Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/14440
Karar No:2008/15651
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:kk16
İlgili Kavramlar:KÖY BOŞLUĞU-HUSUMET
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/14440 KARAR NO: 2008/15651 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Koçarlı Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 09/07/2008 NUMARASI : 2008/20-2008/221 DAVACI : KIZILBÖLÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI DAVALI : MUSTAFA KARAKUŞ Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 16.01.2008 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.07.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Dava, Köy Tüzel Kişiliği tarafından köy boşluğuna haksız elatmanın önlenmesi istemiyle açılmıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Dağdelen  Kayıt Tarihi:2008-12-31  Okunma Sayısı:43
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/13402
Karar No:2008/15284
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK. 2 ve 1023
İlgili Kavramlar:TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ SİCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET VEYA BAŞKA BİR AYNİ HAK KAZANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BU KAZANIMI KORUNUR.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO :2008 / 13402 KARAR NO :2008 / 15284 MAHKEMESİ : Bozyazı Asliye Hukuk Mahkemesi TARİH : 10/04/2008 NUMARASI : 2006 / 7 – 2008 / 83 DAVACI :ÖZCAN OKTAN DAVALILAR : MEDİNE BULUT VD. KARAR Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil , ikinci kademedeki talep tazminat istemlerine ilişkindir. Davalılardan Medine, davacı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, satışa diğer davalı Hüseyin’in rıza göstermediğini, taşınmazı kendisinin almak istediğini, onun üzerine tapuda diğer davalı Hüseyin’e satış yaptığını belirtmiş, davalı Hüseyin ise iy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:11
Daire:20
Tarih
:2004
Esas No:2003/11852
Karar No:2004/3
Kaynak:
İlgili Maddeler:6831 SK 11
İlgili Kavramlar:ORMAN KADASTROSU, TAPU İPTAL VE TESCİL
Karar Metni:Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz dâvasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Haşim Efe tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Hükmüne uyulan Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 18.02.2002 tarih ve 10359-1346 sayılı bozma kararında özetle; "Gördes Asliye Hukuk Mahkemesince çekişmeli Kurtuluş mahallesi 367 ada 11 parsel hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de, yörede 1998 yılında ilan edilen orman kadastrosu nedeniyle davanın orman kadastrosuna itiraz davasına dönüşeceği, 6831 Sayılı Yasanın 11. maddesine göre uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkemenin kadastro mahkemesi olduğu" açıklanmış, mahkemece bozmaya uyularak tapu iptal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-28  Okunma Sayısı:13
Daire:HGK
Tarih
:2006
Esas No:2006/1084
Karar No:2006/121
Kaynak:INTERNET
İlgili Maddeler:Borçlar Kanunu M. 313-­354; 506 SK. m. 11
İlgili Kavramlar:İŞ - İSTİSNA AKTİ (HİZMET - ESER SÖZLEŞMESİ)
Karar Metni:YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2006/1084 K: 2006/121 T: 29.03.2006 HİZMET AKDİ • İSTİSNA AKDİ • İŞ KAZASI KOŞULLARI (506 SK. m. 11; BK. M. 313­354) Özet: Hizmet akdini karekterize eden unsurlar; “ücret”, “bağımlılık” ve “zaman” olarak sıralanabilir. İstisna akdinde ise zaman belirleyici olmayıp çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuç ön planda tutulur. Binanın dış cephesinin boyanması şeklinde beliren somut çalışma ilişkisinde, belirli bir süre çalışma değil, bir sonucun meydana getirilmesi amaçlandığından, ortada hizmet akdinin bulunduğu kabul edilemez.(*) Taraflar arasındaki "Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun l. İş Mahkemesince davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 13.09.2004 gün ve 2001/53­2004/786 sayılı kararın incelenmesi dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayfan Pısıl  Kayıt Tarihi:2008-12-26  Okunma Sayısı:134
Daire:3
Tarih
:2003
Esas No:2003/5798
Karar No:2003/5431
Kaynak:
İlgili Maddeler:HUMK 368
İlgili Kavramlar:DELİL TESPİTİ
Karar Metni:DAVA : Dava dilekçesinde Şırnak Ağız Ceza Mahkemesindeki 1998/138 E. sayılı dosyasında akaryakıt talep fişlerindeki imzaların tespit isteyene ait olup olmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece tespit isteminin reddine karar verilmiş, davacının (tespit isteyenin) kararı temyizine dair istemi ve temyiz talebinin reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı (tespit isteyen) tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir kararları ile tevdi yeri tayini ve 368 ve sonraki maddelerde yer alan delil tesbiti ve bu nitelikteki işin esasını çözümlemeyen kararlar temyiz yolu ile incelenemezler. Bu itibarla davacın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-25  Okunma Sayısı:17
Daire:HGK
Tarih
:2001
Esas No:2000/13
Karar No:2001/1729
Kaynak:internet
İlgili Maddeler:HUMK.74, MK.2, 43,44 vs.
İlgili Kavramlar:tapuda ferağ verilmemesi nedeniyle tazminat
Karar Metni:YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2000/13 KARAR NO : 2001/1729 KARAR TARİHİ : 07.02.2001 Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Hukuk Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.3.1999 gün ve 6-636 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 25.1.2000 gün ve 1999/10202 E:2000/193, K. sayılı ilamıyla (Davacı davalı ....ve eşi .....in ....... 2.Bölge..... ....... ....... mevkiinde kain olup 253 P.sayısı ile adlarına kayıtlı bulunan taşınmazı özel parselasyon ile 14 parsele böldüklerini, bunlardan 2,3,12,13 ve 14 nolu parselleri 18.3.1992 tarihli harici sözleşme ile kendisine sattıklarını 2 ve 3 nolu parsellerin tapularını verdiklerini, ihtarname keşide etmesine rağmen diğe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-24  Okunma Sayısı:44
Daire:8
Tarih
:2008
Esas No:2008/4655
Karar No: 2008/5327
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK 713/1
İlgili Kavramlar:ZİLYETLİĞİN TERKİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/4655 KARAR NO: 2008/5327 Y A R G I T A Y İ L  M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gökçeada Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/06/2008 NUMARASI : 2006/91-2008/71 DAVACI : AFRODİTİ PUHTOS DAVALI : HAZİNE DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil Afroditi Puhtos ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Gökçeada Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 12.06.2008 gün ve 91/71 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili, miras yoluyla intikal ve kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle 383 ada 95 parselin Hazine üzerindeki ta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2008-12-15  Okunma Sayısı:20
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/20-357 E.N
Karar No:2007/347
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ORMAN KADASTROSU VE TAPUİPTALİ
Karar Metni:Hukuk Genel Kurulu 2007/20-357 E.N , 2007/347 K.N. İlgili Kavramlar o ORMAN KADASTROSU o TAPU İPTALİ VE TESCİL İçtihat Metni Taraflar arasındaki "tapu iptali tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ortaca Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 20.06.2002 gün ve 2000/305 E. 2002/238 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 2.11.2004 gün ve 2004/5984 E. 2004/11409 K. sayılı ilamı ile, (...Hükmüne uyulan Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.03.2000 gün ve 2000/2333-2579 sayılı bozma kararında özetle "3116 Sayılı Yasa hükümlerine göre orman sınırları içinde bırakılan taşınmazların, 1744 Sayılı Yasa hükümlerine göre orman sınırları dışına çıkarılması halinde eski tarihli tapu kapsamındaki y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ersan Kuzgun  Kayıt Tarihi:2008-12-13  Okunma Sayısı:50
Daire:4
Tarih
:2008
Esas No:2008/2147
Karar No:2008/12840
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kızlık bozma, maddi ve manevi tazminat
Karar Metni: Davacılardan Fatma, davalının kendisi ile evlenme vaadi ile cinsel ilişkiye irp kızlığını bozduğunu, bir hafta sonra kendisini terk ettiğini, bu sebeple sağlının bozulduğunu, halen tedavi altında olduğunu beyan ederek, diğer davacı ise kızının sağlığının bozulması ve intihar tehlikesi nedeni ile hastanede sürekli yanında kaldığını, bu durumdan fazlası ile üzüntü duyduğu gibi toplum ahlak anlayışı nedeni ile küçük düştüğünü beyan ederek ayrı ayrı manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı, dava konusu olayın meydana geldiği 2004 yılında reşit ve mümeyyizdir. Resmi nikah olmaksızın kendi iradesi ile ilişkiye girmeyi kabul etmiştir. Buna rağmen evlilik vaadi ile kandırılıp kızlığının bozuldu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:22
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/15136
Karar No:2008/14789
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:tmk 170
İlgili Kavramlar:KATILIM ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
Karar Metni:Taraflar arasınadaki davanın yapılan muhakemesi sonucunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü; Taraflar 7.3.1984 tarihinde evlenmişlen 14.3.2002 tarihinde boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verilmiştir.karar 21.3.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Eşler arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı(TMK 170) bu tarihden geçerli olmak üzere de edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu tartışmasızdır. Dava;evlilik birliği içinde taraflar arasında mal ayrılığının geçerli olduğudönemde edinilen davalıya ait evin ve aracın alımına sağlanan katkı sebebiyle tazminat isteğine ilişkin olup 27.6.2007 tarihinde açılmıştır. Mahkemece dava zamanaşımı nedeniyle reddedilmiştir.Kararı davacı temyiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cemile Kandemir  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:10
Daire:HGK
Tarih
:2008
Esas No:2008/18-137
Karar No:2008/153 K.N.
Kaynak:uyap mevzuat
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ASKERİ ÖĞRENCİ
Karar Metni:Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E.N , 2008/153 K.N. İlgili Kavramlar o ASKERİ ÖĞRENCİ o TAZMİNATIN KAPSAMI o YÜKLENME SENEDİ Özet ASKERİ ÖĞRENCİNİN VEYA KEFİLİNİN YÜKLENME SENEDİNDE HARCAMA KALEMLERİ ARASINDA AÇIKÇA YER ALMAYAN GİDERLERDEN SORUMLU TUTULMALARINA OLANAK BULUNMAMAKTADIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki "eğitim ve öğretim alacağının tahsili" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Ondokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce davanın A... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kısmen kabulüne dair verilen 07.06.2005 gün ve 2004/112 E.-2005/262 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi'nin 09.11.2006 gün ve 2006/6827 E.-2006/8826 K. sayılı ilamı ile; (...Davacı vekilinin aşa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Usta  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:39
Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2007/13034
Karar No:2008/3744
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Fuat'ın dava konusu 28 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümün mülkiyeti ile 91 parseldeki 8 nolu B bölümün intifa hakkını temlik ettiği ayrıca Bodrum'da 891 parseldeki 3 nolu bağımsız bölümün bedelinin ödenerek davalı lehine devre mülk tesis edildiği, yapılan işlemlerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, tapuların payları oranında iptal ve tescilini, olmazsa tenkisini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı Saffet tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 25.3.2008 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat ile temyiz e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:17
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/4476
Karar No:2007/5717
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 716
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI TAPU
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları olan Sabriye tarafından davalı kızına 15 parsel sayılı taşınmazdaki payının mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve bedelsiz olarak temlik edildiğini ileri sürüp, tapu iptal ve tenkis istemişlerdir. Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece temlikin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile tapunun iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmiştir. Karar.davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali, olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptali ile tescile karar verilmiştir. Hemen belir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:14
Daire:1
Tarih
:2005
Esas No:2005/10820
Karar No:2005/12357
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:TARAF MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kızı Sevinç'in acil para ihtiyacı nedeniyle davalı Seyfettin ve dava dışı ortağı Gencay Dadaş'tan borç para aldığını ve karşılığında üç adet bono verdiğini ancak teminatın yeterli görülmemesi nedeniyle dava konusu 9 parsel sayılı taşınmazdaki 4 nolu dükkanının da borç ödendiğinde iade edilmek üzere davalıya devredildiğini,sonradan borcu ödemeye gittiklerinde davalı ve ortağının daha fazla para talep ettiklerini,hile ve desiselerle kazandırıldıklarını ileri sürerek tapu iptali-tescil istemiştir. Mahkemece,hile kullanılmak suretiyle tapunun devrinin sağlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar,davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla;Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu,düşüncesi alındı.Dosya ince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:9
Daire:1
Tarih
:2004
Esas No:2004/5151
Karar No:2004/5683
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanının mal kaçırmak amacıyla maliki bulunduğu 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümleri satış suretiyle davalıya devrettiğini, satışın gerçek olmadığını ileri sürüp muvazaa nedeniyle tapu kayıtlarının iptali ile muris adına tesciline, olmadığı taktirde tenkisine karar verilmesi isteğinde bulunmuşlardır. Davalı, dava konusu taşınmazları bedelini ödeyerek satın aldığını belirtip davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava konusu taşınmazların temlikinin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Emine Küçüksözen'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Dava, muris muvazaası huku  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:37
Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2008/6771
Karar No:2008/13454
Kaynak:ŞAHSİ ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KAPALI FATURA YEMİN DELİLİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/6771 KARAR NO: 2008/13454 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/12/2007 NUMARASI: 2004/36-2007/73 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalının muhtelif tarihli teslim fişleri ile akaryakıt satın aldığını,bu güne kadar ödeme yapmadığını, alınan malların dava tarihi itibariyle değeri olan 17985,00 YTL alacağının faizi ile tahsilini istemiştir. Davalı, veresiye alınan akaryakıt bedellerinin ay sonunda davacı tarafa ödendiğini savunarak davan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Levent Dağdeviren  Kayıt Tarihi:2008-11-29  Okunma Sayısı:24
Daire:13
Tarih
:2005
Esas No:2005/10241
Karar No:2005/15549
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6/A
İlgili Kavramlar:TKHK yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi
Karar Metni:Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, davalı ile imzalanan sözleşmeye istinaden verilen kredi kartı ile yaptığı harcama bedellerini süresinde ödemediği gibi, girişilen icra takibine de haksız olarak kısmen itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı, duruşmalara katılmadığı gibi, cevap da vermemiştir. Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi sözleşmesinde 4077 sayılı Yasanın 10. maddesinde belirtilen emredici koşullara uyulmadığından geçersiz olduğu, yine anılan Yasanın 6. maddesinde belirt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Selda Amil  Kayıt Tarihi:2008-11-26  Okunma Sayısı:20
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/12766
Karar No:2008/17084
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:442 sayılı Köy Kanunu 66.
İlgili Kavramlar:Köy Merasında otlatma parası, Görev
Karar Metni: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davada, davalının köy merasında hayvan otlattığı, köy ihtiyar heyetince alınan karar uyarınca ödemesi gereken parayı vermediği, icra takibine itiraz ettiği ileri sürülerek itirazın iptali istenilmiş; mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir. Oysa, 442 sayılı köy kanununun 66. maddesine göre; köyce salınan parayı veya ihtiyar heyetince hükmedilen paraları vermeyenlere yirmibirgün zarfında borcunu vermesi için köy muhtarı tarafından haber gönderilir. Yirmibir gün sonunda borçlu yine borcunu ödemezse ihtiyar meclisinin mazbatası hükümete gönderilir. Vali veya kaymakam maddenin müteakip fıkralarında belirtilen usule göre parayı tahsil eder. Bu durumda köy ihtiyar hey  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Eray Temizkan  Kayıt Tarihi:2008-11-25  Okunma Sayısı:11
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2005/8-401 E
Karar No:2007/72 K.
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:MK 713
İlgili Kavramlar:OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMINDA SÜRENİN KESİLMESİ
Karar Metni:"İçtihat Metni" Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.02.2004 gün ve 2003/220-2004/38 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesinin 30.04.2004 gün ve 2004/3084-3458 sayılı ilamı ile, (...Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırlarını açıkladığı taşınmazın adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine vekili, davacının daha önce aynı yerle ilgili Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesinde, 2000/230 E., 2001/19 Karar sayılı dosya ile açtığı tescil davasının reddine karar verildiğini, hükmün kesinleştiğini belirterek esasa girilmeden kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahattin Aras  Kayıt Tarihi:2008-11-24  Okunma Sayısı:46
Daire:15
Tarih
:2007
Esas No:2007/3141
Karar No:2007/7366
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 1023 1024
İlgili Kavramlar:TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ
Karar Metni:DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki müdahil davalı Zafer vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili avukat ile müdahil davalı vekili avukat geldi. Davalı Yaşar gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar ile müdahil davalı avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davada davacı arsa sahipleri ile davalı Yaşar arasında imzalanan 22.09.1992 tarihli kat karşılığı inşat yapım sözleşmesinin feshi ve davalıya tapuda devredilen arsa paylarının iptali ve davacılar adına tescili talep ve dava edilmiştir. D  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-11-22  Okunma Sayısı:15
Önceki | Sonraki