Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2007/13034
Karar No:2008/3744
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Fuat'ın dava konusu 28 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümün mülkiyeti ile 91 parseldeki 8 nolu B bölümün intifa hakkını temlik ettiği ayrıca Bodrum'da 891 parseldeki 3 nolu bağımsız bölümün bedelinin ödenerek davalı lehine devre mülk tesis edildiği, yapılan işlemlerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, tapuların payları oranında iptal ve tescilini, olmazsa tenkisini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı Saffet tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 25.3.2008 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat ile temyiz e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:13
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/4476
Karar No:2007/5717
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 716
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI TAPU
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları olan Sabriye tarafından davalı kızına 15 parsel sayılı taşınmazdaki payının mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve bedelsiz olarak temlik edildiğini ileri sürüp, tapu iptal ve tenkis istemişlerdir. Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece temlikin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile tapunun iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmiştir. Karar.davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali, olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptali ile tescile karar verilmiştir. Hemen belir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:12
Daire:1
Tarih
:2005
Esas No:2005/10820
Karar No:2005/12357
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:TARAF MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kızı Sevinç'in acil para ihtiyacı nedeniyle davalı Seyfettin ve dava dışı ortağı Gencay Dadaş'tan borç para aldığını ve karşılığında üç adet bono verdiğini ancak teminatın yeterli görülmemesi nedeniyle dava konusu 9 parsel sayılı taşınmazdaki 4 nolu dükkanının da borç ödendiğinde iade edilmek üzere davalıya devredildiğini,sonradan borcu ödemeye gittiklerinde davalı ve ortağının daha fazla para talep ettiklerini,hile ve desiselerle kazandırıldıklarını ileri sürerek tapu iptali-tescil istemiştir. Mahkemece,hile kullanılmak suretiyle tapunun devrinin sağlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar,davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla;Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu,düşüncesi alındı.Dosya ince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:5
Daire:1
Tarih
:2004
Esas No:2004/5151
Karar No:2004/5683
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanının mal kaçırmak amacıyla maliki bulunduğu 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümleri satış suretiyle davalıya devrettiğini, satışın gerçek olmadığını ileri sürüp muvazaa nedeniyle tapu kayıtlarının iptali ile muris adına tesciline, olmadığı taktirde tenkisine karar verilmesi isteğinde bulunmuşlardır. Davalı, dava konusu taşınmazları bedelini ödeyerek satın aldığını belirtip davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava konusu taşınmazların temlikinin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Emine Küçüksözen'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Dava, muris muvazaası huku  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:30
Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2008/6771
Karar No:2008/13454
Kaynak:ŞAHSİ ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KAPALI FATURA YEMİN DELİLİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/6771 KARAR NO: 2008/13454 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/12/2007 NUMARASI: 2004/36-2007/73 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalının muhtelif tarihli teslim fişleri ile akaryakıt satın aldığını,bu güne kadar ödeme yapmadığını, alınan malların dava tarihi itibariyle değeri olan 17985,00 YTL alacağının faizi ile tahsilini istemiştir. Davalı, veresiye alınan akaryakıt bedellerinin ay sonunda davacı tarafa ödendiğini savunarak davan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Levent Dağdeviren  Kayıt Tarihi:2008-11-29  Okunma Sayısı:22
Daire:13
Tarih
:2005
Esas No:2005/10241
Karar No:2005/15549
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6/A
İlgili Kavramlar:TKHK yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi
Karar Metni:Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, davalı ile imzalanan sözleşmeye istinaden verilen kredi kartı ile yaptığı harcama bedellerini süresinde ödemediği gibi, girişilen icra takibine de haksız olarak kısmen itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı, duruşmalara katılmadığı gibi, cevap da vermemiştir. Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi sözleşmesinde 4077 sayılı Yasanın 10. maddesinde belirtilen emredici koşullara uyulmadığından geçersiz olduğu, yine anılan Yasanın 6. maddesinde belirt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Selda Amil  Kayıt Tarihi:2008-11-26  Okunma Sayısı:12
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/12766
Karar No:2008/17084
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:442 sayılı Köy Kanunu 66.
İlgili Kavramlar:Köy Merasında otlatma parası, Görev
Karar Metni: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, davalının köy merasında hayvan otlattığı, köy ihtiyar heyetince alınan karar uyarınca ödemesi gereken parayı vermediği, icra takibine itiraz ettiği ileri sürülerek itirazın iptali istenilmiş; mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir. Oysa, 442 sayılı köy kanununun 66. maddesine göre; köyce salınan parayı veya ihtiyar heyetince hükmedilen paraları vermeyenlere yirmibirgün zarfında borcunu vermesi için köy muhtarı tarafından haber gönderilir. Yirmibir gün sonunda borçlu yine borcunu ödemezse ihtiyar meclisinin mazbatası hükümete gönderilir. Vali veya kaymakam maddenin müteakip fıkralarında belirtilen usule göre parayı tahsil eder. Bu durumda köy ihtiyar hey  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Eray Temizkan  Kayıt Tarihi:2008-11-25  Okunma Sayısı:9
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2005/8-401 E
Karar No:2007/72 K.
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:MK 713
İlgili Kavramlar:OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMINDA SÜRENİN KESİLMESİ
Karar Metni:"İçtihat Metni" Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.02.2004 gün ve 2003/220-2004/38 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesinin 30.04.2004 gün ve 2004/3084-3458 sayılı ilamı ile, (...Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırlarını açıkladığı taşınmazın adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine vekili, davacının daha önce aynı yerle ilgili Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesinde, 2000/230 E., 2001/19 Karar sayılı dosya ile açtığı tescil davasının reddine karar verildiğini, hükmün kesinleştiğini belirterek esasa girilmeden kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2008-11-24  Okunma Sayısı:38
Daire:15
Tarih
:2007
Esas No:2007/3141
Karar No:2007/7366
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 1023 1024
İlgili Kavramlar:TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ
Karar Metni:DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki müdahil davalı Zafer vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili avukat ile müdahil davalı vekili avukat geldi. Davalı Yaşar gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar ile müdahil davalı avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davada davacı arsa sahipleri ile davalı Yaşar arasında imzalanan 22.09.1992 tarihli kat karşılığı inşat yapım sözleşmesinin feshi ve davalıya tapuda devredilen arsa paylarının iptali ve davacılar adına tescili talep ve dava edilmiştir. D  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-11-22  Okunma Sayısı:11
Daire:12
Tarih
:2008
Esas No:2008/9420
Karar No:2008/12139
Kaynak:
İlgili Maddeler:İİK 169
İlgili Kavramlar:BONO VASFI
Karar Metni:DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Takip dayanağı senet arkasında yazılan "34 ... 13 plakalı aracın hasarını karşılaması için verilmiştir. 16.07.2005 ÇE" şerhi bononun kambiyo vasfına etki etmez. Zira senet taraflar arasındaki kaza nedeniyle doğan borcun ödenmesi amacıyla verilmiş herhangi bir şarta da bağlı kılınmamıştır. Mahkemece itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi. kabule göre de; İİK'in 169/a-6 maddesi uyarınca mahkemece alacaklının kötüniyet ve ağır kusurunun gerekçesi karar yerinde tartışılmaksızın alacaklı aleyhine %20 yerine %40 oranında tazmi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-11-21  Okunma Sayısı:12
Daire:6
Tarih
:2008
Esas No:2008/5000
Karar No:2008/7573
Kaynak:İBD 2008/5
İlgili Maddeler:İİK 269/1 BK 260
İlgili Kavramlar:TEMERRÜT NEDENiYLE TAHLiYE • YASAL iHTARLARIN ÖDEME EMRiNE YAZILMAMASININ SONUÇLARI
Karar Metni:İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazı bulunmaması üzerine davacı alacaklı icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece tahliyeye karar verilmiştir. Karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir. Örnek 13 ödeme emrinde yedi günlük itiraz süresi ve otuz günlük ödeme sürelerinin yazılmadığı görülmüştür. İİK'in 269/1. maddesi göndermesi ile Borçlar Kanunu'nun 260. maddesinde yer alan yasal ödeme süresi olan otuz günlük sürenin borçluya verilmemesi durumunda tahliye i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-11-20  Okunma Sayısı:15
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/20370
Karar No:2008/4162
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YABANCI MAHKEME KARARINDA VELAYET
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/20370 2008/4162 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hendek Asliye Hukuk(Aile)Mahkemesi TARİHİ : 10.10.2007 NUMARASI : Esas No:2007/198 Karar no:2007/329 DAVACI : Suzan Burtul DAVALI :Refik Burtul DAVA TÜRÜ : Yabancı Mahkeme (Boşanma)Kararının Tanınması TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Tanınması istenen Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin boşanma davasında, tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup, mahkeme kararından 02.05.2005 tarihli Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin başka bir kararı ile çocukların velaye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ÇELİK  Kayıt Tarihi:2008-11-18  Okunma Sayısı:12
Daire:9
Tarih
:2008
Esas No:2008/11572
Karar No:2008/20918
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İŞE İADE
Karar Metni: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 8 aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir. Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davalı işverence feshin geçerli nedene dayandığı kanıtlanmadığından mahkemece feshin g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İzzet Başara  Kayıt Tarihi:2008-11-18  Okunma Sayısı:8
Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2008/4047
Karar No:2008/10828
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TAHKİM
Karar Metni: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın görevsizlik yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, hemzemin geçide bariyer yapmakla yükümlü olan davalının, bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürerek, kendisi tarafından yapılan otomatik bariyer bedili olan 34.611.61 YTL’nin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 3533 sayılı Mecburi Tahkim Kanununun 1.maddesi gereğince, umumi mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyeler, sermaye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İzzet Başara  Kayıt Tarihi:2008-11-17  Okunma Sayısı:17
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8215
Karar No:2008/14507
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:BOŞANMA-YETKİSİZLİK
Karar Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, Dazkırı'da açılmıştır. Davalı, süresinde ileri sürdüğü yetki itirazında kendisinin yerleşim yerinin Andırın olduğunu belirterek, bu yer mahkemesini yetkili göstermiştir. Boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi, davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de açılabilir. (TMK. md.168) Tercih hakkı davayı açana aittir. Toplanan delillerden ve daha önce reddedilen boşanma davasından, tarafların evlendikleri 2001 yılı Eylül ayından itibaren fiilen ayrıldıkları tarihe kadar Başmakçı'da oturdukları, davadan evvel s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İzzet Başara  Kayıt Tarihi:2008-11-17  Okunma Sayısı:9
Daire:15
Tarih
:2008
Esas No:2007/6398
Karar No:2008/6177
Kaynak:Adıyaman 2. AHM
İlgili Maddeler:BK 101/1
İlgili Kavramlar:temerrüt tarihi
Karar Metni: yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş, temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmakla dosyadaki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: K A R A R: Dava esen sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Davanın kabülüne dair verilen karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Dava tarihinden önce borçlunun oluşabilmesi için alacağın miktari belirtilmek ve istenilmek suretiyle davalı borçluya ihtarname tebliğ edilmesi gerekir (BK'nın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Necla Doğan  Kayıt Tarihi:2008-11-16  Okunma Sayısı:13
Daire:HGK
Tarih
:2006
Esas No:2006/5-291 E
Karar No:2006/267 K.
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 11 ]
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
Karar Metni: Taraflar arasındaki "kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Kartal Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.10.2003 gün ve 2002/844-2003/790 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesinin 20.09.2004 gün ve 8726-8576 sayılı ilamı ile, (...Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Dava konusu taşınmazın arsa niteliğinde kabulü ile emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak; Aynı bölgeden Dairemize intikal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2008-11-14  Okunma Sayısı:22
Daire:16
Tarih
:2008
Esas No:2008/9601-
Karar No:2008/11365
Kaynak:kişisel dosya
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:elektrik kullanımına dayalı menfi tespit
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/9601 KARAR NO : 2008/11365 Y A R G I T A Y İ L A M I M.T vekili avukat M Y ile Tedaş İzmir Elektrik Dağ. Kurumu vekili avukat B.A aralarındaki dava hakkında Kemalpaşa 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 3.10.2007 gün ve 281-235 sayılı hükmün Dairemizin 1.5.2008 tarih ve 16133-6034 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu. K A R A R Davacı, 8249.00 nolu tarımsal sulama abonesi olduğunu, davalı idarece kaçak elektrik kullanıldığından bahisle 31.5.2006 tarihli fatura ile 11.433,95 YTL'lik borç bildirildiğini, ancak taşınmazın 15 aydır dava dışı kiracı İ.A adlı şahıs tarafından kullanıldığını, kaçak ku  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kerim Kanlı  Kayıt Tarihi:2008-11-07  Okunma Sayısı:35
Daire:16
Tarih
:2008
Esas No:2008/5194
Karar No:2008/4963
Kaynak:Ceza İşleri Genel Müd.
İlgili Maddeler:İİK 337
İlgili Kavramlar:Mal Beyanında bulunmama
Karar Metni:T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi ESAS NO KARAR NO Y.C.BAŞSAVCILIĞI NO 2008/5194 2008/4963 K.Y.B.2008/116110 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI SANIK . 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 26/03/2008 2008/383 DEĞİŞİK İŞ SAYILI KARARI SKM MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mal beyanında bulunmamak eyleminden borçlu ……….… un 5358 sayılı Kanun'un 7.maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK'nun 337.maddesi gereğince 10 gün disiplin hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin, İstanbul 6.İcra Mahkemesinin 13.12.2007 tarihli ve 2007/5576-2008/653 sayılı kararma yönelik itiraz üzerine, itirazın kabulü ile İstanbul 6.İcra Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına dair, İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinin 26.03.2008 tarihli ve 2008/383  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Durmuş Özdemir  Kayıt Tarihi:2008-11-05  Okunma Sayısı:42
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2006/13493
Karar No:2007/1344
Kaynak:Dava dosyam
İlgili Maddeler:MK 174/2
İlgili Kavramlar:Boşanma davası
Karar Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih ve numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü. 1. Dosyadaki yazılarla kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebebler ve özellikle davacının maddi tazminat isteğinin bulunmamasına, 3.3.2005 tarihli oturumda hükmedilen tedbir nafakasının boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar devam edeceğinin tabii bulunmasına göre davacının aşağıdaki bend kapsam dışında kalan temyiz itirazları versizdir. 2. Toplanan delillerden davalının birlik görevini yerine getirmediği (TMK. 185/3.m)ve eşine "...aptal mısın niçin... anlamıyorsun..." dediği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Muhtar Coşacak  Kayıt Tarihi:2008-11-04  Okunma Sayısı:9
Önceki | Sonraki