Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2013/6250
Karar No:2013/6250
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:6352 S.K GEÇİCİ 2/2, CMK 223/4-a
İlgili Kavramlar:CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, VEKALET VE YARGILAMA GİDERİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/6250 Karar No : 2013/5896 Tebliğname No : 2 - 2013/674 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2012 NUMARASI : 2012/843 (E) ve 2012/767 (K) SANIK : (S.A) KATILAN : Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. SUÇ : Elektrik hırsızlığı HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan vekili, sanık müdafii Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Katılan kurumun zararını tazmin etmiş olan sanık hakkında, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesinin l. fıkrası  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-04-24  Okunma Sayısı:169
Daire: 13
Tarih
:2013
Esas No: 2013/6337
Karar No: 2013/6337
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 6352 S.K GEÇİCİ 2/2, CMK 223/4-a, 327
İlgili Kavramlar: CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, VEKALET VE YARGILAMA GİDERİ
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.03.2012 gün, 415-92 sayılı kararında da açıklandığı gibi, 5271 sayılı CMKnın 327. maddesinin birinci fıkrası; "Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir" şeklinde düzenlemeye yer vermiş olup, maddenin gerekçesinde ise sanığın kendi kusuruyla sebep olduğu giderler kavramı ile "hakkında kamu davası açılmış olan kişi savsama ve kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan giderlerin anlaşılması gerektiği açıklanmıştır. Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından, elektrik  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-04-24  Okunma Sayısı:134
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/10880
Karar No: 2011/10880
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK m.37/1
İlgili Kavramlar: CİNSEL İSTİSMAR-İŞTİRAK
Karar Metni: Diğer sanıklarla önceden yapılan anlaşma uyarınca eylemin icrası sırasında suçta kullanılan aracın şoförlüğünü yaparak fiili birlikte gerçekleştirdiği ve atılı suça TCK.nın 37/1. maddesi kapsamında iştirak ettiği anlaşılan sanık Eün eyleminin suç yardım etme şeklinde olduğunun kabulüyle, aynı Kanunun 39. maddesi uyarınca cezasından indirim yapılarak eksik ceza tayini, ayrıca sanık Min, mağdure Z ile daha önce bir müddet nişanlı kalmaları ve mağdurun evlenmek amacıyla kaçırılması karşısında suçu cinsel amaçla işledikleri sabit olduğu halde ek savunma hakkı verilerek TCK.nın 109/5. maddesi gereğince sanıkların cezasında arttırım yapılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-04-22  Okunma Sayısı:285
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/14513
Karar No: 2012/14513
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: CMK 191
İlgili Kavramlar: Savunma hakkının kısıtlanması
Karar Metni: Sanığın savunmasının alınması için talimat yazılan Erciş Ağır Ceza mahkemesince, sanığın savunmasının naip hakim tarafından alınarak savunma hakkının kısıtlanması, isteme uygun olarak BOZULMASINA,18.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yılmaz Parıltı  Kayıt Tarihi:2013-04-20  Okunma Sayısı:149
Daire: 10
Tarih
:2010
Esas No: 2010/42252
Karar No: 2010/42252
Kaynak: Mahkeme Dosyası.
İlgili Maddeler: TCK.nun 188/3. ve 192/3. maddeleri.
İlgili Kavramlar: ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: Olay tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre, sanık M.E.ün beyanı dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada, sanığın, ele geçen net 1110 gram esrarın bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyerek, ikrarıyla suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığı halde, sanık hakkında TCK.nun 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı taktirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili C. Başsavcılığına yazı yazılmasına, 21.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-04-19  Okunma Sayısı:163
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/17954
Karar No: 2011/17954
Kaynak: Özel
İlgili Maddeler: TCK 109
İlgili Kavramlar: KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
Karar Metni: Mağdure vekilinin yargılama sırasında davaya katılmadığı, bu yönde talepte de bulunmadığı ve mahkemece de katılma kararı verilmediği gibi 24.07.2008 tarihli oturumda 15 yaşından büyük olan mümeyyiz mağdure ....nin sanık hakkında şikayetçi olmadığının anlaşılması karşısında, mağdure vekilinin hükmü temyize hakkı bulunmadığından, mağdure vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 317. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin O Yer Cumhuriyet Savcısının temyizi ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: Sanığın olay tarihinde 15 yaşını bitirmeyen mağduru rızası ile kaçırarak evinde tuttuğunun ileri sürülmesi karşısında, sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturup oluşturmadığının, bu husustaki del  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-04-19  Okunma Sayısı:269
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/9709
Karar No: 2011/9709
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İddianamenin Tebliğ Edilmemesi
Karar Metni: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bir suç ile itham edilen herkesin a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak” haklarının bulunduğu, Anayasanın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasında ise, "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması” kenar başlıklı 176/1-3. maddelerinde, iddianamenin, çağrı ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-18  Okunma Sayısı:170
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2011/6627
Karar No: 2011/6627
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TEHDİT
Karar Metni: Sanığın müştekiye yönelik "seni dağa kaldırırım, karını dağa kaldırırım" şeklindeki sözlerinin TCKnın 106/1-1. cümlede düzenlenen suça uyduğu, soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeksizin, şikayetten vazgeçme nedeniyle yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Selçuk Gökçe  Kayıt Tarihi:2013-04-18  Okunma Sayısı:273
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/21748
Karar No: 2010/21748
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Kurusıkı Silah-Silahlı Tehdit -Kamuya yararlı işde çalıştırma
Karar Metni: 1- Oluş ve dosya kapsamına göre, babası ile aynı binada altlı-üstlü oturan sanık Alinin evin bodrum katındaki odunların çıkartılması konusunda çıkan tartışmada katılan babasını korkutmak maksadıyla kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin TCKnın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturmasına karşın, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi, 2- TCKnın 50/1-f maddesine göre, sanık hakkında mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmay şeklinde tedbire çevrilebileceği belirtildiği halde, sanığın gönüllü olup olmadığı sorulmadan ve hangi hizmet kolunda çalıştırılacağı da belirlenmeyerek yaralama suçundan tayin olunan 5 ay hapis cezasının “5 ay süre ile kamuya yararlı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-18  Okunma Sayısı:207
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/6132
Karar No: 2010/6132
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK m.81-85
İlgili Kavramlar: Ateşli silah ile öldürme olaylarında taksirle yapılıp yapılmadığına dair rapor alınması
Karar Metni: 2) Dosya kapsamına göre; sanığın suç tarihinde maktul ile birlikte hayvan otlattıkları sırada elinde bulunan yarı otomatik av tüfeğini maktule doğrulttuğu, bu sırada tüfeğin tetiğine dokunması sonucu tüfeğin ateş aldığı ve maktulün baş bölgesinden vurularak öldüğü olayda, tüfeğin sağlam ancak tetiğine yeterli basınç uygulanmakla patlayabileceğinin tespiti halinde eylem çocuğu kasten öldürme, aksi takdirde ise taksirle öldürme suçunu oluşturacağından; A- Suçta kullanılan ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğunun 2009/327 sırasında kayıtlı bulunan Prenses marka 11125 seri numaralı yarı otomatik av tüfeği ile dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, a) Tüfeğin sağlam ve atışa elverişli olup olmadığı, b) Sanığın savunmasında belirttiği şekilde; basınç uygulanmadan te  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-04-17  Okunma Sayısı:149
Daire: 13
Tarih
:2011
Esas No: 2011/28790
Karar No: 2011/28790
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Temyiz Sebebi İle Bağlı Olmama, Aleyhe Temyiz, Kazanılmış Hak
Karar Metni: 1- Sanıkların katılana ait işyerinin duvar dibinde saklanır vaziyette görüldükleri sırada polisin dur ihtarına uymayarak işyerinden çaldıkları 7,00 TL ile kaçtıkları, 24.07.2006 tarihli olay ve yakalama tutanağına göre sanık Ufuk Yıldızın zaman zaman gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirdiği ve kesintisiz takip olmadan yakalandığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun tamamlanmış olması dikkate alınmadan, sanıklar hakkında TCKnın 35. maddesi uyarınca indirim yapılarak eksik ceza tayin edilmiş olması,hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 11.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-17  Okunma Sayısı:130
Daire: 14
Tarih
:2012
Esas No: 2012/5534
Karar No: 2012/5534
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 228
İlgili Kavramlar: Kumar Oynatma (Tombala)
Karar Metni: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sanık Ahmet Eroğlu’nun yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 22.01.2010 gün ve 2008/822 Esas, 2010/63 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın olay tarihinde elinde tombala malzemeleri olduğu halde “tombala, tombala” diye bağırdığı ve kumar oynatacak kişi aradığı sırada devriye görevi yapan polis ekibinin sanığı görmesi üzerine elindeki tombala malzemelerine el koyup sanığı yakaladıklarının anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin kumar oynanması için imkan sağlama suçuna teşeb  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : resul narin  Kayıt Tarihi:2013-04-17  Okunma Sayısı:137
Daire: 8
Tarih
:2011
Esas No: 2011/10147
Karar No: 2011/10147
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Başka Suça İlişkin Aramada Bulunan Delil
Karar Metni: Başka bir suç nedeniyle yürütülen soruşturma sırasında alınan arama kararına istinaden, sanık M. Zin eşi adına kayıtlı olup fiilen sanık tarafından kullanıldığı belirtilen otomobilin olay günü sanık yönetiminde iken polis tarafından yakalandığı, araçta yapılan aramada torpido gözünde suça konu tabanca ve mermilerin ele geçtiği, diğer sanık M. Gin, sanık M. Gyi suçtan kurtarmak için tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu belirterek suçu üstlendiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla sanıkların atılı suçlardan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken, aşamalarda çelişen savunmalara dayanılarak yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması, Yasaya aykırı, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-16  Okunma Sayısı:154
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/6-549
Karar No: 2012/6-549
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: TCK 142-1-b,148
İlgili Kavramlar: yağma hırsızlık ayrımı
Karar Metni: Olaydan iki buçuk saat sonra yakınanın kollukta, müşteriyle ilgilendiği sırada pantolon arka cebinde bulunan cep telefonunun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine işyerinden az önce ayrılan sanıktan şüphelendiği ve temin ettiği mobiletle işyerinden 200–250 metre kadar uzaklaşmış bulunan sanığı yakaladığını, cep telefonunu istediğini, haberim yok diyerek uzaklaşmaya başlayan sanığın arka cebinde kendisine ait telefonu gördüğünü, telefonunu almak için elini uzattığı sırada sanığın yumruk vurarak suça konu telefon üzerinde olduğu halde kaçmaya başladığını, tekrar arkasından giderek yakaladığını ve cep telefonunu aldığı sırada ele geçirilen bıçakla basit tıbbi tedavi ile iyileşebilir biçimde sanık tarafından yaralandığını beyan etmesi; tanık Ersoy Denizin, müşteki, sanığın cebindeki telefonu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-04-15  Okunma Sayısı:335
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2011/4333
Karar No: 2011/4333
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 204, 21/2
İlgili Kavramlar: RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK OLASI KASTLA İŞLENEMEZ
Karar Metni: 1)Sahibi bulunduğu aracın gerekli harçlar yatırılıp ilgili diğer belgeler de eklenerek yetkili istasyona götürülüp teknik muayenesinin yaptırılmadığını , araç teslim edilmeksizin sadece ruhsatının kimliği tespit edilemeyen şahsa verilerek muayene işleminin sahte biçimde yapıldığını bilecek durumda olan sanığın, yüklenen suçu kasten işlediği sabit olduğu gibi “resmi belgede sahtecilik suçunun” olası kastla işlenemeyeceği gözetilmeden, suçun olası kastla işlendiğinden bahisle sanık hakkında TCKnun 21/2. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, 2)Sanığın eyleminden dolayı herhangibir zarar meydana gelip gelmediği, gelmişse giderilip giderilmediği ilgili kurumdan sorulup araştırılmadan, sabıkasız olan sanık hakkında, suçun işlenmesiyle oluşan kamu vergi zararının giderilmemiş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-04-15  Okunma Sayısı:379
Daire: CGK
Tarih
:2011
Esas No: 2011/5-447
Karar No: 2011/5-447
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK m.103-109
İlgili Kavramlar: Cinsel İstismar-Hürriyeti Tahdit
Karar Metni: Her ne kadar sanık hakkında ayrıca mağdure Sa karşı cebir, tehdit ve hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, mağdure, bakkal dükkanı işleten sanığın yanına kendiliğinden geldiği, sanık, ancak cinsel ilişki süresince mağdureyi alıkoyduğu, böylece sanığın amaç ve kastının hürriyeti yoksun kılma suçuna yönelik olmadığı, mağdurenin dükkanda kalma süresinin de kısalığı itibarıyla bu suçun yasal unsurları oluşmadığı" şeklindeki gerekçeyle direnerek, sanığın yüklenen suçtan beraatına karar vermiştir. Bu hükmün de katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “bozma” istekli 31.10.2011 gün ve 54668 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-04-14  Okunma Sayısı:472
Daire: 11
Tarih
:2012
Esas No: 2012/30031
Karar No: 2012/30031
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 213 sayılı VUK CMK 264
İlgili Kavramlar: durma kararı, yasayolu, itiraz
Karar Metni: sanık hakkında açılan kamu davasının, kovuşturma şartının henüz gerçekleşmediğinden bahisle durdurulmasına dair verilen karar karşı yapılan başvuru itiraz niteliğinde olup, katılan vekilinin temyiz isteminin reddine  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-04-14  Okunma Sayısı:158
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/29990
Karar No: 2010/29990
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5271 CMK 233, 234, 5237 TCK 184
İlgili Kavramlar: katılma, şikayetçi kurum, imar kirliliği
Karar Metni: suçtan doğrudan zarar gören şikayetçi kurumun sıfatının gereği olarak CMK 233, 234.m. gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden . davaya katılma ve CMK nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması.....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-04-14  Okunma Sayısı:131
Daire: 2
Tarih
:2012
Esas No: 2012/22359
Karar No: 2012/22359
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Temyiz harcı-Adil yargılanma hakkı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/22539 Karar No : 2013/7013 Tebliğname No : 6 - 2012/96549 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/10/2011 NUMARASI : 2011/423 (E) ve 2011/950 (K) SANIK : ...... SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık ve müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Kararın sanık tarafından süresi içerisinde temyiz edildiği, mahkemece 31.03.2011 tarihinde kabul edilen 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 13. maddesi uyarınca 46 lira harç yatırılarak makbuzun mahkemeye gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde harç yatırılıp makbuzu mahkemeye gönderildi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-11  Okunma Sayısı:177
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2011/26823
Karar No: 2011/26823
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 125
İlgili Kavramlar: Cumhuriyet Savcısına Hakaret
Karar Metni: Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın yakınan Cumhuriyet savcısına yönelik söylediği “sen benim ifademi ayakta almakla komplekslerini mi tatmin ediyorsun, benim ifademi neden ayakta aldın da arkadaşımın ifadesini oturarak aldın, tutanak tutmak için kırk takla atıyorsun” biçimindeki sözlerinin yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilerek, sanığın mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 03/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-04-11  Okunma Sayısı:321
Önceki | Sonraki