Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 6
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5247
Karar No: 2013/6089
Kaynak: Kanunun yararrına Bozma Başvurusu sonucu -Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: 5275 Sayılı Kanunu 107/4,md.5237 Sayılı TCK 220/2 mad.
İlgili Kavramlar: Suç Örgütü Üyeliği Zamanaşı ise Suç Örgütü Faaliyeti Çercevesinde İşlenen Suçlarda infaz şekli(İNDİRİM ORANI)
Karar Metni: Hürriyeti tahdit ve gasp suçlarından sanık Adem Uğurlunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 109/1-2 (üç kez), 109/3 (üç kez), 110/2 (üç kez), 149/1-a-c-d-f, 168/1-3 ve 62 (dört kez) maddeleri gereğince üç kez 1 yıl 8 hapis ve 4 yıl 2 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına, müşteki Yunusa yönelik hürriyeti tahdit, diğer müştekilere yönelik gasp ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından açılan kamu davalarından beraatine dair, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/10/2007 tarihli ve 2005/22 esas, 2007/409 sayılı kararının Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 23/11/2009 tarihli ve 2008/15077 esas, 2009/15780 karar sayılı ilamıyla onanması, bir kısım sanıklar yönünden ise bozulmasından sonra yapılan yargılama sonucunda, sanık Adem Uğurlu hakkında bozma öncesi 2005/22 esas sayılı dosyada, İstanbul  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2013-11-09  Okunma Sayısı:37
Daire: CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/13-1302
Karar No: 2013/309
Kaynak: İlam Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: Tekerrür Uygulaması
Karar Metni: 1- Sanık A.A. hakkında TCKnın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilirken, tekerrüre esas alınan mahkumiyetin denetime olanak sağlayacak biçimde karar yerinde gösterilmemesi, ...3- 5237 sayılı TCKnun 53/1. maddesinin (c) fıkrasındaki, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksunluğun koşullu salıverme tarihine kadar süreceğinin gözetilmemesi suretiyle aynı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranılması," isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay C.Başsavcılığı ise 09.07.2012 gün ve 117917 sayı ile; "...Sanık A.A.hakkındaki dosya içinde bulunan adli sicil kaydına göre, 5237 sayılı TCKnın 58. maddesine esas oluşturacak iki ayrı kesinleşmiş hükümlüğü bulunmaktadır. Tekerrüre esas alınabilecek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali rıza sönmez  Kayıt Tarihi:2013-11-08  Okunma Sayısı:59
Daire: 2
Tarih
:2013
Esas No: 2013/20069
Karar No: 2013/19817
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 66
İlgili Kavramlar: ZAMAN AŞIMINDA TCK 143 DİKKATE ALINMALIDIR
Karar Metni: Sanığın, temyize gelmeyen diğer sanıklar ile birlikte, gece vakti yakınana ait evin kapısının kilidini kırmak suretiyle işlediği ve 5237 sayılı TCKnın 142/1-b, 143. ile 116/1-4, 119/1-c maddelerine uyan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11.12.2012 tarih ve 2012/1247 esas ve 2012/1842 karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesinde düzenlenen “suçun gece vakti işlenmesi” ve 119/1-c maddesinde düzenlenen “suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi”nin, suçların daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli halleri olması nedeniyle aynı Kanunun 66/3. maddesi uyarınca dava zamanaşımı sürelerinin hesabında dikkate alındığında, TCKnın 66/1-d maddesinde öngörülen 15 yıllık asli zamanaşımı süresinin dolmadığ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kadir İnan  Kayıt Tarihi:2013-11-07  Okunma Sayısı:38
Daire: 2
Tarih
:2012
Esas No: 2011/1633
Karar No: 2012/42872
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, maddi zarar, hakaret
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİNE, Ancak; Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken, 5271 sayılı CMK’ nun 231. maddesinde sayılan nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) koşulların değerlendirilip buna ilişkin gerekçelerin gösterilmesi gerektiği, sanığın adli sicil kaydına göre sabıkasız olduğu dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi için aranan 5271 sayılı CMK’ nun 231/6-a maddesinde gösterilen, “kasıtlı suçtan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-11-07  Okunma Sayısı:19
Daire: 11
Tarih
:2013
Esas No: 2010/20066
Karar No: 2013/10771
Kaynak: YEREL MAHKEME
İlgili Maddeler: 142/e-2
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK
Karar Metni: 20.05.2006 tarihli Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Görgü ve Tespit Tutanağı içeriklerinde yakınana ait evin ahşap giriş kapısının sert bir cisimle kanırtılarak açıldığı, kilit dilinin dışarıda olduğunun belirtildiği, kapıyı açmada kullanılan 25 cm uzunluğunda levyeden yapılmış ucu özel olarak ıspartula şekline getirilmiş aletin de sanıklardan elde edildiğnin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCKnın 142/1-b maddesine uyduğu halde yazılı şekilde hüküm kurulması, 2- Yakınana ait evden hırsızlık yapıldığını fark eden ve yan tarafta oturan kardeşi tanık S.C nin kesintisiz izleme ile sanıkları yakalayıp, hırsızlığa konu mallara el koyduğuna göre, sanığın eyleminin kalkışma aşamasında kaldığının gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş sanıklar savunmasının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-06  Okunma Sayısı:22
Daire: 11
Tarih
:2013
Esas No: 2012/27867
Karar No: 2013/26144
Kaynak: YEREL MAHKEME
İlgili Maddeler: TCK 196/2
İlgili Kavramlar: YARALAMA - BASİT YARALAMA
Karar Metni: Sanık hakkında tatbik edilen maddelerin öngördüğü ceza miktarının alt sınırı itibari ile sanığın mahal mahkemesinde ifadesinin alınması gerektiği halde talimat yolu ile sorgusu yapılarak ifadesinin alınması suretiyle CMKnin 196/2 maddesine muhalefet edilmesi, Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.06.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-06  Okunma Sayısı:22
Daire: 11
Tarih
:2013
Esas No: 2012/1208
Karar No: 2013/6850
Kaynak: YEREL MAHKEME
İlgili Maddeler: 213 sayılı VUK 359/a-2
İlgili Kavramlar: Defter ve belgenin ibraz edilmemesi
Karar Metni: 1- Dosyada mevcut vergi suçu ve vergi inceleme raporlarında sanığın faaliyetine devam ettiğinin belirtilmesi, defter ve belgelerin ibrazı için çıkartılan yazının işyeri adresinde bizzat tebliğ edilmiş olması sebebiyle faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığa 213 sayılı Vergi Uusul Yasasının 139/2. maddesinde öngörülen istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı cihetle, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, 2- Kabule göre de a) Hükümden önce 08.02.2008 günlü Resmi Gazedete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMKnun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmas  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-06  Okunma Sayısı:29
Daire: 11
Tarih
:2012
Esas No: 2011/13902
Karar No: 2012/13902
Kaynak: YEREL MAHKEME
İlgili Maddeler: TCK nun 142 1-f
İlgili Kavramlar: Elektrik enerjisi hırsızlığı
Karar Metni: Kaçak elektrik tespit tutanağında idareye kaydı olmayan sayaçtan kullanıldığının ve endeksin 18110 olduğunun belirtilmesi karşısında kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alındığında karşılıksız faydalanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, sayacın hangi tarihte takıldığı tespit edildikten sonra bilirkişi aracılığıyla suç tutanağının düzenlendiği işyerindeki kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak, tespit edilen kurulu güç ile sayaçta okunan tüketim miktarının orantılı olup olmadığı ve sayaca herhangi bir müdahalenin de bulunup bulunmadığının belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik ince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-06  Okunma Sayısı:19
Daire: 11
Tarih
:2013
Esas No: 2013/2450
Karar No: 2013/9492
Kaynak: yerel mahkeme
İlgili Maddeler: 213 sayılı VUK 359/b-1
İlgili Kavramlar: Sahte Fatura Kullanmak
Karar Metni: Sanığın kullandığı sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen İ. Nakliyat, Ö. Nakliyat, Z. Nakliyat, A. Taşımacılık ve Y. Gıda Ltd. Şirketleri hakkındaki, Vergi Tekniği Suçu raporlarının onaylı örnekleri getirtilerek anılan raporlarla dairelerinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyalarının celbi ile incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-06  Okunma Sayısı:24
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/27409
Karar No: 2013/34868
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 21/2
İlgili Kavramlar: OLASI KAST
Karar Metni: Sanık ve müştekilerin beyanlarından, sanığın müşteki He demir çubukla vurmaya çalışırken H.in eğilmesi nedeniyle demir çubuğun, araya giren müşteki İ.e isabet ettiği, sanığın İ.e yönelik kastının bulunmadığı, ancak H.e vurmaya çalıştığı sırada, kavgayı ayırmaya çalışan İ.in olduğunu düşünüp onun da yaralanabileceğini öngören sanık hakkında olası kasta ilişkin 5237 sayılı TCKnin 21/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09/10/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-11-04  Okunma Sayısı:43
Daire: 14
Tarih
:2013
Esas No: 2012/13058
Karar No: 2013/8916
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 102
İlgili Kavramlar: CİNSEL SALDIRI
Karar Metni: Olayın intikalinin katılanın işten çıkartılmasından yaklaşık 3 ay sonra olması, katılanın beyanını doğrulayan tanıkların mevcut iş yerinden çıkartılanlar olması ve aynı zamanda sanık aleyhine benzer iddialarla açılan kamu davasının müştekileri olmaları, tanıklar ..... ve ......nin iddia edilen eylemlere şahit olmadıklarını ifade etmeleri, tarafların çalıştıkları iş yerlerinin bölge müdürü olan sanığın atanmasından sonra ilgili kişilerin işine son verilmesi nedeniyle taraflar arasında husumetin bulunması karşısında sanığın isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiğine dair şüphe oluştuğu, şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-10-28  Okunma Sayısı:43
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2013/11502
Karar No: 2013/13954
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 152
İlgili Kavramlar: MALA ZARAR VERME
Karar Metni: Sanığın zarar verdiği aracın belediyeye ait olması nedeniyle sanığın eyleminin kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden 5237 sayılı TCKnın 152/1-a maddesi gereğince mahkumiyeti yerine yazılı madde ile uygulama yapılması; Kamu malına zarar verme suçunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi; Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUKnın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUKnın 326/son. maddesi uyarınca ceza miktarı açısından kazanılmış hakların saklı tutulmasına 24.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-10-28  Okunma Sayısı:35
Daire: 13
Tarih
:2012
Esas No: 2011/27923
Karar No: 2012/2008
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: CMK. nun 174. maddesi.
İlgili Kavramlar: SUÇUN SÜBUTUNA TESİR EDEBİLECEK BÜTÜN DEİLLER TOPLANMADAN İDDİANAME DÜZENLENEMEZ.
Karar Metni: Ankara Onbirinci Asliye Ceza Mahkemesince, davaya dayanak teşkil eden tek delilin, şüphelinin kendi adına kayıtlı 0 539..... numaralı telefondan şikayetçiyi arayarak, hırsızlık olayından haberdar olduğunu söyleyip, banka hesapları ve kredi kartı bilgisini istemesi olduğu belirtilerek, soruşturmanın eksik yapıldığı ileri sürülüp, kişilerin cep telefonu ile insanları arayıp birtakım menfaatler sağlamak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları bilin-mekle birlikte, şüphelinin ifadesinin alınarak, bu hattı kendisinin kullanıp kullanmadığı, hırsızlık olayından ne şekilde haberdar olduğu gibi soruların sorulması gerektiğinden bahisle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1703. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanunun 1741. maddesinde idd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-10-24  Okunma Sayısı:102
Daire: CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/6-1441
Karar No: 2013/303
Kaynak: Dönen dosya
İlgili Maddeler: 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR - KOŞULLARI - UYGULANMA ŞEKLİ
Karar Metni: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 108/2. maddesi uyarınca, tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCKnun 58/7. maddesinin uygulanma koşullarının değerlendirilebilmesi ve infazda duraksamaya neden olmaması için, sanığın tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyet hükmünün denetim olanağı verecek biçimde karar yerinde gösterilmemesi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmemesi” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay C.Başsavcılığı ise 02.03.2010 gün ve 162119 sayı ile; “...Mahkemece, sanığın cezası için mükerrirlere özgü infaz rejimine işaret edilmiş ancak hangi ilam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kaan Varlıakman  Kayıt Tarihi:2013-10-24  Okunma Sayısı:61
Daire: CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/13-1438
Karar No: 2013/53
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK. nun 58. maddesi.
İlgili Kavramlar: TEKERRÜRE ESAS İLAMIN GEREKÇELİ KARARDA GÖSTERİLMESİ GEREKMEZ.
Karar Metni: “Dosyada bulunan adli sicil kaydı ve kesinleşmiş karar örneklerine göre sanığın birden fazla tekerrüre esas olabilecek mahkûmiyeti bulunduğu anlaşılmakla, hangi mahkûmiyetinden dolayı sanık hakkında 5237 sayılı TCKnın 58. maddesi ile uygulama yapıldığının karar yerinde gösterilmemesi" isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay C.Başsavcılığı ise 30.07.2012 gün ve 209643 sayı ile; “...Tekerrürün bir güvenlik tedbiri olması, bu itibarla mükerrirlere özgü infaz rejimine işaret edilmiş olmak şartıyla, tekerrüre esas ilamın gerekçeli kararda gösterilmemesinin sanığın aleyhine olmayacağı, tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenen miktarın 5275 sayılı Yasa kapsamında açıkça belirtilmesi ile tekerrüre esas alınacak ilamın gerekçeli kararda gösterilmesini  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-10-23  Okunma Sayısı:53
Daire: CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/11-1086
Karar No: 2013/40
Kaynak: Şahsi arşiv
İlgili Maddeler: TCK 156
İlgili Kavramlar: Bedelsiz senedin ispatı ...
Karar Metni: Ayrıntıları Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24.03.1989 gün ve 1/2 sayılı kararında açıklandığı üzere, sanığa yüklenen eylemin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat olunamayacağı ve elde edilen delillerin sanığın hükümlülüğüne yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi" isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Yerel mahkeme ise 20.09.2011 gün ve 342-634 sayı ile; “...Mahkememizce daha önce verilen kararda da vurgulandığı üzere söz konusu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararının bağlayıcı mahiyette olduğu bilinmesine rağmen söz konusu karar ile yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 217. maddesindeki düzenleme arasında çatışma bulundu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Dr. Fuat Şenoğlu  Kayıt Tarihi:2013-10-23  Okunma Sayısı:68
Daire: 13
Tarih
:2013
Esas No: 2013/16311
Karar No: 2013/15230
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 168
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK- ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: Dairemizce de benimsenen ve Yargıtay CGKnın 26.03.2013 günlü, 2012/6-1232 esas ve 2013/106 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, çalınan malın 3. kişiye satılması halinde; 5237 sayılı TCKnın 168. maddesinin uygulanabilmesi için hırsızlık suçunun failinin, sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın, hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yetmez. Failin bizzat pişmanlık göstererek, satın alan iyiniyetli ise; sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yanında aynen geri verme veya tazmin suretiyle satın alanın zararını da gidermesi, kötü niyetliyse; satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati, kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerekir. Esasen iyiniyetli olan satı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2013-10-21  Okunma Sayısı:32
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/10-51
Karar No: 2013/315
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 58
İlgili Kavramlar:TEKERRÜR
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No: İtirazname : 2013/10-51 2013/315 2006/323296 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi : TOKAT Ağır Ceza Günü : 04.10.2006 Sayısı : 203-315 Davacı : K.H Sanık : Halil İbrahim Şanlı Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık Halil İbrahim Şanlı’nın 5237 sayılı TCK'nun 188/3, 62 ve 58. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis ve 2.000 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Tokat Ağır Ceza Mahkemesince verilen 04.10.2006 gün ve 203-315 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Da  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : melih avcı  Kayıt Tarihi:2013-10-10  Okunma Sayısı:50
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2011/36386
Karar No: 2013/3791
Kaynak: Dosya
İlgili Maddeler: TCK 29, 58
İlgili Kavramlar: Haksız tahrik, tekerrüre esas ilam
Karar Metni: 1)Sanığın aşamalardaki savunması ve tanıkların beyanlarına göre katılanın sanığa hakaret etmesi sonucu atılı suçu işlediğini savunmuş olması karşısında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması, 2) Sanığın adli sicil kaydında birden fazla tekerrüre elverişli ilamı olması karşısında infazda tereddüt oluşturacak şekilde hangi ilamın tekerrüre esas alındığının kararda açıkça gösterilmemesi, Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 29.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-10-10  Okunma Sayısı:18
Daire: 2
Tarih
:2013
Esas No: 2011/22840
Karar No: 2013/1767
Kaynak: Dosya
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HAGB maddi zarar , hakaret
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 2009/13 sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı, katılanın maddi tazminat istemi bulunmadığı gibi dosyaya yansıyan maddi bir zararının da belirlenemediği gözetilerek; 5271 sayılı CMK’ nın 231. maddesinin 6. fıkrasının ( b ) bendi uyarınca, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda oluşacak kanaate göre hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılamayacağına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden; katılanın zararını karşılamaması şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında hükmün açıklanması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-10-08  Okunma Sayısı:20
Önceki | Sonraki