Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:19
Tarih
:2009
Esas No:2008/6126
Karar No:2009/1486
Kaynak:Özel dosyam
İlgili Maddeler:3167/10-6
İlgili Kavramlar:BANKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZAMANAŞIMI
Karar Metni:Mahkemesi: D.Bakır 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Tarih: 01.02.2008 No:2007/2152 E-2008/186 K Davacı: Mehmet BAYKAL vekili Av.Ahmet Muhtar COŞACAK Davalı: Vakıflarbankası Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenleden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -KARAR- Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı borçlu tarafından davalı bankaca verilen 8) adet çekten dolayı alacaklı olduğunu, davalı bankanın 3167 sayılı Kanun uyarınca her bir çek yaprağından dolayı sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle davalı aleyhinde takibe geçildiğini, ancak itiraz nedeni ile takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Muhtar Coşacak  Kayıt Tarihi:2009-04-10  Okunma Sayısı:19
Daire:18
Tarih
:2009
Esas No:2008/11663
Karar No:2009/1466
Kaynak:RESMİ GAZETE
İlgili Maddeler:2525 sayılı SOYADI KANUNU'nun 4. MDDESİ
İlgili Kavramlar:BOŞANMA SONUCU ÇOCUK BABANIN SOYADINI TAŞIYACAĞINDAN ANNE TARAFINDAN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEMEZ
Karar Metni:Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/11663 Karar No : 2009/1466 Davacı Helin Tuğçe Karabatak'a velayeten Hatice Ezgin ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 17/5/2007 günlü ve 2007/64-181 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/10/2008 gün ve Hukuk-2008/211019 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacı Helin Tuğçe Karabatak'a velayeten annesi Hatice Ezgin vekili tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan davada, boşanma ile velayeti annesine verilen ancak babasının soyadını taşıyan küçüğün "Karabatak"  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:16
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/14233
Karar No:2008/19392
Kaynak:RESMİ GAZETE
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:BOZULAN İLAMDAKİ VEKALET ÜCRETİ TAHSİL EDİLMİŞSE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE DAYALI OLARAK İSTENEBİLİR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/14233 Karar No : 2008/19392 İncelenen Kararın Mahkemesi : ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ Tarihi : 30/1/2008 Numarası : 2007/111-2008/142 Davacı : BAŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ-AV.H.KUBİLAY ÜSTÜNER Davalı : MUSTAFA BOZOĞLU-AV.M.CÜNEYT TANER Dava dilekçesinde 185.50 YTL alacak ve fer'ileri için takibe itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm kanun yararına bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:82
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/1-75
Karar No:2007/90
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:önemli içtihat
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2007/1-75 KARAR NO : 2007/90 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/06/2006 NUMARASI : 2006/83-236 DAVACI : HAZİNE vekili Av.Fatma Atılgan DAVALI : HIDIR YİĞİTKAYA vekili Av.Hakan Volkan DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Milas 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 1.12.2004 gün ve 2004/97-74 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 15.9.2005 gün ve 2005/8531-9651 sayılı ilamı ile, (…Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:103
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/751
Karar No:2007/1575
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:akraba tanık inandırıcı olurmu?
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/751 2007/1575 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Nazill Aile Mahkemesi TARİHİ : 01.12.2004 NUMARASI :259-841 DAVACI :Neriman Aslan DAVALI :Ali Aslan DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. (HUMK.254) Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.Do  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:31
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/7548
Karar No:2007/10776
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TAPU İPTALİ VE TESCİL
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2007/7548 KARAR NO : 2007/10776 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAĞCILAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 23/11/2006 NUMARASI : 2004/694-2006/605 DAVACI : TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DAVALI : BİLAL ALABAZ V.S. DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen davada; Davacı, çekişme konusu 1032 parsel sayılı taşınmazın tapuda Nurettin Alabaz adına kayıtlı olduğunu, mirasçısı Bilal tarafından taşınmazın vekil aracılığıyla davalı Mahmut'a satış suretiyle temlik edildiğini, intikalin sahte mirasçılık belgesi ile temlikin de sahte vekaletname ile yapıldığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile Bilal Alabay adına tescil isteğinde bulunmuştur. Davalılardan Me  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:21
Daire:2
Tarih
:2005
Esas No:2005/11694
Karar No:2005/18387
Kaynak:....
İlgili Maddeler:4721 SAYILI KANUNUN 182'İNCİ MADDESİ
İlgili Kavramlar:İŞTİRAK NAFAKASI- HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
Karar Metni:ÖZET : Çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren geçerli olması gerekirken çocuğun baba yanında olduğu da gözetildiğinde karar tarihinden verilmesi doğru bulunmamıştır. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün velayet, tazminat ve nafaka yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Sedat Kan ile vekili Av. Recai Oktay ve karşı taraf Serpil Kan ile vekili Av. Murat Dinçel geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR :  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:19
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:2008/999
Karar No:2008/676
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kKADASTRO -M.D.14-
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7.HUKUK DAİRESİ ESAS KARAR 2008/999 2008/676 Mahkemesi : Kayseri Kadastro Mahkemesi Tarihi : 6.12.2007 Numarası : 2005/244-2007/239 Davacı : Ali Taşkın, Ahmet Taşkın ve diğ. Davalı : Hazine YARGITAY İLAMI Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmiş ve isteğin kanuni süresinde olduğu anlaşılmış isede hüküm tarihinde taşınmazın değeri kanunda mürafaa için öngörülen 11.830 YTL geçmediği anlaşıldığından dosyanın evrak üzerinde incelenmesine karar verildi. Tetkik hakiminin raporu okundu. Gereği görüşüldü; Kadastro sırasında dava ve temyize konu 204 ada 2 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar tutanağında  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:24
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8537
Karar No:2008/12742
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Tenkis
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/8537 2008/12742 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :27.12.2007 NUMARASI :Esas no:2005/502 Karar no:2007/605 DAVACI :Handan Dinç (Aygün) DAVALI :Güner Aygün DAVA TÜRÜ :Tenkis TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikle davacının ilk hükmü t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:49
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/19803
Karar No: 2008/6392
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Mirasın Reddi Kararının İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/19803 2008/6392 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Karşıyaka 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :26.06.2007 NUMARASI :Esas no: 2007/148 Karar no: 2007/195 DAVACI :Sema Onater DAVALI :Semih Elibol DAVA TÜRÜ :Mirasın Reddi Kararının İptali TEMYİZ EDEN :Mustafa,Orhan, Kemal Elibol'a Velayeten Berrin Görgülü Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mirasbırakanlar Orhan ve Hüsniye 2.8.2006 tarihinde vefat etmiş, mirasç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:68
Daire:19
Tarih
:2007
Esas No:2006/10264
Karar No:2007/3240
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:menfi tespit-istirdat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 19.HUKUK DAİRESİ B A Ş K A N L I Ğ I Esas Karar 2006/10264 2007/3240 Y A R G I T A Y İ L A M I Mahkemesi : Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Tarih : 03.10.2005 Nosu : 169-273 Davacılar : 1-Sezgin Bintaş 2-Akif Bintaş vek.Av.Selda Kutlay Davalılar : 1-Ergin Karlıbel 2-Poyraz Karlıbel A.Ş.vek.Av.H.Murat Poyraz Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av.Zeynep Dulkadir ile davalılar vek.Av.Kerim Topçuoğlu'nun gelmiş olmalarıyla dur  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:79
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/14577
Karar No:2008/15577
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma ve usulsüz tebligat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/14577 2008/15577 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :8.5.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/923 Karar no: 2007/466 DAVACI :Suat Şen DAVALI :Kamile Nilgün Şen DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Duruşma günü davalıya Tebligat Kanununun 21. maddesine göre tebliğ edilmiş, adreste bulunmama nedeni belirlenmemiştir. Tebligat yasasının 20,21 ve özel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/20459
Karar No:2008/788
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/20459 2008/788 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Manisa 1.Aile Mahkemesi TARİHİ :7.12.2006 NUMARASI :Esas no:2006/87 Karar no:2006/1285 DAVACI-DAVALI :Dolunay Yalçın Akbulut DAVALI-DAVACI :Levent Akbulut DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı TEMYİZ EDEN :Levent Akbulut Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-#Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes iddiasını isbatla yükümlüdür (M.K.6). Ancak iddialar karşılaştığında kimin isbat  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:19
Daire:11
Tarih
:2009
Esas No:2007/12214
Karar No:2009/982
Kaynak:kendim
İlgili Maddeler:CMR 23/4
İlgili Kavramlar:CMR
Karar Metni:Taraflar arasında görülen davada Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25.06.2007 tarih ve 2006/251 – 2007/221 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hâkimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, davalıya ait dondurulmuş kayısı emtiasının müvekkili tarafından karar yolu ile Türkiye’den Hollanda ‘ya taşındığını, alıcının malları teslim almadığını, davalı tarafından (1.795.000.000)TL bekleme ücreti ile(4.688.000.000) TL malı navlun ücretinin ödenmesi gerektiğini iler sürerek, toplam (6.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdulgani Değirmenci  Kayıt Tarihi:2009-04-04  Okunma Sayısı:70
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/18131
Karar No:2007/15608
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dernek Genel Kurul Kararının İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/18131 2007/15608 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Şile Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :12.5.2006 NUMARASI :Esas no:2005/350 Karar no:2006/70 DAVACI :Adnan Kökçü ve Süleyman Sevim DAVALI :Şuayipli Köyü Turizm ve Kalkınma Derneği DAVA TÜRÜ :Genel Kurul Kararının İptali TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davada husumet davalı derneğin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Hüseyin Kökçü'ye yöneltilmiştir. Dernek Tüzüğünün 21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-03  Okunma Sayısı:22
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/4352
Karar No:2008/4822
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dava ve taraf ehliyeti
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/4352 2008/4822 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hüyük Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :16.10.2006 NUMARASI :Esas no:2006/44 Karar no:2006/85 DAVACI :Nazmiye Narlı DAVALI :Salih Narlı DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. # Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup, mahkemelerce doğrudan doğruya (resen) gözönünde tutulur. Davada * davalı kocanın ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-02  Okunma Sayısı:21
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/2-99
Karar No:2007/141
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tenkis,ıslah,muvazaa,zamanaşımı,
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2007/2-99 KARAR NO : 2007/141 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/10/2006 NUMARASI : 2006/304-654 DAVACI : FATMA TUFAN vekili Av.Ülker Sakınç DAVALI : MUSTAFA VE MAHİR YEŞİLKAYA vekilleri Av.Mustafa Bilgiç DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil Taraflar arasındaki “muvazaaya dayalı Tapu İptali ve Tescil ıslahla Tenkis” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 28.3.2000 gün ve 1993/687 E. 2000/267 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 4.10.2005 gün ve 2005/10684-13459 sayılı ilamı ile; (...Davacılar tarafından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-01  Okunma Sayısı:104
Daire:12
Tarih
:2009
Esas No:2008/24068
Karar No:2009/4347
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:TTK 690,688/5, 689/1 İİK 170/A-2
İlgili Kavramlar:BONODA TAHRİFAT
Karar Metni: Takip dayanağı bononun lehtar kısmında keşideci Ayhan Güngördü’nün isminin yazıldığı bu ismin üzerinin çizildiği ve yanına alacaklı Ali Şimşek’in isminin yazıldığı, ancak bir parafın olmadığı görülmektedir. TTK.nun 690.maddesi aynı kanun’un 585.maddesine yollama yapmadığından anılan madde bonolar için uygulanmaz. Başka bir anlatımla bonoyu tanzim eden kendisini lehtar göstererek bonoyu düzenleyemez. Aksi halde takip dayanağı belge bono niteliğinde sayılamaz. TTK.nun 690. maddesinin yollaması ile bonolar hakkında da uygulanması gerekli aynı Kanun’un 688/5. ve 689/1 maddeleri uyarınca bono kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad soyadının tedavüle çıkarılmadan önce, lehtar kısmında belirtilmesi gerekir.senet tedavüle çıkarıldıktan sonra, zorunlu yasal unsura ilişkin noksanlı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Özaydın  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/1571
Karar No:2008/5986
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vasi Tayini
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/1571 2008/5986 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Kangal Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :16.01.2008 NUMARASI :Esas no: 2007/306 Karar no: 2008/5 VASİ :Ayşe Pala VESAYET ALTINA ALINMAK İSTENEN:Adnan Pala DAVA TÜRÜ :Vasi Tayini TEMYİZ EDEN :Ayşe Pala Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Toplanan delillerden davacının velayeti altında bulunana 1993 doğumlu Adnan’ın ağır derecede zeka geriliği olup, aynı zamanda fiziksel engelli olduğu, y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:17
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/13157
Karar No:2008/15496
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Mutad Meskene İade
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/13157 2008/15496 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Fatih 3. Aile Mahkemesi TARİHİ :31.10.2007 NUMARASI :Esas no: 2007/303 Karar no: 2007/658 DAVACI :Hacer Merd'i Temsilen TC Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne İzafeten Fatih Cumhuriiyet Başsavcılığı DAVALI :Ayşe Merd DAVA TÜRÜ :Mutad Meskene İade TEMYİZ EDEN :Fatih Cumhuriyet Savcısı Basri Taş Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki