Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:23
Tarih
:2014
Esas No:2014/10659
Karar No:2014/8347
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:Harçlar Kanunu 32.md
İlgili Kavramlar:İPTAL İSTEMİ İLE BİRLİKTE MENFİ TESPİT TALEBİ OLAN DAVADA MENFİ TESPİT İÇİN AYRICA HARÇ YATIRILMALI
Karar Metni:Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulü yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R- Davacı vekili, parasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla davalı kooperatif tarafından müvekkilinin üyeliktenihracına karar verilmiş ise de, ihraca dayanak ihtarlardaki borç tutarlarının aynı olmadığı gibi istenen tutarın kooperatif kayıtlarında dayanağının bulunmadığını ve ikinci ihtarname gereğinin yerine getirilmemesi halinde ihraç kararı verileceğinin ihtar edilmediğini ileri sürerek, geçersiz ihtarlara dayanılarak verilen ihraç kararının iptali ile ihtara konu tutarlar için koo  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2015-03-21  Okunma Sayısı:40
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2013/19601
Karar No:20142014
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:HMK 261 md.
İlgili Kavramlar:Tanıkların duruşma salonunda olması
Karar Metni:YARGITAY 2. HD E. 2013/19601 ,K: 2014/2014 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, davalının gösterdiği tanıklardan R... ve N... dinlenmemiş, buna gerekçe olarak “bu tanıkların, diğer tanıklar dinlenirken duruşma salonunda bulundukları” gösterilmiştir. Tanıkların hakim tarafından ayrı ayrı dinlenmesi, biri dinlenirken henüz dinlenmemiş olanların salonda bulunmaması temel usul kuralıdır. (HMK md. 261/1) Kuralın amacı, tanığın gerçek bilgisini saptamaktır. Zira, tanıklardan biri dinlenirken, henüz dinlenmemiş olan tanık veya tanıklar, duruşma salonunda bulunuyor iseler, bunların ifadelerini taraflardan biri l  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-03-18  Okunma Sayısı:40
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/19722
Karar No:2014/2004
Kaynak:İnternet
İlgili Maddeler:HMK 197
İlgili Kavramlar:DAVALININ SÜRESİNDE DELİL BİLDİRMEMESİ
Karar Metni:YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/19722 KARAR: 2014/2004 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının "delil bildirme talebi" süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. Davalının, davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Çelik  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:37
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/1710
Karar No:2015/2269
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:Tapu sicil tüzüğü madde 75 ve 26
İlgili Kavramlar:Tapu Müdürlüğü'nün ret kararı-itiraz edilmesi gerektiği
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/1710 KARAR NO : 2015/2269 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ERCİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 03/12/2014 NUMARASI : 2014/249-2014/557 DAVACI : ABDULHAK ERTÜRK DAVALI : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup, 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:25
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2014/14749
Karar No:2014/15760
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TMK 185-186
İlgili Kavramlar:ziynet alacağı
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının yetki itirazında, kanunda (TMK.m.168) gösterilen yetkili mahkemelerden birini göstermemiş olmasına, yetki itirazının reddinde bu sebeple bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediği gibi, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. 2-Davacının tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı, düzenli ve sürekli gelirinin bulunduğu toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu duru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Kıra  Kayıt Tarihi:2015-03-16  Okunma Sayısı:25
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/801
Karar No:2015/1909
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:hmk 186
İlgili Kavramlar:sözlü yargılama için davetiye zorunludur
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı (koca) tarafından kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkeme, tahkikatın bitiminden (HMK.md.184) sonra sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkarılacak davetiyede (Tebligat K. md.9) belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir (HUMK.m.186/1).Sözlü yargılamada mahkeme, tarafların son sözlerini sorar ve hükmünü verir (HMK.m. 186/2). Hakim, Türk Hukukunu re'sen uygular (HMK.m.33). Mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2015-03-12  Okunma Sayısı:31
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/31871
Karar No:2015/1258
Kaynak:
İlgili Maddeler:5590 93
İlgili Kavramlar:KREDİ ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞININ HACZİNE MUVAFAKAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/31871 KARAR NO : 2015/1258 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi TARİHİ : 25/03/2014 NUMARASI : 2013/2984-2014/1118 DAVACI : Recep Peker DAVALI : Ziraat Bankası Sincan Şubesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı bankadan emekli maaşı aldığını kredi kartı borcu nedeniyle maaşına bloke konulduğunu hesabına konulan blokenin kaldırılmasını istemiş, son celse davasını ıslah ederek 3450,62 TL nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı, dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tünay Akar  Kayıt Tarihi:2015-03-10  Okunma Sayısı:28
Daire:23
Tarih
:2014
Esas No:2014/1944
Karar No:2014/7000
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:TTK 23
İlgili Kavramlar:Ticari deftere kayıtlı olmayan fatıura
Karar Metni:YARGITAY 23. HD E: 2014/1944 ,K: 2014/7000 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 15.11.2011 tarihli sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen faturalardan ödenmeyen 31.12.2011 tarih ve 19.545,08 TL, 31.01.2012 tarih ve 19.545,08 TL, 21.02.2012 tarih ve 13.000,05 TL bedelli üç adet fatura bedelinin tahsili için başaltılan icra takibine davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkil şirketin herhangi bir borcunun olm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-03-06  Okunma Sayısı:22
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2014/19031
Karar No:2015/87
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/19031 KARAR NO: 2015/87Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 30/05/2014 NUMARASI: 2014/463-2014/463 İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN: SÜLEYMAN ŞAFAK KARŞI TARAF: 1-SEABECK LTD. ŞTİ. 2-OSMAN ÖZDOĞAN Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2014 gün ve 2014/463- 2014/463 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir talep eden vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: İhtiyati tedbir isteminin reddine dair mahkeme kararı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 21/02/2014 gün ve 2013/1 E.-2014/1 K. sayılı içtihadı birleştirme kararına göre bu tür kararların temyizi mümkün olmadığından ihtiyati tedbir talep ede  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-03-04  Okunma Sayısı:24
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2014/18161
Karar No:2014/23039
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:davalı Millli Eğitim Bakanlığı ise 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmet tespiti davasında idari yargı görevlidir
Karar Metni:Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Milli Eğitim Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Davacı, davalılardan Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı Atatürk İlköğretim Okulunda 06.10.1986-22.10.1986 tarihleri arasında Emekli Sandığına tabi vekil öğretmen olarak çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının 06.10.1986-22.10.1986 tarihleri arasında vekil öğretmen olarak 5434 sayılı kanun kapsamında çalıştığının ve bu çalışmasının 5510 sayılı Kanun kapsamında hizmetin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : bahattin arıkan  Kayıt Tarihi:2015-03-03  Okunma Sayısı:21
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:13815
Karar No:20836
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:HMK 375/g
İlgili Kavramlar:KIYI KANUNU
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/13815 KARAR NO: 2014/20836 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 19/12/2011 NUMARASI: 2011/53-2011/578 DAVACI: Seferiye Şanlı vs. DAVALI: Hazine DAVA TÜRÜ: Yargılanmanın yenilenmesi Seferiye Şanlı ve Hasan Açık ile Hazine aralarındaki yargılamanın yenilenmesi davasının kabulüne dair Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 19.12.2011 gün ve 53/578 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı Seferiye Şanlı ve arkadaşları vekili; Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/63 Esas ve 2000/274 Karar sayılı kararı ile davacılar adına kayıtlı 45 parsel sayılı taşınma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-02-13  Okunma Sayısı:22
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2012
Karar No:1082
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:6570/7 son
İlgili Kavramlar:kiracının aynı belediye hudutları içinde ev sahibi olması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/16418 KARAR NO: 2013/1082Y A R G I T A Y I L A M I INCELENEN KARARIN MAHKEMESI: Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi TARIHI: 13/04/2012 NUMARASI: 2011/1394-2012/544 DAVACI: Orhan Öztürk DAVALI: Bülent Özyürek DAVA TÜRÜ: Tahliye Mahalli mahkemesinden verilmis bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmis olmakla, dosyadaki bütün kagıtlar okunup geregi görüsülüp düsünüldü. Dava, davalının aynı belediye sınırları içerisinde ikamete elverisli konutunun bulunması nedeni ile 6570 sayılı yasanın 7/son maddesi geregince tahliyesi istemine iliskindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmis, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmistir. Davacı vekili, dava dil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-02-12  Okunma Sayısı:23
Daire:6
Tarih
:2014
Esas No:2014/4142
Karar No:2014/5419
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TBK.352/2.
İlgili Kavramlar:iki haklı ihtarla tahliye
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/4142 KARAR NO: 2014/5419 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Doğubayazıt Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 09/01/2014 NUMARASI : 2013/142-2014/1 DAVACI : N. B. DAVALI : M. A. DAVA TÜRÜ : Tahliye-Alacak Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesine, 6.000.- TL kira alacağın davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, alacak talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Türk Borçlar Kanun'unun 352/2. maddesi uya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-02-05  Okunma Sayısı:27
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2014/5660
Karar No:2014/11825
Kaynak:kararara
İlgili Maddeler:TTK 82/7
İlgili Kavramlar:ticari defter zayi
Karar Metni:YARGITAY 11. HD E. 2014/5660,K. 2014/11825 ÖZET : Dava, ticari defterlerin zayi olduğunun tespitine ilişkin olup, mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Ancak, 6102 sayılı TTK’nın 82/7. maddesi gereğince tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi’nden kendisine belge verilmesini isteyebilir. Davacı su baskınının kurban bayramı sırasında olduğunu iddia etmiş ise de kendisinin kurban bayramı nedeni ile şehir dışında olduğunu, bayram dönüşü durumu gördüğünde hemen İtfaiye Daire Başkanlığı’na haber vererek tutanak tutturduğunu ve süresi içinde de bu davayı açtığını bildirerek tanık dinletmek istemiştir. Bu durumda, mahkemece öğrenme tarihi tespit edilerek hak düşürücü sürenin geçip geçmediğinin belirlenmesi gerekirken, su baskın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-02-02  Okunma Sayısı:18
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/5005
Karar No:2014/4283
Kaynak:kararara
İlgili Maddeler:HMK 200/1
İlgili Kavramlar:senetle ispat
Karar Metni:YARGITAY 15.HD E: 2013/5005,K: 2014/4283 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: Dava, eser sözleşmesine dayalı istirdat ve maddi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 2-Yanlar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Davacıya ait evin mutfak dolaplarının davalı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-02-02  Okunma Sayısı:22
Daire:17
Tarih
:2014
Esas No:2014/18192
Karar No:2014/17997
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4787
İlgili Kavramlar:GAYRI RESMİ DÜĞÜN,MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ASLİYE HUKUK GÖREV
Karar Metni:T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/18192 KARAR NO : 2014/17997 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Malatya 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 27/05/2014 NUMARASI : 2014/113-2014/462 DAVACI : DAVALI : Tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Malatya 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü: - K A R A R - Dava, davacının nişanlısı olan ve bir süredir resmi nikahsız olarak birlikte yaşadığı davalı ile onun babası olan diğer davalıdan, gayri resmi düğünlerinde takılan takılar, çeyiz ve düğün masrafları yönünden bir miktar maddi, ayrıca kişilik haklar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2015-01-29  Okunma Sayısı:21
Daire:23
Tarih
:2014
Esas No:2013/3539
Karar No:2013/4205
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 148
İlgili Kavramlar:Resmi tatilde duruşma yapılamaz (yarım gün tatiillede tatilin başladığı saattten sonra)
Karar Metni:Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R- Davacı vekili, davalı aleyhine 190.244,94 TL asıl,59.986,61 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 247.686,95 TL alacağın tahsili için başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı ,davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalının takip miktarı kadar sorumlu olduğu, takip tarihinde likit olan alacak dolayısıyla yapılan takibe haksız olar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2015-01-21  Okunma Sayısı:14
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2012/22613
Karar No:2013/12
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TMK.602
İlgili Kavramlar:VASİYETNAMENİN TENFİZİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2012/22613 KARAR NO : 2013/12 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 20/06/2012 NUMARASI : 2012/30-2012/125 DAVACILAR : M. T. MİRASÇILARI VEK.AV. BÜNYAMİN ARSLANER DAVALILAR : 1- G. U. 2- K. G. Dava dilekçesinde muris H. T.'un Kargı Noterliğinin 10.02.1994 tarih ve 471 sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tenfizi ile tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, muris H. T. tarafı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-01-15  Okunma Sayısı:17
Daire:16
Tarih
:2014
Esas No:2014/2600
Karar No:2014/2561
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:Kad k.16
İlgili Kavramlar:mera iddiasını vatandaş ileri süremez.
Karar Metni: T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/2600 KARAR NO : 2014/2561 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : SAFRANBOLU KADASTRO MAHKEMESİ TARİHİ : 26/02/2013 NUMARASI : 2012/53-2013/10 DAVACI : İ.K. DAVALI : R. D. MÜDAHİLLER : HAZİNE VE BAŞİĞDİR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ DAVA TÜRÜ : KADASTRO KANUN YOLU : TEMYİZ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kadastro sırasında Başiğdir Köyü çalışma alanında bulunan 120 ada 1 parsel sayılı 3669.27 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı R. D. adına tespit edilmiştir. Davacı İ. K, çekişmeli taş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bayram Kara  Kayıt Tarihi:2015-01-13  Okunma Sayısı:17
Daire:HGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/2-473
Karar No:2014/92
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TMK.194
İlgili Kavramlar:AİLE KONUTU
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-473 KARAR NO : 2014/92 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Kayseri 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 04/12/2012 NUMARASI : 2012/761-2012/1011 DAVACI : H. A. DAVALI : N. Taraflar arasındaki “aile konutu şerhi konulması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 2. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 03.03.2011 gün ve 2010/478 E., 2011/234 K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 13.02.2012 gün ve 2011/8866 E., 2012/2400 K. sayılı ilamıyla; (...Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait olan (3) parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydı üzerine aile konutu şerhi konulmasını istemiştir. İstek Türk Medeni Kanunun 194/3. maddesine dayalıdır. K  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-01-12  Okunma Sayısı:28
Önceki | Sonraki