Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:22
Tarih
:2015
Esas No:2015/28404
Karar No: 2015/32119
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Kavramlar:SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAÜI BİRİMLERİN DAVA VE TARAF EHLİYETİ
Karar Metni:DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona erdiğini, alacak ve tazminatlarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı vekili, yargı yolu itirazı, husumet itirazı ve zamanaşımı def'inde bulunarak, davalı idarenin ihale makamı olduğunu, asıl işveren olmadığını, işçilik alacaklarından çalıştığı firmaların sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, Dairemizin 26.02.2015 tarihli ilamıyla, özetle, "...Somut olayda, Sağlık Bakanlığının birimi olan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"nun tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti ve temsilci sıfatı yoktur. Mah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:35
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/738
Karar No:2013/66
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:5521 SY KANUNUN 8 MD
İlgili Kavramlar:İŞ DAVALARINDA MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
Karar Metni:ARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2012/738 KARAR: 2013/66 TARİH: 16/01/2013 Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozulması üzerine direnme yoluyla; Ankara 13.İş Mahkemesinden verilen 26.07.2011 gün ve 2011/796-485 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 16.03.2012 gün ve 2011/21-812 E., 2012/191 K. sayılı ilamın, maddi hata istemi nedeniyle incelenmesi davacılar vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: İşin esası incelenmeden önce, İş Mahkemelerince verilen kararlara karşı maddi hatanın düzeltilmesi isteminde bulunulup bulunmayacağına değinmek gerekmektedir. Gerçekten, İş Mahkemeleri Kanun’unun 8/3.maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:21
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2014/25166
Karar No:2015/1608
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:5510 sy kanun 32 md
İlgili Kavramlar:ASKERLİK BORÇLANMASI-5510 sayılı Kanunun 32/2-a maddesinde öngörülen 900 gün Hesabı
Karar Metni:Sigortalılık süresi”, 506 sayılı Kanunun 108'inci maddesinde uzun vadeli sigorta kolları açısından tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmayan sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. Tahsisi için istenilen koşulların, sigortalılık başlangıç tarihi (gerek mülga gerekse halen yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak ilk defa çalışılmaya başlanı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:15
Daire:22
Tarih
:2015
Esas No:2015/29664
Karar No: 2015/33399
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:4857 sy kanun 6 maddesi
İlgili Kavramlar:İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ HALİNDE FESHE BAĞLI SONUÇLARDAN DEVREDEN İŞVERENLERİN SORUMLU OLMADIĞINA DAİR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2015/29664 KARAR NO : 2015/33399 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Kütahya 2. İş Mahkemesi TARİHİ : 03/08/2015 NUMARASI : 2015/568-2015/586 DAVACI : ERDAL BURHAN ADINA VEKİLİ AVUKAT MEHMET KARADUMAN DAVALILAR : 1-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA VEKİLİ AVUKAT ÖZLEM ÖZTÜR KÜÇÜK 2-ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ADINA VEKİLİ AVUKAT BAŞAK ŞAHİN ÇETİN 3-SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ'NE İZAFETEN TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA VEKİLİ AVUKAT TÜLAY ARSLAN İHBAR OLUNAN : ABDÜLKADİR ÖZGER DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:26
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2015/29193
Karar No:2015/30900
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:Anayasa 141, HMK 297,
İlgili Kavramlar:GEREKÇE YAZMA ZORUNLULUĞU
Karar Metni:E) Gerekçe: Anayasanın 141’inci maddesi uyarınca, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297’nci maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Anılan anayasal ve yasal düzenlemeler gereğince yargıcın, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kararda göstermesi zorunludur. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca yasal unsurları taşıyan bu gerekçe sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26.05.2008 gün ve 2007/2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2016-01-15  Okunma Sayısı:28
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No: 2015/29191
Karar No:2015/30898
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:4857 syK 32
İlgili Kavramlar:Kıdem tazminatı, Genişletilmiş Ücret kavramı.
Karar Metni:2- Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2016-01-15  Okunma Sayısı:20
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2015/19532
Karar No:2015/15496
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dava dosyası içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/19532 KARAR NO : 2015/15496 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : ........ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/01/2015 NUMARASI : 2013/509-2015/35 DAVACI : Ümran Akman vd.Vek.Av.Mükerrem Güzelel DAVALI : 1-Kocaeli Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü (6360 sayılı Yasa uyarınca) Vek.Av.Mehmet Kalsen 2-Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av.Yusuf Özölçer 3-Milli Eğitim Bakanlığı Vek.Av.Ayşegül Yalnız Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar ile davalı Kocaeli Defterdarlığı Muhakemat  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mükerrem Güzelel  Kayıt Tarihi:2016-01-13  Okunma Sayısı:24
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/524
Karar No:2015/4200
Kaynak:Şahsi Arşiv
İlgili Maddeler:818 sy B.K.360.md
İlgili Kavramlar:Eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas Karar -------- -------- 2015/524 2015/4200 Y A R G I T A Y İ L A M I Mahkemesi :İ. 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :24.09.2013 Numarası :2011/59-2013/534 Davacı :V. D. Davalı :SS Konut Yapı Koop. Yönetim Kurulu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talebine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2015-12-23  Okunma Sayısı:103
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/37427
Karar No:2015/28490
Kaynak:Hukuk Bürosu
İlgili Maddeler:Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı
İlgili Kavramlar:İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞI-AYIPLI MAL
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/37427 KARAR NO: 2015/28490 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESI: Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARIHI: 12/05/2014 NUMARASI: 2012/243-2014/322 DAVACI: Denbay Mühendislik Insaat Harita Turizm Turizm San. Ve Dıs Tic. As. Vekili: Avukat Ö.Aksoy Çelik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın pert olduğunu öğrendiğini,aracın ayıplı olarak yüksek bedelle satılması nedeniyle uğradığı zara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Topaloğlu  Kayıt Tarihi:2015-11-07  Okunma Sayısı:235
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/9170
Karar No:2015/6349
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN EŞ İLE BİRLİKTE OLAN KİŞİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLEBİLİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/9170 KARAR NO : 2015/6349 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Çumra Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 30/05/2013 NUMARASI : 2011/225-2013/303 DAVACI : M.Ç DAVALI : MK Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 20/05/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 30/05/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamza Zengin  Kayıt Tarihi:2015-11-06  Okunma Sayısı:147
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/8510
Karar No:2015/7762
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:TBK.'nun 49. maddesi
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2014/8510 Karar Numarası: 2015/7762 Karar Tarihi : 11.06.2015 YARGITAY İLAMI Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-11-04  Okunma Sayısı:102
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:2013/23719
Karar No:2014/17086
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:İİK.8.mad.
İlgili Kavramlar:UYAPTAN ALINAN İLAM
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/23719 KARAR NO. 2014/17086 KARAR TARİHİ. 25.9.2014 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Borçlu vekili, alacaklı vekili tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibibaşlatıldığını, takibin dayanağı olarak icra dosyasına onaysız, imzasız ilam fotokopisinin sunulduğunu, fotokopinin ilam niteliğinde olmadığını, bu nedenle icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece icra emrinin iptaline ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-10-28  Okunma Sayısı:118
Daire:HGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/9-1438
Karar No:2015/580
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:5521 SY 8. maddesi
İlgili Kavramlar:iş mahkemesi kararlarının temyiz süresi
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/9-1438 KARAR NO : 2015/580 KARAR TARİHİ. 21.01.2015 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Antalya 3.İş Mahkemesi TARİHİ : 02/08/2013 NUMARASI : 2012/275 E-2013/303 K. DAVACI : Yusuf Kenan Acar vekili Av.Filiz Akyol Akar DAVALI : Kent Prefabrik Beton Elemanları İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Mehmet Kaya Taraflar arasındaki "Alacak (işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan)" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.02.2010 gün ve 2009/106 E.-2010/47 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 24.05.2012 gün ve 2010/48425 E.-2012/18422 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2015-10-23  Okunma Sayısı:86
Daire:23
Tarih
:2012
Esas No:6515
Karar No:1497
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:HMK
İlgili Kavramlar:266/1
Karar Metni:T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/6515 KARAR NO: 2013/1497Y A R G I T A Y I L A M I   MAHKEMESI: Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARIHI: 03/04/2012 NUMARASI: 2011/708-2012/327 DAVACI: Ayan Insaat Tur.Tas.Taah.Ith.Ihr.Gıda Mob.ve Tic. Ltd. Sti. Vek. Av. Seyhan Erdogan DAVALI: Osman Dagar Vek. Av. Attila Çelik   Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince durusmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çagrı kagıdı gönderilmisti. Belli günde davacı vekili Av. Özgen Özçifçi Erdogan gelmis davalı tarafından gelen olmadıgından onun yoklugunda durusmaya baslanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz di  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-09-25  Okunma Sayısı:101
Daire:HGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/6-1683
Karar No:2015/1447
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TMK'nun 691
İlgili Kavramlar:PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU OLMASI BİLE KİRA AKDİ GEÇERLİDİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/6-1683 KARAR NO : 2015/1447 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/05/2013 NUMARASI : 2013/265-2013/398 DAVACI-KARŞI DAVALI : Dersim Petrol ......Şti. Vekili Av. DAVALI-KARŞI DAVACI : M.G Taraflar arasındaki “kiracılığın tespiti, muarazanın giderilmesi; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesince asıl davada davacı şirketin kiracılığın tespiti ve muarazanın giderilmesi talebinin reddine, birleştirilen davada; el atmanın önlenmesine, 20.000,00 TL ecrimisil bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen 29.03.2012 gün ve 2011/314 E.-2012/110 K  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:190
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2015/1380
Karar No:2015/12673
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:3402 SAYILI KANUN
İlgili Kavramlar:KIYI KENAR ÇİZGİSİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/1380 KARAR NO : 2015/12673 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 22/10/2010 NUMARASI : 2007/2-2010/492 DAVACI : Hazine DAVALI : Selahattin Kayakıran vs. DAVA TÜRÜ : Tapu iptali Hazine ile Selahattin Kayakıran ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali davasının reddine dair Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 22.10.2010 gün ve 2/492 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı Hazine vekili, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının kıy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-08-10  Okunma Sayısı:119
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2012/2301
Karar No:2012/33848
Kaynak:YARGITAY
İlgili Maddeler:İİK 114
İlgili Kavramlar:MENKUL İHALE , SATIŞ İLANI TEBLİĞİ, ZORUNLU DEĞİL
Karar Metni:Y 12 HD 2012/23011 E, 2012/33848 K İİK'nun 114. maddesine göre menkul ihalesinde, satış ilanının borçluya tebliği zorunlu değildir. Ancak icra müdürlüğünce bu hususta karar verildiği takdirde tebliğ işleminin gerçerli olup olmadığı araştırılmalıdır. Somut olayda icra müdürlüğünün satış kararında, satış ilanının ilgililere tebliğe çıkarılmasına karar verilmiş ise de, aynı kararda tebliğ edilmediği takdirde satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağına da karar verilerek borçluya tebligat yapılmasa dahi ihale yapılması öngörülmüştür. Satış ilanı 20.02.2012 tarihinde borçluya tebliğ edildiği gibi 25.01.2012 tarihli gazetede de ilan edilmiştir. Ayrıca 07.10.2011 tarihinde borçlunun gıyabında yapılan fiili haciz ve kıymet takdir tutanağının 103 davetiyesi ile birlikte borçluya tebliğ e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sezgin Turan  Kayıt Tarihi:2015-08-05  Okunma Sayısı:59
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/35266
Karar No:2015/ 10063
Kaynak:http://www.hukukihaber.net/
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HACİZ MÜZEKKERELERİ, TOPLU OLARAK BİR ZARFTA GÖNDERİLEBİLİR
Karar Metni:T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014/35266 KARAR NO:2015/ 10063 KARAR TARİHİ: 16.04.2015 ÖZET : Yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olması halinde, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesi dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmaz. Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Şikayetçi üçüncü kişi, farklı icra dosyalarına ait haciz müzekkerelerinin aynı zarf ile, her bi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Şenol Şen  Kayıt Tarihi:2015-07-30  Okunma Sayısı:67
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2013/20443
Karar No:2015/5931
Kaynak:AV.ERDEN ÖZDİL ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler:01.04.1974 TARİH 1/2 İBK
İlgili Kavramlar:TAPUSUZ TAŞINMAZDA MUVAZAA İDDİASI
Karar Metni:.....Dava Murusi muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapı iptal ve tescil isteğine ilişkindir..Davacılar mirasbırakan babaları Rıfat Erbilden kalan taşınmazların kardeşleri olan Nazif TARAFINDAN KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI OLARAK KENDİSİ VE DAVALI OĞLU fAHRİ ADINA TESCİL ETTİREREK ,SONRASINDA NAZİF ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARINDA DAVALI fAHRİYE TEMLİK EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK PAYLARI ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİK İSTEMİNDE BULUNMUŞLARDIR . MAHKEMECE DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.DOSYA İÇERİĞİNDEN TOPLANAN DELİLLERDEN ÇEKİŞME KONUSU ......PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SENETSİZDE ZİLYEDLİĞE DAYALI OLARAK DAVALI FAHRİ ERBİL ADINA .............PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARI İSE DAVA DIŞI NAZİF ERBİİ ADINA AYNI ŞEKİLDE KADASTROCA TESP  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erden Özdil  Kayıt Tarihi:2015-07-23  Okunma Sayısı:111
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:2014/10512
Karar No:2015/10738
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:BK.183-194
İlgili Kavramlar:Temlik,vekalet ücreti
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/10512 KARAR NO: 2015/10738 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 30/01/2014 NUMARASI: 2013/85-2014/62 DAVACI: Urhan Efe DAVALI: Necihan Kaya DAVA TÜRÜ: Şikayet Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararınınmüddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR 1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, 2- Borçlu vek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-07-11  Okunma Sayısı:127
Önceki | Sonraki