Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:23
Tarih
:2015
Esas No:2014/7352
Karar No:2015/809
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:1163 s.y K.K. md.23, 59/3
İlgili Kavramlar:DAİRENİN GEÇ TESLİMİ-KOOPERATİF
Karar Metni: T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/7352 KARAR NO : 2015/809 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 29/05/2013 NUMARASI : 2010/109-2013/217 ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA DAVACI : Ali Kahraman Vek. Av. Hüseyin Güneş ASIL DAVADA DAVALI : S.S. Boğaziçi Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Vek. Av. Haydar Topay BİRLEŞEN DAVADA DAVALILAR : 1-Ahmet Kaya 2-Orhan Yücel 3-İsa Etçioğlu 4-Yavuz Bultan 5-Zafer Kerey Vekili Av. Mehmet Bekar Taraflar arasındaki asıl ve birleşen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen, birleşen davanın tam kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekili ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Karanfil  Kayıt Tarihi:2015-05-27  Okunma Sayısı:4
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:11547
Karar No:211
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:HUMK 440
İlgili Kavramlar:KARAR DÜZELTME RED KARARI VE KARŞI OY YAZILARI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/11547 KARAR NO: 2015/2542Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 29/05/2013 NUMARASI: 2011/256-2013/211 DAVACI: Özlem Tütüncü DAVALI: Ayşe Acar v.d. Taraflar arasındaki taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali tescil mümkün değilse tazminat davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 21.01.2014 gün ve 2013/12877 Esas, 2014/1011 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı Özlem Tütüncü vekili ve davalı Ayşe Acar vekili ve davalı Ekrem Önal vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Mahkemece verilen karar, Dairemi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-05-24  Okunma Sayısı:5
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:26896
Karar No:2236
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:1086/438
İlgili Kavramlar:düzelterek onama
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2014/26896 2015/2236 Y A R G I T A Yİ L Â M I Mahkemesi :Bodrum 1. Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi Tarihi :25.09.2014 No :2012/870-2014/627 Davacı :Nirgül Özdöver adına Av. Kadriye G. Sakarya Davalılar :1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Birsen İnce 2-Günten Oktan adına Av. Seyhan Erdoğan Dava,hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Refika Nur Kabakcıoğlutarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-05-24  Okunma Sayısı:4
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/2150
Karar No:2015/1346
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TMK 323.madde
İlgili Kavramlar:Şahsi ilişki Aynı Şehir -Farklı Şehir Ayrımı
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davacı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md. 186/1) geçimine, (TMK md.185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kumak  Kayıt Tarihi:2015-05-22  Okunma Sayısı:7
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2013/263
Karar No:2014/34299
Kaynak:dosyası
İlgili Maddeler:İş K. m.6
İlgili Kavramlar:işyeri devri, alacaklardan sorumluluk
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/263 KARAR NO : 2014/34299 MAHKEMESİ : AYDIN 1. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 16/10/2012 NUMARASI : 2010/242-2012/491 DAVACI : ...ADINA AVUKAT HİDAYET TÜRKEŞ DAVALI : ...LTD. ŞTİ. ADINA AVUKAT ... DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Akkuş Göl tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:102
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2012/33756
Karar No:2014/27301
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:1475 s. İş K. m.14, 4857 s. İş K. 34
İlgili Kavramlar:işçilik alacakları, istifa savunması, faiz
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2012/33756 KARAR NO: 2014/27301 MAHKEMESİ: AYDIN 2. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 04/04/2012 NUMARASI: 2010/236-2012/193 DAVACI : ... ADINA AVUKAT HİDAYET TÜRKEŞ DAVALI : ... A.Ş. ADINA AVUKAT ...I DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.Okay tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hidayet Türkeş  Kayıt Tarihi:2015-04-30  Okunma Sayısı:44
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2015/10571
Karar No:2015/8738
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:6502 Tükitecinin KHK 68
İlgili Kavramlar:Hakem heyetine başvuru zorunluluğu
Karar Metni: T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/10571 KARAR NO : 2015/8738 Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı ile konut kredisine ilişkin sözleşme imzalandığını, davalının kredi kullanımı öncesinde ödediği 850 TL ipotek tesis ve ekspertiz ücretinin tahsili için icra takibi yaptığını, itiraz üzerine davalının Şanlıurfa Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak itirazın iptalini istediğini,Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 21.04.2014 tarih ve 2013/1751 sayılı kararı ile; itirazın iptali ile takibin devamına karar ver  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2015-04-28  Okunma Sayısı:186
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2014/25903
Karar No:2015/7810
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:2952 sayılı kanun Geçici m. 6/13
İlgili Kavramlar:1983 Yılından Sonra Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davaları'nın Nispi Harca Tabi Olması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/25903 KARAR NO : 2015/7810 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/03/2014 NUMARASI : 2013/84-2014/63 Taraflar arasındaki zemini tespit harici bırakılan taşınmaz üzerinde bulunan ve kamulaştırmasız el atılan muhtesatın aidiyetinin tespiti ile bedelinin tahsili istemine tahsili için açılan ilk davada saklı tutulan bölümün tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp dü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cihat Köse  Kayıt Tarihi:2015-04-28  Okunma Sayısı:45
Daire:17
Tarih
:2014
Esas No:2014/24250
Karar No:2014/19620
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:6102 sayılı Tüketici K. 3.md
İlgili Kavramlar:Avukaltık Ücreti AlacağıTüketici Mahkemesi
Karar Metni:itirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici Mahkemesi'nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi gerektiği nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, davacının tüketici olup vekalet sözleşmenden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici işlemi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur. 6502 sayılı Tüketici  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kumak  Kayıt Tarihi:2015-04-28  Okunma Sayısı:39
Daire:23
Tarih
:2014
Esas No:2014/10659
Karar No:2014/8347
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:Harçlar Kanunu 32.md
İlgili Kavramlar:İPTAL İSTEMİ İLE BİRLİKTE MENFİ TESPİT TALEBİ OLAN DAVADA MENFİ TESPİT İÇİN AYRICA HARÇ YATIRILMALI
Karar Metni:Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulü yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R- Davacı vekili, parasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla davalı kooperatif tarafından müvekkilinin üyeliktenihracına karar verilmiş ise de, ihraca dayanak ihtarlardaki borç tutarlarının aynı olmadığı gibi istenen tutarın kooperatif kayıtlarında dayanağının bulunmadığını ve ikinci ihtarname gereğinin yerine getirilmemesi halinde ihraç kararı verileceğinin ihtar edilmediğini ileri sürerek, geçersiz ihtarlara dayanılarak verilen ihraç kararının iptali ile ihtara konu tutarlar için koo  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2015-03-21  Okunma Sayısı:49
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2013/19601
Karar No:20142014
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:HMK 261 md.
İlgili Kavramlar:Tanıkların duruşma salonunda olması
Karar Metni:YARGITAY 2. HD E. 2013/19601 ,K: 2014/2014 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, davalının gösterdiği tanıklardan R... ve N... dinlenmemiş, buna gerekçe olarak “bu tanıkların, diğer tanıklar dinlenirken duruşma salonunda bulundukları” gösterilmiştir. Tanıkların hakim tarafından ayrı ayrı dinlenmesi, biri dinlenirken henüz dinlenmemiş olanların salonda bulunmaması temel usul kuralıdır. (HMK md. 261/1) Kuralın amacı, tanığın gerçek bilgisini saptamaktır. Zira, tanıklardan biri dinlenirken, henüz dinlenmemiş olan tanık veya tanıklar, duruşma salonunda bulunuyor iseler, bunların ifadelerini taraflardan biri l  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-03-18  Okunma Sayısı:61
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/19722
Karar No:2014/2004
Kaynak:İnternet
İlgili Maddeler:HMK 197
İlgili Kavramlar:DAVALININ SÜRESİNDE DELİL BİLDİRMEMESİ
Karar Metni:YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/19722 KARAR: 2014/2004 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının "delil bildirme talebi" süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. Davalının, davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Çelik  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:65
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/1710
Karar No:2015/2269
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:Tapu sicil tüzüğü madde 75 ve 26
İlgili Kavramlar:Tapu Müdürlüğü'nün ret kararı-itiraz edilmesi gerektiği
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/1710 KARAR NO : 2015/2269 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ERCİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 03/12/2014 NUMARASI : 2014/249-2014/557 DAVACI : ABDULHAK ERTÜRK DAVALI : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup, 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2015-03-17  Okunma Sayısı:48
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2014/14749
Karar No:2014/15760
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TMK 185-186
İlgili Kavramlar:ziynet alacağı
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının yetki itirazında, kanunda (TMK.m.168) gösterilen yetkili mahkemelerden birini göstermemiş olmasına, yetki itirazının reddinde bu sebeple bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediği gibi, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. 2-Davacının tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı, düzenli ve sürekli gelirinin bulunduğu toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu duru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Kıra  Kayıt Tarihi:2015-03-16  Okunma Sayısı:42
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/801
Karar No:2015/1909
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:hmk 186
İlgili Kavramlar:sözlü yargılama için davetiye zorunludur
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı (koca) tarafından kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkeme, tahkikatın bitiminden (HMK.md.184) sonra sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkarılacak davetiyede (Tebligat K. md.9) belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir (HUMK.m.186/1).Sözlü yargılamada mahkeme, tarafların son sözlerini sorar ve hükmünü verir (HMK.m. 186/2). Hakim, Türk Hukukunu re'sen uygular (HMK.m.33). Mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2015-03-12  Okunma Sayısı:51
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/31871
Karar No:2015/1258
Kaynak:
İlgili Maddeler:5590 93
İlgili Kavramlar:KREDİ ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞININ HACZİNE MUVAFAKAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/31871 KARAR NO : 2015/1258 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi TARİHİ : 25/03/2014 NUMARASI : 2013/2984-2014/1118 DAVACI : Recep Peker DAVALI : Ziraat Bankası Sincan Şubesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı bankadan emekli maaşı aldığını kredi kartı borcu nedeniyle maaşına bloke konulduğunu hesabına konulan blokenin kaldırılmasını istemiş, son celse davasını ıslah ederek 3450,62 TL nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı, dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tünay Akar  Kayıt Tarihi:2015-03-10  Okunma Sayısı:93
Daire:23
Tarih
:2014
Esas No:2014/1944
Karar No:2014/7000
Kaynak:kararara.com
İlgili Maddeler:TTK 23
İlgili Kavramlar:Ticari deftere kayıtlı olmayan fatıura
Karar Metni:YARGITAY 23. HD E: 2014/1944 ,K: 2014/7000 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 15.11.2011 tarihli sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen faturalardan ödenmeyen 31.12.2011 tarih ve 19.545,08 TL, 31.01.2012 tarih ve 19.545,08 TL, 21.02.2012 tarih ve 13.000,05 TL bedelli üç adet fatura bedelinin tahsili için başaltılan icra takibine davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkil şirketin herhangi bir borcunun olm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Umut Yücel Tokat  Kayıt Tarihi:2015-03-06  Okunma Sayısı:40
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2014/19031
Karar No:2015/87
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/19031 KARAR NO: 2015/87Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 30/05/2014 NUMARASI: 2014/463-2014/463 İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN: SÜLEYMAN ŞAFAK KARŞI TARAF: 1-SEABECK LTD. ŞTİ. 2-OSMAN ÖZDOĞAN Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2014 gün ve 2014/463- 2014/463 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir talep eden vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: İhtiyati tedbir isteminin reddine dair mahkeme kararı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 21/02/2014 gün ve 2013/1 E.-2014/1 K. sayılı içtihadı birleştirme kararına göre bu tür kararların temyizi mümkün olmadığından ihtiyati tedbir talep ede  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-03-04  Okunma Sayısı:42
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2014/18161
Karar No:2014/23039
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:davalı Millli Eğitim Bakanlığı ise 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmet tespiti davasında idari yargı görevlidir
Karar Metni:Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Milli Eğitim Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Davacı, davalılardan Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı Atatürk İlköğretim Okulunda 06.10.1986-22.10.1986 tarihleri arasında Emekli Sandığına tabi vekil öğretmen olarak çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının 06.10.1986-22.10.1986 tarihleri arasında vekil öğretmen olarak 5434 sayılı kanun kapsamında çalıştığının ve bu çalışmasının 5510 sayılı Kanun kapsamında hizmetin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : bahattin arıkan  Kayıt Tarihi:2015-03-03  Okunma Sayısı:40
Daire:8
Tarih
:2014
Esas No:13815
Karar No:20836
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:HMK 375/g
İlgili Kavramlar:KIYI KANUNU
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/13815 KARAR NO: 2014/20836 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 19/12/2011 NUMARASI: 2011/53-2011/578 DAVACI: Seferiye Şanlı vs. DAVALI: Hazine DAVA TÜRÜ: Yargılanmanın yenilenmesi Seferiye Şanlı ve Hasan Açık ile Hazine aralarındaki yargılamanın yenilenmesi davasının kabulüne dair Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 19.12.2011 gün ve 53/578 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı Seferiye Şanlı ve arkadaşları vekili; Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/63 Esas ve 2000/274 Karar sayılı kararı ile davacılar adına kayıtlı 45 parsel sayılı taşınma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2015-02-13  Okunma Sayısı:55
Önceki | Sonraki