Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/8486
Karar No:2013/11772
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1.maddesi
İlgili Kavramlar:kayıp kaçak bedeli
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2013/8486 KARAR NO : 2013/11772 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : YILDIZELİ ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 07/11/2012 NUMARASI : 2012/398-2012/505 DAVACI : ÇAMLIBEL ELEKTRİK A.Ş. DAVALI : N. E. Dava dilekçesinde; davalı abonenin elektrik faturasına yansıtılan kayıp kaçak ve diğer adlar altında alınan bedellerle ilgili olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali ile masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın esastan reddi cihetine gidilmiş, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine ek kararla esas karar kesin olarak verildiği gerekçesiyle temyiz talebinin reddine karar verilmiş, temyiz talebinin re  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-27  Okunma Sayısı:189
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/30208
Karar No:2013/34350
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:5230 Sayılı yasa Madde 11
İlgili Kavramlar:KAMU BANKALARI-HARÇ MUAFİYETİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/30208 KARAR NO : 2013/34350 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bergama İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 01/08/2013 NUMARASI : DAVACI : ALACAKLI: T.Halk Bankası A.Ş. DAVALI : BORÇLU: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 4603 Sayılı Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : S. Can Saraç  Kayıt Tarihi:2013-11-25  Okunma Sayısı:196
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2011/2-890
Karar No:2012/239
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TMK 174/2
İlgili Kavramlar:BOŞANMA VE TAZMİNAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/2-890 KARAR NO : 2012/239 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 5. Aile Mahkemesi TARİHİ : 21/12/2010 NUMARASI : 2010/1282-2010/1736 DAVACI-KARŞI DAVALI : Nazmiye Çayır vekilleri Av.Hasan Çiçek Av.Hülya Sarsıcıoğlu DAVALI-KARŞI DAVACI : Ahmet Polat vekili Av.Nazan Altıntaş Taraflar arasındaki “boşanma ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince tarafların boşanmasına ve tarafların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne dair verilen 03.03.2009 gün ve 2007/1103 E., 2009/256 K. sayılı kararın incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.06.2010 gün ve 2009/10381 E  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-23  Okunma Sayısı:274
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/13675
Karar No:2013/13138
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE-HARÇ, VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: 18. Hukuk Dairesi.ESAS NO : 2013/13675 .KARAR NO : 2013/13138. T:08.10.2013 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7 ve 13. fıkralarında “Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.” ve “…bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.” düzenlemeleri getirilmiş olup bu yasal değişiklik nedeniyle davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-21  Okunma Sayısı:169
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/12461
Karar No:2013/17276
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK.391/3
İlgili Kavramlar:İhtiyat-i Tedbirin Reddi Kararının Temyizi kabil olması ve kararın gerekçeli olması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/12461 KARAR NO : 2013/17276 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 24 /0 6 /2013 NUMARASI : 2013/172 ESAS İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN : T______ A.Ş. VEKİLİ : AV. Ş___ K_____ ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTENEN : P_________ ŞTİ. VEKİLİ : AV. M____ D____ Taraflar arasında görülen davada İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.06.2013 tarih ve 2013/172 esas sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Serap İmamgiller tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm bel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Dikici  Kayıt Tarihi:2013-11-18  Okunma Sayısı:200
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/21372
Karar No:2013/29142
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:7201, 21/2
İlgili Kavramlar:DOĞRUDAN TEBLİGAT
Karar Metni:21/2 . Maddeye göre doğrudan tebligat bozma nedeni. Tebligat Kanunu'nun 10/2 ve 21/2. maddeleri farklı şekilde yorumlanarak, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/21372 KARAR NO : 2013/29142 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ xxxxxxxxxx 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 31/01/2013 NUMARASI : 2013/108-2013/134 DAVACI : BORÇLU : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAVALI : ALACAKLI : Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Yukarıd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-11-07  Okunma Sayısı:300
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/12112
Karar No:2013/15911
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TTK 257
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACİZ GÖREVLİ MAHKEME
Karar Metni: Taraflar arasında görülen davada Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/04/2013 tarih ve 2013/118-2013/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin 20.05.2011 keşide tarihli 10.03.2012, 10.09.2012 ve 10.11.2012 vade tarihli 3 adet bono nedeniyle toplam 8.400,00 TL alacaklı olduğunu, bonoyu keşide eden borçlu İsmail Karakuş'un bonoların vadesi geçmiş olmasına rağmen borcunu ödemed  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2013-11-01  Okunma Sayısı:194
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/628
Karar No:2013/14409
Kaynak:İnternet
İlgili Maddeler:4077 sayılı yasa
İlgili Kavramlar:Kayıp Kaçak Bedellerinin İadesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/628 K. 2013/14409 T. 12.9.2013 * KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olarak Kayıp-Kaçak Bedelinin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı) * KAÇAK-KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ KALDIRILMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bu Bedelin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı/Kabulü) * ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ (Elektrik Piyasası Kanunu Gereği Parakende Satış Lisansı Sahibi Dağıtım Şirketlerinin Tarifeleri Uygulayıp Uygulamama ve Bu Bedeli Tahsil Edip Etm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-01  Okunma Sayısı:183
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2013/22232
Karar No:2013/20552
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:4077
İlgili Kavramlar:ERKEN KAPAMA ÜCRETİ MÜZAKERE
Karar Metni:Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, banka tarafından kendisinden dosya, komisyon ve masraf adı altında 13.716.35 TL tahsil edildiğini, alınan bu bedelin haksız olduğunu ileri sürerek yapılan kesintinin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Standart sözleşmeler, içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem koşullarının oluşturduğu, tarafların karşılıklı müzakereleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2013-10-31  Okunma Sayısı:262
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/13-1038
Karar No:2013/377
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tellallık sözleşmesi
Karar Metni: Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.12.2009 gün ve 2007/448 E., 2009/749 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı vekili tarafça istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 23.05.2011 gün ve 2010/5697 E., 2011/7957 K. sayılı ilamı ile; “…Davacı şirket vekili, davalının ev satın almak için kendilerinden hizmet talep ettiğini, davalı ile 15.02.2007 tarihli alıcı/kiralayıcı temsil yetkisi sözleşmesi başlıklı sözleşmenin imzalandığını, sözleşme gereği davalıya davaya konu taşınmazın gösterildiğini, davalının evi beğenmesinden sonra taşınmaz maliki ile görüşerek evin fiyatı üzerinden pazarlık yapıldığını, aradan bir hafta geçtikten sonra davaya konu yerin bir baş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-28  Okunma Sayısı:159
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/9458
Karar No:2013/12489
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ELEKTİRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2013/9458 KARAR NO : 2013/12489 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : HATAY 1. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 15/01/2013 NUMARASI : 2012/443-2013/3 DAVACI : TOROSLAR EDAŞ VEK.AV.HÜLYA BAĞDADİOĞLU DAVALI : HASAN YAVUZ BABACAN VEK.AV.AFİFE ÇUBUKÇUOĞLU Taraflar arasında görülen tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:217
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/6-1849
Karar No:2013/1006
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ziynetin iade edilmek üzere verildiğini ispat yükü
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 04/07/2012 NUMARASI : 2012/274-2012/361 DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz DAVALI : Asım Şahin vekili Av.Müge Oral Taraflar arasındaki “ziynet ve çeyiz eşyalarının mevcutsa aynen, değilse bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gölcük 1.Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.09.2011 gün ve 2010/102 E., 2011/579 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 06.03.2012 gün ve 2012/335-3495 sayılı ilamı ile; (...Uyuşmazlık, bir kısım ziynet eş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:151
Daire:8
Tarih
:2013
Esas No:2013/2629
Karar No:2013/10363
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:AYM kararı, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/2629 KARAR NO : 2013/10363 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/11/2012 NUMARASI : 2010/126-2012/217 DAVACI : Yüksel Sönmez vs. DAVALI : Halime Kartal vs. DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil Yüksel Sönmez ve müşterekleri ile Halime Kartal ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 13.11.2012 gün ve 126/217 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 02.07.2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden dav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:191
Daire:2
Tarih
:2013
Esas No:2013/8562
Karar No:2013/21806
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 311 - HMK YÖNETMELİĞİ 567MADDE
İlgili Kavramlar:feregat halinde HMK Yönetmeliği uyarınca ek karar ile davanın reddine karar verilemez
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından 14.01.2013 tarihli ek karara yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, 25.12.2012 tarihinde boşanma davasının esastan reddine, dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı yararına aylık 200 TL tedbir nafakasına hükmolunmasına karar verilmiş, hüküm henüz kesinleşmeden davacı 11.01.2013 günü verdiği dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiş, bunun üzerine hakim, dosyayı ele alıp, evrak üzerinden 14.01.2013 tarihinde ek kararı vermiştir. Ek kararla "davacı davasından feragat ettiğinden, esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar oluşturulmuştur. 1-Davadan feragat, kesin hükmün hu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mahir kaya  Kayıt Tarihi:2013-10-08  Okunma Sayısı:303
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2012/9-1202
Karar No:2012/1218
Kaynak:özel kaynak
İlgili Maddeler:(6100 S. K. m. 90, 94, 114, 115, 119, 120, 125, 316, 317, 319, 324, 325, 448, 450, Geç. m. 1, 2) (1086 S. K. m. 159, 163) (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği m. 45) (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi m. 1, 4, 6) (YHGK 18.02.1983 T. 1980/1-1284 E. 1983/141 K.) (YHGK 13.10.2010 T. 2010/17-510 E. 2010/485 K.) (YHGK 28.04.2010 T. 2010/2-221 E. 2010/241 K.) (YHGK 28.03.2012 T. 2012/19-55 E. 2012/249 K.)
İlgili Kavramlar:HGK - İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - 1086 SAYILI HUMK ZAMANINDA AÇILMIŞ DAVA - DİLEKÇELERİN TEATİ AŞAMASININ GEÇİP TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLMİŞ BULUNDUĞU - SADECE DELİL AVANSI İSTENEBİLECEĞİ - GİDER AVANSI İSTENMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI - DİRENME KARARININ BOZULDUĞU
Karar Metni:ÖZET: Uyuşmazlığa konu davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış bulunması, dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece delil avansı istenebileceği gözden kaçırılarak, kapsamı da belirtilmeden gider avansı istenmesi yerinde olmadığı gibi; mahkemenin davanın reddine dayanak aldığı, davacı vekiline verilen kesin süreye ilişkin ara kararında alınması gereken avansın ne miktarda ve hangi işlere ilişkin olduğu, hangi iş için ne miktar avans yatırılacağının açıkça belirtilmemesi ve belirtilen sürede ara karar gereğinin yerine getirilmemesinin sonuçlarının da açıklanmaması doğru değildir. Kesin sürenin sonuç doğurabilmesi için usulünce ve eksiksiz olması gerekir. Yerel Mahkemece bozma kararına uyması gerekirken, önceki kararda direnm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2013-10-06  Okunma Sayısı:129
Daire:1
Tarih
:2013
Esas No:2013/2008
Karar No:2013/3322
Kaynak:özel kaynak
İlgili Maddeler:(6100 S. K. m. 94, 114, 115, 120, 324, 448) (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği m. 45) (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi m. 6)
İlgili Kavramlar:TENKİS DAVASI - GİDER AVANSININ YATIRILMIŞ OLMASINI DAVA ŞARTI OLARAK TANIMLANMIŞ OLDUĞU - DAVACININ DAHA İŞİN BAŞINDA DAVA AÇARKEN MADDENİN GEREKÇESİNDE DE AÇIKÇA İFADE EDİLDİĞİ - HER DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLERE GÖRE İNCELENECEĞİ
Karar Metni:ÖZET: Dava, tenkis isteğine ilişkindir. Nitekim 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddesinde tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla yasanın derhal uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Somut olayda; dava 1086 sayılı Yasa döneminde açılmış ve 6100 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar eski yasa hükümleri uygulanarak yürütülmüştür. Bu durumda davanın açılması ile ilgili tüm işlemlerin tamamlandığı kabul edilmelidir. Öte yandan, gerek 1086 sayılı Yasanın ilgili hükümleri, gerekse 6100 sayılı Yasanın ilgili maddesi hükmü yargılamanın gerektirdiği masrafların ilgili tarafça yatırılıp yatırılmaması hususunda benzer hükümler getirmiş, yatırılmaması halinde uygulanacak yaptırımlar da gösterilmiştir. Hal böyle olunca; 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddesi uygulanmak suretiyle sonuca gidilmesi gerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2013-10-06  Okunma Sayısı:109
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2012/2-118
Karar No:2012/405
Kaynak:özel kaynak
İlgili Maddeler:BOŞANMA DAVASI - MAHKEMENİN BOŞANMAYA ESAS OLARAK ALDIĞI TANIK BEYANLARINDA BELİRTİLEN TELEFON MESAJINDAKİ SÖZLERİN DAVACININ DAVRANIŞLARINA TEPKİ VE KIZGINLIK SONUCU OLDUĞUNUN KABULÜ - HÜKMÜN BOZULMASI
İlgili Kavramlar:HGK - BOŞANMA DAVASI - MAHKEMENİN BOŞANMAYA ESAS OLARAK ALDIĞI TANIK BEYANLARINDA BELİRTİLEN TELEFON MESAJINDAKİ SÖZLERİN DAVACININ DAVRANIŞLARINA TEPKİ VE KIZGINLIK SONUCU OLDUĞUNUN KABULÜ - HÜKMÜN BOZULMASI
Karar Metni: ÖZET: Dava, boşanma ve nafaka istemine ilişkindir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle mahkemenin boşanmaya esas olarak aldığı tanık beyanlarında belirtilen telefon mesajındaki sözlerin davacının davranışlarına tepki ve kızgınlık sonucu olduğunun kabulü gerekmesine ve böyle bir davranışın başka bir delil ile de kanıtlanamamasına göre H.G.K.’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır. Dava: Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 5.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.3.2009 gün ve 2008/605-2009/279 Sayılı kararın incel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2013-10-06  Okunma Sayısı:177
Daire:18
Tarih
:2011
Esas No:2011 / 2391
Karar No:2011/4931
Kaynak:uyap mevzuat
İlgili Maddeler:5490 36 _ 4721 27
İlgili Kavramlar:AD DEĞİŞİKLİĞİ TANIK DINLEMEK ZORUNLUDUR
Karar Metni:18. Hukuk Dairesi 2011/2391 E., 2011/4931 K. İSİM TASHİHİ 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 27 ] 5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 36 ] "İçtihat Metni" Davacı dava dilekçesinde, kızının nüfus kaydında "İrem" olan adının "İrem Serra" olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde, çocuğu İrem'in nüfus kütüğündeki adına Serra adı da eklenmek suretiyle kaydın İrem Serra olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının göstereceği tanıkların davacının talebine aykırı beyanda bulunmalarının mümkün olmayacağı, tanık dinlenmesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2013-10-05  Okunma Sayısı:111
Daire:18
Tarih
:2011
Esas No:2001
Karar No:2011/4931
Kaynak:2011/2391
İlgili Maddeler:5490 36 _ 4721 27
İlgili Kavramlar:AD DEĞİŞİKLİĞİ TANIK DINLEMEK ZORUNLUDUR
Karar Metni:18. Hukuk Dairesi 2011/2391 E., 2011/4931 K. İSİM TASHİHİ 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 27 ] 5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 36 ] "İçtihat Metni" Davacı dava dilekçesinde, kızının nüfus kaydında "İrem" olan adının "İrem Serra" olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde, çocuğu İrem'in nüfus kütüğündeki adına Serra adı da eklenmek suretiyle kaydın İrem Serra olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının göstereceği tanıkların davacının talebine aykırı beyanda bulunmalarının mümkün olmayacağı, tanık dinlenmesin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2013-10-05  Okunma Sayısı:75
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2013/1231
Karar No:2013/4114
Kaynak:http://www.adaletbiz.com/yargitay-kararlari/faktoring-sirketleri-sadece-kambiyo-senedine-dayanarak-ihtiyati-haciz-karari-alamazlar-h10705.html
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:FAKTORİNG ŞİRKETLERİ SADECE KAMBİYO SENETLERİNE DAYAI OLARAK İHTİYATİ HACİZ ALAMAZLAR
Karar Metni: İhtiyati haciz isteyen vekili, iki adet çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir. İhtiyati hacze itiraz eden vekili faktoring şirketlerinin yalnız çeke dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunamayacaklarını, kambiyo senedine dayansa dahi alacaklı olduklarını fatura veya benzeri belgelere göre ispat etmeleri gerektiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, itirazın İİK.nun 265’inci maddesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, kararı muteriz vekili temyiz etmiştir. 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22/2 hükmü uy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Ünver  Kayıt Tarihi:2013-10-05  Okunma Sayısı:113
Önceki | Sonraki