Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/4819
Karar No:2007/4068
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNAT
Karar Metni: Davacı Zafer Kızılaslan vekili Avukat S. Nesimi Aksu tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 27.10.2004 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:25
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:2008/2301
Karar No:2008/5378
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:3402 sayılı yasanın 14.maddesi
İlgili Kavramlar:ZİLLİYETLİKLE İKTİSAP ŞARTLARININ ARAŞTIRMASI
Karar Metni: Davacı :Hazine Davalı :Şahıs Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü: Kadastro sırasında dava ve temyize konu 109 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tutanağında belirtilen maddi ve hukuki olgulara dayanılarak davalı Paşa Turan adına tesbit edilmiştir. Davacı hazine taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu, zilyetlikle iktisap edinilemeyeceğini öne sürerek mera olarak sınırlandırılması için dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın davalı Paşa Turan adına tesciline karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet yener  Kayıt Tarihi:2009-01-09  Okunma Sayısı:59
Daire:16
Tarih
:2007
Esas No:2007/2989
Karar No:2007/4802
Kaynak:akip mevzuat
İlgili Maddeler:3402 s.k m.16, 25, 27
İlgili Kavramlar:MERAYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2007/2989 K:2007/4802 T:30.11.2007 Mer'aya Elatmanın Önlenmesi Görevli Mahkeme Özet Mer'alarm kamu malı olarak mülkiyeti Hazine'ye aittir. Mer'alar üzerindeki yararlanma hakkının saptanması Kadastro Mahkemesinin görevi dışındadır. Mer'aya müdahale davasının Kadastro Mahkemelerinde görülebilmesi, ancak mülkiyet hakkına dayanılması halinde mümkündür. 3402 s. Yasa m. 16,25,27 Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Kadastro sırasında 101 ada 111, 102 ada 1 ve 103 ada 1 parsel sayılı 579765.97, 659958.19 ve 213096.41 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Karadağ  Kayıt Tarihi:2009-01-07  Okunma Sayısı:24
Daire:8
Tarih
:2008
Esas No:2008/5268
Karar No:2008/5960
Kaynak:Şahsi Arşiv
İlgili Maddeler:BK 125. TMK 713/2 Kad. K. 13/B-b
İlgili Kavramlar:HARİCİ SATIŞ, BEDEL İADESİ, ZAMANAŞIMI
Karar Metni:M... S... ile Ş... S... aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Göksün Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 18.07.2008 gün ve 131/228 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili,vekil edeninin kardeşi olan davalının 1399 parseldeki hissesini 1993-1995 yıllarında haricen satın ve devraldığını ancak davalının geçen süre zarfında ferağ işlemini yapmadığı gibi taşınmazı da teslim etmediğini ileri sürerek 1399 parselde davalı adına kayıtlı 7500/16900 hissenin iptali ile vekil edeni adına tapuya tesciline veya davacının ödemiş olduğu koyun ve yünün bugünkü değeri olan toplam 6300,00 YTL bedelin dava tarihinden itibaren geriye doğru işleyecek 5 yıllık yasal faizi ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Eray Temizkan  Kayıt Tarihi:2009-01-06  Okunma Sayısı:77
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/15845
Karar No:2008/17328
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ÇOCUK MALLARINDA YETKİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/15845 KARAR NO : 2008/17328 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Hatay Aile Mahkemesi TARİHİ : 06/11/2008 NUMARASI : 2008/1010-2008/979 DAVACI (İhbar eden): KUŞADASI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DAVALI (Sağ Eş) : YUSUF YILDIZ Taraflar arasındaki çocuk mallarının korunmasına ilişkin davada Söke 2. Asl.Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) ve Hatay Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Dava, Türk Medeni Yasasının 352. ve devamı maddeleri uyarınca açılan çocuk mallarının korunması istemine ilişkindir. Türk Medeni Yasasının 21. maddesine göre velayet altında buluna  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:35
Daire:6
Tarih
:2008
Esas No:2008/8459
Karar No:2008/13350
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:EŞYA DAVASI
Karar Metni:ESAS KARAR 8459 13350 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ :Hatay Aile Mahkemesi ESAS NO :2006/1118 KARAR NO :2007/1029 KARAR TARİHİ :18.12.2007 DAVACI :Selma Özdemir (Bayar) DAVALI :Hüseyin Özdemir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya iadesi-alacak davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık çeyiz eşyalarının ve ziynetlerin aynen iadesi veya bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davalı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut delillerin takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdir delilinde isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bend  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:50
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/18422
Karar No:2008/15343
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/18422 2008/15343 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hatay Aile Mahkemesi TARİHİ :27.07.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/666 Karar no: 2007/555 DAVACI - DAVALI :Sabahattin Küçük DAVALI - DAVACI :İlham Küçük DAVA TÜRÜ :Alacak-Eşya İadesi TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün katkı payı alacağı, faiz ve bu alacağa yönelik vekalet ücreti yönünden eşya iadesi davası yönünden ise hükmedilen bedele ilişkin olarak temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki isteni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:14
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/7427
Karar No:2008/11113
Kaynak:
İlgili Maddeler:3402 SK 26/4 22/SON
İlgili Kavramlar:KADASTRO MAHKEMESİ, GÖREV, ORMAN KADASTROSU
Karar Metni:Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı İbrahim Çiftçi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi,' gereği düşünüldü: KAR A R Kadastro .sırasında Çamlıbel Köyü, 147 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, kadastro tespitinden önce orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ormanlarının içerisinde kaldığından Kadastro tespit tutanağı düzenlenmeden ve Orman Kadastro Komisyonunca yeni bir orman sınırı belirleme işlemi yapılmadan kesinleşen Orman Tahdit sınırlarının zemine uygulanması suretiyle sınırlandırılmıştır. Davacı ibrahim Çiftçi, dava konusu Çamlıbel Köyü Kirenli mevkii, Bekirin İlidi mevkii ve Çatalçam mevkiinde bulunan bulunan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:12
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/11338
Karar No:2008/16378
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN DOĞRUDAN VERDİĞİ VEKALETNAME GEÇERSİZDİR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No :2008/11338 Karar No :2008/16378 İncelenen Kararın: Mahkemesi : Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi : 29/5/2007 Numarası : 2007/191-2007/1137 Davacı : Ahmet Hikmet Dirioğlu Av. H.Yalçın Davalı : Sadettin Nurgün’e Vesayeten Nevcivan Nurgün Av. L.Aslan Dava dilekçesinde mükerrer takibin iptali ile bu takip nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekilinin Sadettin Nurgün'e vesayeten Nevcihan Nurgün aleyhine açtığı davada, kısıt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:61
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/10456
Karar No:2008/15693
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET VEREN TARAF YARGILAMA GİDERLERİNE KATLANIR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/10456 Karar No : 2008/15693 İncelenen Kararın: Mahkemesi:Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi :14/9/2007 Numarası :2006/996-2007/1769 Davacı : İsmetGerger Vek.Av. A. Kavuncuoğlu Davalı : Mehmet Ali Baz Vek.Av. AhmetBoz Vek.Av. S. Emiralioğlu Dava dilekçesinde taşınmazın eski hale getirilmesi veya bedeli olan 1.000.000.000 lira alacağın" faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:16
Daire:13
Tarih
:2007
Esas No:2006/15096
Karar No:2007/1297
Kaynak:Dominant İçtihat ve Yazılım
İlgili Maddeler:BK 81
İlgili Kavramlar:Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Karar Metni: YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih : 14.02.2007 Esas No : 2006/15096 Karar No : 2007/1297 818 - BORÇLAR KANUNU 81 ÖZET : DAVA, ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ UYARINCA YÜKLENİCİYE BIRAKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ONDAN TEMLİKİ SURETİYLE KAZANILAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. MAHKEMECE YAPILMASI GEREKEN İŞ; YERİNDE KEŞİFDE YAPILARAK GEREK DUYULURSA DAVALI YÜKLENİCİNİN TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI DA İNCELENEREK YAPININ BİTMİŞ HALİYLE GENEL MALİYETİNİN NE OLDUĞU BAŞKA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YAPTIĞI ÖDEMELER DE EMSAL ALINARAK SAPTANMALI, BULUNACAK BU MİKTARA YİNE SÖZLEŞME GEREĞİ YÜKLENİCİNİN YÜZDE 20 KAR PAYI EKLENMELİ, SONUÇTAKİ MİKTARDA 14 DAİRE SAYISINA BÖLÜNEREK DAVACININ ÖDEMESİ GEREKEN SATIŞ BEDELİ SAPTANMALI, BU B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:16
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/2365
Karar No:2008/5152
Kaynak:Dominant Mevzuat ve Yazılım
İlgili Maddeler:TMK 186,195,197,327
İlgili Kavramlar:ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI DEĞİLDİR
Karar Metni:YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Tarih : 24.03.2008 Esas No : 2008/2365 Karar No : 2008/5152 4721 - TÜRK MEDENİ KANUNU 4 / 186 / 195 / 197 / 327 ÖZET : TMK'NUN 327. MADDESİ GEREĞİNCE ÇOCUĞUN BAKIMI, EĞİTİMİ VE KORUNMASI İÇİN GEREKLİ OLAN GİDERLER ANA VE BABA TARAFINDAN KARŞILANIR. ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI OLMAYIP, ÇOCUĞA FİİLEN BAKAN EŞ DİĞER EŞTEN NAFAKA İSTEYEBİLİR. O HALDE MAHKEMECE, DAVACININ VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN GEÇİMİ İÇİN GEREKLİ, DAVALININ GELİRİ İLE ORANTILI OLACAK ŞEKİLDE, TMK'NUN 4. MADDESİNDEKİ HAKKANİYET İLKESİ DE GÖZETİLEREK, UYGUN BİR NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmişt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:14
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/17220
Karar No:2008/13614
Kaynak:PENDİK AİLE MAHKEMESİ DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YASAYA AYKIRI DELİL
Karar Metni:DAİRE : 2. HUKUK DAİRESİ ESAS : 2007/17220 KARAR : 2008/13614 TARİHİ : 20.10.2008 …..Olayda davacı -davalı koca tarafından mahkemeye delil olarak sunulan ses kayıtlarına ilişkin CD’nin davalının özel hayatının gizliliği ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği, bu nedenle delil olarak kullanılamayacağı ileri sürülmüş, mahkemece de davacı eşin delil olarak sunduğu ses kaydının davalının bilgisi dışında özel hayatın gizliliği ihlal edilerek hukuk dışı yollardan oluşturulduğu, bu sebeple itibar edilemeyeceği kabul edilerek davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunduğunu gösteren başkaca bir delil de getirilmediği gerekçesiyle davacı-davalı kocanın açtığı boşanma davacısının reddine karar verilmiştir. Sunulan delil eşlerin birlikte  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ümit müderrisoğlu  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:249
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/14440
Karar No:2008/15651
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:kk16
İlgili Kavramlar:KÖY BOŞLUĞU-HUSUMET
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/14440 KARAR NO: 2008/15651 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Koçarlı Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 09/07/2008 NUMARASI : 2008/20-2008/221 DAVACI : KIZILBÖLÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI DAVALI : MUSTAFA KARAKUŞ Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 16.01.2008 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.07.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Dava, Köy Tüzel Kişiliği tarafından köy boşluğuna haksız elatmanın önlenmesi istemiyle açılmıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Dağdelen  Kayıt Tarihi:2008-12-31  Okunma Sayısı:49
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/13402
Karar No:2008/15284
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK. 2 ve 1023
İlgili Kavramlar:TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ SİCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET VEYA BAŞKA BİR AYNİ HAK KAZANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BU KAZANIMI KORUNUR.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO :2008 / 13402 KARAR NO :2008 / 15284 MAHKEMESİ : Bozyazı Asliye Hukuk Mahkemesi TARİH : 10/04/2008 NUMARASI : 2006 / 7 – 2008 / 83 DAVACI :ÖZCAN OKTAN DAVALILAR : MEDİNE BULUT VD. KARAR Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil , ikinci kademedeki talep tazminat istemlerine ilişkindir. Davalılardan Medine, davacı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, satışa diğer davalı Hüseyin’in rıza göstermediğini, taşınmazı kendisinin almak istediğini, onun üzerine tapuda diğer davalı Hüseyin’e satış yaptığını belirtmiş, davalı Hüseyin ise iy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:14
Daire:20
Tarih
:2004
Esas No:2003/11852
Karar No:2004/3
Kaynak:
İlgili Maddeler:6831 SK 11
İlgili Kavramlar:ORMAN KADASTROSU, TAPU İPTAL VE TESCİL
Karar Metni:Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz dâvasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Haşim Efe tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Hükmüne uyulan Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 18.02.2002 tarih ve 10359-1346 sayılı bozma kararında özetle; "Gördes Asliye Hukuk Mahkemesince çekişmeli Kurtuluş mahallesi 367 ada 11 parsel hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de, yörede 1998 yılında ilan edilen orman kadastrosu nedeniyle davanın orman kadastrosuna itiraz davasına dönüşeceği, 6831 Sayılı Yasanın 11. maddesine göre uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkemenin kadastro mahkemesi olduğu" açıklanmış, mahkemece bozmaya uyularak tapu iptal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-28  Okunma Sayısı:18
Daire:HGK
Tarih
:2006
Esas No:2006/1084
Karar No:2006/121
Kaynak:INTERNET
İlgili Maddeler:Borçlar Kanunu M. 313-­354; 506 SK. m. 11
İlgili Kavramlar:İŞ - İSTİSNA AKTİ (HİZMET - ESER SÖZLEŞMESİ)
Karar Metni:YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2006/1084 K: 2006/121 T: 29.03.2006 HİZMET AKDİ • İSTİSNA AKDİ • İŞ KAZASI KOŞULLARI (506 SK. m. 11; BK. M. 313­354) Özet: Hizmet akdini karekterize eden unsurlar; “ücret”, “bağımlılık” ve “zaman” olarak sıralanabilir. İstisna akdinde ise zaman belirleyici olmayıp çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuç ön planda tutulur. Binanın dış cephesinin boyanması şeklinde beliren somut çalışma ilişkisinde, belirli bir süre çalışma değil, bir sonucun meydana getirilmesi amaçlandığından, ortada hizmet akdinin bulunduğu kabul edilemez.(*) Taraflar arasındaki "Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun l. İş Mahkemesince davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 13.09.2004 gün ve 2001/53­2004/786 sayılı kararın incelenmesi dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayfan Pısıl  Kayıt Tarihi:2008-12-26  Okunma Sayısı:177
Daire:3
Tarih
:2003
Esas No:2003/5798
Karar No:2003/5431
Kaynak:
İlgili Maddeler:HUMK 368
İlgili Kavramlar:DELİL TESPİTİ
Karar Metni:DAVA : Dava dilekçesinde Şırnak Ağız Ceza Mahkemesindeki 1998/138 E. sayılı dosyasında akaryakıt talep fişlerindeki imzaların tespit isteyene ait olup olmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece tespit isteminin reddine karar verilmiş, davacının (tespit isteyenin) kararı temyizine dair istemi ve temyiz talebinin reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı (tespit isteyen) tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir kararları ile tevdi yeri tayini ve 368 ve sonraki maddelerde yer alan delil tesbiti ve bu nitelikteki işin esasını çözümlemeyen kararlar temyiz yolu ile incelenemezler. Bu itibarla davacın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-25  Okunma Sayısı:18
Daire:HGK
Tarih
:2001
Esas No:2000/13
Karar No:2001/1729
Kaynak:internet
İlgili Maddeler:HUMK.74, MK.2, 43,44 vs.
İlgili Kavramlar:tapuda ferağ verilmemesi nedeniyle tazminat
Karar Metni:YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2000/13 KARAR NO : 2001/1729 KARAR TARİHİ : 07.02.2001 Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Hukuk Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.3.1999 gün ve 6-636 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 25.1.2000 gün ve 1999/10202 E:2000/193, K. sayılı ilamıyla (Davacı davalı ....ve eşi .....in ....... 2.Bölge..... ....... ....... mevkiinde kain olup 253 P.sayısı ile adlarına kayıtlı bulunan taşınmazı özel parselasyon ile 14 parsele böldüklerini, bunlardan 2,3,12,13 ve 14 nolu parselleri 18.3.1992 tarihli harici sözleşme ile kendisine sattıklarını 2 ve 3 nolu parsellerin tapularını verdiklerini, ihtarname keşide etmesine rağmen diğe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-24  Okunma Sayısı:49
Daire:8
Tarih
:2008
Esas No:2008/4655
Karar No: 2008/5327
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK 713/1
İlgili Kavramlar:ZİLYETLİĞİN TERKİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/4655 KARAR NO: 2008/5327 Y A R G I T A Y İ L  M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gökçeada Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/06/2008 NUMARASI : 2006/91-2008/71 DAVACI : AFRODİTİ PUHTOS DAVALI : HAZİNE DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil Afroditi Puhtos ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Gökçeada Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 12.06.2008 gün ve 91/71 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili, miras yoluyla intikal ve kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle 383 ada 95 parselin Hazine üzerindeki ta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2008-12-15  Okunma Sayısı:23
Önceki | Sonraki