Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 3
Tarih
:2014
Esas No: 2013/23263
Karar No: 2014/10694
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hagb-denetim süresi içerisinde suç işleme
Karar Metni: 5271 sayılı CMKnin 231/11. maddesi uyarınca sanık tarafından denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde,duruşma açılmasını müteakip sanığın duruşmadan haberdar edilerek savunması alındıktan sonra, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlediğinin anlaşılması karşısında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verilmesi gerektiği, verilecek kararda hükmün denetime imkan verecek ve infaz kabiliyeti olacak şekilde yeniden kurulması gerektiği gözetilmeden, sanığın savunması alınmadan, dosya üzerinden ek karar ile yazılı şekilde karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-26  Okunma Sayısı:27
Daire: 11
Tarih
:2014
Esas No: 2013/17202
Karar No: 2014/4291
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 203
İlgili Kavramlar: MÜHÜR BOZMA
Karar Metni: Anayasa’nın 38. maddesine göre “kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” Aynı hususlar, 5237 sayılı TCKnun “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi” başlıklı 2. maddesinde de vurgulanmış ve “İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.” hükmüne yer verilmiştir. 5237 sayılı TCKnun "Kamu güvenine karşı suçlar" bölümünde, 203. maddede düzenlenen "mühür bozma" suçunun konusu, kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin olduğu gibi korunması veya üzerinde değişiklik yapılmaması için konulan mühürdür. Suçla korunan değer, kamu idaresinin, dolayısıyla devletin otoritesidir. Kanunla verilmiş yetkiye dayalı olarak ve usulüne uygun bir şekilde yetkili mak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2014-03-26  Okunma Sayısı:54
Daire: 5
Tarih
:2013
Esas No: 2012/3875
Karar No: 2013/2044
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK. 247/1-3 , 248, 249
İlgili Kavramlar: Zimmet
Karar Metni: Tokat PTT Merkez Müdürlüğünde memur olarak görev yapan sanığın mağdurlar V. S. ve M. B.na ait posta çeki hesaplarından birden fazla olmak üzere değişik zaman ve miktarlarda paraları çekip kullandıktan sonra geri yatırma şeklindeki eylemlerinin sahte çekme-ödeme varakaları düzenlenerek işlenmesi ve mağdurların başvurusu üzerine ortaya çıkartılmasına göre nitelikli zincirleme kullanma zimmeti olarak, ayrıca sanığın döviz cinsinden havale alıcısı Z. E.a veznedar M. D.dan teslim aldığı 2500 Euroyu ödediği halde sisteme vezneden döviz almamış ve kendi gişesinden 4.682 TL ödemiş gibi kayıt yaparak söz konusu parayı uhdesine geçirmesi eyleminin ise basit zimmet olarak kabul edilip en ağır suç olan nitelikli zimmet fiilinden tek hüküm kurularak diğer eylemlerin zincirleme suç içinde değerlendiril  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-03-26  Okunma Sayısı:24
Daire: 4
Tarih
:2013
Esas No: 2010/29912
Karar No: 2013/8308
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: birlikte tehdit , azmettirme
Karar Metni: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanık Ynin, diğer sanık Knın azmettirmesi ile katılana iletilmek üzere tanık Ç ye "N’ye söyle, şikayetinden vazgeçmezse Sabri’nin oğlu K ,N’yi bıçaklayacakmış" gibi sözler söylediğinin iddia edilmesi karşısında, sanıkların eylemlerinin, birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin değerlendirme ve kanıtları tartışma görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık Yaşar Muti müdafiinin ve katılan Naime Şimşir vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN başkaca yönleri incelenmeksizin BO  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2014-03-25  Okunma Sayısı:20
Daire: 4
Tarih
:2013
Esas No: 2012/20332
Karar No: 2013/32566
Kaynak:
İlgili Maddeler: 125/3.a,129/3
İlgili Kavramlar: Karşılıklı hakaret kamu görevlisi ile
Karar Metni: 1-Sanığın aşamalardaki savunmasında, şikayetçi polis memurlarının kendisine “Ramazan ayında içki içilir mi” şeklinde sözler söyledikten sonra hakaretlerde bulunduklarını belirtmesi ve tanık Serdar Girginin de sanık savunmasını doğrulaması karşısında, hakaret eyleminin karşılıklı olup olmadığı değerlendirilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-24  Okunma Sayısı:24
Daire: 2
Tarih
:2014
Esas No: 2013/7361
Karar No: 2014/982
Kaynak:
İlgili Maddeler: 155/1
İlgili Kavramlar: Güveni kötüye kullanma cep telefonu
Karar Metni: Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Yakınanın aşamalardaki beyanında çocukluk arkadaşı olan sanıkla birlikte olay günü kendisine ait araçla gezdikleri sırada cep telefonunu, bir yeri arayacağını söylemesi üzerine rızası ile sanığa verdiğini beyan etmesi ve sanığın atılı suçu kabul etmemesi karşısında; yakınanın cep telefonunu sanığa vermesi üzerine sanığın kaçtığına dair başkaca delil bulunmadığı gözetilerek, söz konusu telefona ait imei numarasına göre, suç tarihinden sonra kimler tarafından kullanıldığının araştırılarak, sanığın hattı ile kullanılıp kullanılmadığına ilişkin telefon görüşme kayıtları çıkartılarak sonucuna göre, sanığın hattı tarafından kullanıldığının tespiti halinde eylemin 5237 sayılı TCK.nun 155/1 maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu o  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-21  Okunma Sayısı:24
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5588
Karar No: 2013/27948
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK. md. 85/2
İlgili Kavramlar: Taksirle öldürmeye neden olma
Karar Metni: Ölen sürücü B. Ç.nın sevk ve idaresindeki otomobil ile gece vakti, aydınlatmanın olmadığı, tek yönlü, devamlı düz çizgilerle bölünmüş yolda seyir halindeyken, sanık sürücü F. C.nun sevk ve idaresindeki kamyon ile sağ taraftaki pancar toplama tesislerinden, sola doğrultu değiştirerek, ana yola çıktığı esnada, araçların çarpışması sonucu, B.Ç. ve D. Ç.nın öldüğü olayda; İki sınır arasındaki temel ceza belirlenirken, suçun işleniş biçimi, sanığın tam kusurlu olması, olayda iki kişinin ölmesi, maddede öngörülen cezanın üst sınırı da nazara alınmak suretiyle, adalet, hakkaniyet ve nasafet kurallarına göre daha fazla cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde ceza tayini, Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-03-21  Okunma Sayısı:23
Daire: 8
Tarih
:2013
Esas No: 2013/14257
Karar No: 2013/29604
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5275 S.K. 14/4
İlgili Kavramlar: Kapalıya İade,Firar,İnfaz Hakimliği
Karar Metni: Parada sahtecilik suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.09.2007 tarihli ve 2006/200 esas, 2007/213 sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü A.Ç. hakkındaki hapis cezasının infazı sırasında, firar fiilinden dolayı kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 31.01.2013 tarihli ve 2013/92 sayılı kararının 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 14/4. maddesi gereğince onanması talebinin reddine ilişkin, Silivri İnfaz Hâkimliğinin 20.02.2013 tarihli ve 2013/894 esas, 2013/949 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair, (SİLİVRİ) Ağır Ceza Mahkemesinin 08.03.2013 tarihli ve 2013/158 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak; 5275 sayılı Kanunun 44/3-1 maddesinde firar fiiline h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2014-03-21  Okunma Sayısı:52
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2012/7031
Karar No: 2014/1061
Kaynak:
İlgili Maddeler: 155
İlgili Kavramlar: Cep telefonu güveni kötüye kullanma
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-20  Okunma Sayısı:33
Daire: 1
Tarih
:2013
Esas No: 2013/3073
Karar No: 2013/7828
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK md. 87/1-d-son,86/1, 3-e , 21/2
İlgili Kavramlar: Olası kastla kasten yaralama
Karar Metni: Sanık Ali hakkında mağdur Gülay’a yönelik eyleminden kurulan hükmün incelenmesinde; oluşa dosya içeriğine göre; sanık Alinin gece vakti ışıklar sönmüş vaziyette iken olayın meydana geldiği lokantanın dışından içeride bulunan mağdur Abbası yaralamak amacıyla av tüfeği ile iki el ateş ettiği, yaptığı atışlar neticesinde mağdur Abbasın yanısıra mağdur Gülayı da yaraladığı olayda, sanığın aynı yerde Gülayın da bulunduğunu bilmesine rağmen hedefi görmeden ateş ettiği, kastının Abbasa yönelik olduğu, Gülaya yönelik doğrudan kastının bulunmadığı, ancak içeride bulunan Gülayın da yaralanabileceğini öngörmesine rağmen bu neticeyi kabullendiği, dolayısı ile mağdur Gülaya yönelik olarak olası kasıtla hareket ettiği gözetilerek, olası kasıtla nitelikli yaralama suçundan cezalandırılması gerektiği düş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-03-20  Okunma Sayısı:22
Daire: 2
Tarih
:2013
Esas No: 2012/29290
Karar No: 2013/27219
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: Anayasa 38, CMK 206,216, 116.m.
İlgili Kavramlar: Hukuka aykırı delil, Arama
Karar Metni: Ceza yargılamasının temel amacı, işlenmiş olan eylemle ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda yapılacak araştırma ve soruşturma ise sınırsız değildir. Hukuka uygun yöntemlere göre yapılan araştırma ve soruşturma sonucu elde edilen kanıtlara (delillere) dayanılarak eylemle/olayla ilgili maddi gerçek ortaya çıkarılmalıdır. Kanıt (delil) elde edilirken kişisel ve toplumsal değerlerin korunması zorunludur. Bu nedenle ceza yargılaması, kişi özgürlüğünü yakından ilgilendiren bir konudur. Dürüst ve adalete uygun yargılanmak insan haklarının en önemlilerinden biridir. Uluslararası sözleşmelerde yer alan "adil yargılanma ilkesi" Anayasamıza da eklenmiştir m.36). Adil yargılama, ceza yargılama hukukunun temel ilkelerinden biridir. Ceza yargılamasını  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:29
Daire: 14
Tarih
:2013
Esas No: 2012/14474
Karar No: 2013/3681
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 232, 86/2-3-a
İlgili Kavramlar: Kötü muamele, eşe kasten yaralama
Karar Metni: 5237 sayılı TCK.nın 232/2. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun, yaralama, tehdit, sövme gibi kanunun başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan, çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi merhamet ve şefkatle bağdaşmayan eylemleri kapsadığı, sanığın resmî nikahlı eşi olan mağdureyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralaması eyleminin, 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 3-a maddesine uygun eşe karşı kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek kötü muamele suçundan aynı Kanunun 232/1. maddesi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurulması, Uygulamaya göre de;Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 03.02.2009 gün ve 2008/11-250 Esas, 2009/13 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere hükmün açıklanmasını  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:26
Daire: 2
Tarih
:2014
Esas No: 2013/17033
Karar No: 2014/5244
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 31/3
İlgili Kavramlar: 18 yaşın dolduğu tarih
Karar Metni: Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Kayden 22/04/1991 doğumlu olup, suçun işlendiği 22/04/2009 tarihinde henüz 18 yaşını tamamlamamış olan suça sürüklenen çocuk hakkında TCY.nın 31.maddesinin 3.fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, 2- Suça konu telefonun soruşturma aşamasında katılana iade edildiği, kontür yükleme nedeniyle oluşan zararın ise kovuşturma aşamasında karşılandığının anlaşılması karşısında; öncelikle soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iade nedeniyle katılandan kısmi iadeye rızasının bulunup bulunmadığı sorulup, sonucuna göre 5237 sayılı TCY.nın 168. maddesinin 1.fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Sonuzun  Kayıt Tarihi:2014-03-17  Okunma Sayısı:21
Daire: 3
Tarih
:2010
Esas No: 2010/4832
Karar No: 2010/6800
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: CMK 135
İlgili Kavramlar: Hts dökümü tanık 135 uygulanmaz
Karar Metni: Kasten öldürme suçundan sanık Hakan Altuntepe hakkındaki Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/276 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sırasında tanık olarak dinlenen Meltem Alacalı’nın bildirdiği telefon hattı ile 04/08/2009 ve 05/08/2009 tarihlerinde yapılan tüm görüşmelerin ayrıntılı dökümünün ve görüşme yapılan hat sahiplerinin kimlik ve adreslerini gösterir şekilde HTS raporlarının çıkarılarak gönderilmesi için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına müzekkere yazılmasına dair 03/12/2009 tarihli ara karara yönelik itirazın, şüpheli veya sanık sıfatı bulunmayan kişiler hakkında iletişimin tespiti kararı verilemeyeceğinden bahisle kabulü ile kararın kaldırılmasına ilişkin Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinin 19/03/2010 gün 2010/152 değişik iş sayılı kararında isabet görülmediğinden söz edile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:76
Daire: 5
Tarih
:2014
Esas No: 2012/14352
Karar No: 2014/1062
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: görevi kötüye kullanma-zimmet
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi; Muhtar olan sanığın görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada müdahil sıfatını alabilecek surette doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan ve 442 sayılı Köy Kanununun 33/b maddesi uyarınca köy derneğince atanmayan, köy tüzel kişiliğini de temsile yetkili bulunmayan müştekilerin usulsüz olarak müdahilliğine karar verilmesi hükmü temyiz hakkı vermeyeceğinden, vekillerinin temyiz talebinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUKnın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, incelemenin O yer C.Savcısının temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: Ön inceleme raporunda belirtilen ve 3628 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince soruşturma izni gerektirmeyen zimmet suçunu ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:27
Daire: 8
Tarih
:2014
Esas No: 2013/3348
Karar No: 2014/1815
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kuru sıkı tabanca-6136
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyada mevcut ekspertiz raporu içeriğine göre; silahın namlusunun iç kısmında bulunması gereken gaz ayırıcı parçasının bulunmadığı, namlunun boru tipi namlu özelliğinde olduğu, bu haliyle ses fişeklerinin uç kısmına uygun çapta kurşun-metal bilye ve benzeri cisimler takılarak tadil edilmiş yasak niteliği haiz fişekleri de atmaya elverişli olduğunun belirtilmesi karşısında; dava konusu tabancanın marka, model ve üretim yılı tespit olunup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka, model ve üretim yılı itibariyle bu silahların mevcut haliyle üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların üretim şeması getirtilip üretim şemasının temin edile- memesi halinde ise suça konu silahın gaz ayırıcı parçasını da gösteren fotoğraflar, ekspertiz raporu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:33
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2012/9534
Karar No: 2014/4151
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kapıdan satış-dolandırıcılık
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:43
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/20121
Karar No: 2013/15197
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 86/3-e
İlgili Kavramlar: SICAK KAHVE SİLAHTIR
Karar Metni: Mağdurun, tanıkların ve sanığın soruşturma aşamasındaki ifadelerinde belirttikleri üzere, sanığın önce, mağdurun yüzüne elindeki sıcak kahveyi serptiği, mağdurun bunun üzerine elleriyle yüzünü kapattığı esnada sanığın, mağdurun yüzüne tekme attığı, mağdurun adli raporunda da sol göz altında ve kapağında ekimoz, cilt yaralanması, burun üstü ciltte çizik, üst dudak sağ lateralinde yaralanmanın mevcut olduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın suçta kullandığı sıcak kahvenin TCKnin 86/3-e maddesi uyarınca silahtan sayılması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı ola  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İlbay Bay  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:22
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/33887
Karar No: 2013/37253
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86/3.e
İlgili Kavramlar: Ayakkabı silahtır
Karar Metni: Müştekinin beyanıyla uyumlu doktor raporunda tanımlanan yaralanmaların niteliği ve olayın özelliklerine göre, sanığın resmi nikahlı eşine karşı kasten yaralama eylemini 5237 sayılı TCKnin 6/1-f-4 maddesi uyarınca SİLAHTAN SAYILAN AYAKKABI İLE gerçekleştirmesi ve aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCKnin 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 30/10/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:19
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/28544
Karar No: 2013/33263
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86/3.e
İlgili Kavramlar: Terlik silahtır
Karar Metni: Sanığın olay tarihinde saat 23.00 sıralarında evine geldiğini, 30-40 dakika kadar zili çalmasına rağmen katılan eşinin kapıyı açmadığını, kapı kilitli olduğundan kendi anahtarı ile de kapıyı açamadığını, bilahare kapı açılmayınca ev sahibinden tornavida isteyip kapıyı açmak üzere iken katılanın içeriden kapıyı açtığını, kapıda bekletilmesinden dolayı eylemini gerçekleştirdiğini savunması karşısında, her ne kadar katılan uyuyakaldığı için zil sesini duymadığını beyan etmiş ise de, sanık ile katılanın arasındaki geçimsizlik nedeniyle katılanın isteyerek sanığı kapıda bekletme ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle sanık lehine yorumla sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki (2) numaralı bozma düşüncesine, mahkemece sanık lehine hükmün aç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:19
Önceki | Sonraki