Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2011
Esas No: 2011/11972
Karar No: 2011/11972
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 5607 3/12
İlgili Kavramlar: ON NUMARA YAĞ 3/12 DEKİ SUÇU OLUŞTURUR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/11972 Karar No : 2013/9315 Tebliğname No : 7 - 2011/335959 ....... Somut olayda sanıklar tarafından satışı yapılan ve halk arasında on numara yağ olarak bilinen, akaryakıta dönüştürülmüş petrol ürününün de kaçak petrol olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kabule göre de, sanıkların eylemi suç ve karar tarihi itibariyle 5015 sayılı yasanın ek 5.maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı gibi hüküm tarihinden sonra 11.04.2013 gün ve 28615 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanunun 54. maddesi ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/12.madde fıkrasındaki suçu oluşturduğu cihetle, 5237 sayılı TCK.nun 7.maddesi gözetilerek, sanıkların mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2013-06-13  Okunma Sayısı:93
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/2-1500
Karar No: 2012/2-1500
Kaynak: Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler: TCK. 58. maddesi.
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR
Karar Metni: 1-Ek savunma hakkı verilmeden sanık hakkında TCK’nun 58. maddesinin uygulanması suretiyle CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması, 2- 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesinin 3. fıkrasında tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezasıyla adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunacağı ve aynı Kanunun 50. maddesinin 2. fıkrasında ise, suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde hapis cezasına hükmedilmişse bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sanık hakkında mükerrir olması nedeniyle uygulanan maddede seçenek olarak öngörülen yaptırımlardan hakimin tercih hakkı bulunmadığından zorunlu olarak hapis cezasına hükmedilmiş olması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-06-12  Okunma Sayısı:118
Daire: 3
Tarih
:2011
Esas No: 2011/38211
Karar No: 2011/38211
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86
İlgili Kavramlar: İddianamenin okunmaması
Karar Metni: Sanığa iddianamenin kabulü kararı okunduğu ve atılı suçun anlatıldığı, sanığın da suçlamaya yönelik savunma yaptığı anlaşıldığından tebliğnamenin (1) numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. (Not: Mahkeme iddianameyi okumadan yargılama yapmış, Tebliğnamede İddianamenin okunmaması bozma nedeni olarak sunulmuştur)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Çavdar  Kayıt Tarihi:2013-06-11  Okunma Sayısı:68
Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/22960
Karar No: 2012/22960
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: 5015 sayılı yasaya aykırılık
İlgili Kavramlar: 5015 sayılı yasaya aykırılık
Karar Metni: .......Sanığın bulundurduğu kaçak motorinin miktarının 3425 litre ( tasfiye sırasında görevlilerce tespit edilen net ve kesin miktar) olması ve bu suç nedeniyle kanunda öngörülen yaptırım miktarının iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası olması göz önüne alınarak, ulusal marker seviyesi geçersiz olan akaryakıtın miktarı dikkate alınarak (3425 litre) sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl hapis ve 600 gün adli para cezası şeklinde ceza tayini yoluna gidilmiştir. Yine sanığın dosya içeriğinden anlaşılan ekonomik durumu sanığın sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak günlüğü takdiren 50,00-TL hesaplanmıştır............ T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2013-06-11  Okunma Sayısı:75
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/9338
Karar No: 2010/9338
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 34/2. 232/6. 40
İlgili Kavramlar: KARARDA BAŞVURULACAK YASA YOLU. MERCİ VE BAŞVURU SÜRESİ
Karar Metni: 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2.fıkrasında; "Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve merciilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır" hükmüne yer verilmiş, bu düzenlemeye paralel olarak 5271 Sayılı CMK’nın 34/2. maddesinde; "Kararda başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir", 232/6.maddesinde ise; "Hüküm fıkrasında 223.maddeye göre verilen kararın ne olduğunun uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir" şeklinde emredici düzenleme yapılmış, Aynı yasanın 40.maddesinin 1.fıkrasında kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-10  Okunma Sayısı:74
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2009/8701
Karar No: 2009/8701
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 78, 79
İlgili Kavramlar: ÖLENİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ
Karar Metni: 28/03/2007 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ölen şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine açılan dava sonunda sanık ...5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/1, 62/1. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına dair Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/04/2008 tarihli ve 2007/537 esas, 2008/187 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/05/2008 tarihli ve 2008/350 değişik iş sayılı kararını müteakip, ölen kişinin ..., kendilerinin de annesi ve kardeşi olduklarını beyan eden ... ve ... adlı şahısların Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeleri üzerine, ad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2013-06-05  Okunma Sayısı:94
Daire: 7
Tarih
:2007
Esas No: 2007/12632
Karar No: 2007/12632
Kaynak: İnfaz Dosyası-Uyap
İlgili Maddeler: Mülga 4926 sayılı Kanun m.28
İlgili Kavramlar: Müteselsil Sorumluluk-İnfaz
Karar Metni: Toplu ticari kaçakçılık suçundan sanık M Kin, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4/a-2, 4/3. maddeleri uyarınca 3.102 Yeni Türk lirası tazmini nitelikte adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesinin 27.11.2006 tarihli ve 2005/635 esas-2006/738 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, ödenmeyen para cezasının günlüğü 100 Yeni Türk lirasından 31 gün hapis cezası olarak infazı gerektiğinden bahisle Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca vukubulan şartla tahliye talebi üzerine, sanığın hükmedilen adli para cezasından müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle infazının 15 gün üzerinden yapılması gerektiğine ilişkin, aynı Mahkemenin 10.5.2007 gün ve 2007/82 müteferrik sayılı kararına vaki itirazın reddine dair, DOĞUBAYAZIT Ağır Ceza Mahkemesinin 14  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-06-05  Okunma Sayısı:66
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/25047
Karar No: 2011/25047
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: TCK 157, TCK 158
İlgili Kavramlar: gazete ilenı otomobil satışı basit dolandırıcılık
Karar Metni: 1)Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değişti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-06-03  Okunma Sayısı:201
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/23905
Karar No: 2011/23905
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: www. internet sitesi-dolandırıcılık- bilişim sistemleri
Karar Metni: Somut olayda; sanık Tolga Karabalıkın, www.srexi.com isimli internet sitesi üzerinden, bilgisyar satış ilanı verdiği, bu ilanı gören, katılanın internet üzerinden 1 adet dizüstü bilgisayar siparişi verdiği, bilgisayarın bedeli olan, 1.094,60 TL parayı, Garanti Bankası Girne Caddesi Şubesinden, Garanti Bankası Güzelyalı Şubesinde bulunan, sanık Tolga Bahçıvancının, 6677801 numaralı hesabınahavale ettiği;sanıklar Tolga Bahçıvancı ve Ersen Karabalıkın, Garanti Bankası Mersin-Erdemli Şubesine giderek parayı, birlikte çektikleri;ancak katılana internet üzerinden sattıkları, dizüstü bilgisayarı göndermedikleri gibi, parasını da iade etmedikleri, anlaşılmakla mahkemenin dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-06-03  Okunma Sayısı:165
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/20103
Karar No: 2009/20103
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 43
İlgili Kavramlar: AYNI ANDA İKİ FARKLI BELGE ZİNCİRLEME SUÇ OLUR MU? HAKİMİN BELGEYİ İNCELEMESİ GEREKLİLİĞİ
Karar Metni: a) Belgelerde sahtecilik suçlarında; aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu cihetle, adli emanetin 2008/28 nosunda kayıtlı suça konu nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin celbi sağlanıp incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, denetime olanak verecek şekilde sahte belgelerin asıllarının dosya içerisine konulması, gerektiği gözetilmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de; b) Suça konu sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin sanıktan aynı anda ele geçirildiği ve belgelerin farklı zamanlarda düzenlenip kullanıldığına dair delillerin de bulunmadığı cihetle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.06.2010 gün ve 98/143 sayılı ve Dairemizin benzer bir çok kararında açıklandığı üzere, 5237 sayılı TCKnu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-01  Okunma Sayısı:204
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/27427
Karar No: 2012/27427
Kaynak:
İlgili Maddeler: 2863 sayılı Yasa
İlgili Kavramlar: HABER VERME ZORUNLULUĞU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2012/27427 Karar no : 2013/13728 Tebliğname no : 7 - 2010/329239 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 29/04/2010 Numarası : 2010/94 - 2010/412 Sanık : Neslihan Çevikel Katılanlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Suç tarihi : 19/01/2010 Hüküm : 2863 sayılı Kanunun 70, 5237 sayılı TCKnın 62, 50/1-a, 52/1-2 maddeleri uyarınca mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki düşünce : Onama 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair temyiz itir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali daş  Kayıt Tarihi:2013-05-30  Okunma Sayısı:161
Daire: 11
Tarih
:2011
Esas No: 2011/7000
Karar No: 2011/7000
Kaynak: Mahkeme dosyası.
İlgili Maddeler: 4483 sayılı Yasa.
İlgili Kavramlar: SORUŞTURMA İZNİ
Karar Metni: II) Katılan vekilinin, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatlerine yönelik temyizine gelince; Olay tarihinde, Ceyhan İlçesi Ali Ekinci Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan sanık O.G.Ö.nin, Bağ-Kur sigortalısı olan F.S. isimli şahsı muayene etmeden reçeteler düzenlediğinin iddia olunmasına göre, memur olan sanık hakkında 4483 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca soruşturma izni alınması gerektiği gözetilmeden, genel hükümlere göre açılan davaya devam olunarak yazılı şekilde her iki sanığın beraatine karar verilmesi, Yasaya aykırı, katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün, bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-05-29  Okunma Sayısı:128
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2009/3046
Karar No: 2011/7468
Kaynak: yargıtay sitesi
İlgili Maddeler: TCK 184
İlgili Kavramlar: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA- BALKON KAPATMA
Karar Metni: 5237 sayılı TCYnİn 184/1. maddesinde yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin eyleminin suç sayılması karşısında bina balkonunun alüminyum doğrama ve cam ile kapatılmasının anılan maddede öngörülen ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine; imara aykırılığın giderildiğinden söz edilerek TCYnin 184/5. madde ve fıkrası uyarınca davanın düşmesine karar verilmesi, Yasaya aykırı ve katılan Ç... Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.06.2011 tarih  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehtap Yılmaz  Kayıt Tarihi:2013-05-27  Okunma Sayısı:220
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2010/1399
Karar No: 2010/1399
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5607 KMK 3., TCK 43
İlgili Kavramlar: Kaçakçılık, zincirleme suç, fiili kesinti
Karar Metni: 26.11.2007 tarihinde kaçak sigara satmak suçundan hakkında adli işlem yapılan sanığın eylemi fiili kesintiye uğradıktan sonra 26.12.2007 tarihinde tekrar kaçak sigara sattığı anlaşılmakla, her iki eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği halde 5237 sayılı TCK.nun 43.maddesi uygulanmak suretiyle tek kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 2-27.12.2007 tarihli birinci iddianameye konu olay tutanak ve suç tarihinin 02.10.2007, 27.12.2007 tarihli ikinci iddianameye konu olay tutanak ve suç tarihinin ise 27.10.2007 olması karşısında, fiili kesinti oluşturan ilk olay tutanağının düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte sanığın yeni bir karar ve kasıt altında hareket ederek ikinci eylemi gerçekleştirmiş olması gözeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2013-05-27  Okunma Sayısı:136
Daire: 1
Tarih
:2012
Esas No: 2012/6226xx
Karar No: 2012/6226
Kaynak: Kisişel Arşiv
İlgili Maddeler: 4616 S.K , 5275 S.K 107/12,13,VE 765 S.K 17
İlgili Kavramlar: 4616 Sayılı Yasa geri Şartla Tahliye ve Şartla Tahliyenin Geri Alınması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas No : 2012/6226 Karar No : 2013/952 Tebliğname No : YE - 2012/308001 Y A R G I T A Y İ L A M I KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ TALEP: Kasten adam öldürmek suçundan sanık Ahmet Yükselin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450/4, 51 ve 59 maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/09/1985 tarihli ve 1985/95 Esas, 1985/136 sayılı kararının infazı sırasında hükümlünün 06/11/1987 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine ilişkin Bergama Ağır Ceza Mahkemesinin 13/04/1991 tarihli ve 1991/80 müteferrik sayılı kararını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığının, hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçu nedeniyle Gölcük Asl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2013-05-27  Okunma Sayısı:135
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2011/27011
Karar No: 2011/27011
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 125
İlgili Kavramlar: HAKARET
Karar Metni: Sanığın “kastının yoğunluğu, geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, pişmanlık duymayan olumsuz tavırları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate ulaşılamadığı” biçimindeki gerekçelerle sanık hakkında hükmolunan cezada alt sınırdan uzaklaşılması, sonuç cezanın ertelenmemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması karşısında Mahkemenin, sanık hakkındaki kanaatinin olumsuz olduğunun açıkça anlaşılması sebebiyle 5237 sayılı TCKnın 62. maddesinin uygulanma olasılığının açıkça tartışılmamış olması sonuca etkili görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır. Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre sanığın temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 15/04/2013 gününde oybirliğiyle kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-05-17  Okunma Sayısı:303
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2011/27446
Karar No: 2011/27446
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 125
İlgili Kavramlar: Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
Karar Metni: 1-Sanık müdafiinin 14.10.2009 tarihli celsede sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etmesi ve Adli Tıp Kurumundan bu hususta rapor aldırılmasını talep etmesi karşısında; 5237 Sayılı TCKnın 32. maddesi uyarınca sanığın, suç tarihinde üzerine atılı hakaret suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda rapor alınıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, 2-Kabule göre de; Ceza yasasında, hapis cezası ile adli para cezasının seçenekli yaptırım olarak öngörüldüğü durumlarda mahkemece, öncelikle hapis ya da adli para cezasının neden seçildiğine ilişkin yasal ve yeterli gerekçe gö  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-05-17  Okunma Sayısı:181
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/26166
Karar No: 2008/26166
Kaynak: Yerel Mahkeme
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜRE ESAS OLDUĞU HALDE 5237 SAYILI TCK'NIN 58. MADDESİ İLE UYGULAMA YAPILMAMASI,
Karar Metni: SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı, sanıklar savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Adli sicil kayıtları ve dosya içerisinde bulunan onaylı ilam evraklarına göre, Sanık İ E hakkında; Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/-2005/ sayılı kararının; Sanık N hakkında Üsküdar 2. Ağır Ceza  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2013-05-15  Okunma Sayısı:202
Daire: 12
Tarih
:2011
Esas No: 2011/23828
Karar No: 2011/23828
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 89,22/3
İlgili Kavramlar: BİLİNÇLİ TAKSİRDE TCK 50/4 Md. UYGULANMAZ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/23828 Karar No : 2012/6944 Tebliğname No : 8 - 2008/117235 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 12/04/2007 Numarası : 2005/1003 - 2007/181 Sanık : R.G Suç : Taksirle Yaralama Suç Tarihi : 10/06/2005 Hüküm :TCKnın.89/4,22/3,62/1,50/4,50/1-a,52/2-4.maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki Düşünce : Bozma Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bilinçli taksirle hareket edip mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle ya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-05-15  Okunma Sayısı:215
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2013/2216
Karar No: 2013/2216
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: mala zarar verme, kolluğa yapılan ikrar
Karar Metni: Sanıkların, Aydın Emniyet Müdürlüğüne ait sivil plakalı park halinde bulunan aracın arka camına hırsızlık yapmak amacıyla sert bir cisimle vurarak kırmaya çalıştıkları esnada görevli polis memurları tarafından yakalandıkları iddia ve kabul edilen somut olayda; mahkumiyet kararına gerekçe olarak gösterilen 02.02.2009 tarihli olay yeri tutanağında "sanıkların polis memurları ile yaptığı şifai görüşmede aracın camına hırsızlık amacıyla vurdukları" yönündeki tespitin, sanıkların aşamalarda ve hakim huzurundaki beyanlarında inkar edilmesi, olaya ilişkin görgü tanığının ya da şifai görüşmeyi destekleyen başkaca somut herhangi bir delilin bulunmaması ile dosyada mevcut 03.02.2009 tarihli tutanakta suça konu araçta herhangi bir zararın olmadığının belirtilmesi karşısında; sanıkların polis memurla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : said toptaş  Kayıt Tarihi:2013-05-14  Okunma Sayısı:174
Önceki | Sonraki