1- Suça sürüklenen çocukların, karpit maddesi üzerine su doldurarak şişeleri patlattıklarının anlaşılması karşısında; hazırlanan bu düzeneğin 5237 sayılı TCK.nun 174. maddesinde tanımlanan tehlikeli madde niteliğinde olup olmadığının sap- tanması hususunda tüm dosyanın bir kez de Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, yazı- lı biçimde karar verilmesi, 2- Kabul ve uygulamaya göre de; Daha önce kesinleşmiş hapis cezasına mahkum edilmemiş olup ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklara verilen kısa süreli hapis cezasının TCK.nun 50/3. maddesi uyarınca, TCK.nun 50/1. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi, Yasaya aykırı, suça sürük  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-04-29  Okunma Sayısı:119
Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/2233
Karar No: 2012/2233
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: CMK.231
İlgili Kavramlar: HAGB İTİRAZ,TEMYİZ
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; 5271 sayılı CMK.nun 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı kanun ile değişik 231/12.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz yasa yoluna başvurulması mümkün olup, kararın temyizi olanaklı bulunmadığından, itiraz dilekçesi konusunda gereği mahallinde itiraz merciince değerlendirilmek üzere dosyanın istem gibi incelenmeksizin iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/02/2012 günü oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI OY Karar müdahil vekili tarafından suçun banka zimmeti olacağı görüşü ile aleyhe temyiz edildiğinden esastan temyiz incelemesi yapılması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Birsen Karakaş  Kayıt Tarihi:2013-04-27  Okunma Sayısı:294
Daire: 5
Tarih
:2012
Esas No: 2012/4693
Karar No: 2012/4693
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: CMK 135, TCK 235
İlgili Kavramlar: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen kamu davasının sanık Sın ölümü nedeniyle düşürülmesine dair hüküm usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, Sanıklar ...haklarında ihaleye fesat karıştırma, sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme, sanık ... hakkında ise ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlarından verilen beraet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13/06/2006 gün ve 122-162 sayılı, 12/06/2007 gün ve 2006/154 Esas, 2007/145 sayılı, 22/01/2008 gün ve 101-3 sayılı Kararlarında açıkça ortaya konulduğu ve ayrıntılı biçi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2013-04-26  Okunma Sayısı:356
Daire: 5
Tarih
:2010
Esas No: 2010/1192
Karar No: 2010/1192
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: CMK 135
İlgili Kavramlar: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
Karar Metni: Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/06/2007 gün ve 2006/5.MD-154/145 sayılı Kararında belirtildiği üzere, rüşvet suçu 5271 sayılı CMKnın 135/6. fıkrasında yer aldığından, bu suç ve nitelik değiştirmesi olanağı bulunan suçlar yönünden de iletişimin tespiti suretiyle elde edilen delillerin CMKnın 138/2. maddesi uyarınca hakkında iletişimin tespiti kararı bulunmayan kişiler için de yasal delil olarak kabul edileceğinden sanık ... hakkında ...Sulh Ceza Mahkemesinin 08/08/2006 tarih ve 2006/171-164 Değişik İş sayılı iletişimin tespiti kararı kapsamında diğer sanıklar hakkında CMKnın 138/2. maddesine göre elde edilen delillerin yasal delil niteliğinde bulunduğu kabul edilmekle; Sanıklar Hasan Şahin, Adem Yılmaz ve Kenan Gül hakkında kurulan hükümlere ilişkin yapılan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2013-04-26  Okunma Sayısı:209
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2011/9345
Karar No: 2011/9345
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK-GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
Karar Metni: Suç tarihinde B.. İlçesi H.. Mahallesi Muhtarı olan sanığın, aslen R.. İlçesi, P... Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden "ev açma ve sirkat" suçundan 2005 yılında sınır dışı edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yasağı bulunan A. Kun sahte beyanı ile kendi resmini yapıştırdığı M. S adına nüfus cüzdanı talep belgesini içeriğinin sahte olduğunu bilmeden imzalamak ve bu şekilde yeterli araştırmada bulunmadan sahte nüfus cüzdanı düzenlenmesine neden olmak şeklinde kabul edilen eyleminin TCKnun 257/2. maddesine uyan görevi ihmal suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayinininde hataya düşülerek, yazılı şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-26  Okunma Sayısı:317
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2011/10032
Karar No: 2011/10032
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Dolandırıcılık-Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Karar Metni: Sanığın, 04.12.2005 tarihinde vefat eden Bağ-Kur emeklisi olan dayısının sağlığında kendisine verdiği bankamatik kartıyla onun ölümünden sonra emekli maaşlarını çekmekten ibaret oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen eylemlerinin TCK.nun 245/1. maddesinde öngörülen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmolunması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-26  Okunma Sayısı:229
Daire: 4
Tarih
:2012
Esas No: 2012/30988
Karar No: 2012/30988
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASI-SAVUNMA ALMA ZORUNLULUĞU
Karar Metni: Yaralama ve tehdit suçlarından sanık D.K.nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumun 86/2-3-a ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay ve 106/2-a ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumun 231.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına dair, Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.11.2010 tarihli ve 2010/556esas, 2010/730 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, denetim süresinde suç işlediğinden bahisle, Kayseri 6. Sulh Ceza Mahkemesinin ihbarı üzerine, hükmün açıklanarak sanığın yaralama suçundan 5 ay, tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının TCK’nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin, KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 14.1  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : fatih akbaşoğlu  Kayıt Tarihi:2013-04-26  Okunma Sayısı:285
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/10-534
Karar No: 2012/10-534
Kaynak: legalbank
İlgili Maddeler: CMK 267, 268, 269, 270, 271
İlgili Kavramlar: İTİTAZ ÜZERİNE VERİLEN KARAR
Karar Metni: Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık B. T. hakkında yapılan yargılama sonucunda eylemin uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nun 191/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıylacezalandırılmasına, aynı maddenin 2-5. fıkraları gereğince tedavisine ve tedaviden sonra denetimlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin, ... Ağır Ceza Mahkemesince verilen 26.07.2006 gün ve 234-253 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 29.03.2010 gün ve 2693-7071 sayı ile; “Dosya kapsamına göre; olay günü, saat 22.50 sıralarında, sanığın görevlileri görünce avucunun içinde bir şeyler saklamaya çalıştığı, avucunun içine bakıldığında toplam 22 adet amfetamin etken maddesi içeren hap olduğunun belirlendiği, mo  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayhan Gödekmerdan  Kayıt Tarihi:2013-04-25  Okunma Sayısı:408
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2009/2720
Karar No: 2009/2720
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK M.86/3-e, m.6
İlgili Kavramlar: Traktörün silah olarak kullanılması
Karar Metni: ..1-Dosya kapsamına göre; taraflar arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda sanığın daha önce kendisine küfreden mağdurun yolda elinde sopa ile beklediğini görünce kullandığı traktörü üzerine sürerek mağduru yüzünde sabit iz kalacak, hayati tehlike geçirecek, Orta(2). derece kemik kırığı olacak şekilde yaraladığı olayda, sanığın kullandığı traktör silah vasfında olduğundan sanık hakkında TCKnun 86/3-e maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.22.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-04-25  Okunma Sayısı:145
Önceki | Sonraki