Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:18
Tarih
:2008
Esas No:2008/8709
Karar No:2008/10864
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/8709 KARAR NO : 2008/10864 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Bozüyük Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 04/06/2008 NUMARASI : 2008/165-2008/362 DAVACI : Mehmet Tarhan DAVALI : Nüfus Müdürlüğü Davacı dava dilekçesinde, kızı Havva Tarhan'ın nüfus kütüğünde 1993 olan doğum yılının 1985 olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcılığı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A YK A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde; nüfus kütüğünde 22.01.1993 olarak kayıtlı bulunan kızı Havva Tarhan’ın doğum tarihinin, gerçekte 22.01.1985 olduğunu ileri sürerek bu yanlışlığın düzelt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-15  Okunma Sayısı:85
Daire:12
Tarih
:2009
Esas No:2008/25704
Karar No:2009/5452
Kaynak:HÜYÜK İCRA HUKUK MAHKEMESİ DOSYASI
İlgili Maddeler:BK m. 388/son, 449, 450/1
İlgili Kavramlar:BORCA İTİRAZ
Karar Metni:Yukarda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü; Borçlar Kanununun 388/son maddesine göre "hususi bir selahiyete haiz olmadıkça vekil dava ikame edemez, malik olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz." hükmü yer almaktadır. Borçlular tarafından Ö.T. ye genel vekaletname adı altında bir vekaletname verilmiş isede vekaletname içeriğinde kambiyo senedi düzenlemesi için açıkça yetki verilmediğinden ticari vekil değildir. Bu durumda vekilin sözkonusu senedi ticari mümessil sıfatı ile imzalayıp imzalamadığının tespiti gerekir. Borçlar Kanunu 449. maddesinde belirtilen ticari mümessil aynı kanunun 450/I madd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüsnü Yıldırımer  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:26
Daire:HGK
Tarih
:2008
Esas No:2008/12-337
Karar No:2008/343
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:icra yolunda şikayet
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2008/12-337 K. 2008/343 T. 30.4.2008 • İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRILMASI İSTEMİ ( Varlık Yönetim Şirketleri Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu - Kendisinden Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı ) • HARÇ TAHSİLİ ( Varlık Yönetim Şirketlerinin Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu ) • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Gör  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:96
Daire:18
Tarih
:2008
Esas No:2008/9856
Karar No:2008/12996
Kaynak:Onur Demir
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:25 YAŞIN ÜZERİNDE OLAN DAVACININ YAŞININ DÜZELTİLMESİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/9856 KARAR NO : 2008/12996 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/07/2008 NUMARASI : 2008/123-2008/136 DAVACI : Mesure Kaya Vek.Av.Bilge Mutlu DAVALI : Nüfus Müdürlüğü Dava dilekçesinde doğum tarihinin düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm C.Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A YK A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı, nüfus kütüğünde yazılı 10.02.1957 olan doğum tarihinin 10.02.1955 olarak düzeltilmesini istemiştir. Erzurum Numune Devlet Hastanesinden alınan 08.07.2008 tarihli sağlık kurulu raporu düzeltilmek istenen do  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:15
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/13994
Karar No: 2007/15300
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Mirasçılık Belgesi verilmesi
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/13994 2007/15300 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :4.4.2007 NUMARASI :Esas no:2005/1024 Karar no:2007/294 DAVACILAR :Aryirios Naçakis,Vasiliki Naçakis,Evdoksiya Triyondafilu MÜDAHİL :Hazine DAVA TÜRÜ :Mirasçılık Belgesi verilmesi TEMYİZ EDEN :Müdahil Hazine Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir. Davacıların mirasbırakanı Evdoksiya Nacak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:85
Daire:18
Tarih
:2008
Esas No:2008/3956
Karar No:2008/13077
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:GALLEYE HAK KAZANAN VAKIF EVLADI
Karar Metni: YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/3956 KARAR NO : 2008/13077 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 25/12/2007 NUMARASI : 2007/233-2007/558 DAVACILAR : O.Nafiz Karaağaoğlu vd. Vek.Av.Hüseyin Yılmaz DAVALILAR : 1-Vakıflar Genel Müdürlüğü Vek.Av.Mustafa Çete 2-Uğur Karaağaoğlu Vek.Av.Gonca Özmumcu Dava dilekçesinde davalı Uğur Karaağaoğlu'nun galleye müstehak vakıf evladı olmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacılar tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı Vek.Av.Hüseyin Yılmaz ile aleyhine temyiz olunan d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:130
Daire:9
Tarih
:2009
Esas No:2008/11561
Karar No:2009/3191
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:işe iade davası
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11561 K. 2009/3191 T. 23.2.2009 • İŞE İADE İSTEMİ ( Hastalık veya Kaza Nedeniyle 25. Md.nin ( I ) Numaralı Bendinin ( B ) Alt Bendinde Öngörülen Bekleme Süresi İçinde İşe Geçici Devamsızlık Nedeni İle Feshin Geçerli Bir Neden Oluşturmayacağı ) • GEÇİCİ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Hastalık veya Kaza Nedeniyle 25. Md.nin ( I ) Numaralı Bendinin ( B ) Alt Bendinde Öngörülen Bekleme Süresi İçinde İşe Geçici Devamsızlık Nedeni İle Feshin Geçerli Bir Neden Oluşturmayacağı ) • HASTALIK VEYA KAZA NEDENİYLE İŞE DEVAMSIZLIK ( İşe İade İstemi - Bekleme Süresi İçinde İşe Geçici Devamsızlık Nedeni İle Feshin Geçerli Bir Neden Oluşturmayacağı ) • BEKLEME SÜRESİ ( Sonunda İşverenin Devamsızlık Nedeni İle 25/1.B Md. Uyarınca Bildirimsiz Fesih Hakkı Doğacağ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:128
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/3507
Karar No:2008/8809
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:velayet ve satışa izin
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/3507 2008/8809 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Kepsut Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :14.2.2008 NUMARASI :Esas no:2007/349 Karar no:2008/52 DAVACI :Fatma Yılmaz DAVALI :Hasımsız DAVA TÜRÜ :Satışa İzin TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Kısıtlanarak annelerinin velayeti altında bırakılan (TMK.419/3. maddesi) ergin çocukların elbirliği mülkiyetine konu olan taşınmazları hakkında tapuda intikal ve satış işlemleri yapabilmek için annenin iz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:160
Daire:HGK
Tarih
:2008
Esas No:2008/4-564
Karar No:2008/536
Kaynak:
İlgili Maddeler:MANEVİ TAZMİNAT
İlgili Kavramlar:ÖNEMLİ İÇTİHAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2008/4-564 KARAR N : 2008/536 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Fatih 2.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 08/02/2008 NUMARASI : 2007/394-2008/16 DAVACI : GÜRSEL DEVRİM İYİM vekili Av.Gülay Kösek DAVALI : CELİL ANTAKYALI vekili Av.Tahsin Erdinç TEMYİZ EDEN : Davalı vekili Taraflar arasındaki “Manevi tazminat“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.03.2006 gün ve 2005/186 E. 2006/43 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 10.05.2007 gün ve 2006/7699 E. 2007/6139 K. sayılı ilamı ile, (...Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:183
Daire:5
Tarih
:2007
Esas No:2007/1555
Karar No:2007/2917
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:EL ATMANIN ÖNLENMESİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2007/1555 KARAR NO : 2007/2917 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 30/11/2006 NUMARASI : 2006/373-669 DAVACI : AYTEN CANBAR V.S DAVALI : ÖMÜR SERİN DAVA TÜRÜ : EL ATMANIN ÖNLENMESİ Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, 64 ada 1 parseldeki 25 numaralı dairenin miras bırakanları Behiye Gür adına kayıtlı olduğunu, davalı yeğenlerinin taşınmazda miras bırakanın muvafakatıyla oturduğunu, ancak ölümünden sonra taşınmazı boşaltması için davalıya gönderdikleri ihtarnameye rağmen taşınmazı işgale devam ettiğini ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve payları oranında ecrimisil istemişlerdir. Davalı, davanın tü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:101
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/7001
Karar No:2008/4662
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:anlaşmalı boşanma mı değilmi?
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/7001 2008/4662 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Tarsus Aile Mahkemesi TARİHİ :11.11.2005 NUMARASI :Esas no:2005/567 Karar no: 2005/765 DAVACI :Yasin Kolacı DAVALI :Gülcan Kolacı DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “Evlilik en az bir yıl sü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-11  Okunma Sayısı:35
Daire:19
Tarih
:2009
Esas No:2008/6126
Karar No:2009/1486
Kaynak:Özel dosyam
İlgili Maddeler:3167/10-6
İlgili Kavramlar:BANKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZAMANAŞIMI
Karar Metni:Mahkemesi: D.Bakır 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Tarih: 01.02.2008 No:2007/2152 E-2008/186 K Davacı: Mehmet BAYKAL vekili Av.Ahmet Muhtar COŞACAK Davalı: Vakıflarbankası Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenleden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -KARAR- Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı borçlu tarafından davalı bankaca verilen 8) adet çekten dolayı alacaklı olduğunu, davalı bankanın 3167 sayılı Kanun uyarınca her bir çek yaprağından dolayı sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle davalı aleyhinde takibe geçildiğini, ancak itiraz nedeni ile takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Muhtar Coşacak  Kayıt Tarihi:2009-04-10  Okunma Sayısı:19
Daire:18
Tarih
:2009
Esas No:2008/11663
Karar No:2009/1466
Kaynak:RESMİ GAZETE
İlgili Maddeler:2525 sayılı SOYADI KANUNU'nun 4. MDDESİ
İlgili Kavramlar:BOŞANMA SONUCU ÇOCUK BABANIN SOYADINI TAŞIYACAĞINDAN ANNE TARAFINDAN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEMEZ
Karar Metni:Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/11663 Karar No : 2009/1466 Davacı Helin Tuğçe Karabatak'a velayeten Hatice Ezgin ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 17/5/2007 günlü ve 2007/64-181 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/10/2008 gün ve Hukuk-2008/211019 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacı Helin Tuğçe Karabatak'a velayeten annesi Hatice Ezgin vekili tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan davada, boşanma ile velayeti annesine verilen ancak babasının soyadını taşıyan küçüğün "Karabatak"  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:17
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/14233
Karar No:2008/19392
Kaynak:RESMİ GAZETE
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:BOZULAN İLAMDAKİ VEKALET ÜCRETİ TAHSİL EDİLMİŞSE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE DAYALI OLARAK İSTENEBİLİR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/14233 Karar No : 2008/19392 İncelenen Kararın Mahkemesi : ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ Tarihi : 30/1/2008 Numarası : 2007/111-2008/142 Davacı : BAŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ-AV.H.KUBİLAY ÜSTÜNER Davalı : MUSTAFA BOZOĞLU-AV.M.CÜNEYT TANER Dava dilekçesinde 185.50 YTL alacak ve fer'ileri için takibe itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm kanun yararına bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:144
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/1-75
Karar No:2007/90
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:önemli içtihat
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2007/1-75 KARAR NO : 2007/90 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/06/2006 NUMARASI : 2006/83-236 DAVACI : HAZİNE vekili Av.Fatma Atılgan DAVALI : HIDIR YİĞİTKAYA vekili Av.Hakan Volkan DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Milas 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 1.12.2004 gün ve 2004/97-74 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 15.9.2005 gün ve 2005/8531-9651 sayılı ilamı ile, (…Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:277
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/751
Karar No:2007/1575
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:akraba tanık inandırıcı olurmu?
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/751 2007/1575 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Nazill Aile Mahkemesi TARİHİ : 01.12.2004 NUMARASI :259-841 DAVACI :Neriman Aslan DAVALI :Ali Aslan DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. (HUMK.254) Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.Do  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:37
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/7548
Karar No:2007/10776
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TAPU İPTALİ VE TESCİL
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2007/7548 KARAR NO : 2007/10776 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAĞCILAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 23/11/2006 NUMARASI : 2004/694-2006/605 DAVACI : TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DAVALI : BİLAL ALABAZ V.S. DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen davada; Davacı, çekişme konusu 1032 parsel sayılı taşınmazın tapuda Nurettin Alabaz adına kayıtlı olduğunu, mirasçısı Bilal tarafından taşınmazın vekil aracılığıyla davalı Mahmut'a satış suretiyle temlik edildiğini, intikalin sahte mirasçılık belgesi ile temlikin de sahte vekaletname ile yapıldığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile Bilal Alabay adına tescil isteğinde bulunmuştur. Davalılardan Me  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:29
Daire:2
Tarih
:2005
Esas No:2005/11694
Karar No:2005/18387
Kaynak:....
İlgili Maddeler:4721 SAYILI KANUNUN 182'İNCİ MADDESİ
İlgili Kavramlar:İŞTİRAK NAFAKASI- HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
Karar Metni:ÖZET : Çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren geçerli olması gerekirken çocuğun baba yanında olduğu da gözetildiğinde karar tarihinden verilmesi doğru bulunmamıştır. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün velayet, tazminat ve nafaka yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Sedat Kan ile vekili Av. Recai Oktay ve karşı taraf Serpil Kan ile vekili Av. Murat Dinçel geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR :  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:19
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:2008/999
Karar No:2008/676
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kKADASTRO -M.D.14-
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7.HUKUK DAİRESİ ESAS KARAR 2008/999 2008/676 Mahkemesi : Kayseri Kadastro Mahkemesi Tarihi : 6.12.2007 Numarası : 2005/244-2007/239 Davacı : Ali Taşkın, Ahmet Taşkın ve diğ. Davalı : Hazine YARGITAY İLAMI Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmiş ve isteğin kanuni süresinde olduğu anlaşılmış isede hüküm tarihinde taşınmazın değeri kanunda mürafaa için öngörülen 11.830 YTL geçmediği anlaşıldığından dosyanın evrak üzerinde incelenmesine karar verildi. Tetkik hakiminin raporu okundu. Gereği görüşüldü; Kadastro sırasında dava ve temyize konu 204 ada 2 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar tutanağında  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:31
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8537
Karar No:2008/12742
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Tenkis
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/8537 2008/12742 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :27.12.2007 NUMARASI :Esas no:2005/502 Karar no:2007/605 DAVACI :Handan Dinç (Aygün) DAVALI :Güner Aygün DAVA TÜRÜ :Tenkis TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikle davacının ilk hükmü t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:112
Önceki | Sonraki