Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/29718
Karar No: 2012/29718
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: 5015 Sayılı Kanun/Görev
İlgili Kavramlar: 1 Nolu Mahkemenin görevi
Karar Metni: MAHKEMESİ : İzmir 5. Çocuk Mahkemesi TARİHİ : 24/03/2011 NUMARASI: 2010/448 (E) ve 2011/146 (K) SANIK : A.K. SUÇ : 5015 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Sanığın beraatine TEMYİZ EDEN: Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Suça sürüklenen çocuk hakkında petrol kaçakçılığı suçundan 5015 sayılı Yasanın Ek 5/1. maddesi uyarınca cezalandırılması için dava açıldığı, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ek 5. maddesinde kaçakçılığın özel bir türü olarak petrol kaçakçılığı suçu düzenlendiği, anılan yasanın ek 3. maddesinde ise kaçak petrole ilişkin olarak bu kanunda yer almayan hususlarda, 5607 sayılı Kaçakçılıkl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2013-06-24  Okunma Sayısı:40
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/9965
Karar No: 2011/9965
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 37, 39, 110,
İlgili Kavramlar: KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, ETKİN PİŞMANLIK, SUÇA İŞTİRAK, YARDIM EDEN
Karar Metni: Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skrin mağdureler Nry ve Zbydye karşı gerçekleştirdikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde, .mnnin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler Nry ile Zbydyi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skrin, .mnenin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK.nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini, Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn -skrin, diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmtle beraber mağdure -mnyi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler Nry ile Zbydyi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, -mnyi kaçırması eylem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-23  Okunma Sayısı:25
Daire: 3
Tarih
:2011
Esas No: 2011/5139
Karar No: 2011/5139
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 87/3, 87/1-C, 44
İlgili Kavramlar: NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA , KEMİK KIRIĞI
Karar Metni: 1) Hükme esas alınan İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulunun 29/04/2009 tarih ve 1843 sayılı raporunda; “nasal kemikte parçalı kırık ,sağ ethmoid ön süt hücrelerde ve sağ maxiller sinüs ön ve medial duvarında kırıklar,kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır (4) derece ve yüzde sabit iz niteliğinde olduğunun, ” belirtilmesine göre, sanığın eylemi sonucu mağdurda hem kemik kırığı hem de yüzde sabit iz oluştuğu, 5237 sayılı TCK’nin 87/3 ve 87/1-c maddelerinde farklı ceza yaptırımlarına bağlanan iki farklı sonuç karşısında 5237 sayılı TCKnin 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren yüzde sabit iz oluşturacak şekilde yaralama fiilinden cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazı şekilde hüküm kurulması, 2) Sanığın, katılanı silahtan sayılan çapayla yüzd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-23  Okunma Sayısı:35
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/15527
Karar No: 2011/15527
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Karar Metni: Katılanların suç tarihinde Ziraat Bankası ....şubesinde yabancı para işlemlerini yapan büroda görevli olarak çalışan sanığa, kendi isimlerine açılacak olan hesaba yatırılmak üzere 1.000 Dolar verdikleri, sanığın katılanlar adına hesap açmadığı ve 1.000 doları hesaplarına yatırmadığının iddia edilmiş olması karşısında sanığın eyleminin 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 160. maddesindeki zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunda delillerin değerlendirilmesi ve takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğundan mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde uygulama yapılması usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 15.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-06-21  Okunma Sayısı:54
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2010-5864
Karar No:2010-5864
Kaynak:kazancı doktirinbank
İlgili Maddeler:5237/m.204/2, 244, 257
İlgili Kavramlar:RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK,ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2010/5864 K. 2013/389 T. 10.01.2013 * ÖĞRENCİ İŞLERİNDE ÇALIŞAN GÖREVLİNİN DERS NOTLARINI DEĞİŞTİRMESİ ( Sanığın Eyleminin Bilgisayar Ortamında Sınav Sonuçlarını Değiştirmek Mi Yoksa Belge Düzenlemek Mi Olduğunun Belirleneceği - Suç Vasfının Tespit Edileceği ) * DERS NOTLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bilişim Suçunu Oluşturacağı - Aynı Anda Yapılan Not Değişikliklerinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı ) * RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Öğrenci İşlerinde Şef Olan Sanığın Bilgisayar Ortamında Notları Değiştirdiği - Bilgisayar Sistemine Girilerek Bazı Sınav Sonuçlarının Değiştirilmesi Eyleminin Bilişim Suçunu Oluşturacağı/Suç Vasfının Tespit Edileceği ) * GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Öğrenci İşlerinde Şef Ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burcu Birlik  Kayıt Tarihi:2013-06-20  Okunma Sayısı:72
Daire: 14
Tarih
:2012
Esas No: 2012/13107
Karar No: 2012/13107
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 96
İlgili Kavramlar: EZİYET
Karar Metni: Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan sanık Dursun Kurşunun ve beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı, yaralama ve eziyet (iki kez) suçlarından sanık Fırat Metenin yapılan yargılamaları sonunda; sanık Fıratın eziyet eylemlerinin yaralama suçunu oluşturduğunun kabulüyle bu suçtan (iki kez) ve her iki sanığın atılı diğer suçlardan mahkûmiyetlerine dair Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.04.2012 gün ve 2009/169 Esas, 2012/61 Karar sayılı sanık Dursun hakkındaki cinsel saldırı suçu yönünden resen de temyize tabi hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafileri ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş ve sanık Dursun müdafince de incelemenin duruşmalı yapılması talep edilmiş olduğundan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Yalçın  Kayıt Tarihi:2013-06-19  Okunma Sayısı:66
Daire: 5
Tarih
:2011
Esas No: 2011/1906
Karar No: 2011/1906
Kaynak: Hakim Derya Beyden.
İlgili Maddeler: TCK.nun 250/2. maddesi.
İlgili Kavramlar: İKNA SURETİYLE İRTİKAP
Karar Metni: Katılanın suç tarihinde babasından miras kalan taşınmazların intikal işlemleri için sanığın çalıştığı P... Tapu Sicil Müdürlüğüne gittiği, yasal olarak ödenmesi gereken tapu harcı, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinden oluşan 236,70 TLnin banka veya vergi dairesine ödenmek suretiyle buna dair makbuzun tapuya verilmesi gerektiği halde, sanık tarafından intikal işlemleri için 350,00 TL. masraf ve 20,00 TL. döner sermaye payının kendisine ödenmesi gerektiği söylenmek suretiyle bu parayı katılandan aldığı, 2004 yılı içerisinde katılanın yeniden intikal işlemi için tapuya başvurması üzerine vergi ve harçların bankaya yatırılmadığının ve söz konusu paranın sanığın uhdesinde kaldığının anlaşılması karşısında, sanığın görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : esat esatoğlu  Kayıt Tarihi:2013-06-18  Okunma Sayısı:59
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/25939
Karar No: 2011/25939
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Karar Metni: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması,malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Katılana ait et entegre tesislerinde elektrikçi olarak çalışan sanıkların, elektrik panosundan kablo ile kaçak hat çekerek tanık Tahire ait tarladaki su motoruna izinsiz olarak elektrik verdikleri ve bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda; sanıkların aşamalarda deği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-18  Okunma Sayısı:58
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/14-1533
Karar No: 2012/14-1533
Kaynak: Mahkeme arşivi
İlgili Maddeler: CMUK 310
İlgili Kavramlar: Temyiz -Müdafi
Karar Metni: CMKnun 218/2. maddesi uyarınca ancak uygulanacak ceza hükümlerini etkilemesi durumunda mağdurun yaşıyla ilgili karar verilebileceği gözetilmeden, suç vasfına ve ceza hükümlerine etkisi olmayacak şekilde mağdurenin yaşının düzeltilmesine karar verilmesi, 07.08.2007 günlü duruşma ara kararı uyarınca 25.01.2010 günlü Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıda mağdure ......ün 5237 sayılı TCKnun 103/6. maddesi kapsamında beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı, bozulmuş ise hangi sanığın eylemi sonucu bozulduğunun sorulmuş bulunmasına karşın Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca 10.12.2010 günü düzenlenen raporu bu konuda açıklık içermediği gibi mahkemece de bu hususun irdelenmediği anlaşıldığından, sanıkların eylemleri arasında geçen süre de gözetilerek mağdurenin ruh sağlığındaki bozulmanın her ik  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Subaşı  Kayıt Tarihi:2013-06-18  Okunma Sayısı:75
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2013/7150
Karar No: 2013/7150
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 86/2, CMK 231/6
İlgili Kavramlar: HAGB TEMYİZ ESASTAN BOZMA
Karar Metni: Kasten yaralama suçundan sanık Hanifı İlgenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2. maddesi uyarınca 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/6. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına dair, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/06/2012 tarihli ve 2011/422 esas, 2012/247 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/09/2012 tarihli ve 2012/529 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 10.12.2012 tarih ve 2012/17949-69990 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.12.2012 tarih ve 2012/312290 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet KUTLUBAY  Kayıt Tarihi:2013-06-17  Okunma Sayısı:165
Daire: 1
Tarih
:2012
Esas No: 2012/6224
Karar No: 2012/6224
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 4616 sk, 765 sk 17, 5275 sk107
İlgili Kavramlar: Şartlı Tahliyenin Geri alınması 4616 sk
Karar Metni: Esas No : 2012/6224 Karar No : 2013/1575 Tebliğname No : YE - 2012/299827 TÜRK MİLLETİ ADINA Hükümlü R.Dnin 05/10/1997 tarihinde işlediği kasten adam öldürmek ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçlarından Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin 25/11/1998 tarih, 1997/63 Esas, 1998/56 sayılı kararı ile, kasten adam öldürmek suçundan 15 sene ağır hapis cezası ile; 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan 10 ay hapis cezası ve 716,666 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek, bu cezaların içtima edilmesi suretiyle hükümlünün neticeten 15 yıl ağır hapis, 10 ay hapis ve 716,666 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, iş bu karar Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 25/03/1999 tarih, 1999/414 Esas, 1037 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesi ile hükümlünün cezası i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Recep Eser  Kayıt Tarihi:2013-06-15  Okunma Sayısı:118
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2011/17253
Karar No: 2011/17253
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TEHDİT
Karar Metni: Sanığın “...dua et meslek mensubumsun ve de üstelik resmisin yoksa, bana ayak üstü tehditler savuracak adamı burda döverdim” şeklinde kabul edilen sözlerinin, ileride gerçekleşmesi muhtemel olan bir saldırı niteliğinde olmadığı gözetilmeden, beraat kararı verilmesi yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve sanık .....nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-06-14  Okunma Sayısı:126
Daire: 7
Tarih
:2011
Esas No: 2011/11972
Karar No: 2011/11972
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 5607 3/12
İlgili Kavramlar: ON NUMARA YAĞ 3/12 DEKİ SUÇU OLUŞTURUR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/11972 Karar No : 2013/9315 Tebliğname No : 7 - 2011/335959 ....... Somut olayda sanıklar tarafından satışı yapılan ve halk arasında on numara yağ olarak bilinen, akaryakıta dönüştürülmüş petrol ürününün de kaçak petrol olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kabule göre de, sanıkların eylemi suç ve karar tarihi itibariyle 5015 sayılı yasanın ek 5.maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı gibi hüküm tarihinden sonra 11.04.2013 gün ve 28615 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanunun 54. maddesi ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/12.madde fıkrasındaki suçu oluşturduğu cihetle, 5237 sayılı TCK.nun 7.maddesi gözetilerek, sanıkların mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2013-06-13  Okunma Sayısı:93
Daire: CGK
Tarih
:2012
Esas No: 2012/2-1500
Karar No: 2012/2-1500
Kaynak: Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler: TCK. 58. maddesi.
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR
Karar Metni: 1-Ek savunma hakkı verilmeden sanık hakkında TCK’nun 58. maddesinin uygulanması suretiyle CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması, 2- 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesinin 3. fıkrasında tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezasıyla adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunacağı ve aynı Kanunun 50. maddesinin 2. fıkrasında ise, suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde hapis cezasına hükmedilmişse bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sanık hakkında mükerrir olması nedeniyle uygulanan maddede seçenek olarak öngörülen yaptırımlardan hakimin tercih hakkı bulunmadığından zorunlu olarak hapis cezasına hükmedilmiş olması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-06-12  Okunma Sayısı:118
Daire: 3
Tarih
:2011
Esas No: 2011/38211
Karar No: 2011/38211
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86
İlgili Kavramlar: İddianamenin okunmaması
Karar Metni: Sanığa iddianamenin kabulü kararı okunduğu ve atılı suçun anlatıldığı, sanığın da suçlamaya yönelik savunma yaptığı anlaşıldığından tebliğnamenin (1) numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. (Not: Mahkeme iddianameyi okumadan yargılama yapmış, Tebliğnamede İddianamenin okunmaması bozma nedeni olarak sunulmuştur)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Çavdar  Kayıt Tarihi:2013-06-11  Okunma Sayısı:68
Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/22960
Karar No: 2012/22960
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: 5015 sayılı yasaya aykırılık
İlgili Kavramlar: 5015 sayılı yasaya aykırılık
Karar Metni: .......Sanığın bulundurduğu kaçak motorinin miktarının 3425 litre ( tasfiye sırasında görevlilerce tespit edilen net ve kesin miktar) olması ve bu suç nedeniyle kanunda öngörülen yaptırım miktarının iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası olması göz önüne alınarak, ulusal marker seviyesi geçersiz olan akaryakıtın miktarı dikkate alınarak (3425 litre) sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl hapis ve 600 gün adli para cezası şeklinde ceza tayini yoluna gidilmiştir. Yine sanığın dosya içeriğinden anlaşılan ekonomik durumu sanığın sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak günlüğü takdiren 50,00-TL hesaplanmıştır............ T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2013-06-11  Okunma Sayısı:75
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/9338
Karar No: 2010/9338
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 34/2. 232/6. 40
İlgili Kavramlar: KARARDA BAŞVURULACAK YASA YOLU. MERCİ VE BAŞVURU SÜRESİ
Karar Metni: 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2.fıkrasında; "Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve merciilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır" hükmüne yer verilmiş, bu düzenlemeye paralel olarak 5271 Sayılı CMK’nın 34/2. maddesinde; "Kararda başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir", 232/6.maddesinde ise; "Hüküm fıkrasında 223.maddeye göre verilen kararın ne olduğunun uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir" şeklinde emredici düzenleme yapılmış, Aynı yasanın 40.maddesinin 1.fıkrasında kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-10  Okunma Sayısı:71
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2009/8701
Karar No: 2009/8701
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK 78, 79
İlgili Kavramlar: ÖLENİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ
Karar Metni: 28/03/2007 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ölen şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine açılan dava sonunda sanık ...5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/1, 62/1. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına dair Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/04/2008 tarihli ve 2007/537 esas, 2008/187 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/05/2008 tarihli ve 2008/350 değişik iş sayılı kararını müteakip, ölen kişinin ..., kendilerinin de annesi ve kardeşi olduklarını beyan eden ... ve ... adlı şahısların Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeleri üzerine, ad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2013-06-05  Okunma Sayısı:94
Daire: 7
Tarih
:2007
Esas No: 2007/12632
Karar No: 2007/12632
Kaynak: İnfaz Dosyası-Uyap
İlgili Maddeler: Mülga 4926 sayılı Kanun m.28
İlgili Kavramlar: Müteselsil Sorumluluk-İnfaz
Karar Metni: Toplu ticari kaçakçılık suçundan sanık M Kin, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4/a-2, 4/3. maddeleri uyarınca 3.102 Yeni Türk lirası tazmini nitelikte adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesinin 27.11.2006 tarihli ve 2005/635 esas-2006/738 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, ödenmeyen para cezasının günlüğü 100 Yeni Türk lirasından 31 gün hapis cezası olarak infazı gerektiğinden bahisle Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca vukubulan şartla tahliye talebi üzerine, sanığın hükmedilen adli para cezasından müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle infazının 15 gün üzerinden yapılması gerektiğine ilişkin, aynı Mahkemenin 10.5.2007 gün ve 2007/82 müteferrik sayılı kararına vaki itirazın reddine dair, DOĞUBAYAZIT Ağır Ceza Mahkemesinin 14  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2013-06-05  Okunma Sayısı:66
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/25047
Karar No: 2011/25047
Kaynak: uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler: TCK 157, TCK 158
İlgili Kavramlar: gazete ilenı otomobil satışı basit dolandırıcılık
Karar Metni: 1)Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değişti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-06-03  Okunma Sayısı:201
Önceki | Sonraki