Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:18
Tarih
:2011
Esas No:2001
Karar No:2011/4931
Kaynak:2011/2391
İlgili Maddeler:5490 36 _ 4721 27
İlgili Kavramlar:AD DEĞİŞİKLİĞİ TANIK DINLEMEK ZORUNLUDUR
Karar Metni:18. Hukuk Dairesi 2011/2391 E., 2011/4931 K. İSİM TASHİHİ 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 27 ] 5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 36 ] "İçtihat Metni" Davacı dava dilekçesinde, kızının nüfus kaydında "İrem" olan adının "İrem Serra" olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde, çocuğu İrem'in nüfus kütüğündeki adına Serra adı da eklenmek suretiyle kaydın İrem Serra olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının göstereceği tanıkların davacının talebine aykırı beyanda bulunmalarının mümkün olmayacağı, tanık dinlenmesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2013-10-05  Okunma Sayısı:70
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2013/1231
Karar No:2013/4114
Kaynak:http://www.adaletbiz.com/yargitay-kararlari/faktoring-sirketleri-sadece-kambiyo-senedine-dayanarak-ihtiyati-haciz-karari-alamazlar-h10705.html
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:FAKTORİNG ŞİRKETLERİ SADECE KAMBİYO SENETLERİNE DAYAI OLARAK İHTİYATİ HACİZ ALAMAZLAR
Karar Metni: İhtiyati haciz isteyen vekili, iki adet çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir. İhtiyati hacze itiraz eden vekili faktoring şirketlerinin yalnız çeke dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunamayacaklarını, kambiyo senedine dayansa dahi alacaklı olduklarını fatura veya benzeri belgelere göre ispat etmeleri gerektiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, itirazın İİK.nun 265’inci maddesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, kararı muteriz vekili temyiz etmiştir. 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22/2 hükmü uy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Ünver  Kayıt Tarihi:2013-10-05  Okunma Sayısı:108
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/4-4
Karar No:2013/1035
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MEMUR VE KAMU GÖREVLİLERİNE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA HUSUMET
Karar Metni:Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 06.10.2011 tarih, 11-432 sayılı kararın incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 23.01.2012 gün ve 492-616 sayılı ilamı ile; (... Dava, maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz olunmuştur. Dava, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken, kusurları sonucu kişilere zarar vermelerinden kaynaklanan ve zarar görenlerin kamu görevlileri aleyhine açtıkları tazminat davasıdır. Sorun, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken, kişilerin zarar görmesi halinde, zarar görenin kamu görevlisinin şa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Topaloğlu  Kayıt Tarihi:2013-09-22  Okunma Sayısı:294
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2012/14862
Karar No:2013/12088
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tahkikat, sözlü yargılama
Karar Metni: T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/14862 KARAR NO : 2013/12088 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 18/06/2012 NUMARASI : 2009/332-2012/136 DAVACI : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.vek.Av.Uğur Özer DAVALILAR : 1-Sami Taylan 2-Beyza Taylan vek.Av.Tuncer Bayram Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vek.Av.Tuncer Bayram gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-09-16  Okunma Sayısı:259
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2013/1-77
Karar No:2013/1007
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ-MUVAZAA
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/1-77 KARAR NO : 2013/1007 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Demirci Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2012 NUMARASI : 2012/100-2012/171 DAVACILAR : ... DAVALI : ..... Taraflar arasındaki “Tapu İptali ve Tescil“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Demirci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 07.02.2011 gün, 2008/131 E.- 2011/29 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 11.10.2011 gün, 2011/5178 E. - 10155 K. sayılı ilamı ile; “...Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili, olmazsa tenkis isteğine ilişkin olup, Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. D  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Adnan Akın  Kayıt Tarihi:2013-09-12  Okunma Sayısı:361
Daire:10
Tarih
:2013
Esas No:2011/4858
Karar No:2013/12512
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5510 sayılı Kanunun 9, 17 ve 18. maddeleri
İlgili Kavramlar:ÜCRETSİZ İZİN,SİGORTALILIK NİTELİĞİ,ANALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2011/4858 2013/12512 Y A R G I T A Y İ L Â M I Davacı, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Dava, analık sigortası hükümleri kapsamındaki geçici iş göremezlik ödeneğinin tahsili istemine ilişkin olup; davacı bayan sigortalının doğum öncesi çalıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2013-09-07  Okunma Sayısı:166
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/14-1219
Karar No:2013/422
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HUMK 409
İlgili Kavramlar:DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI - DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/14-1219 KARAR NO : 2013/422 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 28/06/2012 NUMARASI : 2012/118 E-2012/292 K. DAVACI : O. Y. T. İ. ve T. A.Ş. vekilleri Av. S.D. ve Av. E.Ö. DAVALILAR : 1-A.N.K. vekili Av. S.O. 2-T.K. ve F.N.K. Taraflar arasındaki “İrtifak hakkının terkini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şişli 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 30.07.2010 gün ve 2010/281 E–2010/430 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Ayşe Necla Karadavut vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 29.09.2011 gün ve 2011/9849 E.–2011/11172 K. sayılı ilamı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Karamercan  Kayıt Tarihi:2013-09-05  Okunma Sayısı:225
Daire:19
Tarih
:1995
Esas No:1995/7089
Karar No:1995/11415
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İCRA,SATIŞ AVANSI YATIRMA SÜREYİ KESMEYECEĞİ,HACZİN DÜŞECEĞİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ Esas No: 1995/7089 Karar No: 1995/11415 Karar Tarihi: 19.12.1995 ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı Ziraat Bankasının satış ve bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine koydurduğu haczin varlığını devam ettirip ettirmediği konusundadır. Kanunumuzda haczin düşmesini önleyen satış isteme ve yeri aldıktan sonra, yenileme yetkisi müddetle sınırlandırılırken satış isteme süresine yeniden başlatan bir neden gösterilmemiştir. Bu durumda haciz tarihinden itibaren taşınmazlarda iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haczin düşeceği hükme bağlanırken bir kez satış istenmekle haczin sonsuza kadar geçerli kalacağının kabulü kanun koyucunun süreye ilişkin düzenleme yapmasındaki amacına aykırı olacaktır. (2004 S. K. m. 100, 106, 107, 110) Dava:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Başyurt  Kayıt Tarihi:2013-08-30  Okunma Sayısı:129
Daire:1
Tarih
:2013
Esas No:2013/7596
Karar No:2013/10645
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Tapuda isim tashihi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/7596 KARAR NO : 2013/10645 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 28/02/2013 NUMARASI : 2013/94-2013/218 DAVACI : DAVALI : GÖLBAŞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Yanlar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Süleyman Yumma'nın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Talep, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriğinden ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Osman Delen  Kayıt Tarihi:2013-08-27  Okunma Sayısı:123
Daire:6
Tarih
:2013
Esas No:2013/8837
Karar No:2013/10787
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:TBK 313
İlgili Kavramlar:BİRDEN FAZLA KİRALAYAN - BANKA DEKONTU
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/8837 KARAR NO : 2013/10787 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Nazilli İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 07/03/2013 NUMARASI : 2012/291-2013/104 DAVACI : G.K. DAVALI : A.Ç. DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, takibe dayanak 01.02.1994 başlangıç tarihli iki yıl süreli yazılı kira sözleşmesinde davacı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Karamercan  Kayıt Tarihi:2013-08-17  Okunma Sayısı:104
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/8579
Karar No:2013/10707
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:4721 sayılı MK.nun 195
İlgili Kavramlar:tedbir nafakası
Karar Metni: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin davalı ile 1991 de evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, davacının yıllarca dikiş, nakış oya işleri ve tarım işçiliği yaparak kazandığı birikimleri ihtiyaç dönemlerinde davalıya verdiğini, davalının müvekkilini sürekli hakaret edip küçümsediğini, zaman zamanda şiddet uyguladığını, emekli olduktan sonra davacıya karşı hal ve tavırlarının iyice değiştiğini, müvekkilinin ihtiyaçlarını karşılamadığını, en son yapılan yemeği yüzüne fırlatıp şid  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2013-08-14  Okunma Sayısı:123
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012-386
Karar No:2013-306
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 166,175.maddeleri
İlgili Kavramlar:YOKSULLUK NAFASINDAN AÇIKÇA VAZGEÇME
Karar Metni:Taraflar arasındaki "Yoksulluk Nafakası" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2011 gün 2011/14455 E –18101 K. sayılı bozma ilamı ile; (...Dava dilekçesinde, boşanmakla yoksulluğa düşüldüğü, anlaşmalı boşanmada nafaka hakkının saklı tutulduğu ileri sürülerek yoksulluk nafakasına hükmedilmesi istenilmiş; mahkemece, tarafların boşanmasına ilişkin ilamda, yoksulluk nafakasından feragat edildiği böylece nafaka takdirine yer olmadığı yönünde hüküm kurulduğu bu dava ile de yeniden yoksulluk nafakası talebinde bulunulamayacağı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. TMK.'nun 17  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kumak  Kayıt Tarihi:2013-08-14  Okunma Sayısı:115
Daire:1
Tarih
:2013
Esas No:2012/17140
Karar No:2013/8250
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Muris Muvazası
Karar Metni:Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Şükran Dağlı İlgün'ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillere göre, miras bırakan 1938 doğumlu Mustafa Yiğit'in 2.10.2010 tarihinde öldüğü, geriye mirasçıları olarak, davacı kızı Nurzel, dava dışı oğlu Nadi ile kendisinden evvel 11.5.2007 tarihinde ölen oğlu Nevzat'tan olma torunlar olan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Ünlü  Kayıt Tarihi:2013-08-01  Okunma Sayısı:120
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2012/14892
Karar No:2013/6644
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. - HMK 115/2
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA-UZLAŞMA-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-DAVA ŞARTI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi E SAS NO : 2012/14892 KARAR NO : 2013/6644 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 18/09/2012 NUMARASI: 2011/665-2012/383 DAVACI : ………….. DAVALI : ………….. Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde; mülkiyeti müvekkiline ait taşınmaz mala kamulaştırmasız el attığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydıyla bedeline hükmedilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmişti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halim Erdem Kahraman  Kayıt Tarihi:2013-08-01  Okunma Sayısı:190
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/5140
Karar No:2013/8718
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:HMK 114/1-b - 115/2
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA-DAVA ŞARTI-YARGI YOLU
Karar Metni:T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/5140 KARAR NO : 2013/8718 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 08/11/2012 NUMARASI : 2011/494-2012/463 DAVACI : ………….. DAVALI : ………….. Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tashili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Dava, taşınmaz mala fiilen el atılmadığı halde idare tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 7. ve 8. maddeleri uyarınca düzenlenen 1/1000 ölçekli imar uygulama planına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halim Erdem Kahraman  Kayıt Tarihi:2013-08-01  Okunma Sayısı:142
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2012/4-824
Karar No:2013/505
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:HMK 176,177 1086 SK.87,818 SK.133,135,2918 SK.109
İlgili Kavramlar:ISLAH-ZAMANAŞIMI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/4-824 Karar: 2013/305 Karar Tarihi: 06.03.2013 ÖZET: Somut olaya uygulanması gereken 2918 sayılı yasanın 109. maddesinde öngörülen (2) yıllık ve ceza kanunları ile öngörülen (5) yıllık (ceza) zaman aşımı süreleri ıslah tarihi itibariyle geçmiştir ve zamanaşımına ilişkin olarak yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca davacılardan M. B.’un ıslahla artırılan maddi tazminat istemi yönünden zamanaşımı süresi dolduğundan bu istemi reddeden mahkemenin direnme kararı yerindedir. (6100 S. K. m. 176, 177) (1086 S. K. m. 87) (818 S. K. m. 133, 135) (2918 S. K. m. 109) (YHGK. 20.03.1968 T. 1968/9-210 E. 1968/151 K.) (YHGK. 03.07.2002 T. 2002/9-564 E. 2002/572 K.) (YHGK 09.10.2002 T. 2002/9-809 E. 2002/802 K.) Dava ve Karar: Taraflar arasındaki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2013-07-31  Okunma Sayısı:126
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/4-831
Karar No:2013/393
Kaynak:Kararara
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Hizmet nedeniyle verilen zarardan dolayı davanın idare aleyhine açılması gerekir.
Karar Metni:Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 27.09.2010 gün ve 2008/477 E. 2010/353 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 06.02.2012 gün ve 2010/13773 E.-2012/1421 K. sayılı ilamıyla; (...Dava, kamu görevlisinin kusurlu davranışları sonucu kişilere zarar vermesinden kaynaklanan ve zarar görenin kamu görevlisi aleyhine açtığı tazminat davası niteliğinde olup, yerel mahkemece açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar, davalının Meram Belediyesine ait temizlik (yol süpürme) aracı ile manevra yaparken müteveffanın ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek maddi v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Afşin  Kayıt Tarihi:2013-07-29  Okunma Sayısı:83
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2012/14-802
Karar No:2013/347
Kaynak:Kararara Sitesi
İlgili Maddeler:HMK m. 137,139
İlgili Kavramlar:Ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar ile sınırlı olmak üzere tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etme gibi işlemler yapılabilir, ancak tahkikat yönelik işlemler yapılamaz. Ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemez.
Karar Metni: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 14. Hukuk Dairesince; (...Dava, hakimin hukuki sorumluluğuna dayalı tazminat isteğine ilişkindir. Davacı vekilleri, müvekkilleri aleyhine açılmış bulunan satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davasının yargılamaları sonucunda mahkeme hakiminin vermiş oluğu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Hazine aleyhine 150.000.00 TL tazminat talebinde bulunmuşlardır. Dava dilekçesinden bir suret tebliğ edilmek suretiyle dava ilgili Hakime 13.12.2011 tarihinde ihbar edilmiştir. Davacı vekilleri, mülkiyeti geçirme borcu doğuran sözleşmelerin bu arada satış vaadi sözleşmesinin mülkiyeti doğrudan geçirmeyip sadece mülkiyeti geçirme borcu doğuracağını, ayni hakkın doğumu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Afşin  Kayıt Tarihi:2013-07-27  Okunma Sayısı:99
Daire:22
Tarih
:2013
Esas No:2013/15676
Karar No:2013/15329
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK 57
İlgili Kavramlar:BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/15676 KARAR NO : 2013/15329 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Ankara 19. İş Mahkemesi TARİHİ : 27/03/2013 NUMARASI : 2013/338-2013/181 DAVACI : ŞEREF MAYACI VE 408 ARKADAŞINI TEMSİLEN TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI ADINA VEKİLİ AVUKAT SÜLEYMAN BAŞTERZİ DAVALI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVA : Davacı, ek ücret, fazla, çalışma, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ek ödeme, yemek ve koruyucu madde yardımı, sosyal yardım, yıpranma primi ile ilave tediye ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2013-07-25  Okunma Sayısı:97
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/9343
Karar No:2013/10704
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:2525 sayılı kanun 4. maddesi,TMK 321.madde,
İlgili Kavramlar:ANNENİN VELAYETİ ALTINDAKİ MÜŞTEREK ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/9343 KARAR NO : 2013/10704 Y A R G I T A Y İ L A M I Dava dilekçesinde, boşanma nedeni ile velayeti davacı anneye verilen Ege Eren'in "Ersaraç" olan soyadının "Gega" olarak değiştirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde; eski eşi Ersan Ersaraç ile olan evliliklerinden oğlu Ege Eren Ersaraç'ın dünyaya geldiğini, daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle boşandıklarını ve küçüğün velayetinin kendisine verildiğini, boşanmadan dolayı kendi soyadı ile oğlu E  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kumak  Kayıt Tarihi:2013-07-24  Okunma Sayısı:93
Önceki | Sonraki