Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/37427
Karar No:2015/28490
Kaynak:Hukuk Bürosu
İlgili Maddeler:Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı
İlgili Kavramlar:İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞI-AYIPLI MAL
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/37427 KARAR NO: 2015/28490 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESI: Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARIHI: 12/05/2014 NUMARASI: 2012/243-2014/322 DAVACI: Denbay Mühendislik Insaat Harita Turizm Turizm San. Ve Dıs Tic. As. Vekili: Avukat Ö.Aksoy Çelik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın pert olduğunu öğrendiğini,aracın ayıplı olarak yüksek bedelle satılması nedeniyle uğradığı zara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Topaloğlu  Kayıt Tarihi:2015-11-07  Okunma Sayısı:67
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/9170
Karar No:2015/6349
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN EŞ İLE BİRLİKTE OLAN KİŞİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLEBİLİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/9170 KARAR NO : 2015/6349 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Çumra Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 30/05/2013 NUMARASI : 2011/225-2013/303 DAVACI : M.Ç DAVALI : MK Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 20/05/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 30/05/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamza Zengin  Kayıt Tarihi:2015-11-06  Okunma Sayısı:43
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/8510
Karar No:2015/7762
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:TBK.'nun 49. maddesi
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2014/8510 Karar Numarası: 2015/7762 Karar Tarihi : 11.06.2015 YARGITAY İLAMI Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-11-04  Okunma Sayısı:39
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:2013/23719
Karar No:2014/17086
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:İİK.8.mad.
İlgili Kavramlar:UYAPTAN ALINAN İLAM
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/23719 KARAR NO. 2014/17086 KARAR TARİHİ. 25.9.2014 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Borçlu vekili, alacaklı vekili tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibibaşlatıldığını, takibin dayanağı olarak icra dosyasına onaysız, imzasız ilam fotokopisinin sunulduğunu, fotokopinin ilam niteliğinde olmadığını, bu nedenle icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece icra emrinin iptaline ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-10-28  Okunma Sayısı:42
Daire:HGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/9-1438
Karar No:2015/580
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:5521 SY 8. maddesi
İlgili Kavramlar:iş mahkemesi kararlarının temyiz süresi
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/9-1438 KARAR NO : 2015/580 KARAR TARİHİ. 21.01.2015 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Antalya 3.İş Mahkemesi TARİHİ : 02/08/2013 NUMARASI : 2012/275 E-2013/303 K. DAVACI : Yusuf Kenan Acar vekili Av.Filiz Akyol Akar DAVALI : Kent Prefabrik Beton Elemanları İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Mehmet Kaya Taraflar arasındaki "Alacak (işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan)" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.02.2010 gün ve 2009/106 E.-2010/47 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 24.05.2012 gün ve 2010/48425 E.-2012/18422 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-10-23  Okunma Sayısı:26
Daire:23
Tarih
:2012
Esas No:6515
Karar No:1497
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:HMK
İlgili Kavramlar:266/1
Karar Metni:T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/6515 KARAR NO: 2013/1497Y A R G I T A Y I L A M I   MAHKEMESI: Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARIHI: 03/04/2012 NUMARASI: 2011/708-2012/327 DAVACI: Ayan Insaat Tur.Tas.Taah.Ith.Ihr.Gıda Mob.ve Tic. Ltd. Sti. Vek. Av. Seyhan Erdogan DAVALI: Osman Dagar Vek. Av. Attila Çelik   Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince durusmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çagrı kagıdı gönderilmisti. Belli günde davacı vekili Av. Özgen Özçifçi Erdogan gelmis davalı tarafından gelen olmadıgından onun yoklugunda durusmaya baslanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz di  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-09-25  Okunma Sayısı:64
Daire:HGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/6-1683
Karar No:2015/1447
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TMK'nun 691
İlgili Kavramlar:PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU OLMASI BİLE KİRA AKDİ GEÇERLİDİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/6-1683 KARAR NO : 2015/1447 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/05/2013 NUMARASI : 2013/265-2013/398 DAVACI-KARŞI DAVALI : Dersim Petrol ......Şti. Vekili Av. DAVALI-KARŞI DAVACI : M.G Taraflar arasındaki “kiracılığın tespiti, muarazanın giderilmesi; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesince asıl davada davacı şirketin kiracılığın tespiti ve muarazanın giderilmesi talebinin reddine, birleştirilen davada; el atmanın önlenmesine, 20.000,00 TL ecrimisil bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen 29.03.2012 gün ve 2011/314 E.-2012/110 K  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:77
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/1380
Karar No:2015/12673
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:3402 SAYILI KANUN
İlgili Kavramlar:KIYI KENAR ÇİZGİSİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/1380 KARAR NO : 2015/12673 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 22/10/2010 NUMARASI : 2007/2-2010/492 DAVACI : Hazine DAVALI : Selahattin Kayakıran vs. DAVA TÜRÜ : Tapu iptali Hazine ile Selahattin Kayakıran ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali davasının reddine dair Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 22.10.2010 gün ve 2/492 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı Hazine vekili, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının kıy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-08-10  Okunma Sayısı:82
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2012/2301
Karar No:2012/33848
Kaynak:YARGITAY
İlgili Maddeler:İİK 114
İlgili Kavramlar:MENKUL İHALE , SATIŞ İLANI TEBLİĞİ, ZORUNLU DEĞİL
Karar Metni:Y 12 HD 2012/23011 E, 2012/33848 K İİK'nun 114. maddesine göre menkul ihalesinde, satış ilanının borçluya tebliği zorunlu değildir. Ancak icra müdürlüğünce bu hususta karar verildiği takdirde tebliğ işleminin gerçerli olup olmadığı araştırılmalıdır. Somut olayda icra müdürlüğünün satış kararında, satış ilanının ilgililere tebliğe çıkarılmasına karar verilmiş ise de, aynı kararda tebliğ edilmediği takdirde satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağına da karar verilerek borçluya tebligat yapılmasa dahi ihale yapılması öngörülmüştür. Satış ilanı 20.02.2012 tarihinde borçluya tebliğ edildiği gibi 25.01.2012 tarihli gazetede de ilan edilmiştir. Ayrıca 07.10.2011 tarihinde borçlunun gıyabında yapılan fiili haciz ve kıymet takdir tutanağının 103 davetiyesi ile birlikte borçluya tebliğ e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sezgin Turan  Kayıt Tarihi:2015-08-05  Okunma Sayısı:35
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/35266
Karar No:2015/ 10063
Kaynak:http://www.hukukihaber.net/
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HACİZ MÜZEKKERELERİ, TOPLU OLARAK BİR ZARFTA GÖNDERİLEBİLİR
Karar Metni:T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014/35266 KARAR NO:2015/ 10063 KARAR TARİHİ: 16.04.2015 ÖZET : Yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olması halinde, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesi dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmaz. Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Şikayetçi üçüncü kişi, farklı icra dosyalarına ait haciz müzekkerelerinin aynı zarf ile, her bi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Şenol Şen  Kayıt Tarihi:2015-07-30  Okunma Sayısı:44
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2013/20443
Karar No:2015/5931
Kaynak:AV.ERDEN ÖZDİL ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler:01.04.1974 TARİH 1/2 İBK
İlgili Kavramlar:TAPUSUZ TAŞINMAZDA MUVAZAA İDDİASI
Karar Metni:.....Dava Murusi muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapı iptal ve tescil isteğine ilişkindir..Davacılar mirasbırakan babaları Rıfat Erbilden kalan taşınmazların kardeşleri olan Nazif TARAFINDAN KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI OLARAK KENDİSİ VE DAVALI OĞLU fAHRİ ADINA TESCİL ETTİREREK ,SONRASINDA NAZİF ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARINDA DAVALI fAHRİYE TEMLİK EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK PAYLARI ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİK İSTEMİNDE BULUNMUŞLARDIR . MAHKEMECE DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.DOSYA İÇERİĞİNDEN TOPLANAN DELİLLERDEN ÇEKİŞME KONUSU ......PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SENETSİZDE ZİLYEDLİĞE DAYALI OLARAK DAVALI FAHRİ ERBİL ADINA .............PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARI İSE DAVA DIŞI NAZİF ERBİİ ADINA AYNI ŞEKİLDE KADASTROCA TESP  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erden Özdil  Kayıt Tarihi:2015-07-23  Okunma Sayısı:68
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:2014/10512
Karar No:2015/10738
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:BK.183-194
İlgili Kavramlar:Temlik,vekalet ücreti
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/10512 KARAR NO: 2015/10738 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 30/01/2014 NUMARASI: 2013/85-2014/62 DAVACI: Urhan Efe DAVALI: Necihan Kaya DAVA TÜRÜ: Şikayet Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararınınmüddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR 1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, 2- Borçlu vek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-07-11  Okunma Sayısı:81
Daire:21
Tarih
:2015
Esas No:2014/15075
Karar No:2015/3457
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TBK.'nun 56. maddesi
İlgili Kavramlar:TATMİN DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREKİR.
Karar Metni:"TATMİN DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREKİR." YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2014/15075 Karar Numarası: 2015/3457 Karar Tarihi: 25.02.2015 ÖZETİ: Yurt sathında uygulamada birlik sağlamak için gerek ölümler nedeniyle destek kaybı zararı, gerekse beden gücü kaybı zararının hesaplanmasında rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara alınarak ve ıskontoya tabi tutulmadan, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar ise bilinen son gelir nazara alınıp her yıl % 10 oranında artırılmak ve % 10 oranında ıskonto edilmek suretiyle hesaplanmalıdır. Rapor tarihinden sonra asgari ücret, TIS ve benzeri nedenlerle ücretin belli olduğu dönem söz konusu ise bilinen varken varsayıma dayalı hesap yapılamaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-07-07  Okunma Sayısı:54
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2012/11256
Karar No:2015/6429
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:iyuk 49
İlgili Kavramlar:İDARENİN YANLIŞ YÖNLENDİRMESİ NEDENİYLE HAK KAYBI
Karar Metni:DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gönen Kaymakamlığı / BALIKESİR Karşı Taraf : N.K. Vekili : Av. Onur Turgut İsteğin Özeti : Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Gönen Altı Eylül İlköğretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, münhal yönetici duyurusu üzerine müdür olarak atanmak istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali yolunda Balıkesir İdare Mahkemesi'nce verilen 20/04/2012 günlü, E:2011/1770, K:2012/894 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti :Temyiz isteminin reddi gerektiği yo  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:55
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2014/13262
Karar No:2015/5108
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 114
İlgili Kavramlar:ZİYNET HUKUKİ YARAR BELİRSİZ ALACAK
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2014/13262 KARAR NO : 2015/5108 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ TARİHİ : 06/03/2014 NUMARASI : 2013/626-2014/180 DAVACI : DAVALI : Taraflar arasındaki ziynet eşyası alacağı Davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili; tarafların 14.06.2012 tarihinde boşandıklarını, müvekkilinin ziynet eşyalarının davalıda kaldığını ve iade edilmediğini ileri sürerek 22 ayar 6 adet 20'şer gr bileziğin, 50 gr a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2015-06-09  Okunma Sayısı:106
Daire:23
Tarih
:2015
Esas No:2014/7352
Karar No:2015/809
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:1163 s.y K.K. md.23, 59/3
İlgili Kavramlar:DAİRENİN GEÇ TESLİMİ-KOOPERATİF
Karar Metni: T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/7352 KARAR NO : 2015/809 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 29/05/2013 NUMARASI : 2010/109-2013/217 ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA DAVACI : Ali Kahraman Vek. Av. Hüseyin Güneş ASIL DAVADA DAVALI : S.S. Boğaziçi Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Vek. Av. Haydar Topay BİRLEŞEN DAVADA DAVALILAR : 1-Ahmet Kaya 2-Orhan Yücel 3-İsa Etçioğlu 4-Yavuz Bultan 5-Zafer Kerey Vekili Av. Mehmet Bekar Taraflar arasındaki asıl ve birleşen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen, birleşen davanın tam kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekili ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Karanfil  Kayıt Tarihi:2015-05-27  Okunma Sayısı:91
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:11547
Karar No:211
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:HUMK 440
İlgili Kavramlar:KARAR DÜZELTME RED KARARI VE KARŞI OY YAZILARI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/11547 KARAR NO: 2015/2542Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 29/05/2013 NUMARASI: 2011/256-2013/211 DAVACI: Özlem Tütüncü DAVALI: Ayşe Acar v.d. Taraflar arasındaki taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali tescil mümkün değilse tazminat davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 21.01.2014 gün ve 2013/12877 Esas, 2014/1011 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı Özlem Tütüncü vekili ve davalı Ayşe Acar vekili ve davalı Ekrem Önal vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Mahkemece verilen karar, Dairemi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-05-24  Okunma Sayısı:71
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:26896
Karar No:2236
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:1086/438
İlgili Kavramlar:düzelterek onama
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2014/26896 2015/2236 Y A R G I T A Yİ L Â M I Mahkemesi :Bodrum 1. Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi Tarihi :25.09.2014 No :2012/870-2014/627 Davacı :Nirgül Özdöver adına Av. Kadriye G. Sakarya Davalılar :1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Birsen İnce 2-Günten Oktan adına Av. Seyhan Erdoğan Dava,hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Refika Nur Kabakcıoğlutarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-05-24  Okunma Sayısı:61
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/2150
Karar No:2015/1346
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TMK 323.madde
İlgili Kavramlar:Şahsi ilişki Aynı Şehir -Farklı Şehir Ayrımı
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davacı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md. 186/1) geçimine, (TMK md.185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kumak  Kayıt Tarihi:2015-05-22  Okunma Sayısı:52
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2013/263
Karar No:2014/34299
Kaynak:dosyası
İlgili Maddeler:İş K. m.6
İlgili Kavramlar:işyeri devri, alacaklardan sorumluluk
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/263 KARAR NO : 2014/34299 MAHKEMESİ : AYDIN 1. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 16/10/2012 NUMARASI : 2010/242-2012/491 DAVACI : ...ADINA AVUKAT HİDAYET TÜRKEŞ DAVALI : ...LTD. ŞTİ. ADINA AVUKAT ... DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Akkuş Göl tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:182
Önceki | Sonraki