Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 13
Tarih
:2013
Esas No: 2012/16950
Karar No: 2013/26359
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hırsızlık-mala zarar verme
Karar Metni: Sanığın yakınana ait araca zarar vermek suretiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmış ise de, zarar verme eylemi bizatihi hırsızlık suçuna konu eşya üzerinde gerçekleştirildiğinden eylemin bir bütün halinde sadece hırsızlık suçunu oluşturduğunun düşünülmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık Rıza Gündüzün temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 26.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verild  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:33
Daire: 13
Tarih
:2013
Esas No: 2012/10893
Karar No: 2013/23770
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hırsızlık-mala zarar verme
Karar Metni: Hırsızlık aracın mülkiyetine yönelik olup hırsızlık suçuna konu eşyanın önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken alt sınırdan hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Murat Ayazın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 2-Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesi neticesinde; Hırsızlık konusunu oluşturan araca zarar verilmesi nedeniyle ayrıca mala zarar verme suçunun ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:25
Daire: IBK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/12996
Karar No: 2013/24557
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hırsızlık -etkin pişmalık
Karar Metni: Dairemizce de benimsenen ve Yargıtay CGKnın 26.03.2013 günlü, 2012/6-1232 esas ve 2013/106 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, çalınan malın 3. kişiye satılması halinde; 5237 sayılı TCKnın 168. maddesinin uygulanabilmesi için hırsızlık suçunun failinin, sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın, hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yetmez. Failin bizzat pişmanlık göstererek, satın alan iyiniyetli ise; sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yanında aynen geri verme veya tazmin suretiyle satın alanın zararını da gidermesi, kötü niyetliyse; satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati, kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerekir. Esasen iyiniyetli olan satın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:40
Daire: 8
Tarih
:2013
Esas No: 2012/7525
Karar No: 2013/10256
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: TCK m.154
İlgili Kavramlar: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Ham Toprak
Karar Metni: Suça konu yerin Hazine adına ham toprak vasfıyla tapuda kayıtlı olması karşısında; söz konusu eylemin 5841 sayılı Yasa ile suç olmaktan çıkarıldığı gözetilerek beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, Yasaya aykırı, katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:19
Daire: 14
Tarih
:2013
Esas No: 2013/8918
Karar No: 2013/11152
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: CMK m.223
İlgili Kavramlar: Unutlan Hükmün Temyiz İncelemesi
Karar Metni: Sanık ... hakkında mağdure ... na yönelik basit cinsel saldırı suçundan kamu davası açılmakla birlikte, mahkemece bu suçla ilgili hüküm kurulmadığı anlaşılmakla, zamanaşımı süresi içerisinde bu konuda mahal mahkemesince hüküm tesis edilmesi mümkün görülmüş, hakkında herhangi bir hüküm kurulmayan kamu davasının, bu aşamada temyiz incelemesinin mümkün olmadığı anlaşılmakla dosyanın inceleme yapılmaksızın mahalline İADESİNE, 07.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-12-17  Okunma Sayısı:25
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2012/18607
Karar No: 2013/18164
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 158/1-f
İlgili Kavramlar: Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2013-12-17  Okunma Sayısı:80
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/31553
Karar No: 2013/23194
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 1412 sayılı CMUK m.310
İlgili Kavramlar: Cumhuriyet Savcısının Temyiz Süresi
Karar Metni: 1) O yer Cumhuriyet savcısının temyiz isteminin incelenmesinde; 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 3 hükmü ile 01.01.2014 tarihine kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı düzenlemesinin getirilmesi karşısında, temyiz süresinin kıyas yoluyla 1412 sayılı CMUKun 310/3. maddesi uyarınca tefhimden itibaren bir ay olduğu gözetilerek, o yer Cumhuriyet savcısının 05.05.2011 gününde tefhim edilen hükme karşı 1412 sayılı CMUKun 310. maddesinde öngörülen bir aylık süre geçtikten sonra 20.06.2011 havale tarihli dilekçe ile yaptığı temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUKun 317. maddesi uyarınca REDDİNE...04.06.2013 gününde oybirliğiyle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-12-12  Okunma Sayısı:29
Daire: 8
Tarih
:2013
Esas No: 2013/17873
Karar No: 2013/27584
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 1412 sayılı CMUk m.310
İlgili Kavramlar: Cumhuriyet Savcısının Temyiz Süresi
Karar Metni: Ceza Genel Kurulunun 06.11.2007 gün, 2007/3-167 esas, 2007/222 sayılı kararında belirtildiği üzere, 6217 sayılı Yasa uyarınca duruşmalarına katılmadıkları Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarına yönelik Cumhuriyet Savcılarının temyiz süresi; 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun kıyasen uygulanan 310/3. maddesine göre tefhimden itibaren bir ay olup, Cumhuriyet Savcısının 29.12.2011 günü verilen hükme yasal süre geçtikten sonra vaki 07.02.2011 tarihli temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi gereğince (REDDİNE), 19.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-12-12  Okunma Sayısı:23
Daire: 12
Tarih
:2013
Esas No: 2013/7154
Karar No: 2013/16476
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: C.SAVCISININ TEMYİZ SÜRESİ
Karar Metni: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Cumhuriyet savcılarının nezdinde görev yaptıkları Asliye Ceza Mahkemesi kararlarına karşı, 5271 sayılı CMKnın 260/2 ve 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUKun 310. maddesi uyarınca tefhimden itibaren bir hafta içinde kanun yollarına başvuru hakkı mevcut iken, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen Geçici 3. maddesi ile 01.01.2014 tarihine kadar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı, ancak verilen hükümlere karşı kanun yollarına başvurabilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Başsavcı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:52
Daire: 14
Tarih
:2012
Esas No: 2012/11328
Karar No: 2012/9412
Kaynak: Uyap.
İlgili Maddeler: TCK nun 102. maddesi.
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI
Karar Metni: Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlarından kurulan hükümlerin in­celenmesine gelince; Tarikat lideri olduğunu iddia ederek dergah açan sanığın, mağdurları cinsel organını ağzına alarak ve erekte ettikten sonra çıkan meniyi yutarak badelenmeleri, daha da mertebelerinin yükselmelerini istiyorlarsa, sır odası denilen kapalı mekanda kapıyı kilitledikten sonra mağdurelerle vajinal, mağ­durlarla anal yoldan ilişkiye girmelerini ve kendisine bu şekilde tabi olmalarını, bunun Allah’a yaklaşmak amacıyla yapılmasının gerekli olduğunu anlatarak ve içeriğinin ne olduğu anlaşılamayan bir sudan mağdurların rızaları ile içme­meleri halinde zorla ağızlarından akıtarak içmelerini sağlayarak, mağdurların bir kısmının nişanlı ya da eşlerini badelenme tabir edilen eylem ve cinsel ilişki için dergaha  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-12-10  Okunma Sayısı:36
Daire: 7
Tarih
:2013
Esas No: 2012/23829
Karar No: 2013/7432
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5607 KMK 5. MD
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIKTA ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/23829 Karar No : 2013/7432 Tebliğname No : 7 - 2012/200713 Ayrıca 5237, 5271 ve 5607 sayılı Kanunlarda Cumhuriyet Savcısının şüpheliye etkin pişmanlığı ihtar yoluyla bildirmesi, şüpheliye lehe kanun maddelerinden yararlanmaya Cumhuriyet Savcısının zorlaması, tahrik etmesi yasal olarak mümkün olmadığı, kanunun Cumhuriyet Savcısına böyle bir görev de vermediği, şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizzat Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı gerektiği, 5607 sayılı Yasanın 5/2. maddesine göre etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödenmesi gerektiği cihetle; soruşturma aşamasında etk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2013-12-10  Okunma Sayısı:27
Daire:5
Tarih
:2013
Esas No:2013-15462
Karar No:2013-10813
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:GÖREV UYUŞMAZLIĞI
Karar Metni: Hırsızlık suçundan sanık Ramazan Pay'ın yapılan yargılanması sırasında; Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesiyle Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararına yapılan itirazı inceleyen Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı yerinde bularak, kaldırılmasına karar verdiği, Denizli ilinde birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi bulunduğu, bu nedenle kararın kanun yararına bozma yoluyla kaldırılmadığı sürece kesin nitelikte olduğu, bu itibarla ortada çözümü gereken görev uyuşmazlığının bulunmadığı anlaşıldığından, incelenme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-12-07  Okunma Sayısı:34
Daire: 4
Tarih
:2013
Esas No: 2012/18269
Karar No: 2013/27772
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: SORGU YAPILMADAN KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ
Karar Metni: 5271 sayılı CMK’nın 193/1. maddesinde hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı kuralı getirilirken, aynı maddenin 5353 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında istisnaya yer verilmek suretiyle sorgusu yapılmamış olsa dahi toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesine olanak sağlanmış, anılan fıkranın gerekçesinde de “böylece sanığın lehine bir düzenleme getirilmiş ve gereksiz yere davanın uzaması önlenmek istenmiştir” denilerek değişikliğin amacının açıklanmış ve bu doğrultuda konuyu değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu 20.10.2009 gün ve 89/243 sayılı kararında Kanunun 223/9. maddesindeki “derhal beraat kararı verilebilecek haller” ile bağlantısı olmaksızın Kanunun 193/2. maddesi uyarınca sanığın sorgusu yapılmamış olsa bile delillerin takdiri sonucund  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-12-07  Okunma Sayısı:48
Daire: 4
Tarih
:2013
Esas No: 2012/9651
Karar No: 2013/27419
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: DENETİM SÜRESİNDE SUÇ İŞLENMESİ
Karar Metni: Sanık hakkında 06.05.2010 tarih ve 2009/349 E, 2010/196 sayılı ilamla yaralama ve tehdit suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin CMKnın 231. maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı Kanunun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin ilk bir yılında, yaralama suçu açısında 100 adet tehdit suçu açısından ise 250 adet ağaç dikmesine karar verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine denetimli serbestlik müdürlüğüü tarafından, yapılan tebligata rağmen yasal süresinde başvuruda bulunmayan sanığın denetim kararına uymaması nedeniyle ihbarda bulunulması üzerine mahkemece hükmün açıklandığı anlaşılmakla; Sanık için belirlenen ağaç dikme tedbirinin, CMKnın 231/8 maddesinin c bendinde yer alan takdir edilecek başka yükümlülük kapsamında kaldığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-12-07  Okunma Sayısı:49
Daire: 10
Tarih
:2013
Esas No: 2012/8030
Karar No: 2013/9353
Kaynak: Mahkeme dosyası.
İlgili Maddeler: TCK. nun 192/3. maddesi.
İlgili Kavramlar: ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: Sanıkla birlikte içinde üç kişinin bulunduğu otomobilden atılan ve kimin attığı belirlenemeyen suç konusu esrarın kendisine ait olduğunu ve kendisinin attığını söyleyerek, aleyhine delil bulunmadığı aşamada ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında TCK.nın 192. maddesinin 3. fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 25.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:18
Daire: 12
Tarih
:2013
Esas No: 2012/25893
Karar No: 2013/20214
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 134
İlgili Kavramlar: ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
Karar Metni: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, TCKnın 134. maddesinde düzenlenmiştir. Özel hayat kavramı; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. TCKnın 134/1. maddesinin 1. cümlesinde yer alan, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun basit halinin oluşabilmesi için, sanık tarafından, resim çekme veya kaydetme özelliğine sahip bir alet kullanılması gerekmeyip, bir özel hayat olayının çıplak gözle seyredilmesi ya da acıdan kaynaklanan çığlıklar veya sevişen çiftin nefes alış verişi gibi özel hayat kapsamına giren seslerin, anlaşılmaz olsa dah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:50
Daire: 1
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5410
Karar No: 2013/6215
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: 5275 sk 107
İlgili Kavramlar: şartla tahliyenin geri alınması- adli para cezasına mahkumiyet halinde uygulanmazı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas No : 2013/5410 Karar No : 2013/6215 Tebliğname No : YE - 2013/335088 Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükümlü Bahadır Döner’in, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 15.06.2000 tarihli ve 1999/25-111 sayılı kararı ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını müteakip, hükümlünün 18.04.2001 tarihinden geçerli olmak üzere 4616 sayılı Yasa uyarınca koşullu salıverilmesine dair aynı Mahkemenin 27.06.2001 tarihli ve 2001/244 müteferrik sayılı kararından sonra, deneme süresi içerisinde 03.08.2002 tarihinde işlemiş olduğu kasten yaralama ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından dolayı Edremit 1. Asliye C  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-12-04  Okunma Sayısı:48
Daire: 7
Tarih
:2013
Esas No: 2012/28255
Karar No: 2013/18941
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 207 6809 sk 63/10
İlgili Kavramlar: Sahte gsm abone sözleşmesi
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamedeki, yasal abone olan kişinin kimlik bilgileri kullanılarak abonelik sözleşmesi düzenlenip üçüncü kişiye hat verilmesi şeklindeki anlatıma göre, eylemin 5809 sayılı yasanın 56/3.maddesi yoluyla 63/10.maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sübutu halinde yalnızca TCK.nun 207.maddesinde düzenlenen sahtecilik suçunu oluşturabileceği ve Yargıtay Kanununun 14.maddesi ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararlarına göre, temyiz inceleme görevi Yargıtay Yüksek 11.Ceza Dairesine ait bulunduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın anılan Daireye GÖNDERİLMESİ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Kaan Yüksel  Kayıt Tarihi:2013-12-04  Okunma Sayısı:66
Daire: 11
Tarih
:2013
Esas No: 2013/23766
Karar No: 2013/16683
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 207, 5809 sk 63/10
İlgili Kavramlar: Sahte imzalı gsm abonem sözleşmesi
Karar Metni: 2297 sayılı Yargıtay Yasasının 14. maddesinde “Ceza Dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki tavsif esas alınır. Muhtelif suçlara ait davaların en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir.” hükmü yer almaktadır. Yasa, sevk maddelerine değil, iddianamedeki tavsife ağırlık tanımıştır. Bu nedenle Ceza Dairelerinin görevinde Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun yerleşik kararlarında da belirtildiği üzere tavsif esas alınmalıdır. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 56/3. maddesinde "Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz." şeklinde düzenleme mevcut olup; 09.06.2011 tarihli iddianamede, Bayram İletişim Şirketi yetkilisi olan sanığın, kimlik bilgilerini kontrol etmeden cep tel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Kaan Yüksel  Kayıt Tarihi:2013-12-04  Okunma Sayısı:81
Daire: 8
Tarih
:2013
Esas No: 2012/27545
Karar No: 2013/26164
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: CMK 22
İlgili Kavramlar: İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları
Karar Metni: İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesinde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması, 5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muammer Yokuş  Kayıt Tarihi:2013-11-30  Okunma Sayısı:37
Önceki | Sonraki