Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:22
Tarih
:2012
Esas No:2012/27201
Karar No:2012/28860
Kaynak:
İlgili Maddeler:İş Kanunu 17-18,25
İlgili Kavramlar:İŞ AKIŞINI BOZUCU FİİL, GEÇERLİ FESİH
Karar Metni:DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, davacının iş akdinin haklı ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın işverence feshedildiğini belirterek, müvekkilinin işe iadesine ve kanuni haklarına karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, kasiyer olarak çalışan davacının iş sözleşmesine usule aykırı işlemleri nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e fıkrası uyarınca son verildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, ürün iade iş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yılmaz  Kayıt Tarihi:2014-04-14  Okunma Sayısı:20
Daire:9
Tarih
:2012
Esas No:2012/4765
Karar No:2012/18802
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:İş Kanunu madde 25
İlgili Kavramlar:Haklı Nedenle Fesih
Karar Metni:Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti: Davacı işçi, davalı şirkete ait mağaza iş yerinde satış danışmanı olarak çalıştığını, 44 kişinin çalıştığı işyerinde 11 kişinin satıştaki ürünleri bir koli içine gizlediğinin ileri sürüldüğünü, görüşme odasına tek tek çağrılarak psikolojik baskı ile belge imzalatılmaya çalışıldığını, ko  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yılmaz  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:24
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/4-2247
Karar No:2013/1667
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 30
İlgili Kavramlar:TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEBİLİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/4-2247 KARAR NO : 2013/1667 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yargıtay 4.Hukuk Dairesi (İlk Derece) TARİHİ : 09/07/2013 NUMARASI : 2013/44-2013/63 DAVACI : DAVALI : E.B Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesince; DAVA: Davacı vekili dilekçesinde özetle, davacı ile N.H nin kardeş olduklarını, birlikte ticaret yapıp bankalarda müşterek hesaplar açıldığını, sonradan N'ın müşterek hesaplardan dolayı alacak davası açtığını, Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesini E: 2009/..., K: 2010/... sayılı dosyasında davayı hakim olarak davalının gördüğünü, fakat davalı delillerini toplamadan beyanlarını dinlemeden, eksik incelemeyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:17
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/14602
Karar No:2014/1802
Kaynak:Mahkememiz
İlgili Maddeler:6100 S.K
İlgili Kavramlar:Vekalet Ücretine Esas Alınması Gereken Değer
Karar Metni:Davacı-karşı davalı vekili tarafından, davalı-karşı davacılar aleyhine 01.01.2006 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi ve birleştirilen dosya davacı vekili tarafından karşı davalı aleyhine 11.09.2006 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde tazminat istenmesi ve davaların birleştirilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; elatmanın önlenmesi istemine yönelik asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine dair verilen 06.06.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar-birleştirilen dosya davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: _K A R A R_ Asıl dava elatma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Güner Durmuş  Kayıt Tarihi:2014-04-08  Okunma Sayısı:25
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2014/686
Karar No:2014/3661
Kaynak:kendi dosyam
İlgili Maddeler:İİK 186
İlgili Kavramlar:İFLAS MASASINA GİRMEYEN ALACAKLAR
Karar Metni:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülhan Kadıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : İzmir 6. İcra Müdürlüğü nün 2011/11380 E. sayılı takip dosyası ile yürütülen icra takibinde borçlu şirkete ait iki adet araç kaydına 04.01.2012 tarihinde haciz şerhi işlendiği, bu araçların şikayetçinin alacaklısı olduğu İzmir 7. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1090 E. sayılı takip dosyasında 20.09.2012 tarihinde satılarak paraya çevrildiği ve satış bedelinin ilk haczi koyan İzmir 6. İcra Müdürlüğü'nün 2011/11380 E. sayılı takip dosyası  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Semihat Karadağlı  Kayıt Tarihi:2014-04-04  Okunma Sayısı:33
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/3084
Karar No:2014/721
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:yalan tanıklık nedeniyle manevi tazminat
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/3084 KARAR NO : 2014/721 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/12/2012 NUMARASI : 2012/374-2012/634 DAVACI : Cem Hoşgör vekili Avukat Musa Kazım Özek DAVALI : Servet Eren Davacı Cem Hoşgör vekili Avukat Musa Kazım Özek tarafından, davalı Servet Eren aleyhine 06/07/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/12/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-03-25  Okunma Sayısı:71
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/1491
Karar No:2013/74
Kaynak:
İlgili Maddeler:BK.45.51
İlgili Kavramlar:DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/17-1491 KARAR NO : 2013/74 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 15/12/2011 NUMARASI : 2011/609-2011/814 DAVACILAR : aA.B. DAVALI : Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Taraflar arasındaki “Destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen davanın kabulüne dair 23.06.2009 gün ve 2007/654 E., 2009/406 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2011 gün ve 2010/11070 E., 2011/1146 K. sayılı ilamıyla; (…Davacılar vekili, davalının zoru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:90
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/592
Karar No:2013/65
Kaynak:
İlgili Maddeler:BK.356/ıı. 106-108
İlgili Kavramlar:KONUTUN GEÇ TESLİMİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/13-592 KARAR NO : 2013/65 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 28/12/2011 NUMARASI : 2011/684 E-2011/801 K. DAVACI :a.b. DAVALILAR : 1-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2-Gölcük Belediye Başkanlığı vekili Av.Hakan Kayabaşı BİRLEŞEN DOSYA DAVACILARI : Bilgi Ağacan ve diğerleri vekilleri Av.Muzaffer Aktaş Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gölcük 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davalı TOKİ yönünden davanın reddine, davalı Gölcük Belediye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:58
Daire:10
Tarih
:2013
Esas No:2013/20308
Karar No: 2013/22514
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 115-124
İlgili Kavramlar:DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÖLMÜŞ KİMSE HAKKINDA DAVA AÇILMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2013/20308 2013/22514 Y A R G I T A Y İ L Â M I Mahkemesi : Bakırköy 1. İş Mahkemesi Tarihi : 08.07.2013 No : 2013/95-2013/590 Davacı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Piruz Kulaklı Davalı : Naciye Ürer Dava, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığından bahisle yersiz ödenen aylıkların istirdatı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün davacı SGK Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : serkan akgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:50
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2013/18138
Karar No:2014/2039
Kaynak:adaletbiz
İlgili Maddeler:HUMK’nın 427/6.
İlgili Kavramlar:kanun yararına bozma
Karar Metni: Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2013/18138 Karar No : 2014/2039 YARGITAY İLAMI İncelenen Kararın Mahkemesi : EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Tarihi : 16/5/2013 Numarası : 2011/501-2013/302 Davacı : İVRİZ SOL SAHİL VE YILDIZLI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI VEK. AV. ALİ FİHİL TERZİ Davalı : DURAN ÖZBUDAK VEK. AV. FATMA DENİZ BEKTAŞ ÖZBUDAK Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına tem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2014-03-16  Okunma Sayısı:41
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/22323
Karar No:2013/22413
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:6356 md 4
İlgili Kavramlar:İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNİN DERHAL UYGULANMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/22323 KARAR NO : 2013/22413 Mahkemesi : Durağan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Tarihi : 26/02/2013 Numarası : 2010/139-2013/16 Davacı : Türkiye Yol Yapı İnşaat İşçileri Sendikası vekili Av.Süleyman Başterzi Av.Muharrem Ulaş Değirmenci Davalılar : 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vekili Av.Şevket Coşar 2-Boyabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. vekili Av.Temuçin Akalın 3-Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığı vekili Av.Selim Güven Dava Türü : İşkolu Tespitine İtiraz YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya in  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:42
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2013/727
Karar No:2013/6380
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:bayilik sözleşmesi, cezai şart
Karar Metni: T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/727 KARAR NO : 2013/6380 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 28/12/2011 NUMARASI : 2011/255-2011/160 DAVACI : Bp Petrolleri A.Ş. vek. Av. Ahmet Çoban DAVALI : Erdemir Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. İ. Hakkı Arıkan Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, davalının bayileri olduğunu ve yılda asgari 20 ton “Castrol” marka madeni yağ satmayı ve başka firmalara ait ürünleri satmamayı taahhüt etti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-03-06  Okunma Sayısı:94
Daire:22
Tarih
:2013
Esas No:2013/34602
Karar No:2013/28745
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:6356 SK md. 24
İlgili Kavramlar:SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN TEMİNATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/34602 KARAR NO : 2013/28745 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Sivas İş Mahkemesi TARİHİ : 03/05/2013 NUMARASI : 2012/665-2013/250 DAVACI : SİNAN AKPINAR ADINA VEKİLİ AVUKAT SÜLEYMAN BAŞTERZİ DAVALI : SİVAS İL ÖZEL İDARESİ ADINA VEKİLİ AVUKAT SERKAN ŞAHBAZ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Çolak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2014-03-03  Okunma Sayısı:34
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/11744
Karar No:2013/20504
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:4857 SK
İlgili Kavramlar:Kapıcının eşinin açtığı dava
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/11744 KARAR NO : 2013/20504 Mahkemesi : Ankara 11. İş Mahkemesi Tarihi : 18/12/2012 Numarası : 2010/1823-2012/1124 Davacı : Naime Çaputlu mirasçıları 1-Mehmet Çaputlu 2-Gamze Çaputlu (velayeten Mehmet Çaputlu) 3-Gözde Nur Çaputlu (velayeten Mehmet Çaputlu) Vekili Av.Oğuz Beyler Koçlu Davalılar : 1-Tandoğan Apartmanı Yönetimi 2-Kerim Akın 3-Ayşe Köseoğlu 4-Salih Kurular 5-Nevin Kurular 6-Hacı Mehmet Kayhan 7-Esma Altuncu 8-Muhittin Zafer Kalafat 9-Samiye Akın 10-Gülsüm Boduroğlu 11-Baki Eriş 12-Rahime Celepli 13-Mehmet Sacak 14-Çetin Elmas 15-Sezai Önal vekilleri Av.Ömer Abidin Çağlar Dava Türü : Alacak YARGITAY İLAMI Taraflar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2014-02-28  Okunma Sayısı:71
Daire:22
Tarih
:2014
Esas No: 2013/33077
Karar No:2013/23263
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 321/2
İlgili Kavramlar:BASİT YARGILAMA USULÜNDE HÜKÜM GEREKÇESİ İLE TEFHİM EDİLMEMİŞ İSE TEMYİZ SÜRESİ TEBLİĞDEN BAŞLAR
Karar Metni:ÖZET: BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALARDA HÜKÜM DURUŞMADA GEREKÇESİ İLE TEFHİM EDİLMEMİŞ İSE TEMYİZ SÜRESİ TEFHİMLE BAŞLAYAN DAVALARDA TEMYİZ SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN BAŞLAR. Davacı vekili, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve birkısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı vekili, yetki itirazında bulunmuş ve davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, İskenderun İş Mahkemesi tarafından verilen yetkisizlik kararının taraf vekillerine tefhiminden itibaren hesaplanan kesinleşme tarihinden sonra iki haftalık süre içerisinde göndermeye dair dilekçenin verilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 6100 sayı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2014-02-26  Okunma Sayısı:43
Daire:1
Tarih
:2013
Esas No:2013/18707
Karar No:2013/17896
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:1479 SK 63,6111 59,Geçici 1,2918 SK 98
İlgili Kavramlar:SGK'NIN TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE RÜCU EDEMEYECEĞİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2013/18707 2013/17896 Y A R G I T A Y İ L Â M I Mahkemesi :Ödemiş 1. Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi Tarihi :05.03.2013 No :2012/450-2013/131 Davacı :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Gökay Yetim Davalılar :1-Mehmet Tekin 2-Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bak.adına Av.Cemal Akın İhbar Olunanlar :1-Güneş Sig. A.Ş. adına Av. Zatiye Selen İnanç 2-Koç Allianz Sig. A.Ş. Dava, 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği, tedavi giderlerinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, bozma üzerine, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2014-02-24  Okunma Sayısı:56
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/19835
Karar No:2014/1007
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 243 ve devamı
İlgili Kavramlar:Ön incelem aşamasından önce farklı iki tanık listesi verilmesi halinde ikinci tanık listesi yasağı uygulanmaz
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıkların ne zaman gösterileceği belirtilmemiştir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Davacı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış bir tanık ismi bildirmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce de 27.04.2012 tarihli delil listesiyle diğer tanıklarının isimlerini bildirdiğinden bu liste ikinci tanık listesi olarak kabul edilemez. Davacı açıkça tanıklarının dinlenmesinden de vazgeçmemiştir. Mahkemece davacı t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mahir kaya  Kayıt Tarihi:2014-02-21  Okunma Sayısı:51
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:: 2013/18530
Karar No:2013/15424
Kaynak:yargıtay
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ YASA YOLU KAPALI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/18530 KARAR NO : 2013/15424 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Yerel mahkemede taraflar arasında derdest olduğu anlaşılan tapu iptali ve tescil davasında ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin mahkemece verilen kararın davalı Acarlar İnş. San. Tic. Ano. Şti. vekili tarafından temyizen incelenmesi istenilmiş olmakla dosya (evrak) tetkik edildi, gereği görüşülüp, düşünüldü; -KARAR- 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK. İle yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK.nun 101. ve takip eden maddelerindeki düzenlemelerde ihtiyati tedbire ilişk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : esat esatoğlu  Kayıt Tarihi:2014-02-18  Okunma Sayısı:54
Daire:11
Tarih
:2011
Esas No:2009/8007
Karar No:2011/585
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:çek iptali, sıkı zilyetlik şartı aranmamalıdır
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2009/8007 KARAR NO : 2011/585 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 25/03/2009 NUMARASI : 2009/1-2009/564 DAVACI : ALİ KAYA VEKİLİ : AV. BÜLENT DEMİR DAVALI : HASIMSIZ Hasımsız olarak görülen davada Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.03.2009 tarih ve 2009/1-2009/564 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin hami  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-02-12  Okunma Sayısı:67
Daire:11
Tarih
:2011
Esas No:2009/8005
Karar No:2011/1041
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:çek iptali
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2009/8005 KARAR NO : 2011/1041 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 25/03/2009 NUMARASI : 2009/126 - 2009/563 DAVACI : MAZLUM KOÇAK VEKİLİ: AV.BÜLENT DEMİR DAVALI : HASIMSIZ Hasımsız olarak açılan davada Çerkezköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.03.2009 tarih ve 2009/126 - 2009/563 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erol Kaplan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-02-12  Okunma Sayısı:64
Önceki | Sonraki