Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2008/6937
Karar No:2008/13579
Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/129934/
İlgili Maddeler:4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi
İlgili Kavramlar:Ayıplı Malın İadesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/6937 KARAR NO: 2008/13579 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ: Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici mahkemesi sıfatıyla) TARİHİ : 12.02.2008 NUMARASI : 2008/314-2008/59 DAVACI : Yusuf İzzettin ÖZBERBER vekili avukat Hasan Yaylagül DAVALI : 1- Honda Türkiye A.Ş.vekili avukat Osman Hakan Öncel 2- Kodaman Otomotiv San.Tic.A.Ş. vekili avukat Enver Han Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 25.11.2005 tarihinde davalılardan Kodaman otomotiv A.Ş.'den satın almış olduğu 2006 model Honda civic marka a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MEHMET ALİ KİBAR  Kayıt Tarihi:2009-01-23  Okunma Sayısı:13
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/7454
Karar No:2007/10088
Kaynak:
İlgili Maddeler:492 S.K 23.MADDE
İlgili Kavramlar:TAHSİL HARCI
Karar Metni: Esas: 2007/7454 Karar: 2007/10088 Karar Tarihi: 16.05.2007 ÖZET: Alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. (492 S. K. m. 23) Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 492 sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi uyarınca Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muhitin Özdemir  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:24
Daire:12
Tarih
:2008
Esas No:2008/17903
Karar No:2008/21666
Kaynak:
İlgili Maddeler:492 S.K
İlgili Kavramlar:BANKALARDAN HARÇ ALINMASI
Karar Metni: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki haczine vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü Hazine vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Müşteki banka taşınmazı alacağına mahsuben ihalede satın almıştır. Satış dosyasında alacaklı banka, tahsil, cezaevi KDV,damga vergisi ve tellaliyeden muaf olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğünden talepte bulunmuş, icra müdürlüğünce talebin reddine ilişkin 18.6.2008 tarihli kararın iptali içinde icra mahkemesine başvurmuştur. Mahkemece şikayetin kabulü ile harçların alınmasına yönelik icra müdürü kararı iptal edilmiş karar hazine tarafından temyize konu edilmiştir. Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi icra huk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muhitin Özdemir  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:74
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/7234
Karar No:2007/8867
Kaynak:Dominant Yazılım
İlgili Maddeler:İcra İflas K 71
İlgili Kavramlar:İcra takibi ve zamanaşımı
Karar Metni:YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih : 03.05.2007 Esas No : 2007/7234 Karar No : 2007/8867 2004 - İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) 71 ÖZET : KURAL OLARAK ZAMANAŞIMI HER KİM HAKKINDA GERÇEKLEŞİRSE ONUN HAKKINDA SONUÇ DOĞURUR. HER HACİZ İŞLEMİ BİR TAKİP MUAMELESİ SAYILACAĞINDAN BORÇLU YÖNÜNDEN İCRA DOSYASINDA DEVAM EDEGELEN TAKİP MUAMELESİ NEDENİYLE ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. MAHKEMECE ANILAN BORÇLU YÖNÜNDEN ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Kural olarak zamanaşım  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-15  Okunma Sayısı:18
Daire:13
Tarih
:2002
Esas No:2002/7925
Karar No:2002/10687
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:818/m.390/2,321/1 1086/m.276/2,286 1412/m.66/3
İlgili Kavramlar:YANLIŞ TEDAVİ, DOKTOR HATASI
Karar Metni:• DOKTOR HATASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • TAZMİNAT TALEBİ ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin - Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Davasında ) • RESMİ BİLİRKİŞİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Yüksek Sağlık Şurasının ) • VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKİLİN ÖZEN BORCU ( Doktorun Yanlış Tedavisi Sonucu Uğranıldığı İddia Edilen Zarar İçin Tazminat Talebi ) 818/m.390/2,321/1 1086/m.276/2,286 1412/m.66/3 ÖZET : Dava, koltuk altınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Yağcı  Kayıt Tarihi:2009-01-13  Okunma Sayısı:79
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/5945
Karar No:2007/8110
Kaynak:
İlgili Maddeler:İİK 170/4
İlgili Kavramlar:KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSTEM ARANMAZ
Karar Metni:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İİK.nun 170/4. maddesinde icra mahkemesinin itirazın kabulüne karar vermesi halinde alacaklının tazminatla ve para cezası ile sorumlu tutulabilmesi için bunun talep edilmesi koşul olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle mahkemenin aksine gerekçesi yasaya uygun değil ise de, takip hamil tarafından keşideci hakkında yapıldığından alacaklının senedi takibe koymada kötüniyeti ve ağır kusurunun bulunduğu kanıtlanmadığı gibi, hüküm borçlu tarafından temyiz de edilmediğinden anılan eksiklik bozma nedeni yapılmamıştır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıklar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:12
Daire:4
Tarih
:2008
Esas No:2008/374
Karar No:2008/2913
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNATTAN ÖNCELİKLE MANEVİ TAZMİNATIN MAHSUBU GEREKİR
Karar Metni: Davacı Seher Soyer vd. vekili Avukat S. Nesimi Aksu tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 19/07/2005 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/10/2007 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2- Davacıların diğer temyiz itirazına gelince; da  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:61
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/7529
Karar No:2007/6666
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNAT
Karar Metni:Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Avukat İ. Nebi Karabacak tarafından, davalı Ahmet Arsöz aleyhine 21.12.2004 gününde verilen dilekçe ile 2330 sayılı Kanuna dayalı rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 17.3.2005 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, 2330 sayılı yasa uyarınca ödenen tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı idare, Orman suçu işleyen bir sanığın yakalanmasında görev alan kadrolu işçi Fahri Akyıldız’ın olay sebebi ile sanığın saldırısına maruz kaldığını, bu sebeple kendisine nakdi tazmin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:105
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/4819
Karar No:2007/4068
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNAT
Karar Metni: Davacı Zafer Kızılaslan vekili Avukat S. Nesimi Aksu tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 27.10.2004 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:28
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:2008/2301
Karar No:2008/5378
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:3402 sayılı yasanın 14.maddesi
İlgili Kavramlar:ZİLLİYETLİKLE İKTİSAP ŞARTLARININ ARAŞTIRMASI
Karar Metni: Davacı :Hazine Davalı :Şahıs Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü: Kadastro sırasında dava ve temyize konu 109 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tutanağında belirtilen maddi ve hukuki olgulara dayanılarak davalı Paşa Turan adına tesbit edilmiştir. Davacı hazine taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu, zilyetlikle iktisap edinilemeyeceğini öne sürerek mera olarak sınırlandırılması için dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın davalı Paşa Turan adına tesciline karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet yener  Kayıt Tarihi:2009-01-09  Okunma Sayısı:61
Daire:16
Tarih
:2007
Esas No:2007/2989
Karar No:2007/4802
Kaynak:akip mevzuat
İlgili Maddeler:3402 s.k m.16, 25, 27
İlgili Kavramlar:MERAYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2007/2989 K:2007/4802 T:30.11.2007 Mer'aya Elatmanın Önlenmesi Görevli Mahkeme Özet Mer'alarm kamu malı olarak mülkiyeti Hazine'ye aittir. Mer'alar üzerindeki yararlanma hakkının saptanması Kadastro Mahkemesinin görevi dışındadır. Mer'aya müdahale davasının Kadastro Mahkemelerinde görülebilmesi, ancak mülkiyet hakkına dayanılması halinde mümkündür. 3402 s. Yasa m. 16,25,27 Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Kadastro sırasında 101 ada 111, 102 ada 1 ve 103 ada 1 parsel sayılı 579765.97, 659958.19 ve 213096.41 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Karadağ  Kayıt Tarihi:2009-01-07  Okunma Sayısı:24
Daire:8
Tarih
:2008
Esas No:2008/5268
Karar No:2008/5960
Kaynak:Şahsi Arşiv
İlgili Maddeler:BK 125. TMK 713/2 Kad. K. 13/B-b
İlgili Kavramlar:HARİCİ SATIŞ, BEDEL İADESİ, ZAMANAŞIMI
Karar Metni:M... S... ile Ş... S... aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Göksün Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 18.07.2008 gün ve 131/228 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili,vekil edeninin kardeşi olan davalının 1399 parseldeki hissesini 1993-1995 yıllarında haricen satın ve devraldığını ancak davalının geçen süre zarfında ferağ işlemini yapmadığı gibi taşınmazı da teslim etmediğini ileri sürerek 1399 parselde davalı adına kayıtlı 7500/16900 hissenin iptali ile vekil edeni adına tapuya tesciline veya davacının ödemiş olduğu koyun ve yünün bugünkü değeri olan toplam 6300,00 YTL bedelin dava tarihinden itibaren geriye doğru işleyecek 5 yıllık yasal faizi ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Eray Temizkan  Kayıt Tarihi:2009-01-06  Okunma Sayısı:84
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/15845
Karar No:2008/17328
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ÇOCUK MALLARINDA YETKİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/15845 KARAR NO : 2008/17328 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Hatay Aile Mahkemesi TARİHİ : 06/11/2008 NUMARASI : 2008/1010-2008/979 DAVACI (İhbar eden): KUŞADASI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DAVALI (Sağ Eş) : YUSUF YILDIZ Taraflar arasındaki çocuk mallarının korunmasına ilişkin davada Söke 2. Asl.Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) ve Hatay Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Dava, Türk Medeni Yasasının 352. ve devamı maddeleri uyarınca açılan çocuk mallarının korunması istemine ilişkindir. Türk Medeni Yasasının 21. maddesine göre velayet altında buluna  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:37
Daire:6
Tarih
:2008
Esas No:2008/8459
Karar No:2008/13350
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:EŞYA DAVASI
Karar Metni:ESAS KARAR 8459 13350 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ :Hatay Aile Mahkemesi ESAS NO :2006/1118 KARAR NO :2007/1029 KARAR TARİHİ :18.12.2007 DAVACI :Selma Özdemir (Bayar) DAVALI :Hüseyin Özdemir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya iadesi-alacak davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık çeyiz eşyalarının ve ziynetlerin aynen iadesi veya bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davalı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut delillerin takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdir delilinde isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bend  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:52
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/18422
Karar No:2008/15343
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/18422 2008/15343 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hatay Aile Mahkemesi TARİHİ :27.07.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/666 Karar no: 2007/555 DAVACI - DAVALI :Sabahattin Küçük DAVALI - DAVACI :İlham Küçük DAVA TÜRÜ :Alacak-Eşya İadesi TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün katkı payı alacağı, faiz ve bu alacağa yönelik vekalet ücreti yönünden eşya iadesi davası yönünden ise hükmedilen bedele ilişkin olarak temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki isteni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:14
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/7427
Karar No:2008/11113
Kaynak:
İlgili Maddeler:3402 SK 26/4 22/SON
İlgili Kavramlar:KADASTRO MAHKEMESİ, GÖREV, ORMAN KADASTROSU
Karar Metni:Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı İbrahim Çiftçi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi,' gereği düşünüldü: KAR A R Kadastro .sırasında Çamlıbel Köyü, 147 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, kadastro tespitinden önce orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ormanlarının içerisinde kaldığından Kadastro tespit tutanağı düzenlenmeden ve Orman Kadastro Komisyonunca yeni bir orman sınırı belirleme işlemi yapılmadan kesinleşen Orman Tahdit sınırlarının zemine uygulanması suretiyle sınırlandırılmıştır. Davacı ibrahim Çiftçi, dava konusu Çamlıbel Köyü Kirenli mevkii, Bekirin İlidi mevkii ve Çatalçam mevkiinde bulunan bulunan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:12
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/11338
Karar No:2008/16378
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN DOĞRUDAN VERDİĞİ VEKALETNAME GEÇERSİZDİR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No :2008/11338 Karar No :2008/16378 İncelenen Kararın: Mahkemesi : Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi : 29/5/2007 Numarası : 2007/191-2007/1137 Davacı : Ahmet Hikmet Dirioğlu Av. H.Yalçın Davalı : Sadettin Nurgün’e Vesayeten Nevcivan Nurgün Av. L.Aslan Dava dilekçesinde mükerrer takibin iptali ile bu takip nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekilinin Sadettin Nurgün'e vesayeten Nevcihan Nurgün aleyhine açtığı davada, kısıt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:67
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/10456
Karar No:2008/15693
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET VEREN TARAF YARGILAMA GİDERLERİNE KATLANIR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/10456 Karar No : 2008/15693 İncelenen Kararın: Mahkemesi:Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi :14/9/2007 Numarası :2006/996-2007/1769 Davacı : İsmetGerger Vek.Av. A. Kavuncuoğlu Davalı : Mehmet Ali Baz Vek.Av. AhmetBoz Vek.Av. S. Emiralioğlu Dava dilekçesinde taşınmazın eski hale getirilmesi veya bedeli olan 1.000.000.000 lira alacağın" faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:18
Daire:13
Tarih
:2007
Esas No:2006/15096
Karar No:2007/1297
Kaynak:Dominant İçtihat ve Yazılım
İlgili Maddeler:BK 81
İlgili Kavramlar:Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Karar Metni: YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih : 14.02.2007 Esas No : 2006/15096 Karar No : 2007/1297 818 - BORÇLAR KANUNU 81 ÖZET : DAVA, ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ UYARINCA YÜKLENİCİYE BIRAKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ONDAN TEMLİKİ SURETİYLE KAZANILAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. MAHKEMECE YAPILMASI GEREKEN İŞ; YERİNDE KEŞİFDE YAPILARAK GEREK DUYULURSA DAVALI YÜKLENİCİNİN TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI DA İNCELENEREK YAPININ BİTMİŞ HALİYLE GENEL MALİYETİNİN NE OLDUĞU BAŞKA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YAPTIĞI ÖDEMELER DE EMSAL ALINARAK SAPTANMALI, BULUNACAK BU MİKTARA YİNE SÖZLEŞME GEREĞİ YÜKLENİCİNİN YÜZDE 20 KAR PAYI EKLENMELİ, SONUÇTAKİ MİKTARDA 14 DAİRE SAYISINA BÖLÜNEREK DAVACININ ÖDEMESİ GEREKEN SATIŞ BEDELİ SAPTANMALI, BU B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:20
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/2365
Karar No:2008/5152
Kaynak:Dominant Mevzuat ve Yazılım
İlgili Maddeler:TMK 186,195,197,327
İlgili Kavramlar:ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI DEĞİLDİR
Karar Metni:YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Tarih : 24.03.2008 Esas No : 2008/2365 Karar No : 2008/5152 4721 - TÜRK MEDENİ KANUNU 4 / 186 / 195 / 197 / 327 ÖZET : TMK'NUN 327. MADDESİ GEREĞİNCE ÇOCUĞUN BAKIMI, EĞİTİMİ VE KORUNMASI İÇİN GEREKLİ OLAN GİDERLER ANA VE BABA TARAFINDAN KARŞILANIR. ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI OLMAYIP, ÇOCUĞA FİİLEN BAKAN EŞ DİĞER EŞTEN NAFAKA İSTEYEBİLİR. O HALDE MAHKEMECE, DAVACININ VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN GEÇİMİ İÇİN GEREKLİ, DAVALININ GELİRİ İLE ORANTILI OLACAK ŞEKİLDE, TMK'NUN 4. MADDESİNDEKİ HAKKANİYET İLKESİ DE GÖZETİLEREK, UYGUN BİR NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmişt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:14
Önceki | Sonraki