Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2007/15957
Karar No:2008/5726
Kaynak:R.G. 06.06.2008 T. 26898 Sayı
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vekalet Ücreti-Kredi Kartı Ücreti
Karar Metni:Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı kredi kartı sahibinin müracaatı ile Tüketici Hakem Heyetince yıllık kart kullanım ücretinin alınması işleminin iptali ile tüketici davalıya iadesine karar verildiğini, kararın kredi kartı sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, 12/3/2007 tarihli hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10/12/2007 tarih ve 2007/250925 s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Eray Temizkan  Kayıt Tarihi:2008-06-06  Okunma Sayısı:10
Daire:5
Tarih
:2008
Esas No:2008/61
Karar No:2008/2512
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:FAZLAYA İLİŞKİN HAKIN SAKLI TUTULMASI
Karar Metni:... Fazlaya ilişkin hak saklı tutularak açılan davada, bu talep reddedilmediği sürece, davacı tarafın saklı tutulan bölümün tahsili için ek dava açabileceğigözetilerek, ayrıca fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulnası yönünde bir karar verilmemesinde de bir isabetsizlik görülmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ferman Yardımcı  Kayıt Tarihi:2008-06-06  Okunma Sayısı:7
Daire:HGK
Tarih
:2008
Esas No:2008/4-326
Karar No:2008/325
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:UZAMIŞ ZAMANAŞIMI, ISLAH İLE ARTTIRILAN KESİMDE ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI VE SÜRESİ
Karar Metni: T. C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2008/4-326 KARAR NO : 2008/325 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 26/06/2007 NUMARASI : 2007/124 E.-2007/128 K. DAVACI : MUZAFFER AYAR vekili Av. ......... DAVALI : NURETTİN TÜRKMEN MİRASÇILARI İKBAL TÜRKMEN ve müşterek vekilleri Av. ......... Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar Asliye 3. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 7.12.2004 gün ve 1999/1045-2004/481 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muzaffer Sarı  Kayıt Tarihi:2008-06-05  Okunma Sayısı:39
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:1992/4104
Karar No:1992/11686
Kaynak:YKD 1992/6
İlgili Maddeler:3402 SK 28
İlgili Kavramlar:BELGESİZ ZİLYETLİKTE İSPAT YÜKÜ
Karar Metni:Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve, dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Dava konusu taşınmazın kadastro sırasında Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki çalılık yerlerden olduğundan söz edilerek Hazine adına tesbit edilmiştir. Davalı tarafın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanan itirazı üzerine komisyonca taşınmazın davalı taraf adına tesbitine karar verilmiştir. Hazine taşınmaz edinme koşullarının davalı taraf yararına oluşmadığını ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece, Hazine temsilcisinin itiraz sebep ve delillerini bildirmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına, taşınmazın tesbit  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-06-04  Okunma Sayısı:5
Daire:12
Tarih
:2008
Esas No:2008/11029
Karar No:2008/10242
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:İ.İ.K 82
İlgili Kavramlar:DGD haczi
Karar Metni:Bakanlar Kurulunun 2.4.2005 tarihli kararı doğrultusunda ödenmeye devam edilen DGD ödemelrinde ödemelerin mahsubuna ve haczine ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Somut olayda 2007 yılına ilişkin ödemelerin haczedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda devlet eliyle ödenmesine rağmen çiftçinin eline geçmiş DGD parasının haczinde İİK 82 madde uyarınca bir sakınca yoktur. HGK nun 09.04.2008 tarih, 2008/12-310 E, 2008/301 karar sayılı ilamı uyarınca dairenin yeni uygulaması bu yöndedir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muhitin Özdemir  Kayıt Tarihi:2008-06-04  Okunma Sayısı:3
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/217
Karar No:2008/1412
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:6831 S.Y.m.37,m.40
İlgili Kavramlar:İki köy arasındaki sınır uyuşmazlığına dayanan"el atmanın önlenmesi"davasında orman işletmesinin tercihine üstünlük tanınır.
Karar Metni:Davacı köy, idari sınırları içerisinde kalan ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün köy halkına bıraktığı taşınmaz bölümlerine davalı köyün sınır uyuşmazlığı yaratarak oluşan haksız elatmasının giderilmesini istemiştir. Davalı köy tüzel kişiliği üzerinde çekişme yaratılan taşınmaz bölümünün kendi sınırları içersinde bulunduğunu açılan davanın reddini savunmuştur. Mahkemece bilirkişinin 17.07.2006 günlü krokisinde A harfi ile işaretli yere davalının elatmasının önlenmesine karar verilmiştir. Hükmü davalı temyiz etmiştir. Dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile Orman İşletmesi ve taraf köyler arasında düzenlenen 29.09.2004 günlü «tutanak başlıklı» belgeden çekişmenin Menteşe Çayı orman işletmesinin 2005 yılı üretim programında yer alan 40 ve 41 numaralı bölümlerden kaynaklandığı işletmeni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2008-06-01  Okunma Sayısı:4
Daire:16
Tarih
:2008
Esas No:2008/305
Karar No:2008/2879
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:İİK.338
İlgili Kavramlar:Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak, hukiki işlem ehliyeti
Karar Metni:Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık İlker in İİK.nın 338, TCK.nın 61/2, 51/1-3. maddeleri gereği 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 1-Dosya kapsamına göre, suça konu bononun tanzim tarihi olan 10/01/2006 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamayan borçlu sanığın TMK.nın 14, 15, 16. maddeleri hükümlerine göre kanuni mümessilinin rızası olmaksızın kendi tasarruflarıyla borç altına giremeyeceği gözetilmeksizin cezalandırılmasına karar verilmesi, 2-Yasal hakları hatırlatılmadan sorgusu yapılmak s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-05-27  Okunma Sayısı:6
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/1639
Karar No:2008/3514
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İspat yükü
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2008/1639 Karar: 2008/3514 Karar Tarihi: 04.03.2008 ÖZET: Menfi tespit davasında ispat yükü, davalı (alacaklı) ya düşer. Ancak, ispat yükünün davacı (borçlu) ya düştüğü istinai halleri de vardır. Menfi tespit davasını açan davacı (borçlu), davalının (alacaklının) varlığını iddia ettiği hukuki ilişkinin hiç doğmadığını iddia etmeyip, başka nedenle örneğin kambiyo senedinin zamanaşımına uğradığını belirttiği durumda, borçlu olmadığının ispatı davacı (borçlu) ya düşmektedir. O halde davacı keşideci, sebepsiz zenginleşmediğini usulen kanıtlamak durumundadır. Mahkemece; bu yön gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (2004 S. K. m. 72) (6762 S. K. m. 644, 730) (4721 S. K. m. 6) Dava dilekçesinde 1.367.50 YTL borçlu ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ergün vardar  Kayıt Tarihi:2008-05-26  Okunma Sayısı:31
Daire:12
Tarih
:2008
Esas No:2008/5644
Karar No:2008/8269
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TTK.688/6,689,İİK.170/a
İlgili Kavramlar:Dayanak senet,"bono"vasfında değilse,alacaklı aleyhine"icra inkar tazminatına hükmolunamaz".
Karar Metni:Alacaklının, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takipte dayanak senet TTK.688/6'da belirtilen tanzim yerini unsurunu taşımadığı gibi,aynı kanunun 689.maddesinde de belirtildiği gibi,tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı bir yer belirtimediğinden,bono vasfında değildir.Bu nedenle mahkemece sadece,İİK.170/a uyarınca re'sen takibin iptaline karar verilmelidir ,alacaklı aleyhine bu halde"icra inkar tazminatına hükmolunamaz".  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2008-05-25  Okunma Sayısı:5
Daire:3
Tarih
:2006
Esas No:2006/189
Karar No:2006/1831
Kaynak:google
İlgili Maddeler:4721- m.2,4,176,331
İlgili Kavramlar:NAFAKANIN KALDIRILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2006/189 Karar: 2006/1831 Karar Tarihi: 07.03.2006 (4721 S. K. m. 2, 4, 176, 331) Dava: Davacı O. ile davalı P. aralarındaki nafaka davasına dair İstanbul 2. Aile Hakimliği'nden verilen 28.04.2005 günlü ve 2003/195 E., 2005/337 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 06.10.2005 günlü ve 2005/10619 E., 2005/9601 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir. Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: Davada, anlaşmalı boşanma ile kabul edilen 750 DM yoksulluk nafakasının, davalının öğretmen olarak çalışmaya başlaması ve davacının da gelirinin azalması nedeniyle kaldırılması istenilmiş; mahkemece davanın reddine karar verilmiş, işbu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ZEHRA ÇAKMAK  Kayıt Tarihi:2008-05-23  Okunma Sayısı:42
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/13898
Karar No:2007/1308
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MANEVİ TAZMİNAT
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2006/13898 Karar: 2007/13008 Karar Tarihi: 26.10.2007 ÖZET: Manevi tazminat yalnız olay sırasında değil, bütün hayat boyunca duyulacak ve çekilecek olan elem ve acıya karşılık olarak takdir edilen bir paradır. O halde, küçükler, olay sırasında yaşlarının küçüklüğü nedeniyle kardeşlerinin ölüm acısını tam hissedemeseler bile yaşamlarının devamında derinden hissedeceklerdir. Bu nedenle küçük davacılar yararına da uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. (818 S. K. m. 47) Dava: Davacı Süleyman A. (kendisine asaleten, çocukları Muhammed, Nizameddin ve Necva, Eda'ya velayeten) vd. vekili Avukat A.O. tarafından, davalı Emrah K. vd. aleyhine 29.03.2006 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle manevi tazminat i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ergün vardar  Kayıt Tarihi:2008-05-20  Okunma Sayısı:27
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:20075480
Karar No:2008/5313
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:4722 S.K Md. 17, TMK MD.501, HUMK Md. 76
İlgili Kavramlar:TAPU İPTALİ VE TESCİL, HAZİNENİN MİRAS HAKKI
Karar Metni:TC. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESASNO KARARNO 2007/5480 2008/5313 YARGITAY İLAMİ İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Kiraz Asliye Hukuk Mahkemesi 1 TARİHİ :6.122006 NUMARASI :Esas no 2006/191 Karar no: 20061186 DAVACI :Maliye Hazinesi DAYALI :Ahmet Oğlu Ahmet DAVA TURU :Tapu İptali-Tescil TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. rnd.17) iptal ve tescili istenen Kiraz İlçesi Akpınar Köyü 1 Ada 11 ve 12 parseller 2.9.1969 tarihinde yapılan kadastro çalışmaları neticesinde 1 Ada 10 numarası a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2008-05-17  Okunma Sayısı:4
Daire: 20
Tarih
: 2008
Esas No: 2008/1890
Karar No: 2008/6076
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ORMAN ARAŞTIRMASI
Karar Metni: YARGITAY 20. Hukuk Dairesi t k o ESAS NO :2008/1890 KARAR NO : 2008/6076 YARGITAY ILAMI rNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Burdur Kadastro Mahkemesi TARİHİ :28/11/2007 NUMARASI 2006/7-2007/170 DAVACI ALİ OZÇELİK DAVALI : HAZİNE Taraflar arasındaki tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi dayalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Kadastro çalışmasında Güneyyayla KÖYÜ 129 adalO9 parsel sayılı 38 hektar 563955 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, taşlık niteliği ile Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı gerçek kişi bu taşınmazrn uzun yılardan beri kendi zilyetliğinde olduğu iddiası ile adına tescil talebi ile dava açmıştır.Mahkemece davanın kısmen k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : abdullah kütük  Kayıt Tarihi:2008-05-16  Okunma Sayısı:26
Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/10-812
Karar No:2007/828
Kaynak:T:07.11.2007
İlgili Maddeler:506 s. Yasa m. 68 , 4721 s. Yasa m. 578
İlgili Kavramlar:Ölüm Aylığı, Kastın Aşılması
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Ölüm Aylığı Kasten ve Haksız Yere Öldürme Kastın Aşılması Özet: "Hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı" ilkesi gereği, sigortalının kasten öldürülmesi halinde, ölüm aylığına "hak kazanma " olgusu gerçekleşmez. Ancak, kastın aşılması suretiyle sigortalıyı öldürme olayında "kasten ve haksız yere öldürme" halinin varlığından söz edilemez. 506 s. Yasa m. 68 4721 s. Yasa m. 578 765 s. Yasa m. 452/1 Taraflar arasındaki "tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Onbirinci İş Mahkemesi)'nce davanın kabulüne dair verilen 22.12.2005 gün ve 1370-1171 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi'nin 06.06.2006 gün ve 1448-8158 sayılı ilamıyla; (...Dava; sonucu iti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-05-16  Okunma Sayısı:19
Daire:18
Tarih
:2008
Esas No:2007/9055
Karar No:2008/1092
Kaynak:
İlgili Maddeler:İİK.50
İlgili Kavramlar:YETKİSİZLİK İTİRAZI
Karar Metni:18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E, 2008/1092 K. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İTİRAZIN İPTALİ YETKİSİZLİK İTİRAZI "Özet" İİK'NIN 67. MADDESİNE GÖRE TAKİP TALEBİNE İTİRAZ EDİLEN ALACAKLIYA, MAHKEMEYE YA DA MERCİYE MÜRACAAT İMKANI BAKIMINDAN BİR TERCİH HAKKI TANINMIŞTIR. ALACAKLI TERCİHİNİ MAHKEMEYE MÜRACAAT ŞEKLİNDE YAPMIŞSA, ARTIK MAHKEMENİN HEM İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE VE HEM DE BORCUN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZI İNCELEMESİ GEREKECEKTİR. "İçtihat Metni" Dava dilekçesinde, site aidat alacağı için yapılan icra takibine itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece, dava dilekçesinin mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği dü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-05-15  Okunma Sayısı:26
Daire:12
Tarih
:2005
Esas No:1999/14229
Karar No:1999/15633
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 s. İİK nun m.168/3,170a
İlgili Kavramlar:ALACAKLI YIRTIK BONOYA DAYANARAK TAKİP YAPAMAZ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 1999/14229 K. 1999/15633 T. 3.12.1999 2004 sayılı İİK,m.168/3, 170/a ÖZET : Senedin yırtılması ödenmiş olduğuna karinedir. Alacaklı yırtık senede dayanarak kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapamaz. DAVA VE KARAR Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 15.10.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: YARGITAY KARARI Takip dayanağı bononun yırtıldığı borçlu tarafından ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporunda da meblağ ve ödeme günü kısımlarının yırtıldığı ve bantla yapıştırıldığı tesbit edilmiştir. Senedin yırtılması ödenmiş olduğunun karinesidir. Bu nedenle alacağın tah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hilmi Çakıroğlu  Kayıt Tarihi:2008-05-15  Okunma Sayısı:79
Daire:2
Tarih
:2006
Esas No:2005/16146
Karar No:2006/230
Kaynak:
İlgili Maddeler:1086 s. Yasa m. 62
İlgili Kavramlar:BOŞANMA VEKALETNAMESİ İLE BAŞKA DAVA AÇILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi T:24.01.2006 BOŞANMA VEKALETNAMESİ İLE BAŞKA DAVA AÇILMASI GENEL DAVA VEKALETNAMESİ KARARIN A VUKA TA DEĞİL ASİLE TEBLİĞİ ÖZEL VEKALETNAME VEKALETNAMENİN KAPSAMI 1086 s. Yasa m. 62 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldu. Dava, davacı adına vekili avukat S. G. tarafından açılmış ve takip edilmiştir. Dosyaya, dava dilekçesi ekinde sunulan davacı vekiline ait 18.03.2002 tarihli vekaletname; munhasıran "... boşanma davası açma ve acılmış olan boşan­ma davalarını takip ve neticelendirmeye.." ilişkin özel vekaletnamedir. Genel dava vekaletnamesi niteliğinde degildir. Belirli bir davanın takibi icin v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-05-14  Okunma Sayısı:4
Daire:IBK
Tarih
:2006
Esas No:2005/2-772
Karar No:2006/17
Kaynak:
İlgili Maddeler:7201 s. Yasa m. 21
İlgili Kavramlar:TEBLİGATIN GEÇERLİ OLMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu T:25.01.2006 TEBLİGATIN GEÇERLİ OLMASI TEMYİZ SÜRESİ 7201 s. Yasa m. 21 Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Küçükçekmece Birinci Aile Mahkemesince davanın kabulüne sair verilen 06.07.2004 gün ve 2732-2146 sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin 08.03.2005 gün ve 2504-3501 sayılı ilamı ile; {...1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir. 2-Toplanan delillerden davacı kadının çalıştığı, sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-05-14  Okunma Sayısı:18
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2006/9383
Karar No:2007/1228
Kaynak:
İlgili Maddeler:4721 s. Yasa m. 5,178
İlgili Kavramlar:EDİNİLMİŞ MALLARA ORTAKLIK
Karar Metni:T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi T:05.02.2007 EDİNİLMİŞ MALLARA ORTAKLIK MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI "ÖZET" KATILMA ALACAĞININ ZAMANAŞIMI KONUSUNDA 4721 SAYILI YASA'DA BİR HÜKÜM YOKTUR. BORÇLAR KANUNU 125. MADDE UYARINCA, KURAL OLARAK ALACAK DAVALARI ON SENELİK ZAMANAŞIMINA TABİDİR. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI DA MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTİR. 4721 s. Yasa m. 5,178 818 s. Yasa m. 125 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine yönelik olup, 25.08.2005 tarihinde açılmıştır. Boşanma davası 16.09.2002 tarihinde açılmış, tarafların boşanmalarına ilişkin karar 02.06.2004 günü kesinleşmiştir. Dav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-05-14  Okunma Sayısı:10
Daire:CGK
Tarih
:2005
Esas No:2005/12-676
Karar No:2005/600
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 s. Yasa m. 276
İlgili Kavramlar:AİLE KONUTU
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu T:26.10.2005 AİLE KONUTU ŞİKAYET 2004 s. Yasa m. 276 4721 s. Yasa m. 194 Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Onuncu İcra Mahkemesi)nce şikayetin kabulüne dair verilen 29.01.2004 gün ve 2003/573-2004/60 sayılı kararın incelenmesi Karşı taraf/takip alacaklısı Durdu tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay (Onikinci Hukuk Dairesi)nin 29.11.2004 gün ve 20444-24666 sayılı ilamı ile; (...Dairemiz süregelen içtihatlarında benimsendiği üzere boşanma gerçekleşse dahi eşlerden birisi diğerine karşı ve ona tebaen mecurda oturduğundan IİK.nun 276/son madde hükmü gereğince kiralayana karşı 3. kişi sayılamazlar. İcra mahkemesince müşteki kadının şikayetinin bu nedenle kabulüne karar verilmesi doğru değ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2008-05-14  Okunma Sayısı:34
Önceki | Sonraki